readme.txt Driver File Contents (810w2k.zip)

************************************************************
************************************************************
*
* Sterownik Intel(R) Celeron (TM) Processor
* dla systemu Microsoft* Windows* 2000.
* Informacje dotycz¹ce instalacji.
*
* UWAGA: Niniejszy dokument ma zastosowanie 
* do systemów zawieraj¹cych nastêpuj¹cy produkt 
* firmy Intel:
*
*     Intel(R) Celeron (TM) Processor
*
* W niniejszym dokumencie znajduj¹ siê 
* odniesienia do produktów opracowanych przez 
* firmê Intel. Istniej¹ pewne ograniczenia co do 
* sposobu u¿ywania tych produktów oraz ujawniania
* określonych informacji osobom trzecim. 
* Aby uzyskaæ wiêcej informacji na ten temat, nale¿y 
* zapoznaæ siê z czêści¹ "Wy³¹czenie 
* odpowiedzialności", która znajduje siê na koñcu 
* niniejszego dokumentu, lub skontaktowaæ siê 
* z lokalnym przedstawicielem firmy Intel.
*
************************************************************
************************************************************

************************************************************
* WY£¥CZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Firma 
* Intel zrzeka siê odpowiedzialności w odniesieniu 
* do wszelkich roszczeñ odnośnie u¿yteczności, 
* efektywności lub gwarancji. UMOWA 
* LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY 
* INTEL zawarta w niniejszym dokumencie 
* definiuje w ca³ości licencjê i prawa u¿ytkowania 
* niniejszego oprogramowania.
************************************************************

************************************************************
* SPIS TREŚCI
************************************************************

Dokument sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêści:

1. Wymagania systemowe.
2. Oznaczenia jêzyków.
3. Instalacja Oprogramowania.
4. Sprawdzenie poprawności instalacji.
5. Określenie wersji Oprogramowania.
6. Odinstalowanie Oprogramowania.

************************************************************
* 1. WYMAGANIA SYSTEMOWE
************************************************************

1. System musi zawieraæ nastêpuj¹cy produkt 
   firmy Intel:

     Intel(R) Celeron (TM) Processor

2. Oprogramowanie powinno zostaæ zainstalowane 
   w systemie wyposa¿onym przynajmniej w 64 MB 
   pamiêci operacyjnej.

3. W celu prawid³owego zakoñczenia instalacji na 
   dysku, na którym znajduje siê katalog <TEMP> 
  zazwyczaj C:\WINDOWS\TEMP), powinna byæ
  wystarczaj¹ca ilośæ przestrzeni dyskowej.

   Pliki INF dla systemu Windows 2000 wchodz¹ce 
   w sk³ad tego pakietu dystrybucyjnego s¹ 
   przeznaczone dla nastêpuj¹cej wersji systemu:

     Microsoft* Windows* 2000.

   W razie konieczności nale¿y skontaktowaæ 
   siê z dostawc¹ systemu w celu określenia 
   zainstalowanej wersji systemu operacyjnego 
   oraz modelu wykorzystywanego produktu 
   firmy Intel.

************************************************************
* 2. OZNACZENIA JÊZYKÓW
************************************************************

Poni¿ej znajduje siê lista skrótowych oznaczeñ 
wszystkich jêzyków, w których sterownik zosta³ 
zlokalizowany. Odniesienia do tej listy znajduj¹ siê 
w dalszej czêści niniejszego dokumentu.

chs -> środkowochiñski
cht -> chiñski - tradycyjny
dan -> duñski
deu -> niemiecki
eng -> angielski - miêdzynarodowy
enu -> angielski
esp -> hiszpañski
fin -> fiñski
fra -> francuski
frc -> francuski - kanadyjski
ita -> w³oski
jpn -> japoñski
kor -> koreañski
nld -> holenderski
nor -> norweski
plk -> polski
ptb -> portugalski - brazylijski
ptg -> portugalski
rus -> rosyjski
sve -> szwedzki
tha -> tajski

************************************************************
* 3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
************************************************************

Uwagi ogólne dotycz¹ce instalacji:

1. Przed instalacj¹ sterownika nale¿y zainstalowaæ 
   system operacyjny.

2. Niniejsza procedura instalacji odnosi siê 
   wy³¹cznie do dostarczanej wersji sterownika 
   i pliku instalacyjnego.

3. Dostêpne s¹ cztery metody instalacji. Poni¿ej 
   opisano, jaki plik nale¿y pobraæ w przypadku 
   ka¿dej z nich.

     1) Automatyczna instalacja z dysku twardego. 
       Patrz punkt 3.1.
     2) Automatyczna instalacja z p³yty CD-ROM. 
       Patrz punkt 3.1.
     3) Instalacja rêczna z dysku twardego. 
       Patrz punkt 3.2.
     4) Instalacja rêczna z p³yty CD-ROM. 
       Patrz punkt 3.2.

3.1. AUTOMATYCZNA INSTALACJA Z P£YTY 
    CD-ROM LUB DYSKU TWARDEGO.

1. Pobierz plik sterownika karty graficznej z sieci 
  i kliknij go dwukrotnie, aby go rozpakowaæ. 
  (W systemie musi byæ zainstalowany program 
  WinZip*, który mo¿na pobraæ ze strony 
  www.winzip.com). Kliknij ikonê 'Extract' 
  i wska¿ katalog, do którego maj¹ zostaæ 
  rozpakowane pliki. Aby rozpocz¹æ kopiowanie 
  plików do wybranego katalogu, kliknij przycisk 
  'Extract'. W celu przeprowadzenia instalacji 
  z p³yty CD-ROM nale¿y skopiowaæ na ni¹ 
  wymagane pliki.

2. Wprowadź nazwê katalogu, do którego zosta³y 
   rozpakowane pliki sterownika karty graficznej, 
   a nastêpnie kliknij dwukrotnie plik SETUP.EXE. 
   W przypadku instalacji z p³yty CD-ROM program 
   instalacyjny zostanie automatycznie uruchomiony, 
   jeśli funkcja automatycznego uruchamiania jest 
   w³¹czona. W przeciwnym razie przejdź do 
   katalogu Graphics na p³ycie CD-ROM i kliknij
   dwukrotnie plik SETUP.EXE.

3. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. 
   Aby kontynuowaæ, kliknij przycisk 'Dalej'.

4. Zostanie wyświetlony ekran zawieraj¹cy treśæ 
   umowy licencyjnej na Oprogramowanie. Kliknij 
   przycisk 'Tak', aby rozpocz¹æ instalacjê.

5. Zostanie wyświetlony ekran informuj¹cy o 
   zakoñczeniu instalacji. Wybierz opcjê "Tak, 
   chcê teraz ponownie uruchomiæ komputer", 
   a nastêpnie kliknij przycisk 'Zakoñcz'.

6. W celu sprawdzenia poprawności instalacji 
   sterownika, przejdź do punktu czwartego.

3.2. INSTALACJA RÊCZNA Z P£YTY CD-ROM 
    LUB DYSKU TWARDEGO.

1. Pobierz plik sterownika karty graficznej z 
   sieci i kliknij go dwukrotnie, aby go rozpakowaæ. 
   (W systemie musi byæ zainstalowany program 
   WinZip*, który mo¿na pobraæ ze strony 
   www.winzip.com). Kliknij ikonê 'Extract' i 
   wska¿ katalog, do którego maj¹ zostaæ 
   rozpakowane pliki. Aby rozpocz¹æ kopiowanie
   plików do wybranego katalogu, kliknij przycisk 
   'Extract'. W celu przeprowadzenia instalacji 
   z p³yty CD-ROM nale¿y skopiowaæ na ni¹ 
   wymagane pliki.

2. Kliknij dwukrotnie ikonê 'My Computer', 
  ikonê 'Control Panel', a nastêpnie ikonê 'System'.

3. Zostanie wyświetlony ekran 'System Properties'. 
  Kliknij kartê 'Hardware' a nastêpnie w grupie 
  opcji 'Device Manager' kliknij przycisk 
  'Device Manager...'.

4. Zostanie wyświetlony ekran 'Device Manager'. 
  Kliknij dwukrotnie ikonê 'Display Adapters', 
  a nastêpnie wybierz sterownik karty graficznej.

5. Zostanie wyświetlone nowe okno. Przejdź na 
   kartê 'Driver' i kliknij przycisk 'Update Driver'.

6. Zostanie wyświetlony ekran kreatora aktualizacji 
   sterowników urz¹dzenia. Aby kontynuowaæ, 
   kliknij przycisk 'Next'.

7. Zostan¹ wyświetlone dwie opcje umo¿liwiaj¹ce 
   automatyczne lub rêczne wyszukanie 
   sterownika. Wybierz opcjê "Display a list of 
   the known drivers for this device so that I can
   choose a specific driver", a nastêpnie kliknij 
   przycisk 'Next'.

8. Kliknij przycisk 'Have Disk...'.

9. Zostanie wyświetlony ekran 'Install From Disk'. 
   Kliknij przycisk 'Browse...'.

10. Zostanie wyświetlony ekran 'Locate File'. 
   Wprowadź nazwê folderu, do którego zosta³y 
   rozpakowane pliki sterownika karty graficznej, 
   a nastêpnie nazwê podfoldera Graphics i nazwê 
   podfoldera Win2000. Wybierz odpowiedni 
   plik .inf i kliknij przycisk 'Open'.

11. Zostanie wyświetlony ekran 'Install From Disk'.
   Kliknij przycisk 'OK'.

12. Zostanie wyświetlony ekran kreatora 
   aktualizacji sterowników urz¹dzenia, pokazuj¹cy
   dostêpne typy kart graficznych. Wybierz 
   odpowiedni typ i kliknij przycisk 'Next'.

13. Kliknij przycisk 'Next', aby kontynuowaæ, 
   a sterownik rozpocznie instalacjê.

14. Po zakoñczeniu instalacji kliknij 
   przycisk 'Finish'.

15. Zamknij wszystkie otwarte okna i kliknij 
   przycisk 'Yes', aby ponownie uruchomiæ 
   komputer. W celu sprawdzenia poprawności 
   instalacji sterownika przejdź do punktu 
   czwartego.

************************************************************
* 4. SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI 
    INSTALACJI
************************************************************

1. Kliknij dwukrotnie ikonê 'My Computer', ikonê 
   'Control Panel', a nastêpnie ikonê 'System'.

2. Zostanie wyświetlony ekran 'System Properties'. 
   Kliknij kartê 'Hardware', a nastêpnie w grupie 
   opcji 'Device Manager' kliknij przycisk 'Device 
   Manager...'.

3. Zostanie wyświetlony ekran 'Device Manager'. 
   Kliknij dwukrotnie ikonê 'Display Adapters'. 
   Zainstalowanym sterownikiem karty graficznej 
   powinien byæ wybrany sterownik. W przeciwnym 
   razie u¿ywany jest inny sterownik i nale¿y 
   powtórzyæ instalacjê.

4. Informacje dotycz¹ce sprawdzenia wersji 
   zainstalowanego sterownika mo¿na znaleźæ 
   w punkcie pi¹tego.

************************************************************
* 5. OKREŚLENIE WERSJI 
    OPROGRAMOWANIA
************************************************************

1. Kliknij dwukrotnie ikonê 'My Computer', ikonê 
   'Control Panel', a nastêpnie ikonê 'System'.

2. Zostanie wyświetlony ekran 'System Properties'. 
   Kliknij zak³adkê 'Hardware', a nastêpnie 
   w grupie opcji 'Device Manager' kliknij przycisk 
   'Device Manager...'.

3. Zostanie wyświetlony ekran 'Device Manager'. 
   Kliknij dwukrotnie ikonê 'Display Adapters', 
   a nastêpnie wybierz sterownik odpowiadaj¹cy 
   karcie graficznej.

4. Zostanie wyświetlony nowe okno. 
   Kliknij kartê 'Driver'. Obok opcji 'Driver Version:' 
   powinien znajdowaæ siê numer wersji 
   zainstalowanego sterownika. W przeciwnym razie 
   u¿ywany jest inny sterownik i nale¿y powtórzyæ 
   instalacjê.

************************************************************
* 6. ODINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA
************************************************************

UWAGA: W procedurze tej zak³ada siê, ¿e 
opisany powy¿ej proces instalacji przebieg³ 
prawid³owo. Ma ona zastosowanie tylko dla 
dostarczonej wersji sterownika i pliku instalacyjnego.

1. Kliknij dwukrotnie ikonê 'My Computer', 
   ikonê 'Control Panel', a nastêpnie ikonê 'System'.

2. Zostanie wyświetlony ekran 'System Properties'. 
   Kliknij zak³adkê 'Hardware', a nastêpnie 
   w grupie opcji 'Device Manager' kliknij przycisk 
   'Device Manager...'.

3. Zostanie wyświetlony ekran 'Device Manager'. 
   Kliknij dwukrotnie ikonê 'Display Adapters', 
   a nastêpnie wybierz sterownik odpowiadaj¹cy 
   karcie graficznej.

4. Zostanie wyświetlony nowe okno. Przejdź na 
   kartê 'Driver', a nastêpnie kliknij przycisk 
   'Uninstall'.

5. Zostanie wyświetlony ekran informuj¹cy 
   o konieczności potwierdzenia usuniêcia 
   urz¹dzenia. Kliknij przycisk 'OK'.

6. Kliknij przycisk 'Yes', aby ponownie uruchomiæ 
   system.

************************************************************
* WY£¥CZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Firma 
* Intel zrzeka siê odpowiedzialności w odniesieniu 
* do wszelkich roszczeñ odnośnie u¿yteczności, 
* efektywności lub gwarancji. UMOWA 
* LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY 
* INTEL zawarta w niniejszym dokumencie 
* definiuje w ca³ości licencjê i prawa u¿ytkowania
* niniejszego Oprogramowania.
************************************************************

************************************************************
* UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA 
* FIRMY INTEL (OEM / IHV / ISV dla 
* dystrybutorów i u¿ytkowników indywidualnych)
************************************************************
WA¯NE - PRZECZYTAÆ PRZED
ROZPOCZÊCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI 
LUB U¯YCIA. Nie nale¿y u¿ywaæ ani ³adowaæ 
niniejszego Oprogramowania i ¿adnych 
powi¹zanych z nim materia³ów (określanych 
zbiorowo jako "Oprogramowanie") przed dok³adnym 
zapoznaniem siê z warunkami i postanowieniami 
zawartymi w dalszej czêści dokumentu. Za³adowanie 
lub rozpoczêcie u¿ywania Oprogramowania jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania 
przedstawionych ni¿ej warunków nie nale¿y 
instalowaæ ani wykorzystywaæ Oprogramowania.

Nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie:
Jeśli Licencjobiorca jest producentem sprzêtu 
oryginalnego (OEM), niezale¿nym dostawc¹ 
sprzêtu (IHV) lub niezale¿nym dostawc¹ 
oprogramowania (ISV), ma zastosowanie ca³a 
niniejsza UMOWA LICENCYJNA; Jeśli 
Licencjobiorca jest u¿ytkownikiem koñcowym, ma 
zastosowanie tylko Dokument A UMOWY 
LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE INTEL.

--------------------------------------------------------------------------------
Dotyczy OEM, IHV i ISV:

LICENCJA. Licencji na niniejsze Oprogramowanie 
udziela siê jedynie w po³¹czeniu z produktami firmy 
Intel. Niniejsza umowa nie obejmuje u¿ywania 
Oprogramowania w po³¹czeniu z produktami firm 
innych ni¿ Intel. Z zastrze¿eniem warunków 
niniejszej Umowy firma Intel przyznaje licencjobiorcy 
niewy³¹czn¹, niezbywaln¹, ogólnoświatow¹, 
w pe³ni op³acon¹ licencjê, nie naruszaj¹c¹ praw 
autorskich firmy Intel i uprawniaj¹c¹ do:
 a) u¿ywania, modyfikacji i kopiowania 
    Oprogramowania dla potrzeb wewnêtrznych 
    (tworzenia i utrzymywania Oprogramowania); 
    oraz
 b) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji 
   Oprogramowania oraz rezultatów prac 
   wykonanych przy jego pomocy wśród 
   u¿ytkowników koñcowych, jednak jedynie 
   na mocy Umowy licencyjnej, której 
   postanowienia s¹ przynajmniej na tyle 
   restrykcyjne, co postanowienia Umowy 
   licencyjnej oprogramowania firmy Intel 
   (dla u¿ytkownika indywidualnego), za³¹czonej 
   do niniejszego dokumentu jako Dokument "A";
   oraz
 c) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji 
   dokumentacji dla u¿ytkownika koñcowego, 
   która mo¿e byæ do³¹czona do Oprogramowania,
   jednak jedynie wraz z Oprogramowaniem.
Jeśli Licencjobiorca nie jest koñcowym 
producentem lub dostawc¹ systemów lub 
programów komputerowych zawieraj¹cych 
Oprogramowanie, zezwala siê na przekazanie 
kopii Oprogramowania, w tym produktów 
pochodnych wzglêdem niego (obejmuj¹cych 
powi¹zan¹ dokumentacjê dla u¿ytkownika 
koñcowego), odbiorcy w celu wykorzystania 
tej¿e kopii zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy, o ile odbiorca ten zgodzi siê 
w pe³ni zaakceptowaæ te warunki. W innych 
przypadkach Licencjobiorca nie mo¿e 
odstêpowaæ, udzielaæ sublicencji, oddawaæ 
w leasing ani w ¿aden inny sposób przekazywaæ 
lub udostêpniaæ Oprogramowania stronom trzecim.
Licencjobiorca nie mo¿e dekompilowaæ (ang. 
reverse-compile), deasemblowaæ lub w ¿aden inny
sposób odtwarzaæ kodu źród³owego 
(ang. reverse-engineer) Oprogramowania.

Poza uprawnieniami wyraźnie określonymi 
w niniejszej Umowie, ¿adne licencje ani prawa 
nie s¹ przyznawane Licencjobiorcy bezpośrednio,
przez domniemanie, zachêtê, zaprzeczenie lub 
w inny sposób. Firma Intel zastrzega sobie prawo 
do dokonywania audytów odpowiednich rekordów
Licencjobiorcy lub zlecania wykonania takiego 
audytu niezale¿nemu rewidentowi w celu
sprawdzenia, czy respektowane s¹ warunki 
i postanowienia niniejszej Umowy.

POUFNOŚÆ. Jeśli konsultant lub poddostawca 
("Dostawca") bêd¹cy stron¹ trzeci¹ ma wykonaæ 
na rzecz Licencjobiorcy pracê, która wymaga 
dostêpu do Oprogramowania lub jego 
wykorzystania, Licencjobiorca musi uzyskaæ od 
Dostawcy podpisan¹ umowê o poufności, 
zawieraj¹c¹ warunki i zobowi¹zania dotycz¹ce 
dostêpu lub wykorzystania Oprogramowania nie 
mniej restrykcyjne ni¿ określone w niniejszej 
Umowie, z wy³¹czeniem wszelkich praw 
dotycz¹cych dystrybucji oraz u¿ywania 
Oprogramowania w innych celach. W innym 
przypadku ujawnianie istnienia lub warunków 
niniejszej Umowy, jak równie¿ wykorzystywanie 
nazwy Intel we wszelkich publikacjach, reklamach 
lub innych og³oszeniach bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Intel jest zabronione. Licencjobiorca nie 
otrzymuje ¿adnych praw do u¿ywania znaków 
towarowych lub logo firmy Intel.

W£ASNOŚÆ OPROGRAMOWANIA I PRAWA 
AUTORSKIE. Prawo w³asności wszystkich kopii 
Oprogramowania nale¿y do firmy Intel lub jej 
dostawców. Oprogramowanie jest chronione 
prawem autorskim oraz prawem Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów, jak równie¿ przez 
postanowienia umów miêdzynarodowych. 
Usuwanie wszelkich informacji o prawie autorskim 
z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel 
mo¿e w ka¿dej chwili, bez powiadomienia, 
wprowadzaæ zmiany w Oprogramowaniu lub 
produktach z nim zwi¹zanych. Nie jest jednak 
zobowi¹zana do udzielania wsparcia lub 
aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyraźny 
sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie 
przyznaje ¿adnych praw, wyraźnych ani 
domniemanych, dotycz¹cych patentów, praw 
autorskich, znaków towarowych lub innych praw 
w³asności intelektualnej. Przekazanie 
Oprogramowania mo¿e nast¹piæ tylko po 
wcześniejszym ca³kowitym zaakceptowaniu 
warunków niniejszej Umowy warunki przez 
odbiorcê, pod warunkiem ¿e Licencjobiorca nie 
zachowa ¿adnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA 
W ZAKRESIE NOŚNIKÓW. 
W przypadku dostarczania Oprogramowania przez 
firmê Intel na nośnikach fizycznych firma Intel 
udziela gwarancji, ¿e nośniki te bêd¹ wolne od 
wad materia³owych i fizycznych przez okres 
dziewiêædziesiêciu (90) dni od dnia dostarczenia 
przez firmê Intel. W przypadku wykrycia wady 
nale¿y zwróciæ nośnik do firmy Intel w celu jego 
wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny 
sposób wybrany przez firmê Intel.

WY£¥CZENIE INNYCH GWARANCJI.
Z WYJ¥TKAMI PRZEDSTAWIONYMI POWY¯EJ, 
OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST 
"TAKIE JAKIE JEST", Z WY£¥CZENIEM 
WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB 
DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM 
RÊKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW 
I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU.
Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi 
odpowiedzialności za prawid³owośæ lub 
kompletnośæ wszelkich informacji, tekstów, 
grafik, ³¹czy i innych elementów wchodz¹cych 
w sk³ad Oprogramowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S¥ 
ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK 
STRATY (W TYM STRATY ZYSKÓW, 
NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI
LUB STRATY DANYCH) WYNIKAJ¥CE 
Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO¯LIWOŚCI
WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, 
NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTA£A 
POINFORMOWANA O MO¯LIWOŚCI 
WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. 
USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW
ZABRANIAJ¥ WY£¥CZANIA LUB 
OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Z TYTU£U DOMNIEMANYCH GWARANCJI 
ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE,
DLATEGO TE¯ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH
POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ 
ZASTOSOWANIA. W ZALE¯NOŚCI OD PRAW 
OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
KRAJACH LICENCJOBIORCA MO¯E RÓWNIE¯
POSIADAÆ INNE UPRAWNIENIA.

ROZWI¥ZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. 
"Firma Intel mo¿e wypowiedzieæ niniejsz¹ 
Umowê w ka¿dej chwili, jeśli Licencjobiorca 
naruszy określone tu warunki." Po rozwi¹zaniu 
umowy Licencjobiorca zobowi¹zany jest do 
niezw³ocznego zniszczenia Oprogramowania lub 
zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.

PRAWO RZ¥DZ¥CE UMOW¥. Roszczenia 
wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszej Umowy bêd¹ 
podlegaæ prawu stanu Kalifornia. Nie dotyczy to 
określonych w tym prawie zasad odnośnie konfliktu 
praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie umów sprzeda¿y towarów. Eksport 
Oprogramowania naruszaj¹cy obowi¹zuj¹ce 
prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. 
Firma Intel nie jest zwi¹zana ¿adnymi innymi 
umowami, chyba ¿e umowy te sporz¹dzone s¹ 
w formie pisemnej i podpisane przez 
autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DOWE. 
Oprogramowanie jest chronione 
"OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, 
powielanie lub udostêpnianie Oprogramowania przez 
Rz¹d podlega ograniczeniom określonym 
w dokumentach FAR52.227-14, 
DFAR252.227-7013 i nastêpnych lub 
w dokumentach je zastêpuj¹cych. Wykorzystanie 
Oprogramowania przez Rz¹d stanowi uznanie 
niniejszych praw w³asności firmy Intel. Dostawc¹ 
lub Producentem jest firma Intel Corporation 
z siedzib¹ pod adresem 2200 Mission College 
Blvd., Santa Clara, CA 95052.

--------------------------------------------------------------------------------
DOKUMENT "A"
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA 
FIRMY INTEL (dla u¿ytkownika indywidualnego)

WA¯NE - PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM 
KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U¯YCIA. Nie 
nale¿y u¿ywaæ ani ³adowaæ niniejszego 
oprogramowania i ¿adnych powi¹zanych z nim 
materia³ów (określanych zbiorowo jako 
"Oprogramowanie") przed dok³adnym zapoznaniem
siê z warunkami i postanowieniami zawartymi w 
dalszej czêści dokumentu. Za³adowanie lub 
rozpoczêcie u¿ywania Oprogramowania jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania
przedstawionych ni¿ej warunków nie nale¿y 
instalowaæ ani wykorzystywaæ Oprogramowania.

LICENCJA. Licencjobiorca mo¿e skopiowaæ 
Oprogramowanie na jeden komputer w celu 
osobistego, niekomercyjnego u¿ytku oraz 
sporz¹dziæ jedn¹ kopiê zapasow¹ Oprogramowania
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1. Licencji na niniejsze Oprogramowanie 
   udziela siê jedynie w po³¹czeniu z produktami 
   firmy Intel. Niniejsza umowa nie obejmuje 
   u¿ywania Oprogramowania w po³¹czeniu 
   z produktami firm innych ni¿ Intel.
2. Kopiowanie, modyfikowanie, wypo¿yczanie, 
   sprzeda¿, dystrybucja lub przekazywanie 
   dowolnej czêści niniejszego Oprogramowania, 
   z wyj¹tkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej 
   Umowie, jest zabronione. Licencjobiorca 
   zgadza siê zapobiegaæ kopiowaniu 
   Oprogramowania bez upowa¿nienia.
3. Licencjobiorca nie mo¿e odtwarzaæ kodu 
   źród³owego, dekompilowaæ ani 
   deasemblowaæ Oprogramowania.
4. Nie mo¿na udzielaæ podlicencji ani zezwalaæ 
  na równoczesne wykorzystywanie 
  Oprogramowania przez wiêcej ni¿ jednego 
  u¿ytkownika.
5. W sk³ad Oprogramowania mo¿e wchodziæ 
   program lub inny produkt bêd¹cy w³asności¹ 
   dostawców - stron trzecich. Niektóre z 
   takich produktów mog¹ byæ zidentyfikowane 
   i licencjonowane zgodnie z warunkami 
   zawartymi w za³¹czonym pliku LICENSE.TXT 
   lub ewentualnie innym pliku lub tekście.

W£ASNOŚÆ OPROGRAMOWANIA 
I PRAWA AUTORSKIE. 
Prawo w³asności wszystkich kopii 
Oprogramowania nale¿y do firmy Intel lub jej 
dostawców. Oprogramowanie jest chronione 
prawem autorskim oraz prawem Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów, jak równie¿ przez 
postanowienia umów miêdzynarodowych. 
Usuwanie wszelkich informacji o prawie 
autorskim z Oprogramowania jest zabronione. 
Firma Intel mo¿e w ka¿dej chwili, bez 
powiadomienia, wprowadzaæ zmiany 
w Oprogramowaniu lub produktach z nim 
zwi¹zanych. Nie jest jednak zobowi¹zana do 
udzielania wsparcia lub aktualizacji 
Oprogramowania. O ile w wyraźny 
sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie 
przyznaje ¿adnych praw, wyraźnych ani 
domniemanych, dotycz¹cych patentów, praw 
autorskich, znaków towarowych lub innych praw
w³asności intelektualnej. Przekazanie 
Oprogramowania mo¿e nast¹piæ tylko po 
wcześniejszym ca³kowitym zaakceptowaniu 
warunków niniejszej Umowy warunki przez 
odbiorcê, pod warunkiem ¿e Licencjobiorca nie 
zachowa ¿adnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA 
W ZAKRESIE NOŚNIKÓW.
W przypadku dostarczania Oprogramowania 
przez firmê Intel na nośnikach fizycznych firma 
Intel udziela gwarancji, ¿e nośniki te bêd¹ wolne 
od wad materia³owych i fizycznych przez okres 
dziewiêædziesiêciu (90) dni od dnia dostarczenia 
przez firmê Intel. W przypadku wykrycia wady 
nale¿y zwróciæ nośnik do firmy Intel w celu jego 
wymiany lub dostarczenia Oprogramowania 
w inny sposób wybrany przez firmê Intel.

WY£¥CZENIE INNYCH GWARANCJI.
Z WYJ¥TKAMI PRZEDSTAWIONYMI 
POWY¯EJ, OPROGRAMOWANIE 
DOSTARCZANE JEST "TAKIE JAKIE JEST", 
Z WY£¥CZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH 
LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM
RÊKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW 
I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. 
Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi 
odpowiedzialności za prawid³owośæ lub 
kompletnośæ wszelkich informacji, tekstów, grafik,
³¹czy i innych elementów wchodz¹cych w sk³ad
Oprogramowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. FIRMA
INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S¥ 
ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY 
(W TYM STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE 
PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI LUB STRATY
DANYCH) WYNIKAJ¥CE 
Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO¯LIWOŚCI
WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET
JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTA£A 
POINFORMOWANA O MO¯LIWOŚCI 
WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. 
USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW
ZABRANIAJ¥ WY£¥CZANIA LUB 
OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z
TYTU£U DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ 
ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, 
DLATEGO TE¯ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH
POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ
ZASTOSOWANIA. W ZALE¯NOŚCI OD PRAW 
OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
KRAJACH LICENCJOBIORCA MO¯E RÓWNIE¯
POSIADAÆ INNE UPRAWNIENIA.

ROZWI¥ZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma 
Intel mo¿e wypowiedzieæ niniejsz¹ Umowê 
w ka¿dej chwili, jeśli Licencjobiorca naruszy 
określone tu warunki. Po rozwi¹zaniu umowy 
Licencjobiorca zobowi¹zany jest do 
niezw³ocznego zniszczenia Oprogramowania lub 
zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.

PRAWO RZ¥DZ¥CE UMOW¥. Roszczenia 
wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszej Umowy 
bêd¹ podlegaæ prawu stanu Kalifornia. Nie dotyczy 
to określonych w tym prawie zasad odnośnie 
konfliktu praw oraz Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda¿y towarów.
Eksport Oprogramowania naruszaj¹cy obowi¹zuj¹ce
prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. 
Firma Intel nie jest zwi¹zana ¿adnymi innymi 
umowami, chyba ¿e umowy te sporz¹dzone s¹ 
w formie pisemnej i podpisane przez 
autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DOWE. 
Oprogramowanie jest chronione 
"OGRANICZONYMI PRAWAMI". 
Wykorzystywanie, powielanie lub udostêpnianie 
Oprogramowania przez Rz¹d podlega 
ograniczeniom określonym w dokumentach 
FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 
i nastêpnych lub w dokumentach je zastêpuj¹cych. 
Wykorzystanie Oprogramowania przez Rz¹d 
stanowi uznanie niniejszych praw w³asności firmy
Intel. Dostawc¹ lub Producentem jest firma Intel
Corporation z siedzib¹ pod adresem 2200 Mission
College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLAOEMISV1/RBK/Styczeñ 21, 2000.
************************************************************
************************************************************
Informacje zawarte w tym dokumencie dostarczane 
s¹ razem z produktami firmy Intel. O ile w 
UMOWIE LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE
FIRMY INTEL zawartej w niniejszym dokumencie 
wyraźnie nie postanowiono inaczej, dokument ten 
nie oznacza udzielenia licencji, wyraźnej ani 
dorozumianej, przez zaprzeczenie lub w inny 
sposób, dotycz¹cej wszelkich praw w³asności 
intelektualnej. Z wyj¹tkami przewidzianymi 
w warunkach sprzeda¿y firmy Intel odnośnie tych
produktów, firma Intel zrzeka siê odpowiedzialności,
jak równie¿ wszelkich gwarancji wyraźnych lub
dorozumianych zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ i/lub
wykorzystaniem produktów firmy Intel, w tym 
odpowiedzialności i gwarancji dotycz¹cych 
przydatności do konkretnego celu, rêkojmi lub 
naruszania praw patentowych, autorskich lub 
innych praw w³asności intelektualnej. Produkty firmy 
Intel nie s¹ przeznaczone do zastosowania w celach
medycznych, ani te¿ w celach ratowania lub 
podtrzymywania ¿ycia.

************************************************************
* Firma Intel Corporation zrzeka siê wszelkich 
* gwarancji i odpowiedzialności zwi¹zanej 
* z wykorzystaniem niniejszego dokumentu,
* oprogramowania i zawartych w nim informacji. 
* Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za 
* ewentualne b³êdy, które mog¹ znaleźæ siê 
* w niniejszym dokumencie lub oprogramowaniu, 
* nie jest te¿ zobowi¹zana do aktualizowania tych 
* informacji lub oprogramowania. 
* Firma Intel zastrzega sobie prawo do 
* wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie lub
* oprogramowaniu w ka¿dej chwili, bez 
* wcześniejszego powiadomienia.
* ************************************************************

* Nazwy i znaki firmowe stron trzecich nale¿¹ do 
* odpowiednich w³aścicieli.

Copyright (c) Intel Corporation, 1998-2000
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.06