readme.txt Driver File Contents (810w2k.zip)

************************************************************
************************************************************
*
* Installationsinformation för
* Intel (R) Celeron (TM) Processor för
* Microsoft* Windows* 2000
*
* OBS! Det här dokumentet avser system som 
* innehåller följande Intel-produkt:
*
*     Intel (R) Celeron (TM) Processor
*
* I det här dokumentet nämns produkter som 
* utvecklats av Intel. Det finns vissa restriktioner 
* beträffande hur dessa produkter får användas 
* och vilken information som får avslöjas för andra. 
* Läs avsnittet Ansvarsfriskrivning i slutet av detta 
* dokument och kontakta din lokala 
* Intel-representant om du vill ha mer information.
*
************************************************************
************************************************************

************************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING: Intel gör inte några 
* utfästelser angående användbarhet, 
* ändamålsenlighet eller garanti. I INTELS 
* PROGRAMVARULICENSAVTAL definieras 
* fullständigt licensvillkor och bruk av den här 
* programvaran.
************************************************************

************************************************************
* INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT
************************************************************

Detta dokument innehåller följande avsnitt:

1. Systemkrav
2. Förkortningar för lokaliserade språk
3. Installera programvaran
4. Verifiera installation av programvaran
5. Identifiera programvarans versionsnummer
6. Avinstallera programvaran

************************************************************
* 1. SYSTEMKRAV
************************************************************

1. Systemet måste innehålla följande Intel-produkt:

     Intel(R) Celeron (TM) Processor

2. Programvaran ska installeras i system som har 
   minst 64 MB systemminne.

3. Det måste finnas tillräckligt med 
   hårddiskutrymme i katalogen <TEMP> 
   (normalt C:\Windows\Temp) i systemet, för 
   att programvaran ska kunna installeras.

   INF-filerna för Microsoft* Windows* 2000 som 
   följer med det här distributionspaketet är 
   utformade för att fungera tillsammans med 
   följande version:

     Microsoft* Windows* 2000

   Kontrollera med systemleverantören om du är 
   osäker på vilket operativsystem och vilken 
   Intel-produkt som används av systemet.

************************************************************
* 2. FÖRKORTNINGAR FÖR LOKALISERADE 
*    SPRÅK
************************************************************

Följande lista innehåller förkortningarna för alla 
språk till vilka drivrutinen har lokaliserats. Det här 
avsnittet kan du ha nytta av när du läser det här 
dokumentet.

chs -> Kinesiska (förenklad)
cht -> Kinesiska (traditionell)
dan -> Danska
deu -> Tyska
eng -> Engelska (internationell)
enu -> Engelska
esp -> Spanska
fin  -> Finska
fra  -> Franska
frc  -> Franska (kanadensisk)
ita  -> Italienska
jpn -> Japanska
kor -> Koreanska
nld -> Nederländska
nor -> Norska
plk -> Polska
ptb -> Portugisiska (brasiliansk)
ptg -> Portugisiska
rus -> Ryska
sve -> Svenska
tha -> Thailändska

************************************************************
* 3. INSTALLERA PROGRAMVARAN
************************************************************

Allmän installationsinformation:

1. Operativsystemet måste vara installerat i 
   systemet innan du installerar.

2. Installationsanvisningen gäller enbart den 
   version av drivrutinen och installationsfilen 
   som ingår i den här versionen.

3. Du kan välja mellan fyra olika 
   installationsmetoder för den här versionen. 
   De filer som måste hämtas för varje metod 
   anges i respektive avsnitt:

     1) InstallShield* (automatisk) installera från 
        hårddisken, se avsnitt 3.1
     2) InstallShield* (automatisk) installera från 
        cd-rom, se avsnitt 3.1
     3) Installera manuellt från hårddisken, se 
        avsnitt 3.2
     4) Installera manuellt från cd-rom, se 
        avsnitt 3.2

3.1. INSTALLSHIELD* (AUTOMATISK) 
     INSTALLERA FRÅN HÅRDDISKEN ELLER 
     CD-ROM

1. Hämta grafikfilen från webben och extrahera 
   den genom att dubbelklicka på den. (Du måste 
   ha WinZip* installerat. Om du inte har det kan 
   du hämta programmet från www.winzip.com).
   Klicka på knappen Extract och ange till vilken 
   katalog filerna ska extraheras.
   Klicka på knappen Extract om du vill extrahera 
   filerna till den katalogen. Om du vill installera 
   från cd-rom-skivan måste filerna överföras till 
   en cd-skiva.

2. Ange den katalog där du har sparat grafikfilen 
   och dubbelklicka på ikonen för 
   installationsprogrammet. Om du använder 
   cd-rom-skivan startas installationsprogrammet 
   automatiskt, förutsatt att Autorun är aktiverat. 
   I annat fall går du till grafikkatalogen på 
   cd-rom-skivan och dubbelklickar på ikonen för 
   installationsprogrammet.

3. Välkomstskärmen visas. Klicka på Nästa för att 
   fortsätta.

4. Programvarulicensavtalet visas. Om du klickar 
   på knappen Ja startas installationen av 
   drivrutinen.

5. Ett fönster som talar om att installationen är 
   avslutad visas. Markera alternativet för att 
   starta om datorn direkt och klicka på knappen 
   Slutför.

6. I avsnitt 4 finns mer information om hur du 
   bekräftar att drivrutinen har installerats korrekt.

3.2. INSTALLERA MANUELLT FRÅN 
     HÅRDDISKEN ELLER CD-ROM

1. Hämta grafikfilen från webben och extrahera 
   den genom att dubbelklicka på den. (Du måste 
   ha WinZip* installerat. Om du inte har det kan 
   du hämta programmet från www.winzip.com).
   Klicka på knappen Extract och ange till vilken 
   katalog filerna ska extraheras.
   Klicka på knappen Extract om du vill extrahera 
   filerna till den katalogen. Om du vill installera 
   från cd-rom-skivan måste filerna överföras till en 
   cd-skiva.

2. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn, sedan 
   på Kontrollpanelen och slutligen på System.

3. Fönstret Egenskaper för system visas. Gå till 
   fliken Maskinvara och klicka på knappen 
   Enhetshanteraren... under Enhetshanteraren.

4. Fönstret Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka 
   på ikonen Bildskärmskort och därefter den 
   drivrutin som hör till bildskärmskortet.

5. Ett nytt fönster visas. Gå till fliken Drivrutin och 
   klicka på knappen Uppdatera drivrutin.

6. Guiden Uppdatera drivrutin visas. Klicka på 
   Nästa för att fortsätta.

7. Det finns två alternativ som innebär antingen 
   automatiskt eller manuellt val. Klicka på 
   alternativet för att "Visa en lista över alla 
   drivrutiner som finns på en viss plats, så att jag 
   kan välja drivrutinen som jag vill ha." och 
   klicka sedan på knappen Nästa.

8. Klicka på knappen Diskett finns...

9. Fönstret "Installera från diskett" visas. Klicka 
   på knappen Bläddra....

10. Fönstret Ange plats visas. Öppna den katalog 
    i vilken du extraherade grafikfilen, öppna 
    underkatalogen Graphics och öppna slutligen 
    underkatalogen Win2000. Markera lämplig 
    .inf-fil och klicka på knappen Öppna.

11. Fönstret Installera från diskett visas. Klicka 
    på OK.

12. Guiden Uppdatera drivrutin öppnas och en 
    lista över tillgängliga bildskärmstyper visas. 
    Markera lämplig bildskärmstyp och klicka på 
    Nästa.

13. Klicka på Nästa för att fortsätta. Installationen 
    av drivrutinen startas.

14. Klicka på knappen Slutför när installationen 
    är klar.

15. Stäng alla öppna fönster och klicka på Ja för 
    att starta om datorn. I avsnitt 4 finns mer 
    information om hur du bekräftar att drivrutinen 
    har installerats korrekt.

************************************************************
* 4. VERIFIERA INSTALLATIONEN AV 
*    PROGRAMVARA
************************************************************

1. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn, sedan 
   på Kontrollpanelen och slutligen på System.

2. Fönstret Egenskaper för system visas. Gå till 
   fliken Maskinvara och klicka på knappen 
   Enhetshanteraren... under "Enhetshanteraren".

3. Fönstret Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka 
   på ikonen Bildskärmskort. Den drivrutin som 
   hör till bildskärmskortet ska vara den 
   bildskärmstyp som du har valt. Om så inte är 
   fallet, används en annan drivrutin och 
   drivrutinen måste installeras om.

4. Information om hur du kontrollerar vilken 
   version drivrutinen har finns i avsnitt 5.

************************************************************
* 5. IDENTIFIERA PROGRAMVARANS 
*    VERSIONSNUMMER
************************************************************

1. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn, sedan 
   på Kontrollpanelen och slutligen på System.

2. Fönstret Egenskaper för system visas. Gå till 
   fliken Maskinvara och klicka på knappen 
   Enhetshanteraren... under "Enhetshanteraren".

3. Fönstret Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka 
   på ikonen Bildskärmskort och därefter den 
   drivrutin som hör till bildskärmskortet.

4. Ett nytt fönster visas. Välj fliken Drivrutin. Vid 
   "Drivrutinsversion:" anges versionsnummer för 
   den drivrutin som hör till bildskärmskortet. Det 
   ska vara numret för den bildskärmstyp som du 
   har valt. Om så inte är fallet, används en 
   annan drivrutin och drivrutinen måste installeras 
   om.

************************************************************
* 6. AVINSTALLERA PROGRAMVARAN
************************************************************

OBS! För att den här processen ska kunna 
genomföras förutsätts att den ovanstående 
installationsprocessen lyckades. Den här 
avinstallationsprocessen gäller enbart den 
version av drivrutinen och installationsfilen som 
ingår i denna utgåva.

1. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn, sedan 
   på Kontrollpanelen och slutligen på System.

2. Fönstret Egenskaper för system visas. Gå till 
   fliken Maskinvara och klicka på knappen 
   Enhetshanteraren... under "Enhetshanteraren".

3. Fönstret Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka 
   på ikonen Bildskärmskort och därefter den 
   drivrutin som hör till bildskärmskortet.

4. Ett nytt fönster visas. Gå till fliken Drivrutin och 
   klicka på knappen för avinstallation.

5. Ett fönster där du ombeds bekräfta 
   avinstallationen visas.
   Klicka på OK.

6. Klicka på Ja om du vill starta om datorn.

************************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING: Intel gör inte några 
* utfästelser angående användbarhet, 
* ändamålsenlighet eller garanti. I INTELS 
* PROGRAMVARULICENSAVTAL definieras 
* fullständigt licensvillkor och bruk av den här 
* programvaran.
************************************************************

************************************************************
* INTELS PROGRAMVARULICENSAVTAL 
* (OEM-/IHV- och ISV-distribution samt enskilda 
* användare)
************************************************************
VIKTIGT - LÄS INNAN DU KOPIERAR, 
INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER 
PROGRAMVARAN. Använd eller installera inte 
denna programvara och tillhörande material 
(gemensamt kallade "Programvaran") innan du 
noggrant har läst igenom följande villkor. Genom 
att installera eller använda Programvaran 
accepterar du villkoren i detta licensavtal. Om du 
inte accepterar licensvillkoren får du inte installera 
eller använda Programvaran.

Observera även följande:
* För originaldelstillverkare (OEM, Original 
  Equipment Manufacturer), oberoende 
  maskinvaru- och programvaruåterförsäljare (IHV, 
  Independent Hardware Vendor och ISV, 
  Independent Software Vendor) gäller det här 
  LICENSAVTALET i sin helhet.
* För slutanvändare gäller endast bilaga A, INTELS 
  PROGRAMVARULICENSAVTAL.

--------------------------------------------------------------------------------
För originaldelstillverkare samt oberoende 
maskinvaru- och programvaruåterförsäljare:

LICENS. Den här programvaran är licensierad för 
användning endast tillsammans med produkter 
som innehåller komponenter från Intel. Om du 
använder programvaran tillsammans med produkter 
som innehåller komponenter som inte är från Intel 
gäller inte nedanstående licens. I enlighet med 
villkoren i det här avtalet beviljas du icke-exklusiv, 
icke överförbar, världstäckande, helt betald licens 
under Intels copyrightskydd för att:
 a) använda, ändra och kopiera Programvaran 
    internt för egna utvecklings- och 
    underhållssyften,
 b) ändra, kopiera och distribuera Programvaran, 
    inklusive härledningar av Programvaran, till 
    slutanvändare, men endast under ett 
    licensavtal vars villkor är minst lika restriktiva 
    som dem som omfattas av Intels slutliga 
    licensavtal för enskilda användare, bilaga A,
 c) ändra, kopiera och distribuera dokumentation 
    för slutanvändare som medföljer Programvaran, 
    dock endast tillsammans med Programvaran. 

Om Du inte är slutlig tillverkare eller leverantör av 
ett datorsystem eller en programvara som inkluderar 
Programvaran, äger Du rätt att överföra en kopia 
av Programvaran, inklusive härledningar av denna 
(samt tillhörande användardokumentation) till 
mottagaren för användning i enlighet med villkoren 
i det här avtalet, under förutsättning att mottagaren 
godtar dessa avtalsvillkor. Du äger i övrigt inte rätt 
att tilldela, licensiera i andra hand, leasa ut eller på 
annat sätt överföra eller avslöja Programvaran för 
tredje part. Du äger inte rätt att dekompilera, 
disassemblera eller på annat sätt förändra 
Programvaran.

Förutom i enlighet med uttryckliga medgivanden i 
det här avtalet beviljas du inga licenser eller 
rättigheter direkt eller indirekt, vare sig genom 
anförande av bevekelsegrunder, hävdande av 
sakförhållanden eller på annat sätt. Intel äger rätt 
att granska eller av oberoende instans låta granska 
relevanta register för att kontrollera att villkoren i 
det här avtalet har följts.

SEKRETESS. Om du önskar låta en oberoende 
konsult eller underleverantör ("Leverantör") utföra 
arbete för din räkning som omfattar åtkomst till eller 
användning av Programvaran, skall Leverantören 
tillhandahålla ett skrivet sekretessavtal med villkor 
och skyldigheter gällande åtkomst till eller 
användning av Programvaran som är minst lika 
restriktiva som dem som omfattas av det här avtalet, 
och som utesluter all distributionsrätt samt all 
användning i andra syften. I övrigt äger du inte rätt 
att avslöja villkoren i eller förekomsten av det här 
avtalet, eller använda Intels namn i någon form av 
publikation, reklammaterial eller andra offentliga 
uttalanden utan föregående skriftligt tillstånd från 
Intel. Du äger inte rätt att använda några av Intels 
varumärken eller logotyper.

ÄGANDERÄTT OCH COPYRIGHT TILL 
PROGRAMVARAN. Äganderätten till alla kopior 
av Programvaran tillkommer Intel eller dess 
leverantörer. Programvaran skyddas av 
upphovsrättslagstiftning och lagarna i USA och 
andra länder samt av internationella 
upphovsrättskonventioner. Du har inte rätt att 
avlägsna några copyright-meddelanden från 
Programvaran. Intel förbehåller sig rätten att när 
som helst, utan föregående meddelande, utföra 
ändringar i Programvaran eller element som 
hänvisas till i densamma, men har ingen skyldighet 
att tillhandahålla support för eller uppdateringar av 
Programvaran. Utöver vad som uttryckligen anges, 
beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda 
rättigheter under Intels patent, copyright, 
varumärken eller andra immaterialrättsliga 
rättigheter. Du har endast rätt att överlåta 
Programvaran om mottagaren accepterar dessa 
villkor till fullo samt du inte behåller några kopior 
av Programvaran.

BEGRÄNSAD MEDIEGARANTI. Om 
Programvaran har levererats av Intel på fysiska 
medier, garanterar Intel att dessa media är fria 
från fysiska materialdefekter under en period om 
nittio (90) dagar från leverans av Intel. Om en 
sådan defekt påträffas ska dessa medier returneras
 till Intel för utbyte eller alternativ leverans av 
Programvaran, enligt Intels val.

BEGRÄNSNING AV ÖVRIGA GARANTIER.
FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN, 
TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I 
BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST
UTTRYCKLIG ELLER IMPLICIT GARANTI, 
INKLUSIVE GARANTIER OM ALLMÄN 
SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I 
TREDJE MANS RÄTTIGHETER ELLER
LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. Intel 
garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten 
hos eller fullständigheten av någon information,
text, bild, länk eller annat element i Programvaran.

ANSVARSBEGRÄNSNING. INTEL ELLER DESS 
LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE FÖR 
NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, 
UTAN BEGRÄNSNING TILL, UTEBLIVEN VINST, 
DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV 
INFORMATION) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING 
ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA 
PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL 
UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL
SÅDANA SKADOR. EFTERSOM 
FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER 
BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARET FÖR
IMPLICITA GARANTIER ELLER INDIREKTA 
SKADOR OCH FÖLJDSKADOR INTE ÄR 
GILTIGA I VISSA LÄNDER, ÄR DET MÖJLIGT 
ATT OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING 
INTE ÄR TILLÄMPLIG I DITT FALL. DU KAN
OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT 
LAG SOM VARIERAR MELLAN OLIKA LÄNDER.

UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel har rätt 
att när som helst säga upp detta avtal om du bryter 
mot dess villkor. Vid uppsägning ska du omedelbart 
förstöra Programvaran eller returnera alla kopior av
Programvaran till Intel.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING. För anspråk som 
uppkommer under detta avtal gäller lagarna i staten
Kalifornien, med undantag för dess principer för 
konflikter mellan lagar och Förenta Nationernas 
konvention om kontrakt för varuförsäljning. Du har 
inte rätt att exportera Programvaran i strid med 
gällande exportlagar och -förordningar. Intel har 
inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte 
är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad
representant för Intel.

BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR 
MYNDIGHETER. Programvaran levereras med 
"BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER". Användning, 
duplicering eller offentliggörande av myndigheter 
regleras enligt FAR52.227-14 och
DFAR252.227-7013 et seq. eller eventuella senare 
versioner. Myndigheters bruk av Programvaran 
innebär bekräftelse av Intels äganderätt. Leverantör
eller tillverkare är Intel Corporation, 
2200 Mission College Blvd., 
Santa Clara, CA 95052, USA.

--------------------------------------------------------------------------------
BILAGA A
INTELS PROGRAMVARULICENSAVTAL (Enkilda 
slutanvändare)

VIKTIGT - LÄS INNAN DU KOPIERAR,
INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER 
PROGRAMVARAN. Använd eller installera inte 
denna programvara och tillhörande material
(gemensamt kallade "Programvaran") innan du 
noggrant har läst igenom följande villkor. Genom
att installera eller använda Programvaran 
accepterar du villkoren i detta licensavtal. Om du
inte accepterar licensvillkoren får du inte installera 
eller använda Programvaran.

LICENS. Du har rätt att kopiera Programvaran till 
en enda dator för personlig, icke-kommersiell 
användning och du har även rätt att framställa en 
säkerhetskopia av Programvaran, i enlighet med 
följande villkor:
1. Den här programvaran är licensierad för 
   användning endast tillsammans med produkter 
   som innehåller komponenter från Intel. Om du 
   använder programvaran tillsammans med 
   komponenter som inte är från Intel gäller inte 
   nedanstående licens.
2. Du har inte rätt att kopiera, ändra, hyra ut, sälja, 
   distribuera eller överlåta någon del av 
   Programvaran förutom vad som anges i det här 
   licensavtalet och du förbinder dig att förhindra 
   icke auktoriserad kopiering av Programvaran.
3. Du har inte rätt att förändra, dekompilera eller 
   disassemblera Programvaran.
4. Du har inte rätt att vidarelicensiera eller tillåta 
   samtidig användning av Programvaran av fler 
   än en användare.
5. Programvaran kan innehålla programvara eller 
   annat material som tillhör 
   tredje-partsleverantörer, och som i 
   förekommande fall kan identifieras och 
   licensieras i enlighet med innehållet i eventuella 
   bifogade filer av typen "license.txt" eller 
   annan typ av text eller fil.

ÄGANDERÄTT OCH COPYRIGHT TILL 
PROGRAMVARAN. Äganderätten till alla kopior 
av Programvaran tillkommer Intel eller dess 
leverantörer. Programvaran skyddas av 
upphovsrättslagstiftning och lagarna i USA 
och andra länder samt av internationella 
upphovsrättskonventioner. Du har inte rätt att 
avlägsna några copyright-meddelanden från 
Programvaran. Intel förbehåller sig rätten att när 
som helst, utan föregående meddelande, utföra 
ändringar i Programvaran eller element som 
hänvisas till i densamma, men har ingen skyldighet 
att tillhandahålla support för eller uppdateringar av 
Programvaran. Utöver vad som uttryckligen anges, 
beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda 
rättigheter under Intels patent, copyright, 
varumärken eller andra immaterialrättsliga 
rättigheter. Du har endast rätt att överlåta 
Programvaran om mottagaren accepterar dessa 
villkor till fullo samt du inte behåller några kopior 
av Programvaran.

BEGRÄNSAD MEDIEGARANTI. Om 
Programvaran har levererats av Intel på fysiska 
medier, garanterar Intel att dessa media är fria 
från fysiska materialdefekter under en period om 
nittio (90) dagar från leverans av Intel. Om en 
sådan defekt påträffas ska dessa medier returneras 
till Intel för utbyte eller alternativ leverans av 
Programvaran, enligt Intels val.

BEGRÄNSNING AV ÖVRIGA GARANTIER.
FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN, 
TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I 
BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST 
UTTRYCKLIG ELLER IMPLICIT GARANTI, 
INKLUSIVE GARANTIER OM ALLMÄN 
SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I 
TREDJE MANS RÄTTIGHETER ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. Intel 
garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten 
hos eller fullständigheten av någon information, 
text, bild, länk eller annat element i Programvaran.

ANSVARSBEGRÄNSNING. INTEL ELLER DESS 
LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE FÖR 
NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, 
UTAN BEGRÄNSNING TILL, UTEBLIVEN VINST, 
DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV 
INFORMATION) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING 
ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA 
PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL 
UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL 
SÅDANA SKADOR. EFTERSOM 
FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER 
BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARET FÖR 
IMPLICITA GARANTIER ELLER INDIREKTA 
SKADOR OCH FÖLJDSKADOR INTE ÄR 
GILTIGA I VISSA LÄNDER, ÄR DET MÖJLIGT 
ATT OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING 
INTE ÄR TILLÄMPLIG I DITT FALL. DU KAN 
OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT 
LAG SOM VARIERAR MELLAN OLIKA LÄNDER.

UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel har rätt 
att när som helst säga upp detta avtal om du bryter 
mot dess villkor. Vid uppsägning ska du omedelbart 
förstöra Programvaran eller returnera alla kopior 
av Programvaran till Intel.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING. För anspråk som 
uppkommer under detta avtal gäller lagarna i 
staten Kalifornien, med undantag för dess principer 
för konflikter mellan lagar och Förenta Nationernas 
konvention om kontrakt för varuförsäljning. Du har 
inte rätt att exportera Programvaran i strid med 
gällande exportlagar och -förordningar. Intel har 
inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte 
är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad 
representant för Intel.

BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR 
MYNDIGHETER. Programvaran levereras med 
"BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER". Användning, 
duplicering eller offentliggörande av myndigheter 
regleras enligt FAR52.227-14 och 
DFAR252.227-7013 et seq. eller eventuella senare 
versioner. Myndigheters bruk av Programvaran 
innebär bekräftelse av Intels äganderätt. 
Leverantör eller tillverkare är Intel Corporation, 
2200 Mission College Blvd., 
Santa Clara, CA 95052, USA.

SLAOEMISV1/RBK/21 januari, 2000
************************************************************
************************************************************
Informationen i detta dokument medföljer 
produkterna från Intel. Förutom enligt uttryckliga 
medgivanden i INTELS 
PROGRAMVARULICENSAVTAL, beviljas du i 
detta dokument inga licenser till några immateriella 
rättigheter, direkta eller indirekta, genom hävdande 
av sakförhållanden eller på annat sätt. Med 
undantag av vad som medges i Intels 
försäljningsvillkor för sådana produkter, fråntar sig 
Intel allt ansvar och ger inga garantier, varken 
direkta eller indirekta, avseende försäljning 
och/eller användning av Intels produkter. Intel tar 
heller inte ansvar för och ger inga garantier 
avseende lämplighet för ett särskilt ändamål, 
allmän lämplighet eller intrång i eventuella patent, 
copyright eller andra immateriella rättigheter. Intels 
produkter är inte avsedda för medicinska, 
livräddande eller livsuppehållande program.

************************************************************
Intel garanterar inte och ansvarar inte för 
användningen av detta dokument, Programvaran 
och informationen i densamma. Intel ansvarar inte 
heller för fel som kan förekomma i detta dokument 
och förbinder sig inte att uppdatera informationen 
eller Programvaran som omfattas av detta 
dokument. Intel förbehåller sig rätten att när som 
helst och utan föregående meddelande göra 
ändringar i det här dokumentet.
************************************************************

* Varumärken och namn från tredje part tillhör 
respektive ägare.

Copyright (c) Intel Corporation, 1998-2000
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.39