License.txt Driver File Contents (815w2k.zip)

Ohjelmalisenssisopimuksen suomalainen versio on tarkoitettu vain informaatioksi ja jos käännöksessä ilmenee ristiriitaisuutta, englanninkielinen versio on pohjana termien oikealle tulkinnalle.

INTEL-OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS (Valmistaja / Jakelija & Yksittäinen käyttäjä)

TÄRKEÄÄ - LUE LÄPI ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. 
Älä käytä tai lataa tätä ohjelmaa tai siihen liittyviä materiaaleja (yhteisnimenä "Ohjelma") ennen kuin olet lukenut huolella seuraavana esitetyt ehdot ja edellytykset. Ohjelman käyttö tai lataaminen on osoitus siitä, että hyväksyt tämän sopimuksen sisältämät ehdot. Jos et hyväksy niitä, älä asenna tai käytä ohjelmaa.

Huomaa myös:
* Jos olette alkuperäisen laitteen valmistaja, soveltuu teihin koko tämä OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS;
* Jos olette itsenäinen ohjelmistojakelija, soveltuu teihin koko tämä OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS;
* Jos olet loppukäyttäjä, vain liite A, INTEL- OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS, soveltuu.

Valmistajille ja jakelijoille:

LISENSSISOPIMUS. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Intel myöntää teille 	ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, maailmanlaajuisen, täysin maksetun lisenssin Intelin tekijänoikeuksien puitteissa:
	a) käyttää, muuttaa ja kopioida ohjelmaa sisäisesti omiin kehitys- ja ylläpitotarkoituksiinne; ja
	b) muuttaa, kopioida ja jakaa ohjelmaa, mukaan lukien sen johdokset, omille loppukäyttäjillenne, mutta vain sellaisen lisenssisopimuksen puitteissa, jonka ehdot ovat vähintään yhtä rajoittavia kuin ne, jotka sisältyvät Intelin lopulliseen, oheisen liitteen A mukaiseen yksittäiskäyttäjän ohjelmistolisenssisopimukseen; ja
	c) muuttaa, kopioida ja jakaa ohjelman mukana mahdollisesti tulevaa loppukäyttäjän dokumentaatiota mutta vain ohjelman yhteydessä.
Jos ette ole ohjelman sisältävän tietokonejärjestelmän tai ohjelman lopullinen valmistaja tai jakelija, voitte siirtää kopion ohjelmasta, mukaan lukien sen johdokset (ja niihin liittyvän loppukäyttäjän dokumentaation) vastaanottajallenne käytettäväksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, edellyttäen, että sellainen vastaanottaja hyväksyy kyseisten ehtojen sitovan itseään täydellisesti. Ette saa muutoin luovuttaa tai vuokrata ohjelmaa tai myöntää siihen edelleen lisenssiä, tai muuten siirtää tai paljastaa ohjelmistotuotetta kellekään kolmannelle osapuolelle. Ette saa uudelleenrakentaa, uudelleenkoota tai purkaa ohjelmaa millään lailla sen valmistustavan selvittämiseksi.

Teille ei myönnetä mitään lisenssiä tai oikeutta suoraan tai epäsuorasti, paitsi mitä tässä sopimuksessa erityisesti todetaan. Intelillä on oikeus tarkastaa tai tarkastuttaa riippumattomalla tilintarkastajalla teidän asiaankuuluvan kirjanpitonne varmistaakseen, että noudatatte tämän sopimuksen ehtoja.

LUOTTAMUKSELLISUUS. Jos haluatte ulkopuolisen konsultin tai alihankkijan (alla "hankkija") suorittavan puolestanne sellaisia töitä, jotka edellyttävät ohjelmaan tutustumista tai sen käyttöä, teidän tulee hankkia hankkijalta kirjallinen luottamuksellisuussopimus, joka sisältää sellaiset ehdot ja velvollisuudet ohjelmaan tutustumisen tai sen käytön suhteen, jotka eivät ole vähemmän rajoittavia kuin tämän sopimuksen ehdot ja velvollisuudet, eivätkä sisällä mitään jakeluoikeuksia tai oikeutta käyttää ohjelmaa muihin tarkoituksiin.
Muutoin ette saa paljastaa tämän sopimuksen ehtoja tai olemassaoloa tai käyttää Intelin nimeä missään julkaisuissa, mainoksissa tai muissa ilmoituksissa ilman Intelin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Teillä ei ole oikeutta käyttää mitään Intelin tavaramerkkejä.

OHJELMAN OMISTUS JA YKSIOIKEUDET. Ohjelman kaikkien kopioiden omistusoikeus jää Intelin tai sen toimittajien käyttöön. USA:n ja muiden maiden lait ja kansainväliset yhteissopimukset suojaavat ohjelmaa ja takaavat sen yksinoikeudet. Sinulla ei ole oikeutta poistaa yksinoikeuksia koskevia huomautuksia ohjelmasta. Intel säilyttää oikeuden muutoksien suorittamisen ohjelmaan tai siihen liittyviin seikkoihin niistä erikseen ilmoittamatta, mutta ei ole velvollinen tukemaan tai päivittämään ohjelmaa. Ellei muuten ole erikseen mainittu, Intel ei anna muille osapuolille minkäänlaisia Intelin patentteihin, yksinoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin henkistä omiaisuutta koskeviin oikeuksiin. Voit siirtää ohjelman toiselle osapuolelle vain, jos vastaanottaja hyväksyy täysin nämä ehdot ja jos et säilytä hallussasi ohjelman kopioita.

RAJOITETTU MEDIATAKUU. Jos Intel on toimittanut ohjelman fyysistä mediaa käyttämällä, Intel takaa, että kyseissä mediassa ei ole sen materiaalia koskevia fyysisiä vikoja, ja tämä vakuutus kattaa yhdeksänkymmentä päivää Intelin suorittamasta toimituksesta laskien; jos tällainen vika havaitaan, palauta media Intelille sen vaihtamiseksi tai muuta Intelin mahdollisesti valitsemaa toimitusta varten.

MUIDEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN. PAITSI MITÄ ON KUVATTU EDELLISESSÄ, OHJELMA TOIMITETAAN "SELLAISENA KUIN SE ON SE VASTAANOTETTAESSA" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN SEN MYYNTIKELPOISUUS TAI MAHDOLLISTAMINEN TAI SOPIVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN. Intel ei takaa eikä ota kantaakseen vastuuta minkään ohjelman sisältävän informaation, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden seikkojen tarkkuudesta tai täysin kattavuudesta.

VASTUURAJOITUS. INTEL TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA MENETETTY VOITTO, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI KADOTETTU INFORMAATIO), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMAN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ INTELILLE ON ILMOITETTU NÄIDEN VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKUT JURISDIKTIOALUEET KIELTÄVÄT TAKUITA TAI SEURAUKSENA AIHEUTUNEITA TAI TAHATTOMIA VAURIOITA KOSKEVAN VASTUUN POISSULKEMISEN TAI RAJOITTAMISEN, JOTEN YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA OVAT ERILAISIA ERI JURISDIKTIOALUEILLA. 

TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN. Intel voi peruuttaa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos rikot sen sisältämiä ehtoja. Sopimus peruutettaessa sinun on välittömästi hävitettävä ohjelma tai palautettava kaikki ohjelman kopiot Intelille.
 
SOVELLETTAVIA LAKEJA. Tämän sopimuksen pohjalta aiheutuvat vaateet ovat Kalifornian lakien alaisia paitsi kun on kysymys sen asettamien periaatteiden kanssa ristiriidassa olevat tavaroiden myyntiä ja YK:n asettamia sopimuksia koskevat lait. Sinulla ei ole oikeutta viedä maasta ohjelmaa, jos se rikkoo kyseisiä vientiä koskevia lakeja ja säännöksiä. Intel ei ole minkään muiden sopimusten ehtojen alainen ellei niitä ole esitetty kirjallisina ja allekirjoitettu Intelin valtuuttaman edustajan toimesta.

HALLITUKSEN RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelma on toimitettu "RAJOITETUIN OIKEUKSIN". Hallituksen alaisten organisaatioiden käyttö, monistaminen tai ilmoitustoiminta on rajoitusten alainen sen mukaan kuin FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai sen jälkeiset asetukset määrittävät. Jos hallituksen alaiset organisaatiot käyttävät ohjelmaa, se merkitsee Intelin tässä mainittujen omistusoikeuksien hyväksymistä. Sopimusosapuoli tai tuotevalmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052


LIITE "A"

Ohjelmalisenssisopimuksen suomalainen versio on tarkoitettu vain informaatioksi ja jos käännöksessä ilmenee ristiriitaisuutta, englanninkielinen versio on pohjana termien oikealle tulkinnalle.

INTEL-OHJELMALISENSSISOPIMUS (Lopullinen, yksittäinen käyttäjä)

TÄRKEÄÄ - LUE LÄPI ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. 
Älä käytä tai lataa tätä ohjelmaa tai siihen liittyviä materiaaleja (yhteisnimenä "Ohjelma") ennen kuin olet lukenut huolella seuraavana esitetyt ehdot ja edellytykset. Ohjelman käyttö tai lataaminen on osoitus siitä, että hyväksyt tämän sopimuksen sisältämät ehdot. Jos et hyväksy niitä, älä asenna tai käytä ohjelmaa.

LISENSSI. Voit kopioida ohjelman yksittäiseen tietokoneeseen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten ja voit ottaa yhden varmistuskopion ohjelmasta seuraavana mainittujen ehtojen mukaisesti: 
1. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muuttaa, vuokrata, myydä, jakaa tai siirtää mitään ohjelman osista muulla kuin tämän sopimuksen määrittämällä tavalla ja hyväksyt myös, että tulet estämään ohjelman valtuuttamattoman kopioinnin.
2. Sinulla ei ole oikeutta uudelleenrakentaa, uudelleenkoota tai purkaa ohjelmaa. 
3. Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa lisenssiä toiselle osapuolelle tai antaa ohjelmaa useamman kuin yhden käyttäjän käytettäväksi samanaikaisesti.
4. Ohjelma voi sisältää kolmantena osapuolena toimivien toimittajien ohjelmia ja muuta omistusoikeuden alaista materiaalia, joista osa voidaan tunnistaa ja joille voidaan saada lisenssi oheen liitetyn "licence.txt"-tiedoston tai muun tekstin tai tiedoston mukaisesti. 

OHJELMAN OMISTUS JA YKSINOIKEUDET. Ohjelman kaikkien kopioiden omistusoikeus jää Intelin tai sen toimittajien käyttöön. USA:n ja muiden maiden lait ja kansainväliset yhteissopimukset suojaavat ohjelmaa ja takaavat sen yksinoikeudet. Sinulla ei ole oikeutta poistaa yksinoikeuksia koskevia huomautuksia ohjelmasta. Intel säilyttää oikeuden muutoksien suorittamisen ohjelmaan tai siihen liittyviin seikkoihin niistä erikseen ilmoittamatta, mutta ei ole velvollinen tukemaan tai päivittämään ohjelmaa. Ellei muuten ole erikseen mainittu, Intel ei anna muille osapuolille minkäänlaisia Intelin patentteihin, yksinoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin henkistä omiaisuutta koskeviin oikeuksiin. Voit siirtää ohjelman toiselle osapuolelle vain, jos vastaanottaja hyväksyy täysin nämä ehdot ja jos et säilytä hallussasi ohjelman kopioita.

RAJOITETTU MEDIATAKUU. Jos Intel on toimittanut ohjelman fyysistä mediaa käyttämällä, Intel takaa, että kyseissä mediassa ei ole sen materiaalia koskevia fyysisiä vikoja, ja tämä vakuutus kattaa yhdeksänkymmentä päivää Intelin suorittamasta toimituksesta laskien; jos tällainen vika havaitaan, palauta media Intelille sen vaihtamiseksi tai muuta Intelin mahdollisesti valitsemaa toimitusta varten.

MUIDEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN. PAITSI MITÄ ON KUVATTU EDELLISESSÄ, OHJELMA TOIMITETAAN "SELLAISENA KUIN SE ON SE VASTAANOTETTAESSA" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN SEN MYYNTIKELPOISUUS TAI MAHDOLLISTAMINEN TAI SOPIVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN. Intel ei takaa eikä ota kantaakseen vastuuta minkään ohjelman sisältävän informaation, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden seikkojen tarkkuudesta tai täysin kattavuudesta.

VASTUURAJOITUS. INTEL TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA MENETETTY VOITTO, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI KADOTETTU INFORMAATIO), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMAN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ INTELILLE ON ILMOITETTU NÄIDEN VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKUT JURISDIKTIOALUEET KIELTÄVÄT TAKUITA TAI SEURAUKSENA AIHEUTUNEITA TAI TAHATTOMIA VAURIOITA KOSKEVAN VASTUUN POISSULKEMISEN TAI RAJOITTAMISEN, JOTEN YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA OVAT ERILAISIA ERI JURISDIKTIOALUEILLA. 

TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN. Intel voi peruuttaa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos rikot sen sisältämiä ehtoja. Sopimus peruutettaessa sinun on välittömästi hävitettävä ohjelma tai palautettava kaikki ohjelman kopiot Intelille.
 
SOVELLETTAVIA LAKEJA. Tämän sopimuksen pohjalta aiheutuvat vaateet ovat Kalifornian lakien alaisia paitsi kun on kysymys sen asettamien periaatteiden kanssa ristiriidassa olevat tavaroiden myyntiä ja YK:n asettamia sopimuksia koskevat lait. Sinulla ei ole oikeutta viedä maasta ohjelmaa, jos se rikkoo kyseisiä vientiä koskevia lakeja ja säännöksiä. Intel ei ole minkään muiden sopimusten ehtojen alainen ellei niitä ole esitetty kirjallisina ja allekirjoitettu Intelin valtuuttaman edustajan toimesta.

HALLITUKSEN RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelma on toimitettu "RAJOITETUIN OIKEUKSIN". Hallituksen alaisten organisaatioiden käyttö, monistaminen tai ilmoitustoiminta on rajoitusten alainen sen mukaan kuin FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai sen jälkeiset asetukset määrittävät. Jos hallituksen alaiset organisaatiot käyttävät ohjelmaa, se merkitsee Intelin tässä mainittujen omistusoikeuksien hyväksymistä. Sopimusosapuoli tai tuotevalmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
 
SLAOEMISV/RBK/10-15-98

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.75