HPLicsw.txt Driver File Contents (lj1019sw.exe)

HP Licensavtal för programvara

OBSERVERA: ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA REGLERAS AV VILLKOREN I HP LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA SOM ANGES HÄR NEDAN. OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN INNEBÄR DETTA ATT DU GODTAR DESSA LICENSVILLKOR. OM DU INTE GODTAR VILLKOREN MÅSTE DU RETURNERA PROGRAMVARAN VARVID KÖPESKILLINGEN ÅTERBETALAS. OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLES TILLSAMMANS MED EN ANNAN PRODUKT KAN DU RETURNERA HELA DEN OANVÄNDA PRODUKTEN OCH FÅ TILLBAKA KÖPESKILLINGEN. 

VILLKOREN I HP PROGRAMVARULICENS

Följande licensvillkor reglerar din användning av den medföljande programvaran, såvida du inte har ett separat skriftligt avtal med HP.
Licensbeviljande. HP beviljar dig rätten att använda en kopia av programvaran. "Använda" innebär att du får lagra, läsa in, installera, exekvera eller visa programvaran på en bildskärm. Du får inte modifiera programvaran eller deaktivera några licensierings- eller kontrollfunktioner i programvaran. Om programvaran är licensierad för "samtidig användning" får antalet auktoriserade användare som samtidigt använder programvaran aldrig överskrida maximalantalet. 
Ägarskap. Programvaran ägs och är upphovsskyddad av HP eller dess tredjepartsleverantörer. Din licens ger dig inte någon äganderätt till programvaran och innebär inte någon försäljning av rättigheterna till denna. HP:s tredjepartsleverantörer kan komma att skydda sina rättigheter i händelse av brott mot dessa licensvillkor.
Kopior och anpassning. Du får endast kopiera eller anpassa programvaran i arkiveringssyfte eller när kopiering och anpassning är ett väsentligt element i den auktoriserade användningen av programvaran. Du måste använda alla copyrightmeddelanden i den ursprungliga programvaran på alla kopior och anpassningar. Du får inte kopiera programvaran till någon elektronisk anslagstavla eller liknande system.


Ingen backassemblering eller dekompilering. Du får inte backassemblera eller dekompilera programvaran utan skriftligt tillstånd från HP. I vissa jurisdiktioner krävs dock inte HP:s tillstånd för backassemblering och dekompilering. Du samtycker till att på begäran förse HP med rimligt detaljerad information avseende backassemblerig eller dekompilering. Du får inte dekryptera programvaran såvida inte dekrypteringen ingår som nödvändig beståndsdel i användningen av programvaran.
Överlåtelse. Din licens upphör automatiskt vid överlåtelse av programvaran. Vid överlåtelse måste du avyttra programvaran, inkusive kopior och sammanhörande dokumentation, till den nya ägaren. Denne måste i sin tur godta dessa licensvillkor som ett villkor för överlåtelsen.
Annullering. HP kan annullera din licens om det framkommer att du inte följt något av villkoren i detta licensavtal. Vid en sådan annullering måste du omedelbart förstöra programvaran, alla kopior därav samt alla slags anpassningar och sammanslagna delar.
Exportkrav. Du får inte exportera eller återexportera programvaran, och inte heller kopior eller anpassningar därav, om detta strider mot några tillämpliga lagar eller bestämmelser.
Begränsade rättigheter för regeringen i USA. Programvaran och dokumentationen har utvecklats med helt med privata medel och tillhandahålles som "kommersiell datorprogramvara" eller "skyddad datorprogramvara ". De tillhandahålles och licensieras som "kommersiell datorprogramvara" enligt definitionen i DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) och DFARS 252.227-7014 (jun 1995), som "kommersiellt vara" enligt FAR 2.101 (a), och som "skyddad datorprogramvara" enligt FAR 52.227-19 (jun 1987) (eller motsvarande tillämplig myndighetsbestämmelse eller kontraktklausul). Du har endast de rättigheter som gäller för sådan programvara och dokumentation enligt tillämplig FAR- eller DFARS-klausul eller HP:s standardavtal för programvara för produkten. 

HEWLETT-PACKARDS DEKLARATION ANGÅENDE BEGRÄNSAD GARANTI
1. HP garanterar dig som slutanvändare att HP:s hårdvara, tillbehör och förbrukningsmaterial är felfria avseende material och utförande från inköpsdagen, under den period som anges här ovan. Om HP uppmärksammas på några defekter under garantiperioden kommer HP, efter eget gottfinnande, att antingen reparerar eller byta ut de produkter som befunnits vara defekta.
2. HP garanterar att HP:s programvara inte kommer att exekvera programmeringsinstruktionerna felaktigt på grund av defekter i material eller utförande när den installeras och används på rätt sätt efter inköpsdagen, under den tid som anges ovan. Om HP uppmärksammas på några defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta de programvarumedia som inte exekverar programmeringsinstruktionerna på grund av sådana defekter.
3. HP garanterar inte att användningen av HP:s produkter kan ske utan avbrott eller fel. HP-produkter kan innehålla ombyggda delar som fungerar som nya eller som kan ha använts oavsiktligt. Om HP inte inom rimlig tid kan reparera eller byta ut en produkt så att den fungerar enligt garantin, kommer du att få tillbaka hela köpeskillingen om du returnerar produkten till HP.
4. Garantin gäller inte för defekter som uppstår på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll eller kalibrering, (b) användning av programvara, gränssnitt, delar eller tillbehör som ej tillhandahållits av HP, (c) ej auktoriserade produktspecifikationer eller (e) felaktig användning och underhåll.


5. ALL GARANTI AVSEENDE FÖRSÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BEGRÄNSAS TILL VARAKTIGHETEN AV DEN UTTRYCKLIGA GARANTI SOM ANGES HÄR OVAN. Vissa länder eller stater tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten av en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på var du bor.
6. DEN GOTTGÖRELSE SOM ANGES I DENNA GARANTIDEKLARATION ÄR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. HP KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DATAFÖRLUST ELLER FÖR DIREKTA, SPECIELLA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR (INKUSIVE FÖRLUST AV VINST) ELLER ANDRA SKADOR,VARE SIG SOM KONTRAKTSBROTT ELLER SOM ÅTALBAR HANDLING ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT. Vissa länder eller stater tillåter inte uteslutning eller begränsningar avseende ofrivilliga skador eller följdskador och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.80