MREADM_Q.txt Driver File Contents (1350w9cz.exe)

         KONICA MINOLTA PagePro 1350W
        Utilities and Documentation CD-ROM
             Readme V1.50


============================================================
I.  ÚVOD

   Soubor readme obsahuje doplòkové informace, které se 
   vztahují k následujícím tématùm:

   - CD-ROM
   - Poznámky k aplikacím
   - Pøipojení
   - Chybová hlášení
   - Ovladaè tiskárny
   - Reportér


============================================================
II. CD-ROM

   1. O programu Adobe Reader
    Nemáte-li na poèítaèi instalovaný Adobe Reader
    nebo Acrobat Reader, klepnìte v hlavní nabídce
    kompaktního disku Utilities and Documentation na
    tlaèítko "Manuálnì" a potom na "Instalovat Adobe
    Reader 6.0".
    Poznámka: Pro instalaci aplikace Adobe Reader 6.0
    musí být instalován balíèek Service Pack 2 nebo
    novìjší (pro Windows 2000) a Microsoft Internet
    Explorer 5.01 nebo novìjší. 
    Pokud Váš systém tyto podmínky nesplòuje, 
    instalujte aplikaci Acrobat Reader 5.0 poklepáním 
    na název programu ve složce \Adobe\acrobat5 na 
    kompaktním disku Utilities and Documentation.


============================================================
III. POZNÁMKY K APLIKACÍM

   1. Adobe Acrobat Reader 4.0 -- Pøi tisku souborù PDF se 
    nemusí správnì tisknout èárkované èáry. Doporuèujeme
    Vám používat Acrobat Reader 5.0 nebo vyšší, u kterého 
    tento problém nevzniká.

   2. Acrobat Reader 5 -- Pokud pøi tisku dokumentù
    nastavíte Choose Paper Source by PDF page size (Zvolit
    zdroj papíru podle velikosti stránky PDF) a neoznaèíte
    pøedvolbu Print as image (Tisknout jako obraz), nemusí
    se dokument vytisknout správnì.
    V tomto pøípadì mùžete použít nìkterý z tìchto postupù:
     - Pøed tiskem oznaète pøedvolby Shrink oversized
      pages to paper size (Zmenšit vìtší stránky na 
      velikost papíru) a Print as Image (Tisknout jako
      obraz).
     - Instalujte Adobe Acrobat Reader 6 nebo novìjší.
   
   3. CorelDRAW -- Pøi tisku na papír formátu Letter
    zvolte na kartì Papír v sekci Výstupní formát papíru
    pøedvolbu Pøizpùsobit papíru. Pokud ji nezvolíte, bude
    tisk na jedné stranì oøíznutý 

   4. DOS -- Pøíkazy copy a print operaèního systému DOS
    nejsou podporovány.

   5. MS Internet Explorer 5.0 -- Pøi tisku webových stránek,
    obsahujících data jazyka Java, mùže dojít k havárii
    obslužného programu SPOOL32. Doporuèujeme Vám 
    aktualizovat prohlížeè na verzi Internet Explorer 5.5
    nebo vyšší.

   6. MS Internet Explorer 6.0 (Window 98/Me) -- Pøi tisku 
    webových stránek, obsahujících objekty CSS (Cascading 
    Style Sheet) Level 1, se mohou objevit pruhy.

   7. MS Internet Explorer 5.#/6.# -- Nìkteré obrázky (GIF)
    se nemusí vytisknout správnì.

   8. MS Word -- Pokud otevøete existující dokument Word,
    pøedá Word své výchozí nastavení formátu média do
    tiskárny a nepoužije formát zadaný v dokumentu. 

    Proto pokud chcete tisknout dokument, vytvoøený pro
    urèitou velikost média, na médium jiné velikosti,
    postupujte podle následujících pokynù:

     i. Ve Wordu zkontrolujte v nabídce Soubor/Vzhled
       stránky nastavený formát tiskového média.
     ii. Ve Wordu otevøete dialogové okno Soubor/Tisk
       a v sekci Tiskárna klepnìte na tlaèítko
       Vlastnosti.
    iii. V ovladaèi tiskárny zadejte na kartì Papír 
       Pùvodní formát dokumentu (velikost papíru
       založeného v zásobníku) a potom zvolte
       Pøizpùsobit papíru.

============================================================
IV. PØIPOJENÍ

   1. Paralelní -- Nejlepší výkonnosti pøi tisku pøes 
    paralelní port dosáhnete po nastavení portu ECP.

   2. Paralelní (Windows XP) -- Pokud pøi pøihlašování 
    nezadáte jméno uživatele a heslo, mùže se pøerušit
    komunikace mezi poèítaèem a tiskárnou. Pøi každém 
    pøihlašování zadejte jméno uživatele a heslo, aby se
    tento problém neopakoval.

   3. USB -- Pokud spustíte poèítaè døíve než tiskárnu,
    tiskárna se mùže uvést do stavu off-line. Zrušte 
    oznaèení "Používat tiskárnu offline" (zvolte 
    Start/Nastavení/Tiskárny [a Faxy] a klepnìte
    na ikonu tiskárny pravým tlaèítkem myši).

============================================================
V.  CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

   1. Neplatný název tiskárny -- Chybové hlášení se mùže 
    zobrazit pøi instalaci ovladaèe tiskárny. Zrušte 
    všechny úvodní nebo koncové mezery v názvu tiskárny.

============================================================
VI. OVLADAÈ TISKÁRNY
   
   1. Rušení úlohy -- Pokud tiskovou úlohu zrušíte 
    tlaèítkem Cancel, mùže se snížit rychlost tisku 
    následující úlohy.
  
   2. Rušení úlohy -- Pokud uvázne papír a zrušíte úlohu
    tlaèítkem Cancel, mùže být zrušena i následující 
    zaøazená úloha.

   3. Kompletování -- Pokud chcete pøi oboustranném tisku
    s položkou Oboustranný tisk/Brožura (karta Nastavení)
    nastavenou na Knižní vazba vlevo nebo Knižní vazba
    vpravo používat kompletování kopií, nastavte je pouze
    v ovladaèi, nenastavujte je i v aplikaci. Stránky by 
    se netiskly ve správném poøadí. 

   4. Rychlé nastavení -- Pokud zvolíte výchozí rychlé 
    nastavení na jiné kartì než Papír, nemusí se nastavit
    výchozí hodnoty mìøítka a poètu kopií. Výchozí 
    hodnoty proto nastavujte na kartì Papír.

   5. Instalace (USB) -- Kvùli omezením Windows budete
    požádáni o zadání umístìní ovladaèe tiskárny
    dvakrát.

   6. Instalace (Windows XP) -- Kvùli omezením Windows
    bude druhá instalovaná tiskárna PagePro 1350W
    oznaèena ve složce Tiskárny názvem s (Kopie 1) 
    a nikoliv s (Kopie 2).

   7. Instalace (Windows 2000) -- Pokud ovladaè tiskárny
    instalujete metodou Plug and Play, bude Instalátor
    instalovat soubory pro Windows XP. To nepùsobí
    potíže, protože soubory jsou pro obì platformy
    shodné.

   8. Obnovení tisku po uváznutí médií -- Pokud média 
    uváznou pøi tisku rozsáhlých úloh, nemusí se obnovit
    tisk právì zpracovávané úlohy.
  
   9. Obnovení tisku po uváznutí médií -- Pokud média 
    uváznou pøi manuálním oboustranném tisku na rubovou 
    stranu papíru, tiskárna zruší aktuální tiskovou
    úlohu. V tomto pøípadì vytisknìte obì strany znovu 

  10. Poøadí úloh -- Pokud zrušíte tiskovou úlohu a ve 
    frontì jsou zaøazeny další úlohy, mùže se jejich
    poøadí zmìnit.
  
  11. Síťové nastavení -- Tiskárna nepodporuje instalaci
    v síti ani sdílení.

  12. Pøetisky -- Soubory s pøetisky se musí tisknout ve
    stejném rozlišení, v kterém byly vytvoøeny. Pokud
    tedy vytvoøíte soubor s pøetiskem pro 600 dpi, musí
    všechny se dokumenty, pro které budete pøetisk
    používat, tisknout s rozlišením 600 dpi. Budete-li
    tisknout pøetisk s jiným rozlišením, zmìní se
    automaticky jeho velikost, a proto bude na stránce
    umístìn nesprávnì.

  13. Pøetisky -- Soubory s pøetisky (*.prn) musí být
    vytvoøeny s ovladaèem PagePro 1350W. Použijete-li
    soubor s pøetiskem vytvoøeným v jiném ovladaèi,
    nevytiskne se.

  14. Pøetisky -- Tisk souboru s pøetiskem vyžaduje
    dvakrát vìtší velikost odkládacího souboru než bìžný
    tisk. Proto je vhodné zvìtšit odkládací soubor na
    disku poèítaèe. 

  15. Port tiskárny (Windows 98/Me) -- Pokud je instalován
    ovladaè PagePro 1350W, nemažte port USB.
  
  16. Mìøítko (Windows 98/Me) -- Pokud je mìøítko nastaveno
    na více než 199 %, mohou se tisknout prázdné stránky.
    Zvolte v ovladaèi nižší rozlišení nebo menší hodnotu
    mìøítka.

  17. Odinstalování -- Pøi odinstalování ovladaèe tiskárny
    musíte resetovat poèítaè. V opaèném pøípadì Windows
    zablokuje nìkteré soubory a nebude možno je smazat.

  18. Instalace -- Pokud znovu instalujete již instalovaný
    ovladaè tiskárny PagePro 1350W, pøièemž pøepisujete
    pùvodní soubory, nastavení vlastností tiskárny nemusí
    být v aplikaci, ze které tisknete, bráno v úvahu.
    Problém vyøešíte restartováním poèítaèe.

============================================================
VII. REPORTÉR

   1. Nastavení Automatického pokraèování -- Funkce
    Automatické pokraèování (okno Údržba) se mùže po
    chybì formátu automaticky zapnout nebo vypnout.
    Doporuèujeme po každé chybì formátu obnovit nastavení
    této funkce v oknì Údržba.

   2. Hlášení "Uvázlý papír ve fixaèním zaøízení" -- 
    Reportér zobrazuje toto chybové hlášení, pokud je pøi
    zapnutí tiskárny otevøený horní kryt.

   3. Hlášení "Port zaneprázdnìn" -- Reportér mùže obèas 
    zobrazit stav "Port zaneprázdnìn". Stav se 
    aktualizuje automaticky, jakmile ovladaè dokonèí
    odesílání dat.

   4. Hlášení "Tiskárna není pøipojena" -- Reportér vždy 
    vyhledává výchozí tiskárnu. Není-li tiskárna
    nastavená jako výchozí, zobrazí se hlášení "Tiskárna
    není pøipojena", i když je pøipojená a zapnutá.

   5. Uživatelský úèet (Windows 2000/XP) -- Reportér 
    zobrazí hlášení "Kritická chyba zaøazování", pokud 
    jste pøihlášeni jako User Authority. Pøihlaste se jako
    Power User nebo Administrator Authority.============================================================
OCHRANNÉ ZNÁMKY
KONICA MINOLTA je obchodní znaèka nebo registrovaná ochranná 
známka spoleènosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
PagePro je obchodní znaèka nebo registrovaná ochranná známka 
spoleènosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Všechny obchodní znaèky jsou majetkem pøíslušných vlastníkù. 

Copyright (c) 2004, KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Veškerá práva vyhrazena.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.91