MREADM_Q.txt Driver File Contents (1350w9sl.exe)

        KONICA MINOLTA PagePro 1350W
        Utilities and Documentation CD-ROM
             Readme V1.50

============================================================
I.  ÚVOD

   Súbor readme obsahuje dopåòajúce informácie, ktoré sa 
   vzťahujú k nasledujúcim témam:

   - CD-ROM
   - Poznámky k aplikáciám
   - Pripojenie
   - Chybové hlásenia
   - Ovládaè tlaèiarne
   - Reportér

============================================================
II. CD-ROM

   1. O programe Adobe Reader
    Ak nemáte na poèítaèi inštalovaný Adobe Reader
    alebo Acrobat Reader, kliknite v hlavnej ponuke
    kompaktného disku Utilities and Documentation na
    tlaèidlo "Manuálne" a potom na "Inštalovať Adobe
    Reader 6.0".
    Poznámka: Pre inštaláciu aplikácie Adobe Reader 6.0
    musí byť inštalovaný balíèek Service Pack 2 alebo
    novší (pre Windows 2000) a Microsoft Internet
    Explorer 5.01 alebo novší. 
    Ak Váš systém tieto podmienky nespåòa, 
    inštalujte aplikáciu Acrobat Reader 5.0 poklikaním 
    na názov programu v prieèinku \Adobe\acrobat5 na 
    kompaktnom disku Utilities and Documentation. 

============================================================
III. POZNÁMKY K APLIKÁCIÁM

   1. Adobe Acrobat Reader 4.0 -- Pri tlaèi súborov PDF sa 
    nemusia správne tlaèiť èiarkované èiary. Odporúèame
    používať Acrobat Reader 5.0 alebo vyšší, u ktorého
    tento problém nevzniká.

   2. Acrobat Reader 5 -- Ak pri tlaèi dokumentov
    nastavíte Choose Paper Source by PDF page size
    (Zvoliť zdroj papiera pod¾a ve¾kosti stránky PDF)
    a neoznaèíte predvo¾bu Print as image (Tlaèiť ako
    obraz), nemusí sa dokument vytlaèiť správne.
    V tomto prípade môžete použiť niektorý z týchto
    postupov:
     - Pred tlaèou oznaète predvo¾by Shrink oversized
      pages to paper size (Zmenšiť väèšie stránky na
      ve¾kosť papiera) a Print as Image (Tlaèiť ako
      obraz).
     - Inštalujte Adobe Acrobat Reader 6 alebo novší.
   
   3. CorelDRAW -- Pri tlaèi na papier formátu Letter
    zvo¾te na karte Papier v sekcii Výstupný formát
    papiera predvo¾bu Prispôsobiť papieru. Ak ju 
    nezvolíte, bude tlaè na jednej strane orezaná. 

   4. DOS -- Príkazy copy a print operaèného systému DOS
    nie sú podporované.

   5. MS Internet Explorer 5.0 -- Pri tlaèi webových 
    stránok, obsahujúcich dáta jazyka Java, môže prísť
    k havárii obslužného programu SPOOL32. Odporúèame Vám
    aktualizovať prehliadaè na verziu IE 5.5 alebo
    vyššiu.

   6. MS Internet Explorer 6.0 (Window 98/Me) -- Pri tlaèi 
    webových stránok, obsahujúcich objekty CSS (Cascading 
    Style Sheet) Level 1 sa môžu objaviť pásy.

   7. MS Internet Explorer 5.#/6.# -- Niektoré obrázky 
    (GIF) sa nemusia vytlaèiť správne.

   8. MS Word -- Keï otvoríte existujúci dokument Word,
    odovzdá Word svoje východiskové nastavenie formátu 
    média do tlaèiarne a nepoužije formát zadaný 
    v dokumente. 

    Preto ak chcete tlaèiť dokument, vytvorený pre
    urèitú ve¾kosť média na médium inej ve¾kosti,
    postupujte pod¾a nasledujúcich pokynov:

     i. Vo Worde skontrolujte v ponuke Súbor/Vzh¾ad
       stránky nastavený formát tlaèového média.
     ii. Vo Worde otvorte dialógové okno Súbor/Tlaè
       a v sekcii Tlaèiareò kliknite na tlaèidlo
       Vlastnosti.
    iii. V ovládaèi tlaèiarne zadajte na karte Papier 
       Pôvodný formát dokumentu (ve¾kosť papiera 
       založeného v zásobníku), a potom zvo¾te 
       Prispôsobiť papieru.

============================================================
IV. PRIPOJENIE

   1. Paralelné -- Najlepšiu výkonnosť pri tlaèi cez 
    paralelný port dosiahnete po nastavení portu ECP.

   2. Paralelné (Windows XP) -- Ak pri prihlasovaní 
    nezadáte meno užívate¾a a heslo, môže sa prerušiť
    komunikácia medzi poèítaèom a tlaèiaròou. Pri každom
    prihlasovaní zadajte meno užívate¾a a heslo, aby sa
    tento problém neopakoval.

   3. USB -- Ak spustíte poèítaè skôr ako tlaèiareò,
    tlaèiareò sa môže uviesť do stavu off-line. Zrušte 
    oznaèenie "Používať tlaèiareò v režimu offline" 
    (zvo¾te Štart/Nastavenie/Tlaèiarne [a Faxy] a kliknite
    na ikonu tlaèiarne pravým tlaèidlom myši).

============================================================
V.  CHYBOVÉ HLÁSENIE

   1. Neplatný názov tlaèiarne -- Chybové hlásenie sa môže 
    zobraziť pri inštalácii ovládaèa tlaèiarne. Zrušte 
    všetky úvodné alebo koncové medzery v názve 
    tlaèiarne.

============================================================
VI. OVLÁDAÈ TLAÈIARNE
   
   1. Rušenie úlohy -- Ak tlaèovú úlohu zrušíte tlaèidlom
    Cancel, môže sa znížiť rýchlosť tlaèe nasledujúcej
    úlohy.
  
   2. Rušenie úlohy -- Ak uviazne papier a zrušíte úlohu
    tlaèidlom Cancel, môže byť zrušená i nasledujúca
    zaradená úloha.

   3. Kompletizovanie -- Pokia¾ chcete pri obojstrannej
    tlaèi s položkou Obojstranná tlaè/Brožúra (karta 
    Nastavenie) nastavenou na Knižná väzba v¾avo alebo
    Knižná väzba vpravo používať kompletizovanie kópií,
    nastavte ho len v ovládaèi, nenastavujte ho 
    i v aplikácii. Stránky by sa netlaèili v správnom 
    poradí. 

   4. Rýchle nastavenie -- Ak zvolíte východiskové rýchle
    nastavenie na inej karte ako Papier, nemusia sa 
    nastaviť východiskové hodnoty mierky a poètu kópií. 
    Východiskové hodnoty preto nastavujte na karte Papier.

   5. Inštalácia (USB) -- Kvôli obmedzeniam Windows budete
    požiadaní o zadanie umiestnenia ovládaèa tlaèiarne
    dvakrát.

   6. Inštalácia (Windows XP) -- Kvôli obmedzeniam Windows
    bude druhá nainštalovaná tlaèiareò PagePro 1350W
    oznaèená v prieèinku Tlaèiarne názvom s (Kópia 1) 
    a nie s (Kópia 2).

   7. Inštalácia (Windows 2000) -- Keï ovládaè tlaèiarne 
    inštalujete metódou Plug and Play, bude Inštalátor 
    inštalovať súbory pre Windows XP. To nepôsobí 
    ťažkosti, pretože súbory sú pre obidve platformy
    zhodné.

   8. Obnovenie tlaèe po uviaznutí médií -- Ak médiá
    uviaznu pri tlaèi rozsiahlych úloh, nemusí sa obnoviť
    tlaè práve spracovávanej úlohy.
  
   9. Obnovenie tlaèe po uviaznutí médií -- Ak médiá 
    uviaznu pri manuálnej obojstrannej tlaèi na rubovú 
    stranu papiera, tlaèiareò zruší aktuálnu tlaèovú
    úlohu. V tomto prípade vytlaète obidve strany znovu. 

  10. Poradie úloh -- Ak zrušíte tlaèovú úlohu a vo fronte
    sú zaradené ïalšie úlohy, môže sa ich poradie zmeni.

  11. Sieťové nastavenie -- Tlaèiareò nepodporuje 
    inštaláciu v sieti ani zdie¾anie.

  12. Pretlaèe -- Súbory s pretlaèami sa musia tlaèiť 
    v rovnakom rozlíšení, v ktorom boli vytvorené. 
    Pokia¾ teda vytvoríte súbor s pretlaèou pre 600 dpi,
    musia sa všetky dokumenty, pre ktoré budete pretlaè
    používať, tlaèiť s rozlíšením 600 dpi. Ak budete
    tlaèiť pretlaè s iným rozlíšením, zmení sa
    automaticky jej ve¾kosť, a preto bude na stránke
    umiestnená nesprávne.

  13. Pretlaèe -- Súbory s pretlaèami (*.prn) musia byť
    vytvorené v ovládaèi PagePro 1350W. Ak použijete 
    súbor s pretlaèou vytvorenou v inom ovládaèi,
    nevytlaèí sa.

  14. Pretlaèe -- Tlaè súboru s pretlaèou vyžaduje
    dvakrát väèšiu ve¾kosť odkladacieho súboru ako bežná
    tlaè. Preto je vhodné zväèšiť odkladací súbor na
    disku poèítaèa. 

  15. Port tlaèiarne (Windows 98/Me) -- Ak je inštalovaný
    ovládaè PagePro 1350W, nevymažte port USB.

  16. Mierka (Windows 98/Me) -- Ak je mierka nastavená na
    viac ako 199 %, môžu sa tlaèiť prázdne stránky. 
    Zvo¾te v ovládaèi nižšie rozlíšenie alebo menšiu 
    hodnotu mierky.

  17. Odinštalovanie -- Pri odinštalovaní ovládaèa
    tlaèiarne musíte resetovať poèítaè. V opaènom
    prípade Windows zablokuje niektoré súbory a nebude
    možné ich vymaza.

  18. Inštalácia -- Ak znovu inštalujete už inštalovaný
    ovládaè tlaèiarne PagePro 1350W, prièom prepisujete
    pôvodné súbory, nastavenie vlastností tlaèiarne 
    nemusí byť v aplikácii, z ktorej tlaèíte, brané 
    do úvahy. Problém vyriešite reštartovaním poèítaèa.

============================================================
VII. REPORTÉR

   1. Nastavenie Automatického pokraèovania -- Funkcia 
    Automatické pokraèovanie (okno Údržba) sa môže po
    chybe formátu automaticky zapnúť alebo vypnúť.
    Odporúèame po každej chybe formátu obnoviť nastavenie
    tejto funkcie v okne Údržba.   

   2. Hlásenie "Uviaznutý papier vo fixaènom zariadení" -- 
    Reportér zobrazuje toto chybové hlásenie, ak je pri
    zapnutí tlaèiarene otvorený horný kryt.

   3. Hlásenie "Port zaneprázdnený" -- Reportér môže obèas
    zobraziťstav "Port zaneprázdnený". Stav sa
    aktualizuje automaticky, keï ovládaè dokonèí 
    odosielanie dát.

   4. Hlásenie "Tlaèiareò nie je pripojená" -- Reportér
    vždy vyh¾adáva východiskovú tlaèiareò. Ak nie je 
    tlaèiareò nastavená ako východisková, zobrazí sa 
    hlásenie "Tlaèiareò nie je pripojená", aj keï je 
    pripojená a zapnutá.

   5. Používate¾ské konto (Windows 2000/XP) -- Reportér
    zobrazí hlásenie "Kritická chyba zaraïovania", ak ste
    prihlásení ako User Authority. Prihláste sa ako Power 
    User alebo Administrator Authority.


============================================================
OCHRANNÉ ZNÁMKY
KONICA MINOLTA je obchodná znaèka alebo registrovaná ochranná
známka spoloènosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
PagePro je obchodná znaèka alebo registrovaná ochranná známka
spoloènosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Všetky ostatné obchodné znaèky sú majetkom príslušných
vlastníkov. 
Copyright (c) 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
Všetky práva vyhradené.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.03