License.txt Driver File Contents (815nt4.zip)


INTEL PROGRAMVARULICENSAVTAL (OEM-/ISV-distribution & Enstaka användare)

VIKTIGT! - LÄS FÖRE KOPIERING, INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING.
Använd eller installera inte denna programvara och tillhörande material (gemensamt kallade "Programvaran") innan Ni noggrant har läst igenom följande villkor. Genom att installera eller använda Programvaran accepterar Ni villkoren i detta licensavtal. Om Ni inte vill acceptera licensvillkoren, får Ni inte installera eller använda Programvaran.

Observera även följande:
* Om Ni är OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer) gäller detta heltäckande LICENSAVTAL,
* Om Ni är ISV-leverantör (Independent Software Vendor) gäller detta heltäckande LICENSAVTAL,
* Om Ni är användare gäller endast bilaga A, INTEL PROGRAMVARULICENSAVTAL.

För OEM-tillverkare och ISV-leverantörer:

LICENS. I enlighet med villkoren i detta avtal beviljar Intel Er rätt till en icke-exklusiv, ej överförbar, världstäckande, helt betald licens under Intels copyrightskydd för att:
	a) använda, ändra och kopiera Programvaran internt för egna utvecklings- och underhållssyften, samt
	b) ändra, kopiera och distribuera Programvaran, inklusive härledningar av Programvaran, till användare, men endast under ett licensavtal vars villkor är minst lika restriktiva som dem som omfattas av Intels slutliga licensavtal för enskilda användare, bilaga A, samt
	c) ändra, kopiera och distribuera den eventuella användardokumentation som medföljer Programvaran, men endast i kombination med denna.
Om Ni inte är slutlig tillverkare eller leverantör av ett datorsystem eller en programvara som inkluderar Programvaran, äger Ni rätt att överföra en kopia av Programvaran, inklusive härledningar av denna (samt tillhörande användardokumentation) till mottagaren för användning i enlighet med villkoren i Avtalet, under förutsättning att en sådan mottagare accepterar att bindas av dessa villkor. Ni äger i övrigt inte rätt att tilldela, licensiera i andra hand, leasa eller på annat sätt överföra eller avslöja Programvaran till tredje part. Ni äger inte rätt att dekompilera, disassemblera eller på annat sätt förändra Programvaran.

Förutom i enlighet med uttryckliga medgivanden i detta Avtal beviljas Ni inga licenser eller rättigheter direkt eller indirekt, vare sig genom anförande av bevekelsegrunder, hävdande av sakförhållanden eller på annat sätt. 	Intel äger rätt att granska, eller av oberoende instans låta granska, relevanta register för att kontrollera att villkoren i detta Avtal har följts.

SEKRETESS.   Om Ni önskar låta en oberoende konsult eller underleverantör ("Leverantör") utföra arbete för Din räkning som omfattar åtkomst till eller användning av Programvaran, skall Leverantören tillhandahålla ett skrivet sekretessavtal med villkor och skyldigheter gällande åtkomst till eller användning av Programvaran som är minst lika restriktiva som dem som omfattas av detta Avtal och som utesluter all distributionsrätt samt all användning i andra syften.
I övrigt äger Ni inte rätt att avslöja villkoren i eller förekomsten av detta Avtal, eller använda Intels namn i några former av publikationer, reklammaterial eller andra offentliga uttalanden utan föregående skriftligt tillstånd från Intel. Ni äger inte rätt att använda något av Intels varumärken. 

ÄGANDERÄTT TILL PROGRAMVARAN OCH COPYRIGHT. Äganderätten till alla kopior av Programvaran tillkommer Intel eller dess leverantörer. Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och lagarna i USA och andra länder samt av  internationella upphovsrättskonventioner. Ni har inte rätt att avlägsna några copyright-meddelanden från Programvaran. Intel förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, utföra ändringar i Programvaran, men har ingen skyldighet att tillhandahålla support för eller uppdateringar av Programvaran. Förutom vad som uttryckligen anges, beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, copyright, varumärken eller andra immaterialrättsliga rättigheter. Ni har endast rätt att överlåta Programvaran om mottagaren accepterar dessa villkor till fullo samt att Ni inte behåller några kopior av Programvaran.

BEGRÄNSAD MEDIEGARANTI. Om Programvaran har levererats av Intel på fysiska media garanterar Intel att dessa media är fria från fysiska materialdefekter i en period om nittio dagar från leverans av Intel. Om en sådan defekt påträffas ska Ni returnera dessa media till Intel för utbyte eller alternativ leverans av Programvaran, enligt Intels val.

BEGRÄNSNING AV ÖVRIGA GARANTIER. FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST UTTALAD ELLER OUTTALAD GARANTI, INKLUSIVE GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. Intel garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten hos eller fullständigheten av någon information, text, bild, länk eller annat element i Programvaran.

ANSVARSBEGRÄNSNING. INTEL ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARET FÖR OUTTALADE GARANTIER ELLER INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR INTE ÄR GILTIGA I VISSA LÄNDER, ÄR DET MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING INTE ÄR TILLÄMPLIG I ERT FALL. NI KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG SOM ÄR OLIKA I OLIKA LÄNDER. 

UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel har rätt att när som helst säga upp detta avtal om Ni bryter mot dess villkor. Vid uppsägning ska Ni omedelbart förstöra Programvaran eller returnera alla kopior av Programvaran till Intel. 

TILLÄMPLIGA LAGAR. För anspråk som uppkommer under detta avtal gäller lagarna i staten Kalifornien, med undantag för dess principer för konflikter mellan lagar och Förenta Nationernas konvention om kontrakt för varuförsäljning. Ni har inte rätt att exportera Programvaran i strid med gällande exportlagar och -förordningar. Intel har inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.


Bilaga A
INTEL PROGRAMVARULICENSAVTAL (Slutgiltigt, Enstaka användare)

VIKTIGT! - LÄS FÖRE KOPIERING, INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING.
Använd eller installera inte denna programvara och tillhörande material (gemensamt kallade "Programvaran") innan Ni noggrant har läst igenom följande villkor. Genom att installera eller använda Programvaran accepterar Ni villkoren i detta licensavtal. Om Ni inte vill acceptera licensvillkoren, får Ni inte installera eller använda Programvaran.

LICENS. Ni har rätt att kopiera Programvaran till en enstaka dator för personlig, icke-kommersiell användning och Ni har rätt att framställa en säkerhetskopia av Programvaran, i enlighet med följande villkor: 
1.	Ni har inte rätt att kopiera, ändra, hyra ut, sälja, distribuera eller överlåta någon del av Programvaran förutom vad som anges i detta licensavtal och Ni förbinder Er att förhindra obehörig kopiering av Programvaran.
2.	Ni har inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt förändra Programvaran. 
3.	Ni har inte rätt att vidarelicensiera eller tillåta samtidig användning av Programvaran av fler än en användare.
4.	Programvaran innehåller eventuellt programvara och annan egendom som tillhör tredje part. Denna egendom identifieras eventuellt i, och licensieras i enlighet med, den bifogade filen "licens.txt" eller någon annan textfil.

ÄGANDERÄTT TILL PROGRAMVARAN OCH COPYRIGHT. Äganderätten till alla kopior av Programvaran tillkommer Intel eller dess leverantörer. Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och lagarna i USA och andra länder samt av  internationella upphovsrättskonventioner. Ni har inte rätt att avlägsna några copyright-meddelanden från Programvaran. Intel förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, utföra ändringar i Programvaran, men har ingen skyldighet att tillhandahålla support för eller uppdateringar av Programvaran. Förutom vad som uttryckligen anges, beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, copyright, varumärken eller andra immaterialrättsliga rättigheter. Ni har endast rätt att överlåta Programvaran om mottagaren accepterar dessa villkor till fullo samt att Ni inte behåller några kopior av Programvaran

BEGRÄNSAD MEDIEGARANTI. Om Programvaran har levererats av Intel på fysiska media garanterar Intel att dessa media är fria från fysiska materialdefekter i en period om nittio dagar från leverans av Intel. Om en sådan defekt påträffas ska Ni returnera dessa media till Intel för utbyte eller alternativ leverans av Programvaran, enligt Intels val. 

BEGRÄNSNING AV ÖVRIGA GARANTIER. FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST UTTALAD ELLER OUTTALAD GARANTI, INKLUSIVE GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. Intel garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten hos eller fullständigheten av någon information, text, bild, länk eller annat element i Programvaran.

ANSVARSBEGRÄNSNING. INTEL ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARET FÖR OUTTALADE GARANTIER ELLER INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR INTE ÄR GILTIGA I VISSA LÄNDER, ÄR DET MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING INTE ÄR TILLÄMPLIG I ERT FALL. NI KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG SOM ÄR OLIKA I OLIKA LÄNDER.

UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel har rätt att när som helst säga upp detta avtal om Ni bryter mot dess villkor. Vid uppsägning ska Ni omedelbart förstöra Programvaran eller returnera alla kopior av Programvaran till Intel.

TILLÄMPLIGA LAGAR. För anspråk som uppkommer under detta avtal gäller lagarna i staten Kalifornien, med undantag för dess principer för konflikter mellan lagar och Förenta Nationernas konvention om kontrakt för varuförsäljning. Ni har inte rätt att exportera Programvaran i strid med gällande exportlagar och -förordningar. Intel har inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLAOEMISV/RBK/10-15-98

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.72