readme.txt Driver File Contents (810w2k.zip)

************************************************************
************************************************************
*
* Intel(R) Celeron (TM) Processor Driver voor
* Microsoft* Windows* 2000
* Informatie over de installatie
*
* OPMERKING: Dit document heeft betrekking
* op systemen met het volgende Intel-product:
*
*     Intel(R) Celeron (TM) Processor
*
* In dit document wordt verwezen naar producten 
* die zijn ontwikkeld door Intel. De wijze waarop 
* deze producten mogen worden gebruikt en 
* welke informatie aan derden mag worden 
* onthuld, is onderhevig aan een aantal 
* beperkingen. Lees de paragraaf 'Afwijzing van 
* verantwoordelijkheid' aan het eind van dit 
* document, en neem contact op met de 
* vertegenwoordiger van Intel uit uw regio als u 
* meer informatie wilt.
*
************************************************************
************************************************************

************************************************************
* AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID: 
* Intel stelt zich niet verantwoordelijk voor 
* bruikbaarheid, doeltreffendheid of garantie. De 
* LICENTIE-OVEREENKOMST 
* INTEL-SOFTWARE in dit document geeft een 
* volledige beschrijving van de licentie en het 
* gebruik van deze software.
************************************************************

************************************************************
* INHOUDSOPGAVE
************************************************************

Dit document bevat de volgende paragrafen:

1. Systeemeisen
2. Taalafkortingen
3. Software installeren
4. Installatie van de software verifiëren
5. Versienummer van de software identificeren
6. Installatie van de software ongedaan maken

************************************************************
* 1. SYSTEEMEISEN
************************************************************

1. Het systeem moet het volgende Intel-product 
   bevatten:

     Intel(R) Celeron (TM) Processor

2. De pakketsoftware moet worden geïnstalleerd 
   op systemen met ten minste 64 MB 
   systeemgeheugen.

3. Er moet voldoende vrije ruimte zijn op de harde 
   schijf in de directory <TEMP> 
   (vaak C:\WINDOWS\TEMP) van het systeem 
   om deze software te kunnen installeren.

   De INF-bestanden van 
   Microsoft* Windows* 2000 in dit 
   distributiepakket zijn ontworpen voor gebruik 
   met de volgende versie:

     Microsoft* Windows* 2000

   Controleer bij uw systeembeheerder welk 
   besturingssysteem en welk Intel-product in uw 
   systeem aanwezig zijn.

************************************************************
* 2. TAALAFKORTINGEN
************************************************************

De volgende lijst bevat de afkortingen van alle 
talen waarin het stuurprogramma is vertaald. 
Raadpleeg deze paragraaf indien nodig.

chs -> Chinees van het vasteland
cht -> Traditioneel Chinees
dan -> Deens
deu -> Duits
eng -> Internationaal Engels
enu -> Engels
esp -> Spaans
fin -> Fins
fra -> Frans
frc -> Frans (Canadees)
ita -> Italiaans
jpn -> Japans
kor -> Koreaans
nld -> Nederlands
nor -> Noors
plk -> Pools
ptb -> Braziliaans-Portugees
ptg -> Portugees
rus -> Russisch
sve -> Zweeds
tha -> Thais

************************************************************
* 3. SOFTWARE INSTALLEREN
************************************************************

Algemene opmerkingen ten aanzien van de 
installatie:

1. Het besturingssysteem moet zijn geïnstalleerd 
   voordat u met de installatie kunt beginnen.

2. Deze installatieprocedure geldt alleen voor de 
   versie van het stuurprogramma en het 
   installatiebestand van déze release.

3. U kunt kiezen uit vier verschillende 
   installatiemethoden. De bestanden die voor 
   elke methode moeten worden gedownload, 
   staan vermeld in de desbetreffende paragraaf:

     1) InstallShield*-installatie (automatisch) 
        vanaf de harde schijf, zie paragraaf 3.1
     2) InstallShield*-installatie (automatisch) 
        vanaf cd-rom, zie paragraaf 3.1
     3) Handmatige installatie vanaf de harde 
        schijf, zie paragraaf 3.2
     4) Handmatige installatie vanaf cd-rom, zie 
        paragraaf 3.2

3.1. INSTALLSHIELD*-INSTALLATIE 
     (AUTOMATISCH) VANAF DE HARDE 
     SCHIJF OF CD-ROM

1. Download het grafische bestand vanaf het web 
   en dubbelklik op het bestand om het uit te 
   pakken. (Hiervoor moet op uw systeem 
   WinZip* zijn geïnstalleerd; download dit vanaf 
   www.winzip.com.)
   Klik op de knop Extract en geef aan in welke 
   directory de bestanden moeten worden 
   uitgepakt.
   Klik op de knop Extract om de bestanden in die 
   directory uit te pakken. Als u de installatie wilt 
   verrichten vanaf de cd-rom, moet u de 
   bestanden overzetten op een cd.

2. Open de directory waarin u het grafische 
   bestand hebt uitgepakt en dubbelklik op het 
   pictogram Setup. Als u de cd-rom gebruikt en 
   "automatisch starten" hebt ingeschakeld, 
   wordt het installatieprogramma automatisch 
   gestart. Open anders de directory Graphics op 
   de cd-rom en dubbelklik op het pictogram 
   Setup.

3. Het welkomstvenster verschijnt. Klik op de 
   knop Volgende om door te gaan.

4. Het venster met de licentie-overeenkomst voor 
   de software verschijnt. Klik op de knop Ja. De 
   installatie van het stuurprogramma wordt 
   gestart.

5. Het venster Setup voltooid verschijnt. Selecteer 
   "Ja, ik wil de computer nu opnieuw opstarten" 
   en klik op de knop Voltooien.

6. Controleer aan de hand van paragraaf 4 of het 
   stuurprogramma op de juiste wijze is geladen.

3.2. HANDMATIGE INSTALLATIE VANAF DE 
     HARDE SCHIJF OF CD-ROM

1. Download het grafische bestand vanaf het web 
   en dubbelklik op het bestand om het uit te 
   pakken. (Hiervoor moet op uw systeem WinZip* 
   zijn geïnstalleerd; download dit vanaf 
   www.winzip.com.)
   Klik op de knop Extract en geef aan in welke 
   directory de bestanden moeten worden 
   uitgepakt.
   Klik op de knop Extract om de bestanden in die 
   directory uit te pakken. Als u de installatie wilt 
   verrichten vanaf de cd-rom, moet u de 
   bestanden overzetten op een cd.

2. Dubbelklik op het pictogram Deze computer, 
   vervolgens op het pictogram 
   Configuratiescherm en tenslotte op het 
   pictogram Systeem.

3. Het venster Systeemeigenschappen verschijnt. 
   Selecteer het tabblad Hardware en klik op de 
   knop Apparaatbeheer onder "Apparaatbeheer".

4. Het venster Apparaatbeheer verschijnt. 
   Dubbelklik op het pictogram 
   Beeldschermadapters en vervolgens op het 
   stuurprogramma van de beeldschermadapter.

5. Er verschijnt een nieuw venster. Selecteer het 
   tabblad Stuurprogramma en klik vervolgens op 
   de knop Bijwerken.

6. Het venster Wizard Upgrade van 
   apparaatstuurprogramma verschijnt. Klik op de 
   knop Volgende om door te gaan.

7. Vervolgens kunt u kiezen of u het 
   stuurprogramma automatisch of handmatig wilt 
   selecteren. Klik op de volgende optie: "Een lijst 
   met bekende stuurprogramma's voor dit 
   apparaat weergeven, zodat ik een specifiek 
   stuurprogramma kan kiezen". Klik vervolgens 
   op de knop Volgende.

8. Klik op de knop Diskette.

9. Het venster Installeren vanaf diskette verschijnt. 
   Klik op de knop Bladeren.

10. Het venster Bestand zoeken verschijnt. 
    Open de directory waarin u het grafische 
    bestand hebt uitgepakt. Open vervolgens de 
    subdirectory Graphics en daarna de 
    subdirectory Win2000. Selecteer het juiste 
    inf-bestand en klik op de knop Openen.

11. Het venster Installeren vanaf diskette 
    verschijnt. Klik op OK.

12. Het venster Wizard Upgrade van 
    apparaatstuurprogramma verschijnt, met daarin 
    de beschikbare beeldschermtypes. Selecteer 
    het juiste beeldschermtype en klik op de knop 
    Volgende.

13. Klik op de knop Volgende om door te gaan. De 
    installatie van het stuurprogramma wordt 
    gestart.

14. Klik op de knop Voltooien zodra de installatie 
    voltooid is.

15. Sluit alle open vensters en klik op de knop Ja 
    om de computer opnieuw op te starten. 
    Controleer aan de hand van paragraaf 4 of het 
    stuurprogramma op de juiste wijze is geladen.

************************************************************
* 4. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE 
*    VERIFIEREN
************************************************************

1. Dubbelklik op het pictogram Deze computer, 
   vervolgens op het pictogram 
   Configuratiescherm en tenslotte op het 
   pictogram Systeem.

2. Het venster Systeemeigenschappen verschijnt. 
   Selecteer het tabblad Hardware en klik op de 
   knop Apparaatbeheer onder "Apparaatbeheer".

3. Het venster Apparaatbeheer verschijnt. 
   Dubbelklik op het pictogram 
   Beeldschermadapters. Het stuurprogramma 
   van de beeldschermadapter moet 
   overeenkomen met het door u geselecteerde 
   beeldschermtype. Als dit niet het geval is, wordt 
   een ander stuurprogramma gebruikt en moet u 
   het stuurprogramma opnieuw installeren.

4. Raadpleeg paragraaf 5 om de versie van het 
   stuurprogramma te controleren.

************************************************************
* 5. VERSIENUMMER VAN DE SOFTWARE 
*    IDENTIFICEREN
************************************************************

1. Dubbelklik op het pictogram Deze computer, 
   vervolgens op het pictogram 
   Configuratiescherm en tenslotte op het 
   pictogram Systeem.

2. Het venster Systeemeigenschappen verschijnt. 
   Selecteer het tabblad Hardware en klik op de 
   knop Apparaatbeheer onder "Apparaatbeheer".

3. Het venster Apparaatbeheer verschijnt. 
   Dubbelklik op het pictogram 
   Beeldschermadapters en vervolgens op het 
   stuurprogramma van de beeldschermadapter.

4. Er verschijnt een nieuw venster. Selecteer het 
   tabblad Stuurprogramma. Het versienummer 
   van het stuurprogramma van de 
   beeldschermadapter dat wordt vermeld bij 
   "Stuurprogrammaversie:", moet overeenkomen 
   met het versienummer van het 
   beeldschermtype dat u hebt geselecteerd. Als 
   dit niet het geval is, wordt een ander 
   stuurprogramma gebruikt en moet u het 
   stuurprogramma opnieuw installeren.

************************************************************
* 6. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE 
*    ONGEDAAN MAKEN
************************************************************

OPMERKING: Bij deze procedure wordt ervan 
uitgegaan dat bovenstaande installatie met succes 
is uitgevoerd. Deze deïnstallatieprocedure geldt 
alleen voor de versie van het stuurprogramma en 
het installatiebestand van dit pakket.

1. Dubbelklik op het pictogram Deze computer, 
   vervolgens op het pictogram 
   Configuratiescherm en tenslotte op het 
   pictogram Systeem.

2. Het venster Systeemeigenschappen verschijnt. 
   Selecteer het tabblad Hardware en klik op de 
   knop Apparaatbeheer onder "Apparaatbeheer".

3. Het venster Apparaatbeheer verschijnt. 
   Dubbelklik op het pictogram 
   Beeldschermadapters en vervolgens op het 
   stuurprogramma van de beeldschermadapter.

4. Er verschijnt een nieuw venster. Selecteer het 
   tabblad Stuurprogramma en klik op de knop 
   Verwijderen.

5. Het venster Verwijderen van apparaat 
   bevestigen verschijnt.
   Klik op OK.

6. Klik op de knop Ja om de computer opnieuw op 
   te starten.

************************************************************
* AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID: 
* Intel stelt zich niet verantwoordelijk voor 
* bruikbaarheid, doeltreffendheid of garantie. De 
* LICENTIE-OVEREENKOMST 
* INTEL-SOFTWARE in dit document geeft een 
* volledige beschrijving van de licentie en het 
* gebruik van deze software.
************************************************************

************************************************************
LICENTIE-OVEREENKOMST INTEL-SOFTWARE 
(OEM/IHV/ISV Distributie & individuele gebruiker)
************************************************************
BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE 
INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE 
SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF 
GEBRUIKT. Gebruik en laad deze software en 
bijbehorende materialen (gezamenlijk: de 
"Software") niet voordat u zich op de hoogte hebt 
gesteld van de volgende voorwaarden. Door de 
Software te laden of te gebruiken stemt u in met de 
voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet 
met deze voorwaarden instemt, installeer of gebruik 
de Software dan niet.

Neem ook nota van het volgende:
* Bent u een fabrikant van originele apparatuur 
 (Original Equipment Manufacturer - OEM), een 
 onafhankelijke hardwareleverancier (Independent 
 Hardware Vendor - IHV) of een onafhankelijke 
 softwareleverancier (Independent Software 
 Vendor - ISV), dan is deze volledige 
 LICENTIE-OVEREENKOMST van toepassing;
* Bent u een eindgebruiker, dan is alleen Deel A, 
 de LICENTIE-OVEREENKOMST 
 INTEL-SOFTWARE, van toepassing.

--------------------------------------------------------------------------------
Voor OEM's, IHV's en ISV's:

LICENTIE. Deze Software is alleen gelicentieerd 
voor gebruik in combinatie met producten die uit 
Intel-componenten bestaan. De hier genoemde 
licentie is niet van toepassing op gebruik van de 
Software in combinatie met producten die niet uit 
Intel-componenten bestaan. Intel verleent u, 
onderhevig aan de voorwaarden van deze 
overeenkomst, een niet-exclusieve, 
niet-overdraagbare, wereldwijde, volledig betaalde 
licentie krachtens de auteursrechten van Intel, om:
 a) de Software intern voor uw eigen 
     ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden te 
     gebruiken, te wijzigen en te kopiëren; en
 b) de Software, inclusief werken die afgeleid zijn 
    van de Software, te wijzigen, te kopiëren en te 
    distribueren aan uw eindgebruikers, maar 
    alleen krachtens een licentie-overeenkomst 
    met voorwaarden die ten minste de 
    beperkingen kennen die beschreven zijn in 
    Intel's licentie-overeenkomst voor 
    eindgebruikers, aangehecht als Deel A; en
 c) de eventueel met de Software meegeleverde 
    documentatie voor eindgebruikers aan te 
    passen, te kopiëren en te distribueren, zulks 
    alleen in combinatie met de Software.
Als u niet de eindfabrikant of leverancier bent van 
een computersysteem of softwareprogramma 
waarvan de Software deel uitmaakt, mag u 
een kopie van de Software, inclusief hiervan 
afgeleide werken (en relevante 
eindgebruikersdocumentatie), overdragen aan uw 
ontvanger in overeenstemming met de 
voorwaarden van deze overeenkomst, mits een 
dergelijke ontvanger zich volledig gebonden acht 
door de hierop betrekking hebbende voorwaarden. 
U mag aan derden de Software niet toewijzen, 
hierop geen licentie verlenen, niet leasen en niet 
op enig andere wijze overdragen of onthullen. U 
mag de Software niet decompileren en hierop geen 
disassembler of reverse-engineering toepassen.

Aan u wordt, tenzij uitdrukkelijk in deze 
overeenkomst beschreven, direct of impliciet, of 
vanwege aansporing, estoppel of anderszins, geen 
licentie of recht verleend. Intel heeft het recht uw 
relevante boeken te inspecteren of deze te laten 
inspecteren door een onafhankelijke accountant 
om te controleren of u zich houdt aan de 
voorwaarden van deze overeenkomst.

VERTROUWELIJKHEID. Als u een externe 
consulent of subleverancier ("Leverancier") 
namens u werk wilt laten verrichten waarbij 
toegang tot of gebruik van de Software plaatsvindt, 
dient u met de Leverancier een schriftelijke 
vertrouwelijkheidsovereenkomst aan te gaan 
waarin de voorwaarden en verplichtingen staan 
beschreven ten aanzien van de toegang tot en het 
gebruik van de Software, met minimaal dezelfde 
beperkingen als in deze overeenkomst, en die 
distributierechten en gebruik voor andere 
doeleinden uitsluit. In elk ander geval mag u in 
publicaties, advertenties of andere aankondigingen 
de voorwaarden of het bestaan van deze 
overeenkomst niet onthullen en de naam van Intel 
niet gebruiken, tenzij Intel vooraf hiervoor 
schriftelijk toestemming heeft gegeven. U hebt niet 
het recht om de handelsmerken of logo's van Intel 
te gebruiken.

EIGENDOMSRECHT VAN SOFTWARE EN 
AUTEURSRECHTEN. Het eigendomsrecht op alle 
exemplaren van de Software berust bij Intel of zijn 
leveranciers. De auteursrechten en bescherming 
van de Software vallen onder de wetten van de 
Verenigde Staten en andere landen, en onder 
bepalingen in internationale verdragen. U mag 
geen auteursrechtvermeldingen uit de Software 
verwijderen. Intel kan, te allen tijde en zonder 
voorafgaande kennisgeving, wijzigingen 
aanbrengen in de Software of in onderdelen 
waarnaar in de Software wordt verwezen, maar is 
niet verplicht zorg te dragen voor ondersteuning en 
updates van de Software. Behalve als uitdrukkelijk 
anders aangegeven verleent Intel geen expliciete of 
impliciete rechten krachtens Intel's patenten, 
auteursrechten, handelsmerken of ander 
intellectueel eigendom. U mag de Software alleen 
overdragen als de ontvanger volledig met deze 
voorwaarden instemt en als u geen kopieën van de 
Software behoudt.

BEPERKTE GARANTIE TEN AANZIEN VAN 
MEDIA. Als de Software door Intel is geleverd op 
fysieke media, garandeert Intel dat na levering door 
Intel de media voor een periode van negentig 
(90) dagen vrij zijn van materiële en fysieke 
defecten. Als een dergelijk defect wordt 
aangetroffen, retourneer de media dan naar Intel, 
die deze dan vervangt of de Software op 
alternatieve wijze zal leveren.

UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES.
BEHALVE ZOALS BOVEN IS BEPAALD, WORDT 
DE SOFTWARE GELEVERD "ZOALS DIE IS", 
ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE 
GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE 
VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 
Intel geeft geen garantie en neemt geen 
verantwoordelijkheid op zich voor de 
nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, 
tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of 
andere onderdelen in deze Software.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN 
GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN 
LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR 
WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, 
ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, 
BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN 
INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET 
GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN 
VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE 
HOOGTE IS GESTELD DAT EEN DERGELIJKE 
SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE 
JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING 
OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES 
OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE 
SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS 
DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN 
TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U 
OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN 
JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN.

BEEINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. 
Intel mag deze overeenkomst op elk moment 
beëindigen als u inbreuk maakt op de voorwaarden 
hiervan. Na beëindiging moet u de Software 
onmiddellijk vernietigen of alle exemplaren van 
de Software aan Intel retourneren.

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN. 
Claims die krachtens deze overeenkomst worden 
ingediend, zijn onderhevig aan de wetten van 
Californië, exclusief de principes die gelden ten 
aanzien van conflicterende wetten en de 
United Nations Convention inzake contracten 
voor de verkoop van goederen. U mag de 
Software niet exporteren als daarmee inbreuk wordt 
gemaakt op de van toepassing zijnde exportwetten 
en -voorschriften. Intel is niet gebonden door enige 
andere overeenkomst tenzij deze schriftelijk is 
opgesteld en ondertekend is door een bevoegde 
vertegenwoordiger van Intel.

BEPERKTE OVERHEIDSRECHTEN. 
De Software is voorzien van beperkte rechten, de 
zogeheten "RESTRICTED RIGHTS". Gebruik, 
duplicering of onthulling door de overheid is 
onderhevig aan beperkingen zoals neergelegd in 
FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of 
de opvolgers hiervan. Gebruik van de Software 
door de overheid betekent dat zij de 
eigendomsrechten van Intel hierin erkent. 
Leverancier of fabrikant is Intel Corporation, 
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, 
CA 95052.

--------------------------------------------------------------------------------
DEEL "A"
LICENTIE-OVEREENKOMST INTEL-SOFTWARE 
(Individuele eindgebruiker)

BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE 
INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE 
SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF 
GEBRUIKT. Gebruik en laad deze software en 
bijbehorende materialen (gezamenlijk: de 
"Software") niet voordat u zich op de hoogte hebt 
gesteld van de volgende voorwaarden. Door de 
Software te laden of te gebruiken stemt u in met de 
voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet 
met deze voorwaarden instemt, installeer of gebruik 
de Software dan niet.

LICENTIE. U mag de Software kopiëren op één 
enkele computer voor persoonlijk, 
niet-commercieel gebruik, en u mag van de 
Software één backup maken, onderhevig aan de 
volgende voorwaarden:
1. Deze Software is alleen gelicentieerd voor 
   gebruik in combinatie met producten die uit 
   Intel-componenten bestaan. De hier genoemde 
   licentie is niet van toepassing op gebruik van de 
   Software in combinatie met producten die niet uit 
   Intel-componenten bestaan.
2. U mag, behalve zoals bepaald in deze 
   overeenkomst, geen enkel deel van de 
   Software kopiëren, wijzigen, verhuren, 
   verkopen, distribueren of overdragen, en u 
   verplicht zich te voorkomen dat deze Software 
   op onbevoegde wijze wordt gekopieerd.
3. U mag de Software niet decompileren en hierop 
   geen reverse-engineering of disassembler 
   toepassen.
4. U mag de Software niet in licentie uitgeven en 
   niet toestaan dat deze door meer dan één 
   gebruiker tegelijkertijd wordt gebruikt.
5. De Software kan de software of andere 
   eigendommen van derden bevatten. Sommige 
   van deze derden staan mogelijk vermeld in, en 
   zijn mogelijk gelicentieerd in overeenstemming 
   met, een eventueel bijgevoegd 
   "license.txt"-bestand of een andere tekst of 
   ander bestand.

EIGENDOMSRECHT VAN SOFTWARE EN 
AUTEURSRECHTEN. Het eigendomsrecht op 
alle exemplaren van de Software berust bij Intel of 
zijn leveranciers. De auteursrechten en 
bescherming van de Software vallen onder de 
wetten van de Verenigde Staten en andere landen, 
en onder bepalingen in internationale verdragen. 
U mag geen auteursrechtvermeldingen uit de 
Software verwijderen. Intel kan, te allen tijde en 
zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen 
aanbrengen in de Software of in onderdelen 
waarnaar in de Software wordt verwezen, maar is 
niet verplicht zorg te dragen voor ondersteuning en 
updates van de Software. Behalve als uitdrukkelijk 
anders aangegeven verleent Intel geen expliciete 
of impliciete rechten krachtens Intel's patenten, 
auteursrechten, handelsmerken of ander 
intellectueel eigendom. U mag de Software alleen 
overdragen als de ontvanger volledig met deze 
voorwaarden instemt en als u geen kopieën van 
de Software behoudt.

BEPERKTE GARANTIE TEN AANZIEN VAN 
MEDIA. Als de Software door Intel is geleverd op 
fysieke media, garandeert Intel dat na levering 
door Intel de media voor een periode van negentig 
(90) dagen vrij zijn van materiële en fysieke 
defecten. Als een dergelijk defect wordt 
aangetroffen, retourneer de media dan naar Intel, 
die deze dan vervangt of de Software op 
alternatieve wijze zal leveren.

UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES.
BEHALVE ZOALS BOVEN IS BEPAALD, WORDT 
DE SOFTWARE GELEVERD "ZOALS DIE IS", 
ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE 
GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE 
VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 
Intel geeft geen garantie en neemt geen 
verantwoordelijkheid op zich voor de 
nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, 
tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of 
andere onderdelen in deze Software.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN 
GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN 
LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR 
WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, 
ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, 
BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN 
INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET 
GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN 
VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE 
HOOGTE IS GESTELD DAT EEN DERGELIJKE 
SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE 
JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING 
OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES 
OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE 
SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS 
DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN 
TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK 
ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN 
JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN.

BEEINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. 
Intel mag deze overeenkomst op elk moment 
beëindigen als u inbreuk maakt op de 
voorwaarden hiervan. Na beëindiging moet u de 
Software onmiddellijk vernietigen of alle 
exemplaren van de Software aan Intel retourneren.

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN. Claims die 
krachtens deze overeenkomst worden ingediend, 
zijn onderhevig aan de wetten van Californië, 
exclusief de principes die gelden ten aanzien van 
conflicterende wetten en de United Nations 
Convention inzake contracten voor de verkoop 
van goederen. U mag de Software niet exporteren 
als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de van 
toepassing zijnde exportwetten en -voorschriften. 
Intel is niet gebonden door enige andere 
overeenkomst tenzij deze schriftelijk is opgesteld 
en ondertekend is door een bevoegde 
vertegenwoordiger van Intel.

BEPERKTE OVERHEIDSRECHTEN. De 
Software is voorzien van beperkte rechten, de 
zogeheten "RESTRICTED RIGHTS". Gebruik, 
duplicering of onthulling door de overheid is 
onderhevig aan beperkingen zoals neergelegd in 
FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of 
de opvolgers hiervan. Gebruik van de Software 
door de overheid betekent dat zij de 
eigendomsrechten van Intel hierin erkent. 
Leverancier of fabrikant is Intel Corporation, 
2200 Mission College Blvd., 
Santa Clara, CA 95052.

SLAOEMISV1/RBK/21 januari 2000
************************************************************
************************************************************
Informatie in dit document wordt geleverd in het 
kader van Intel-producten. Uitgezonderd dat wat 
uitdrukkelijk is vermeld in de LICENTIE-OVEREENKOMST 
INTEL-SOFTWARE in dit document, wordt door 
dit document, expliciet of impliciet, vanwege 
estoppel of anderszins, geen licentie verleend op 
intellectueel eigendomsrecht. Behalve zoals 
bepaald in Intel's leveringsvoorwaarden voor 
dergelijke producten (Intel's Terms and Conditions 
of Sale), wijst Intel alle aansprakelijkheid af, 
evenals elke expliciete of impliciete garantie die 
betrekking heeft op de verkoop en/of het gebruik 
van Intel-producten, inclusief aansprakelijkheid of 
garanties met betrekking tot de geschiktheid voor 
een speciaal doel, verhandelbaarheid of schending 
van patenten, auteursrechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten. Intel-producten 
zijn niet bestemd voor gebruik in medische, 
levensreddende of levensbehoudende 
toepassingen.

************************************************************
* Intel Corporation wijst alle garanties en 
* aansprakelijkheid af inzake het gebruik van dit 
* document, de Software en de informatie hierin, 
* en wijst alle verantwoordelijk af voor mogelijke 
* fouten in dit document of de Software, en is niet 
* verplicht om de informatie of Software te 
* updaten die hierop betrekking heeft. Intel 
* behoudt zich het recht voor te allen tijde en 
* zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen 
* aan te brengen in dit document of deze Software.
************************************************************

* Merken en namen van derden zijn het eigendom 
 van de respectievelijke eigenaren.

Copyright (c) Intel Corporation, 1998-2000
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.23