License.txt Driver File Contents (815nt4.zip)


LICENTIEOVEREENKOMST INTEL-SOFTWARE (OEM- / ISV-distributie & Enkele gebruiker)BELANGRIJK - LEES DEZE TEKST ALVORENS TE KOPIËREN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. 
Gebruik of laad deze software en bijbehorende materialen (gezamenlijk te noemen de "Software") niet voordat u de volgende bepalingen en voorwaarden aandachtig hebt gelezen. Door de Software te laden of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden in deze licentieovereenkomst. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren of gebruiken.

Overigens:
* Als u een Original Equipment Manufacturer (OEM) bent, is deze volledige LICENTIEOVEREENKOMST van toepassing;
* Als u een Independent Software Vendor (ISV) bent, is deze volledige LICENTIEOVEREENKOMST van toepassing;
* Als u een Eindgebruiker bent, is uitsluitend artikel A, de LICENTIEOVEREENKOMST INTEL-SOFTWARE, van toepassing.

Voor OEM's en ISV's:

LICENTIE. Volgens de bepalingen van deze Overeenkomst verstrekt Intel u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijd geldige, volledig betaalde licentie onder de auteursrechten van Intel met de volgende rechten:
	a) intern gebruik, aanpassen en kopiëren van de Software voor uw eigen ontwikkel- en onderhoudsdoeleinden; en
	b) aanpassen, kopiëren en verspreiden van de Software, met inbegrip van afgeleide onderdelen van de Software, aan uw eindgebruikers, echter uitsluitend volgens een licentieovereenkomst die bepalingen bevat met ten minste dezelfde beperkingen die ook vervat zijn in de Definitieve Licentieovereenkomst voor Enkele gebruikers van Intel, hierbij aangehecht als Artikel A; en
	c) aanpassen, kopiëren en verspreiden van de eindgebruikersdocumentatie die bij de Software wordt geleverd, echter uitsluitend in combinatie met de Software.
Indien u niet de uiteindelijke fabrikant of leverancier bent van een computersysteem of een softwareprogramma dat de Software bevat, mag u één kopie van de Software aan uw ontvanger overdragen, met inbegrip van afgeleide onderdelen van de Software (en bijbehorende eindgebruikersdocumentatie), voor gebruik in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, met dien verstande dat deze ontvanger ermee instemt volledig aan de bepalingen hiervan gebonden te zijn. Het is u niet toegestaan de Software op een andere wijze toe te wijzen, in sublicentie te geven, te leasen of op enige andere wijze over te dragen of openbaar te maken aan enige derde partij. Het is u evenmin toegestaan de Software te onderwerpen aan reverse-compiling, te disassembleren of op enige andere wijze te onderwerpen aan reverse-engineering.

Met uitzondering van wat uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is gesteld, wordt aan u geen enkele licentie of recht verleend, direct dan wel indirect, door aansporing, uitsluiting of anderszins. Intel behoudt zich het recht voor relevante documenten die aan u toebehoren aan een onderzoek te onderwerpen dan wel deze te laten onderzoeken door een onafhankelijke auditor om zich ervan te vergewissen dat u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

VERTROUWELIJKHEID. Indien u een consultant of onderaannemer ("Contractant") van een derde partij uit uw naam werk wilt laten uitvoeren, waarvoor toegang tot of gebruik van de Software noodzakelijk is, dient u een schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomst te sluiten met de Contractant, waarin de bepalingen en verplichtingen met betrekking tot toegang tot of gebruik van de Software zijn vervat, die ten minste dezelfde beperkingen bevat die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, en met uitsluiting van enige distributierechten, alsmede gebruik voor enig ander doel.
Als dit niet het geval is, is het u niet toegestaan de bepalingen of het bestaan van deze Overeenkomst openbaar te maken of de naam van Intel te gebruiken in publicaties, advertenties of andere aankondigingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Intel. U bent op generlei wijze gerechtigd handelsmerken van Intel te gebruiken.

EIGENDOM VAN DE SOFTWARE EN AUTEURSRECHTEN. Alle kopieën van de Software blijven eigendom van Intel of haar leveranciers. De Software wordt beschermd door het auteursrecht en door de wetten van de Verenigde Staten en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. U mag geen enkele auteursrechtvermelding uit de Software verwijderen. Intel is gerechtigd te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Software of in onderdelen waarnaar daarin wordt verwezen, maar is geenszins verplicht ondersteuning te bieden voor de Software of deze bij te werken. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierbij bepaald, kent Intel u geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht toe op Intel octrooien, auteursrechten, handelsmerken of andere rechten op intellectueel eigendom. U mag de Software alleen overdragen indien de ontvanger volledig instemt met deze voorwaarden en indien u niet in bezit blijft van enige kopieën van de Software.

BEPERKTE GARANTIE OP INFORMATIEDRAGERS.  Als de Software door Intel is geleverd op fysieke informatiedragers, garandeert Intel gedurende een periode van negentig dagen na levering dat deze informatiedragers vrij zijn van materiële, fysieke defecten. Als u een dergelijk defect vindt, dient u de informatiedragers aan Intel te retourneren. Intel bepaalt vervolgens of deze worden vervangen of dat de Software via alternatieve media worden geleverd.

UITSLUITING VAN OVERIGE GARANTIE. BEHALVE IN DE ZIN VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, WAARONDER GARANTIE MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GARANTIE OM GEEN INBREUK TE MAKEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM, EN GARANTIE MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR ENIGE PARTICULIERE DOELEINDEN. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, graphics, koppelingen of andere onderdelen van de Software.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. INTEL OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN ZAKEN OF VERLIES VAN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS INDIEN INTEL OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR IMPLICIETE GARANTIE OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBIEDEN, IS BOVENSTAANDE BEPERKING MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING. HET IS MOGELIJK DAT ANDERE RECHTSBEPALINGEN VOOR U GELDEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN U ZICH BEVINDT. 

BEËINDIGING VAN DEZE LICENTIE. Intel is gerechtigd deze licentie op ieder moment te beëindigen indien u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze overeenkomst. Bij beëindiging dient u de Software onmiddellijk te vernietigen dan wel alle kopieën van de Software aan Intel te retourneren.
 
TOEPASSELIJKE WETTEN. Schadevergoedingen die met inachtneming van deze voorwaarden worden geëist zijn onderworpen aan het recht van de staat California, met uitsluiting van de uitgangspunten ten aanzien van rechtsconflicten en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken (UNCCSG). U bent niet gerechtigd de Software te exporteren als u daarmee toepasselijke exportwetten en -regels overtreedt. Intel is door geen enkele andere overeenkomsten gebonden tenzij deze in geschreven vorm zijn opgemaakt en zijn getekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Intel.

BEPERKTE RECHTEN VAN DE OVERHEID. Op de Software zijn "BEPERKTE RECHTEN" van toepassing. Gebruik, kopiëren en openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten zijn onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of de opvolger daarvan. Door het gebruik van de Software door de overheid wordt het eigendomsrecht van Intel op de Software erkend. De gecontracteerde of fabrikant is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.


ARTIKEL "A"
LICENTIEOVEREENKOMST INTEL-SOFTWARE (Definitief, Enkele gebruiker)

BELANGRIJK - DEZE TEKST LEZEN ALVORENS TE KOPIËREN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. 
Gebruik of laad deze software en bijbehorende materialen (gezamenlijk te noemen de "Software") niet voordat u de volgende bepalingen en voorwaarden aandachtig hebt gelezen. Door de Software te laden of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden in deze licentieovereenkomst. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren of gebruiken.

LICENTIE. U bent gerechtigd de Software op een enkele computer te installeren en voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U mag één reservekopie van de Software maken, mits u de volgende voorwaarden in acht neemt: 
1. U mag de Software of enig deel ervan op generlei wijze kopiëren, wijzigen, verhuren, verkopen, verspreiden of overdragen behalve zoals is aangegeven in deze licentie. U komt overeen elke vorm van ongeautoriseerde vermenigvuldiging van het materiaal te verhinderen.
2. U mag de Software niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren. 
3. U mag geen sublicentie verstrekken of gelijktijdig gebruik van de Software door meer dan één gebruiker toestaan.
4. De Software bevat mogelijk software en andere eigendommen van derden, zoals beschreven in een eventueel bijgesloten bestand "license.txt" (of een andersoortige tekst of bestand), waarin ook een licentieovereenkomst met betrekking tot deze eigendommen kan zijn opgenomen. 

EIGENDOM VAN DE SOFTWARE EN AUTEURSRECHTEN. Alle kopieën van de Software blijven eigendom van Intel of haar leveranciers. De Software wordt beschermd door het auteursrecht en door de wetten van de Verenigde Staten en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. U mag geen enkele auteursrechtvermelding uit de Software verwijderen. Intel is gerechtigd te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Software of in onderdelen waarnaar daarin wordt verwezen, maar is geenszins verplicht ondersteuning te bieden voor de Software of deze bij te werken. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierbij bepaald, kent Intel u geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht toe op Intel octrooien, auteursrechten, handelsmerken of andere rechten op intellectueel eigendom. U mag de Software alleen overdragen indien de ontvanger volledig instemt met deze voorwaarden en indien u niet in het bezit blijft van enige kopieën van de Software.

BEPERKTE GARANTIE OP INFORMATIEDRAGERS. Als de Software door Intel is geleverd op fysieke informatiedragers, garandeert Intel gedurende een periode van negentig dagen na levering dat deze informatiedragers vrij zijn van materiële, fysieke defecten. Als u een dergelijk defect vindt, dient u de informatiedragers aan Intel te retourneren. Intel bepaalt vervolgens of deze worden vervangen of dat de Software via alternatieve media wordt geleverd.

UITSLUITING VAN OVERIGE GARANTIE. BEHALVE IN DE ZIN VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, WAARONDER GARANTIE MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GARANTIE OM GEEN INBREUK TE MAKEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM, EN GARANTIE MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR ENIGE PARTICULIERE DOELEINDEN. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, graphics, koppelingen of andere onderdelen van de Software.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. INTEL OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN ZAKEN OF VERLIES VAN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS INDIEN INTEL OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR IMPLICIETE GARANTIE OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBIEDEN, IS BOVENSTAANDE BEPERKING MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING. HET IS MOGELIJK DAT ANDERE RECHTSBEPALINGEN VOOR U GELDEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN U ZICH BEVINDT.

BEËINDIGING VAN DEZE LICENTIE. Intel is gerechtigd deze licentie op ieder moment te beëindigen indien u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze overeenkomst. Bij beëindiging dient u de Software onmiddellijk te vernietigen dan wel alle kopieën van de Software aan Intel te retourneren.
 
TOEPASSELIJKE WETTEN. Schadevergoedingen die met inachtneming van deze voorwaarden worden geëist zijn onderworpen aan het recht van de staat California, met uitsluiting van uitgangspunten ten aanzien van rechtsconflicten en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken (UNCCSG). U bent niet gerechtigd de Software te exporteren als u daarmee toepasselijke exportwetten en -regels overtreedt. Intel is door geen enkele andere overeenkomsten gebonden tenzij deze in geschreven vorm zijn opgemaakt en zijn getekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Intel.

BEPERKTE RECHTEN VAN DE OVERHEID. Op de Software zijn "BEPERKTE RECHTEN" van toepassing. Gebruik, kopiëren, en openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten zijn onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of de opvolger daarvan. Door het gebruik van de Software door de overheid wordt het eigendomsrecht van Intel op de Software erkend. De gecontracteerde of fabrikant is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
 
SLAOEMISV/RBK/10-15-98

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.82