License.txt Driver File Contents (815nt4.zip)


INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE (OEM / ISV Distribution & Enkeltbruger)

VIGTIGT - LÆS AFTALEN IGENNEM, FØR SOFTWAREN KOPIERES, INSTALLERES ELLER TAGES I BRUG.
Softwaren eller tilhørende materiale (under ét kaldet "softwaren") må ikke tages i brug eller indlæses, før du har læst nedenstående vilkår og betingelser nøje igennem. Indlæsning eller ibrugtagning af softwaren betragtes som din accept af aftalevilkårene. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke installere eller bruge softwaren.

Læg venligst mærke til følgende:
* Denne aftale er gældende, hvis du er OEM (Original Equipment Manufacturer),
* Denne aftale er gældende, hvis du er ISV (Independent Software Vendor),
* Hvis du er slutbruger, er du kun omfattet af Tillæg A i INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE.

Gælder for OEM og ISV:

LICENS. Intel giver dig, i henhold til betingelserne i denne aftale, en 	ikke-ekslusiv, personlig, verdensomspændende licens til, i henhold til Intels ophavsrettigheder, at:
	a) bruge, ændre og kopiere programmet til internt brug i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse; og
	b) ændre, kopiere og distribuere programmet, herunder specialtilpassede udgaver af programmet, til slutbrugere, men kun i forbindelse med en licensaftale, hvis betingelser er lige så restriktive som betingelserne i Intels licensaftale for slutbrugere, der ved vedlagt som Tillæg A; og
	c) ændre, kopiere og distribuere brugerdokumentationen til programmet sammen med selve programmet.
Hvis du ikke er producent eller leverandør af computersystemer eller programmer, som programmet er inkorporeret i, kan du videregive en kopi af programmet, herunder specialtilpassede udgaver af programmet (og tilhørende brugerdokumentation) til modtageren i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale, under den forudsætning, at modtageren er indforstået med betingelserne i denne aftale. Du må ikke på anden måde overføre, licensere, lease, eller på anden vis overføre eller videregive programmet til tredje part. Du må ikke dekompilere, foretage disassemblering eller på anden måde forandre programmet.

Du gives hverken direkte, indirekte eller på anden måde, anden form for licens eller rettigheder ud over, hvad der udtrykkelig står i denne aftale. 	Intel til enhver tid ret til selv, eller via en uafhængig instans, at undersøge, om du overholder betingelserne i denne aftale.

FORTROLIGHED. Hvis du ønsker at bruge en udenforstående konsulent eller underleverandør i forbindelse med arbejde, som kræver adgang til eller brug af programmet, skal vedkommende underskrive en fortrolighedserklæring, som indeholder betingelser med hensyn til brug og distribution, som svarer til de betingelser, som er indeholdt i denne aftale.
Du må, bortset fra i ovenstående tilfælde, ikke offentliggøre eksistensen af denne aftale, ej heller dens indhold, eller bruge Intels navn i publikationer, annoncer eller andre former for udgivelser uden skriftlig tilladelse fra Intel. Du har ikke ret til at bruge Intels varemærker.


EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER. Ejendomsretten til alle kopier af softwaren tilhører Intel eller Intels leverandører. Softwaren er omfattet af lovgivningen om ophavsret i USA og andre lande samt af internationale traktater og aftaler om copyright. Oplysningerne om ophavsret og copyright må under ingen omstændigheder fjernes fra softwaren. Intel forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage ændringer af softwaren eller de elementer, der refereres til i softwaren. Intel er dog forpligtet til at yde support på eller opdatere softwaren. Medmindre det er udtrykkeligt anført, overdrager Intel ingen rettigheder i henhold til Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder. Softwaren må kun overdrages, hvis modtageren accepterer aftalen i dens fulde omfang. Endelig er det en forudsætning, at samtlige kopier af softwaren overdrages.

BEGRÆNSET MEDIEGARANTI. Hvis softwaren er leveret af Intel på et fysisk medium, garanterer Intel, at mediet er uden væsentlige fejl og mangler i en periode på halvfems dage efter levering fra Intel. Hvis en sådan fejl eller mangel bliver fundet, skal mediet returneres til Intel, der kan vælge at ombytte mediet eller levere en anden kopi af softwaren.

INGEN ANDRE GARANTIER. BORTSET FRA DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN FOREFINDES" UDEN YDERLIGERE UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTI FOR SOFTWARENS HANDELSMÆSSIGE KVALITET ELLER GARANTI FOR AT SOFTWAREN IKKE KRÆNKER ANDRE RETTIGHEDER ELLER KAN BENYTTES TIL BESTEMTE FORMÅL. Intel yder ingen garanti for og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, kæder eller andre elementer i softwaren.

ANSVARSBEGRÆNSNING. INTEL OG INTELS LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE TILPLIGTES AT BETALE NOGEN FORM FOR ERSTATNING (SÅSOM, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHED ELLER TAB AF OPLYSNINGER) I HENHOLD TIL KRAV, DER FREMSÆTTES SOM FØLGE AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER DENNES MANGLENDE BRUGBARHED. DETTE GÆLDER OGSÅ, SELV OM INTEL MÅTTE VÆRE INFORMERET OM RISIKOEN FOR, AT SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV FREMSÆTTES. I ØVRIGT GÆLDER DE PRÆCEPTIVE REGLER I DEN DANSKE LOVGIVNING PÅ DETTE OMRÅDE.

AFTALENS OPHØR. Intel kan opsige nærværende aftale, hvis de aftalte vilkår og betingelser ikke overholdes. I tilfælde af at aftalen opsiges, skal softwaren destrueres med det samme, medmindre alle kopier af softwaren returneres til Intel.
 
GÆLDENDE LOVGIVNING. Krav, der rejses i henhold til denne aftale, behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Californien, med undtagelse af principperne for international privatret og FN-konventionen om aftaler vedrørende salg af varer. Softwaren må ikke eksporteres i modstrid med gældende eksportlovgivning og -regulativer. Intel er ikke bundet af andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en tegningsberettiget repræsentant for Intel.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR AMERIKANSKE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER. Softwaren leveres med begrænsede rettigheder. Amerikanske offentlige myndigheders brug, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 ff. eller senere. Offentlige myndigheders brug af softwaren medfører samtidig anerkendelse af Intels ejendomsrettigheder til softwaren. Kontraktspart og producent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

TILLÆG "A"
LICENSAFTALE VEDRØRENDE SOFTWARE FRA INTEL (Enkel slutbruger)

VIGTIGT - LÆS AFTALEN IGENNEM, FØR SOFTWAREN KOPIERES, INSTALLERES ELLER TAGES I BRUG.
Softwaren eller tilhørende materiale (under ét kaldet "softwaren") må ikke tages i brug eller indlæses, før du har læst nedenstående vilkår og betingelser nøje igennem. Indlæsning eller ibrugtagning af softwaren betragtes som din accept af aftalevilkårene. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke installere eller bruge softwaren.

LICENSAFTALE. Softwaren må kopieres over på en enkelt computer og benyttes til personligt brug. Softwaren må ikke benyttes erhvervsmæssigt. Der må desuden fremstilles én sikkerhedskopi af softwaren på følgende betingelser:
1.	Softwaren må ikke kopieres, ændres, udlejes, sælges, distribueres eller overdrages hverken helt eller delvist på nogen anden måde end angivet i nærværende aftale, ligesom uautoriseret kopiering af softwaren heller ikke er tilladt.
2.	Reverse engineering, dekompilering og disassemblering af softwaren er ikke tilladt. 
3.	Der må ikke overdrages en underlicens til softwaren, og softwaren må ikke benyttes af flere brugere samtidig.
4.	Softwaren kan indeholde software eller andre elementer, der tilhører andre leverandører, hvilket kan være angivet i, ligesom brugsretten hertil overdrages i overensstemmelse med en vedlagt "licens.txt"-fil eller anden tekst eller fil.  

EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER. Ejendomsretten til alle kopier af softwaren tilhører Intel eller Intels leverandører. Softwaren er omfattet af lovgivningen om ophavsret i USA og andre lande samt af internationale traktater og aftaler om copyright. Oplysningerne om ophavsret og copyright må under ingen omstændigheder fjernes fra softwaren. Intel forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage ændringer af softwaren eller de elementer, der refereres til i softwaren. Intel er dog forpligtet til at yde support på eller opdatere softwaren. Medmindre det er udtrykkeligt anført, overdrager Intel ingen rettigheder i henhold til Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder. Softwaren må kun overdrages, hvis modtageren accepterer aftalen i dens fulde omfang. Endelig er det en forudsætning, at samtlige kopier af softwaren overdrages.

BEGRÆNSET MEDIEGARANTI. Hvis softwaren er leveret af Intel på et fysisk medium, garanterer Intel, at mediet er uden væsentlige fejl og mangler i en periode på halvfems dage efter levering fra Intel. Hvis en sådan fejl eller mangel bliver fundet, skal mediet returneres til Intel, der kan vælge at ombytte mediet eller levere en anden kopi af softwaren.

INGEN ANDRE GARANTIER. BORTSET FRA DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN FOREFINDES" UDEN YDERLIGERE UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTI FOR SOFTWARENS HANDELSMÆSSIGE KVALITET ELLER GARANTI FOR AT SOFTWAREN IKKE KRÆNKER ANDRE RETTIGHEDER ELLER KAN BENYTTES TIL BESTEMTE FORMÅL. Intel yder ingen garanti for og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, kæder eller andre elementer i softwaren.

ANSVARSBEGRÆNSNING. INTEL OG INTELS LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE TILPLIGTES AT BETALE NOGEN FORM FOR ERSTATNING (SÅSOM, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHED ELLER TAB AF OPLYSNINGER) I HENHOLD TIL KRAV, DER FREMSÆTTES SOM FØLGE AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER DENNES MANGLENDE BRUGBARHED. DETTE GÆLDER OGSÅ, SELV OM INTEL MÅTTE VÆRE INFORMERET OM RISIKOEN FOR, AT SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV FREMSÆTTES. I ØVRIGT GÆLDER DE PRÆCEPTIVE REGLER I DEN DANSKE LOVGIVNING PÅ DETTE OMRÅDE.

AFTALENS OPHØR. Intel kan opsige nærværende aftale, hvis de aftalte vilkår og betingelser ikke overholdes. I tilfælde af at aftalen opsiges, skal softwaren destrueres med det samme, medmindre alle kopier af softwaren returneres til Intel.
 
GÆLDENDE LOVGIVNING. Krav, der rejses i henhold til denne aftale, behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Californien, med undtagelse af principperne for international privatret og FN-konventionen om aftaler vedrørende salg af varer. Softwaren må ikke eksporteres i modstrid med gældende eksportlovgivning og -regulativer. Intel er ikke bundet af andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en tegningsberettiget repræsentant for Intel.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR AMERIKANSKE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER. Softwaren leveres med begrænsede rettigheder. Amerikanske offentlige myndigheders brug, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 ff. eller senere. Offentlige myndigheders brug af softwaren medfører samtidig anerkendelse af Intels ejendomsrettigheder til softwaren. Kontraktspart og producent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
 
SLAOEMISV/RBK/10-15-98

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.13