readme.txt Driver File Contents (I845INFALL.zip)

************************************************************ 
** PLK *****************************************************
************************************************************
*                              
* Intel(R) Chipset Software Installation Utility
* Informacje dotycz¹ce instalacji
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* SPIS TREŚCI
************************************************************
Dokument sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêści:

1. Informacje ogólne
2. Wymagania systemowe
3. Zawartośæ pakietu dystrybucyjnego
4. Lista dostêpnych parametrów wiersza poleceñ
5. Zawartośæ rozpakowanych plików
6. Instalacja oprogramowania w trybie interaktywnym
7. Instalacja oprogramowania w trybie automatycznym
8. Instalacja plików INF przed zainstalowaniem systemu
  operacyjnego
  8A. Instalacja plików INF systemu Windows* 2000
    przed zainstalowaniem systemu operacyjnego
  8B. Instalacja plików INF Windows* 98/ Windows* 98
    SE/Windows* ME przed zainstalowaniem systemu
    operacyjnego
  8C. Instalacja plików INF systemu Windows* 95 przed 
    zainstalowaniem systemu operacyjnego
9. Instalacja plików INF po zainstalowaniu systemu
  operacyjnego
  9A. Instalacja plików INF systemu Windows* 2000
    po zainstalowaniu systemu operacyjnego
  9B. Instalacja plików INF systemu Windows* 98/
    Windows* 98 SE/ Windows* 95 / Windows* ME
    po zainstalowaniu systemu operacyjnego
10. Sprawdzenie poprawności instalacji
11. Określenie wersji oprogramowania
12. Rozpoznawanie i rozwi¹zywanie problemów


************************************************************
* 1. INFORMACJE OGÓLNE
************************************************************
Program Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
zawiera pliki instalacyjne urz¹dzeñ dla systemu Windows* 
(pliki *.INF) informuj¹ce system, w jaki sposób 
skonfigurowaæ sk³adniki zestawu mikrouk³adów, aby 
zapewnia³y w³aściw¹ pracê nastêpuj¹cych funkcji:

  - Rdzeñ PCI i us³ugi ISAPNP
  - Obs³uga AGP
  - Obs³uga przechowania IDE/ATA33/ATA66
  - Obs³uga USB
  - Identyfikacja sk³adników zestawu mikrouk³adów firmy
   Intel(R) w Menad¿erze urz¹dzeñ

Oprogramowanie mo¿na instalowaæ w trzech trybach: 
interaktywnym, automatycznym i samodzielnym. Tryb
interaktywny wymaga wprowadzania danych przez u¿ytkownika
podczas instalacji. Tryb automatyczny i samodzielny tego
nie wymaga.

Dodatkowo niniejsze oprogramowanie oferuje zestaw
parametrów wiersza poleceñ, które zapewniaj¹ zwiêkszon¹
funkcjonalnośæ instalacji. Parametry wiersza poleceñ
nie rozró¿niaj¹ du¿ych i ma³ych liter. Szczegó³owy opis
parametrów przedstawiono w czêści 4.

Wa¿na uwaga:
Program Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
rozpowszechniany jest w dwóch formatach -- jako
samorozpakowuj¹ce siê pliki .EXE (INFINST_xxx.EXE) lub
skompresowane pliki .ZIP (INFINST_xxx.ZIP). W zale¿ności
od u¿ywanego formatu, sk³adnia wiersza poleceñ mo¿e
siê ró¿niæ. Wiêcej informacji na ten temat zamieszczono
w czêści 4.


************************************************************
* 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE
************************************************************
1. Oprogramowanie znajduj¹ce siê w niniejszym pakiecie 
  dystrybucyjnym przeznaczone jest do wspó³pracy
  z nastêpuj¹cymi konfiguracjami mikrouk³adów:

    Intel(R) 440BX AGPset 
    Intel(R) 440DX AGPset 
    Intel(R) 440EX AGPset 
    Intel(R) 440GX AGPset 
    Intel(R) 440LX AGPset 
    Intel(R) 440ZX AGPset         
    Intel(R) 440MX Chipset 
    Intel(R) 430TX PCIset 
    Intel(R) 810  Chipset
    Intel(R) 810E Chipset
    Intel(R) 810E2 Chipset   
    Intel(R) 815  Chipset
    Intel(R) 810E Chipset
    Intel(R) 810E Chipset
    Intel(R) 815EP Chipset
    Intel(R) 815P Chipset 
    Intel(R) 815G Chipset
    Intel(R) 815EG Chipset   
    Intel(R) 820  Chipset
    Intel(R) 820E Chipset
    Intel(R) 840  Chipset
    Intel(R) 850  Chipset
    Intel(R) 860  Chipset
    Intel(R) 830MP Chipset 
    Intel(R) 830M Chipset
    Intel(R) 830MG Chipset  
    Intel(R) 845  Chipset

       
2. Przed rozpoczêciem instalacji oprogramowania nale¿y 
  zainstalowaæ i uruchomiæ jeden z poni¿szych systemów 
  operacyjnych:

  Windows* 95    4.00.950  (Wydanie oryginalne)
  Windows* 95    4.00.950a (OSR1)
  Windows* 95    4.00.950b (OSR2 bez suplementu USB)
  Windows* 95    4.00.950b (OSR2.1 z suplementem USB)
  Windows* 95    4.00.950c (OSR2.5 z suplementem USB
                  lub bez niego)
  Windows* 98    4.10.1998 (wydanie oryginalne)  
  Windows* 98 SE   4.10.2222 (wydanie oryginalne)
  Windows* ME    4.90.3000 (wydanie oryginalne)
  Windows* 2000   5.00.2195 (wydanie oryginalne)
  Windows* XP    5.10.2526 (Release To Manufacturing (RTM))
  

  Aby sprawdziæ, który z systemów operacyjnych jest 
  zainstalowany w docelowym systemie, nale¿y postêpowaæ 
  zgodnie z poni¿sz¹ procedur¹:

  a. Kliknij przycisk 'Start'.
  b. Kliknij menu 'Ustawienia'.
  c. Kliknij 'Panel sterowania'.
  d. Kliknij dwukrotnie ikonê 'System'.
  e. Kliknij kartê 'Ogólne w³aściwości systemu'.
  f. Określ, który system operacyjny jest zainstalowany,
    odczytuj¹c informacje o systemie.
               
3. Zaleca siê instalowanie oprogramowania na komputerach
  wyposa¿onych w co najmniej 32 MB pamiêci RAM dla 
  systemów operacyjnych Windows* 9x i Windows* ME. System 
  Windows* 2000 wymaga co najmniej 64 MB pamiêci RAM.

4. Aby mo¿liwe by³o zainstalowanie oprogramowania,
  na dysku twardym w katalogu <TEMP> (standardowo
  C:\Windows\TEMP) musi byæ dostêpna wystarczaj¹ca
  ilośæ wolnego miejsca.

5. Zapoznaj siê z wymaganiami systemowymi. Aby mo¿liwe 
  by³o rozpoczêcie instalacji oprogramowania, system 
  operacyjny musi byæ w pe³ni zainstalowany
  i uruchomiony.

6. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. W przeciwnym
  razie mog¹ wyst¹piæ problemy.

7. Zaleca siê, aby program narzêdziowy Intel(R) Chipset
  Software Installation zainstalowaæ w systmie docelowym
  przed rozpoczêciem instalacji innych sterowników.


W razie konieczności nale¿y skontaktowaæ siê z dostawc¹ 
systemu w celu określenia zainstalowanej wersji
systemu operacyjnego oraz modelu zestawu mikrouk³adów
firmy Intel(R).


************************************************************
* 3. ZAWARTOŚÆ PAKIETU DYSTRYBUCYJNEGO
************************************************************
Pakiet Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:

  Plik(i)
  -------
  INFINST_xxx.EXE -lub- INFINST_xxx.ZIP
  README.TXT (CZYTAJTO.TXT), RELNOTES.HTM

Plik RELNOTES.HTM dostêpny jest jedynie w wersji w jêzyku 
angielskim.


 *** UWAGA: Do systemu zostan¹ skopiowane tylko pliki 
      aktualnie wykrytych urz¹dzeñ. Pe³n¹ listê 
      plików INF mo¿na znaleźæ w pliku RELNOTES.HTM.

      W przypadku wybrania parametru -A pliki nie
      s¹ kopiowane do katalogu <Windows>\INF.
      Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê
      w czêści 4.

                    
************************************************************
* 4. LISTA DOSTÊPNYCH PARAMETRÓW WIERSZA POLECEÑ
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility obs³uguje
kilka parametrów dla ró¿nych opcji instalacji. 
Wszytskie parametry nale¿y oddzielaæ spacj¹, z wyj¹tkiem
kodu jêzyka po parametrze '-L'.

W uwagi na dystrybucjê programu Intel(R) Chipset
Software Installation Utility w wielu formatach, sk³adnia
parametrów wiersza poleceñ mo¿e byæ ró¿na:

1. W wersji z samorozpakowuj¹cym siê plikiem .EXE:
   Podczas instalowania tego oprogramowania z u¿yciem 
   wersji w pliku .EXE, aby pomyślnie u¿yæ parametrów
   wiersza poleceñ, nale¿y dodaæ do polecenia wywo³ania
   programu ISECDRV_AUTOL.EXE dodatkowy parametr -A
   (np. ISECDRV_AUTOL.EXE -A). 
   Dodatkowy parametr '-A' dla wersji 
   z samorozpakowuj¹cym siê plikiem .EXE jest RÓ¯NY od
   parametru wiersza poleceñ '-A' opisanego poni¿ej.

   Przyk³ad: Aby rozpakowaæ pliki INF przy u¿yciu
        parametru '-A' opisanego poni¿ej, program
        instalacyjny nale¿y wywo³aæ w nastêpuj¹cy
        sposób:
        
        INFINST_ENU.EXE -A -A (opcjonalne -P)

2. W wersji ze skompresowanym plikiem .ZIP:
   Podczas instalacji oprogramowania z u¿yciem wersji
   ze skompresowanym plikiem .ZIP nie ma potrzeby
   stosowania dodatkowych parametrów podczas podawania
   parametrów do wywo³ania programu SETUP.EXE.

   Przyk³ad: Aby rozpakowaæ pliki INF przy u¿yciu
        parametru '-A' opisanego poni¿ej, program
        instalacyjny nale¿y wywo³aæ w nastêpuj¹cy
        sposób: 
       
        SETUP.EXE -A (opcjonalnie -P)

Poni¿ej przedstawiono listê wszystkich dostêpnych
parametrów wiersza poleceñ, które mog¹ byæ u¿ywane przy
wywo³aniu programu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e parametry '-L' i '-S' MUSZ¥ zostaæ 
umieszczone na koñcu listy parametrów wiersza poleceñ.

Parametr    Opis
-----------   -----------
-?       Opcja pomocy. Wyświetla listê dostêpnych        
        parametrów wiersz poleceñ. Dzia³a tylko
        w trybie interaktywnym. 

-A       Rozpakowuje pliki INF i plik
        README.TXT (CZYTAJTO.TXT) do lokalizacji
        "C:\Program Files\Intel\InfInst"
        lub katalogu <ście¿ka instalacyjna> 
        określonego przy u¿yciu parametru '-P'.
        Pliki INF NIE zostan¹ zainstalowane
        w systemie podczas instalacji
        oprogramowania. Parametr ten mo¿na ³¹czyæ
        tylko z opcj¹ '-P'.
        W przypadku wybrania parametru '-A', inne
        opcje bêd¹ ignorowane. Parametr ten dzia³a
        w trybie automatycznym lub interaktywnym.

-B       Automatycznie restartuje system po 
        instalacji. Parametr ten jest ignorowany, 
        jeśli u¿yto parametru '-A'. Dzia³a zarówno
        w trybie interaktywnym, jak i automatycznym.

-L<KodJêzyka>  Wymusza wybranie określonego jêzyka
        interfejsu u¿ytkownika programu InstallShield
        podczas instalacji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e miêdzy 
        parametrem '-L' a czterocyfrowym kodem jêzyka 
        NIE powinny znajdowaæ siê spacje. Ten 
        parametr, a tak¿e parametr '-S' musz¹ 
        znajdowaæ siê na koñcu listy parametrów przy 
        uruchamianiu z wiersza poleceñ. Parametr ten
        jest aktywny jedynie w trybie interaktywnym.

-OVER AUD    Zastêpuje ustawienia domyślne instalatora 
        zgodnie ze zaktualizowanymi ustawieniami 
        kontrolera audio.

-P <Ście¿ka Instalacji>  
        Wyszczególnia lokalizacjê na dysku twardym,
        do której kopiowane s¹ pliki programowe.
        Jeśli parametr ten nie zostanie podany
        w wierszu poleceñ katalogiem domyślnym dla
        <ście¿ka instalacji> bêdzie:
        
         C:\Program Files\Intel\INFInst
        
        Jeśli parametr ten zostanie u¿yty bez opcji
        '-A', do folderu <ście¿ka instalacji>
        zostanie skopiowany tylko plik README.TXT
        (CZYTAJTO.TXT). Nazwa katalogu mo¿e zawieraæ
        spacje. W takim przypadku jednak nazwa
        katalogu powinna zostaæ ujêta w cudzys³ów.
        Parametr ten dzia³a zarówno w trybie
        interaktywnym, jak i automatycznym.

-S       Uruchamia instalacjê w trybie automatycznym.
        Interfejs u¿ytkownika nie jest widoczny.  
        Ten parametr, a tak¿e parametr '-L' musz¹ 
        znajdowaæ siê na koñcu listy parametrów przy 
        uruchamianiu z wiersza poleceñ.

        
Poni¿ej znajduj¹ siê kody jêzyków u¿ywane z parametrem '-L'.

  Jêzyk              <Kod_Jêzyka>
  --------            ----------
  chiñski (Chiny)         0804
  chiñski (Tajwan)         0404
  duñski              0006
  holenderski           0013
  angielski (USA)         0009
  fiñski              000B
  francuski (Kanada)        0C0C
  francuski (standard)       040C
  niemiecki            0007
  w³oski              0010
  japoñski             0011
  koreañski            0012
  norweski             0014
  polski              0015
  portugalski (Brazylia)      0416
  portugalski (standard)      0816
  rosyjski             0019
  hiszpañski            000A
  szwedzki             001D
  tajlandzki            001E


************************************************************
* 5. ZAWARTOŚÆ ROZPAKOWANYCH PLIKÓW
************************************************************
Pliki INF s¹ kopiowane na dysk twardy po uruchomieniu
programu Intel(R) Chipset Software Installation Utility
z parametrem "-A" (np., "INFINST_ENU.EXE -A -A" lub
"SETUP.EXE -A"). Lokalizacja docelowa plików INF jest
zale¿na od tego, czy obok parametru '-A' podano
parametr '-P':

1. Jeśli parametr '-P' NIE zostanie określony, pliki INF 
  zostan¹ skopiowane do nastêpuj¹cego katalogu: 
     C:\Program Files\Intel\INFINST

2. Jeśli parametr '-P' ZOSTANIE określony, pliki INF 
  zostan¹ skopiowane do katalogu podanego bezpośrednio
  po nim. 

  Wiêcej informacji o u¿yciu poszczególnych parametrów 
  mo¿na znaleźæ w pliku czêści 4.

Po rozpakowaniu pliku INF, pliki INF i sk³adniki s¹ 
kopiowane do <Katalog rozpakowania INF>. S¹ one 
pogrupowane wed³ug typu zestawu mikrouk³adów firmy
Intel(R). Szczegó³owe informacje o lokalizacji plików INF,
przy uwzglêdnieniu typu zestawu mikrouk³adów, podano 
w poni¿szej tabeli.

  UWAGA: Pliki INF s¹ przeznaczone WY£¥CZNIE do 
     aktualizacji urz¹dzeñ nieobs³ugiwanych przez 
     dane systemy operacyjne.

  UWAGA: W dalszej czêści określenie 
     "<Katalog rozpakowania INF>"
     zostaje zast¹pione skrótem "<IED>".

Pliki INF pogrupowano równie¿ w poszczególnych 
podkatalogach <IED> (np. 440MX, ICH, ICH2 lub PIIXX) w 
zale¿ności od systemu operacyjnego, dla którego s¹ 
przeznaczone:

    Win95Old\ ---> Zawiera pliki INF przeznaczone 
            WY£¥CZNIE dla systemu Windows* 95
            (Wydanie oryginalne i OSR1).
    Win95Cur\ ---> Zawiera pliki INF przeznaczone 
            WY£¥CZNIE dla systemu Windows* 95
            (wersja OSR2 i nowsze).
    Win98\   ---> Zawiera pliki INF przeznaczone 
            WY£¥CZNIE dla systemu Windows* 98.
    Win98SE\  ---> Zawiera pliki INF przeznaczone
            WY£¥CZNIE dla systemu Windows* 98
            (Wydanie drugie).
    Win2000\  ---> Zawiera pliki INF przeznaczone 
            WY£¥CZNIE dla systemu 
            Windows* 2000.
    WinME\   ---> Zawiera pliki INF przeznaczone
            WY£¥CZNIE dla systemu Windows* ME.
    WinXP\   ---> Zawiera pliki INF przeznaczone 
            WY£¥CZNIE dla systemu Windows* XP.

UWAGI:
1. Pliki w katalogu <IED>\440MX\ s¹ przeznaczone dla
  platform z mikrouk³adem Intel(R) 440MX Chipset.
2. Pliki w katalogu <IED>\ICH\ s¹ przeznaczone dla
  platform z mikrouk³adami Intel(R) 810, Intel(R) 810E, 
  Intel(R) 820, Intel(R) 840 i Intel(R) 815 Chipset.
3. Pliki w katalogu <IED>\ICH2\ s¹ przeznaczone dla
  platform z mikrouk³adami firmy Intel(R)
  i elementami Intel(R) 82801BA.
4. Pliki w katalogu <IED>\ICH2M\ s¹ przeznaczone dla
  platform z mikrouk³adami firmy Intel(R) i elementami
  Intel(R) 82801BAM.
5. Pliki znajduj¹ce siê w katalogu <IED>\ICH3M\ s¹ 
  przeznaczone dla platform z mikrouk³adem firmy
  Intel(R) i elementami Intel(R) 82801CAM.       
6. Pliki w katalogu <IED>\PIIXX\ s¹ przeznaczone dla
  platform z mikrouk³adami Intel(R) 430TX PCIset,
  Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX,
  Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX i Intel(R) 440ZX AGPset.
7. INFPrelo.INF tworzy szablon CUSTOM.INF, który instaluje
  pliki INF dla mikrouk³adów firmy Intel(R) podczas
  instalacji systemu operacyjnego.
  W wersjach OEM systemów operacyjnych przeznaczonych
  do instalacji wstêpnej plik ten mo¿e byæ do³¹czony
  do katalogu SETUP. (Wiêcej informacji na ten temat
  mo¿na znaleźæ w czêści 8).


************************************************************
* 6. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA W TRYBIE INTERAKTYWNYM
************************************************************
1. Sprawdź, czy zainstalowany system spe³nia wszystkie
  wymagania systemowe określone w czêści 2.

2. Uruchom program instalacyjny InstallShield*:
    w wersji w samorozpakowuj¹cym siê pliku .EXE: 
     INFINST_xxx.EXE
    w wersji w skompresowanym pliku .ZIP:
     SETUP.EXE

3. Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie umowy 
  licencyjnej. Jeśli umowa nie zostanie zaakceptowana, 
  instalacja zakoñczy siê przed rozpakowaniem plików.
  
4. Postêpuj zgodnie z instrukcjami pojawiaj¹cymi na ekranie 
  i u¿yj domyślnych ustawieñ, aby zakoñczyæ instalacjê po 
  ponownym za³adowaniu systemu operacyjnego.

5. Operacja ta koñczy instalacjê programu Intel(R) Chipset
  Software Installation Utility. 
 

************************************************************
* 7. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
************************************************************
1. Sprawdź, czy zainstalowany system spe³nia wszystkie
  wymagania systemowe określone w czêści 2.

2. Uruchom program instalacyjny InstallShield*:
  W celu przeprowadzenia instalacji w trybie automatycznym 
  z automatycznym ponownym uruchomieniem u¿yj:
    w wersji w samorozpakowuj¹cym siê pliku .EXE: 
     INFINST_xxx.EXE -a -b -s 
    w wersji w skompresowanym pliku .ZIP:
     SETUP.EXE -b -s
  -LUB-
  W celu przeprowadzenia instalacji w trybie automatycznym
  bez automatycznego ponownego uruchomienia u¿yj:
    w wersji w samorozpakowuj¹cym siê pliku .EXE: 
     INFINST_xxx.EXE -a -s
    w wersji w skompresowanym pliku .ZIP: 
     SETUP.EXE -s

3. Program dokona koniecznych aktualizacji i zapisze status 
  instalacji w nastêpuj¹cym kluczu rejestru:
    
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4. Jeśli program zostanie wywo³any z parametrem "-b", 
  system automatycznie uruchomi komputer ponownie, 
  jeśli aktualizacja powiedzie siê.

  UWAGA: Aby aktualizacje zaczê³y obowi¹zywaæ,
      nale¿y ponownie uruchomiæ system.

5. Aby określiæ, czy instalacja zakoñczy³a siê 
  pomyślnie, nale¿y sprawdziæ wartośæ "install" 
  w kluczu rejestru z pkt. 3.

Poni¿sza tabela opisuje wartości parametru:

Wartośæ  Typ     Dane    Opis
------   ----     ----    -----------
"install" Ci¹g znaków "success"  Instalacja zakoñczona 
                  pomyślnie.
            "fail"   Instalacja zakoñczona 
                  niepomyślnie.
                  Nie skopiowano ¿adnych 
                  plików INF do systemu.

"reboot"  Ci¹g znaków "Yes"    Aby zakoñczyæ, wymagane 
                  jest ponowne 
                  uruchomienie systemu
            "No"    Nie trzeba uruchamiaæ
                  ponownie systemu, aby
                  zakoñczyæ instalacjê.
                
"version" Ci¹g znaków <zmienne>  Numer aktualnej wersji
                  programu Intel(R)
                  Chipset Software
                  Installation Utility.


************************************************************
* 8. INSTALACJA PLIKÓW INF PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU 
   OPERACYJNEGO
************************************************************
1. Skopiuj pliki instalacyjne systemu operacyjnego
  z katalogu instalacyjnego na dysk twardy. Wymaga
  to du¿ej ilości wolnego miejsca na dysku. Wa¿ne jest, 
  aby przed rozpoczêciem kopiowania sprawdziæ, czy na 
  dysku dostêpna jest wystarczaj¹ca ilośæ wolnego
  miejsca. Nazwy katalogów dla poszczególnych systemów
  operacyjnych s¹ nastêpuj¹ce:

   Windows* 2000 : <katalog instalacyjny systemu WIN2000>
   Windows* 98  : <katalog instalacyjny systemu WIN98>
   Windows* 98 SE: <katalog instalacyjny systemu WIN98SE>
   Windows* ME  : <katalog instalacyjny systemu WINME>
   Windows* 95  : <katalog instalacyjny systemu WIN95>
 

************************************************************
* 8A. INSTALACJA PLIKÓW INF SYSTEMU WINDOWS* 2000 
*   PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU OPERACYJNEGO
************************************************************
UWAGA: Na p³ycie CD systemu Windows* 2000 zawieraj¹cym
    wersjê OEM przeznaczon¹ do instalacji wstêpnej 
    znajduje siê katalog instalacyjny ze wszystkimi 
    podstawowymi plikami konfiguracyjnymi i programami 
    instalacyjnymi systemu operacyjnego
    (WINNT.EXE i WINNT32.EXE). 

Nazwa katalogu zale¿na jest od u¿ytego dysku CD-ROM
(np. katalog \I386\).

1. Utwórz nastêpuj¹c¹ strukturê katalogów pod <katalog 
  instalacyjny WIN2000>: 

    \$OEM$\$$\INF

2. Skopiuj pliki INF Windows* 2000 z <Katalog rozpakowania
  INF\XXXX\Win2000 do katalogu stworzonego w czynności 1 
  powy¿ej:

    <Katalog instalacyjny WIN2000\$OEM$\$$\INF

  Uwaga: XXXX oznacza nazwê katalogu dla danego 
      zestawu mikrouk³adów.
      Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w 
      czêści 8.

3. Utwórz nastêpuj¹c¹ strukturê katalogów pod <katalog 
  instalacyjny WIN2000>: 

    \$OEM$\$1\sterowniki\IntelINF

4.  Skopiuj pliki INF Windows* 2000 ORAZ pliki
   skatalogowane (.CAT) z <Katalog rozpakowania
   INF\XXXX\Win2000 do katalogu stworzonego w kroku
   4 powy¿ej:
  
   <Katalog instalacyjny 
   WIN2000>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

  Uwaga: XXXX oznacza nazwê katalogu dla danego 
      zestawu mikrouk³adów.
      Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w
      czêści 8.

5. Zmodyfikuj domyślny instalacyjny plik odpowiedzi 
  systemu Windows* 2000 o nazwie UNATTEND.TXT, 
  znajduj¹cy siê w <katalog instalacyjny WIN2000>, 
  lub utwórz nowy wed³ug potrzeb.
  Plik ten musi zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:
  
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

  Dostêpny jest ma³y plik odpowiedzi dla wstêpnego 
  ³adowania plików programu narzêdziowego Intel(R) Chipset
  Software Installation: <katalog docelowy pliku 
  INF>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
  
  Wiêcej informacji na temat plików odpowiedzi systemu 
  Windows* 2000 i instalacji nie wymagaj¹cej nadzoru mo¿na
  znaleźæ w Instrukcji instalacji bez nadzoru Microsoft*
  Windows* 2000. Wiêcej informacji na temat folderu \$OEM$
  znajduje siê w "Instrukcji u¿ytkownika systemu Microsoft
  Windows* 2000 w wersji OEM do instalacji wstêpnej (OPK)".
  W innym przypadku nale¿y zajrzeæ do "Rozszerzonej
  instrukcji obs³ugi systemu Microsoft Windows* 2000".

6. Uruchom "WINNT.EXE /u:<nazwa pliku odpowiedzi>
  /s:<WIN2000 katalog instalacji>", aby zainstalowaæ 
  system Windows* 2000.


************************************************************
* 8B. INSTALACJA PLIKÓW INF WINDOWS* 98 / WINDOWS* SE/
*   WINDOWS* ME PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU
    OPERACYJNEGO
************************************************************
UWAGA: Na dysku CD-ROM systemu Windows* 98, Windows* 98 
    Wydanie drugie lub Windows* ME zawieraj¹cym wersjê 
    OEM przeznaczon¹ do instalacji wstêpnej znajduje siê 
    katalog zawieraj¹cy wszystkie podstawowe pliki
    instalacyjne systemu operacyjnego (pliki *.CAB)
    oraz program instalacyjny (SETUP.EXE).

Nazwa katalogu zale¿na jest od u¿ytego dysku CD-ROM
(np. katalog \WIN98\).  

1. W przypadku wstêpnej instalacji systemu Windows* 98
  skopiuj pliki INF Windows* 98 z <Katalog rozpakowania
  INF>\XXXX\Win98 do katalogu instalacyjnego wyznaczonego
  w kroku 1 powy¿ej.
    -lub-
  W przypadku dokonywania wstêpnej instalacji systemu
  Windows* 98 Wydanie drugie skopiuj pliki INF systemu
  Windows* 98 Wydanie drugie z lokalizacji <katalog 
  rozpakowania INF>\XXXX\Win98SE do katalogu
  instalacyjnego określonego w kroku 1.
    -lub-
  W przypadku wstêpnej instalacji systemu Windows* ME
  skopiuj pliki INF dla systemu Windows* ME
  z katalogu <katalog docelowy pliku INF>\XXXX\WinME do
  określonego katalogu instalacyjnego.

  Uwaga: XXXX oznacza nazwê katalogu dla danego 
      zestawu mikrouk³adów.
      Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w 
      czêści 8.

2. W zale¿ności od zawartości lokalizacji <katalog 
  instalacyjny WIN98> mo¿liwe s¹ dwa warianty:

  Wariant A: <katalog instalacyjny WIN98> NIE zawiera 
        pliku CUSTOM.INF.

        W tym wypadku zmieñ nazwê INFPRELO.INF na 
        CUSTOM.INF.

  Wariant B: <katalog instalacyjny WIN98> ZAWIERA 
        plik CUSTOM.INF.

        Do istniej¹cego pliku CUSTOM.INF nale¿y 
        wówczas do³¹czyæ zawartośæ pliku INFPRELO.INF. 
        Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleźæ
        w wytycznych "Dostosowanie ogólne wstêpnie 
        zainstalowanych systemów" do³¹czanych do
        wersji OEM systemów operacyjnych firmy
        Microsoft przeznaczonych do instalacji
        wstêpnej.

3. Uruchom SETUP.EXE, aby zainstalowaæ system Windows* 98.************************************************************
* 8C. INSTALACJA PLIKÓW INF SYSTEMU WINDOWS* 95 
*   PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU OPERACYJNEGO
************************************************************
UWAGA: Na dysku CD-ROM systemu Windows* 95 w wersji OEM 
    przeznaczonej do instalacji wstêpnej znajduje siê 
    katalog zawieraj¹cy wszystkie podstawowe pliki 
    instalacyjne (pliki *.CAB) oraz program instalacyjny
    (SETUP.EXE). 

Nazwa katalogu zale¿na jest od u¿ytego dysku CD-ROM
(np. katalog \WIN95\).

UWAGA: Pliki dla Windows* 95 s¹ przeznaczone wy³¹cznie dla 
    tego systemu (we wszystkich jego wersjach).

1. W przypadku instalacji systemu Windows* 95 Wydanie
  oryginalne lub OSR1, skopiuj pliki INF Windows* 95
  z <Katalog rozpakowania INF>\XXXX\Win95Old do katalogu 
  instalacyjnego wyznaczonego w kroku 1 powy¿ej, 
  a nastêpnie przejdź do kroku 4. W innym wypadku 
  przejdź do kroku 3.

  Uwaga: XXXX oznacza nazwê katalogu dla danego 
      zestawu mikrouk³adów.
      Wiêcej informacji na ten temat znajduje
      siê w czêści 8.

2. W przypadku instalacji systemu Windows* 95 OSR2
  lub późniejszego, skopiuj pliki INF Windows* 95
  z <Katalog rozpakowania INF>\XXXX\Win95Cur do
  katalogu instalacyjnego wyznaczonego w kroku 1
  powy¿ej. 

  WA¯NE: NIE kopiuj plików z <Katalog rozpakowania
      INF>\XXXX\Win95Cur\USB\ do katalogu 
      instalacyjnego z kroku 1 w tym momencie, 
      nawet jeśli zamierzasz zainstalowaæ 
      Suplement USB po zainstalowaniu systemu
      operacyjnego.

  Uwaga: XXXX oznacza nazwê katalogu dla danego 
      zestawu mikrouk³adów.
      Wiêcej informacji na ten temat znajduje
      siê w czêści 8.

3. W zale¿ności od zawartości lokalizacji <katalog
  instalacyjny WIN95> mo¿liwe s¹ dwa warianty:

  Wariant A: <katalog instalacyjny WIN95> NIE 
        zawiera pliku CUSTOM.INF.

        W tym wypadku zmieñ nazwê INFPRELO.INF 
        na CUSTOM.INF.

  Wariant B: <katalog instalacyjny WIN95> ZAWIERA
        plik CUSTOM.INF.

        Do istniej¹cego pliku CUSTOM.INF nale¿y
        wtedy do³¹czyæ zawartośæ pliku 
        INFPRELO.INF. Wiêcej informacji na ten     
        temat mo¿na znaleźæ w wytycznych
        "Dostosowanie ogólne wstêpnie 
        zainstalowanych systemów" do³¹czanych do
        wersji OEM systemów operacyjnych firmy
        Microsoft przeznaczonych do instalacji
        wstêpnej.

4. Uruchom plik SETUP.EXE, aby zainstalowaæ Windows* 95.
  
  Jest to ostatnia czynnośæ wykonywana w przypadku 
  instalacji systemu Windows* 95 Wydanie oryginalne,
  Windows* 95 w wersji OSR1 lub OSR2 bez
  uzupe³nienia USB.

  Krok 5 i nastêpne dotycz¹ wy³¹cznie instalacji systemu
  Windows* 95 w wersji OSR2 lub nowszej ORAZ instalacji
  Suplementu USB. Wiêcej informacji na ten zawiera czêśæ
  "Wymagania systemowe".

5. Uruchom Mened¿era urz¹dzeñ, aby móc przyst¹piæ 
  do aktualizacji sterownika urz¹dzenia USB:

  a. Kliknij 'Start'.
  b. Wybierz 'Ustawienia'.
  c. Wybierz 'Panel sterowania'.
  d. Kliknij dwukrotnie ikonê 'System'.
  e. Kliknij kartê 'Mened¿er urz¹dzeñ'.
  f. Kliknij 'Wyświetl wed³ug po³¹czeñ'.
  g. Kliknij element 'BIOS typu Plug and Play'.
  h. Kliknij element 'PCI'.
  i. Kliknij element 'Uniwersalna magistrala
    szeregowa PCI'.
  j. Kliknij 'Usuñ'.

6. W przypadku aktualizacji platformy z mikrouk³adem 
  Intel(R) 82440MX, skopiuj 440MXUSB.INF z katalogu
  <Katalog rozpakowania INF>\440MX\Win95Cur\USB do 
  <Katalog Windows>\INF i nastêpnie przejdź do 
  kroku 11. W innym przypadku przejdź do kroku 8.

7. W przypadku aktualizacji platformy z mikrouk³adem 
  Intel(R) 810, Intel(R) 820 lub Intel(R) 840, 
  skopiuj ICHxUSB.INF z < Katalog rozpakowania 
  INF >\ICH\Win95Cur\USB do <Katalog Windows>\INF 
  i nastêpnie przejdź do kroku 11. W innym przypadku 
  przejdź do kroku 9.

8. W przypadku aktualizacji platformy z mikrouk³adem 
  firmy Intel(R) ze sk³adnikami "ICH2", skopiuj 
  ICH2USB.INF z < Katalog rozpakowania 
  INF>\ICH2\Win95Cur\USB do < Katalog 
  Windows>\INF i nastêpnie przejdź do
  kroku 11. W innym przypadku przejdź 
  do kroku 10. 

9. W przypadku aktualizacji platformy z mikrouk³adem 
  Intel(R) ze sk³adnikami PIIX3 lub PIIX4, 
  skopiuj PIIXXUSB.INF z <Katalog rozpakowania 
  INF>\PIIXX\Win95Cur\USB do <Katalog 
  Windows>\INF.

10. Uruchom plik wykonywalny Suplementu USB dla 
  Windows* 95. Zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi
  na ekranie, uruchom ponownie komputer.

  Instalacja jest zakoñczona.


************************************************************
* 9. INSTALACJA PLIKÓW INF PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU 
*   OPERACYJNEGO
************************************************************

************************************************************
* 9A. INSTALACJA PLIKÓW INF SYSTEMU WINDOWS* 2000 
*   PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU OPERACYJNEGO
************************************************************
Niektóre platformy oparte o zestaw mikrouk³adów firmy 
Intel (R) s¹ ju¿ obs³ugiwane przez system Windows* 2000, 
zatem aktualizacja systemu o pliki INF instalowane przez 
program opisany w niniejszym dokumencie mo¿e siê okazaæ 
zbyteczna.

Poni¿ej przedstawiono procedurê instalacyjn¹ plików INF 
systemu Windows* 2000. Niektóre czynności nale¿y wykonaæ 
kilkakrotnie, aby zaktualizowaæ wszystkie urz¹dzenia 
wchodz¹ce w sk³ad zestawu mikrouk³adów firmy Intel (R) 
nieobs³ugiwane przez system Windows* 2000.

  1. Skopiuj zawartośæ 
    <Katalog rozpakowania INF>\XXXX\Win2000
    do g³ównego katalogu dyskietki (A:\).
    Uwaga: XXXX oznacza nazwê katalogu dla danego 
        zestawu mikrouk³adów.
        Wiêcej informacji na ten temat znajduje
        siê w czêści 8.
  2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  3. Kliknij 'Start'.
  4. Wybierz 'Ustawienia'.
  5. Wybierz 'Panel sterowania'.
  6. Kliknij dwukrotnie ikonê 'System'.
  7. Kliknij kartê 'Sprzêt'.
  8. Kliknij kartê 'Mened¿er urz¹dzeñ'.
  9. Wybierz 'Wyświetl wed³ug po³¹czeñ' w menu 'Widok'.
  10. Kliknij 'Komputer jednoprocesorowy MPS' 
    -LUB- 'Komputer wieloprocesorowy MPS'.
    UWAGA: W zale¿ności od konfiguracji systemu 
        wyświetlany bêdzie tylko jeden z 
        powy¿szych elementów.
  11. Kliknij element 'Magistrala PCI'.
  12. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz 
    zawieraj¹cy opis.
      'Standardowy mostek procesora hosta PCI' 
      -LUB-
      'Standardowy mostek ISA PCI'
      -LUB-
      'Standardowy mostek PCI-do-PCI PCI'
      -LUB-
      'Magistrala zarz¹dzania systemem PCI'
      -LUB-
      'Standardowy podwójny kontroler PCI IDE'
      -LUB-
      'Standardowy uniwersalny kontroler hosta
      PCI do USB'
      (Wiersz ten zostanie wybrany.)
  13. Wybierz 'W³aściwości' z menu rozwijanego.
  14. Kliknij kartê 'Sterownik'.
  15. Kliknij przycisk 'Aktualizacja sterownika'.
  16. Uruchomiony zostanie 'Kreator aktualizacji
    urz¹dzeñ'. Wybierz 'Dalej'.
  17. Zaznacz opcjê:
    'Wyszukaj sterownik odpowiadaj¹cy 
    urz¹dzeniu (zalecane)'
  18. W³ó¿ do stacji dysków dyskietkê zawieraj¹c¹
    pliki INF systemu Windows* 2000.
  19. Wybierz 'Dalej'.
  20. Wyświetlone zostan¹ lokalizacje zawieraj¹ce
    uaktualniony sterownik. Zaznacz opcjê:
    'Z dysku'.
  21. Wybierz 'Dalej'.
  22. System Windows* 2000 powinien poinformowaæ
    u¿ytkownika o znalezieniu sterownika
    (wyświetlona zostanie nazwa rozpoznanego
    urz¹dzenia).
    Wybierz 'Dalej'.      
  23. Wybierz 'Zakoñcz'.
  24. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu 
    uruchom ponownie komputer.


************************************************************
* 9B. INSTALACJA PLIKÓW INF Windows* 98/Windows* ME 
*   PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU OPERACYJNEGO
************************************************************
Niektóre platformy z mikrouk³adami firmy Intel (R) s¹
obs³ugiwane przez systemy Windows* 98 Wydanie drugie
i Windows* ME, a zatem u¿ycie plików INF oprogramowania
do uaktualnienia tych systemów operacyjnych mo¿e okazaæ
siê zbyteczne.

Poni¿ej zosta³y opisane czynności instalacyjne plików INF 
dla systemów: Windows* 98, Windows* 98 SE, Windows* ME
i Windows* 95. Aktualizacja wszystkich mikrouk³adów firmy 
Intel (R) nieobs³ugiwanych przez wymienione systemy operacyjne
mo¿e wymagaæ powtórnego wykonania tych czynności.

  1. W zale¿ności od wersji systemu, która ma zostaæ 
    zaktualizowana, skopiuj zawartośæ jednego z 
    poni¿szych katalogów do katalogu g³ównego na 
    dyskietce umieszczonej w napêdzie A:\.

    W systemie Microsoft Windows* 98:
          <Katalog rozpakowania INF>\XXXX\Win98
    W systemie Microsoft Windows* 98 Wydanie drugie: 
          <Katalog rozpakowania INF>\XXXX\Win98SE
    W systmie Windows* ME: 
          <Katalog rozpakowania INF>\XXXX\Millenn
    W systmie Windows* 95 Wersja detaliczna (Retail) 
    lub OSR1:
         <katalog docelowy pliku INF>\XXXX\Win95Old
    W systmie Windows* 95 wersja OSR2 lub nowsza:
         <katalog docelowy pliku INF>\XXXX\Win95Cur
    
    Uwaga: XXXX oznacza nazwê katalogu dla danego 
        zestawu mikrouk³adów.
        Wiêcej informacji na ten temat znajduje 
        siê w czêści 8.

  2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  3. Kliknij 'Start'.
  4. Wybierz 'Ustawienia'.
  5. Kliknij 'Panel sterowania'.
  6. Kliknij dwukrotnie ikonê 'System'.
  7. Kliknij kartê 'Mened¿er urz¹dzeñ'.
  8. Kliknij przycisk 'Wyświetl wed³ug po³¹czeñ'.
  9. Kliknij element 'BIOS typu Plug and Play' lub
    'BIOS typu Interfejs ACPI'.
    UWAGA: W zale¿ności od konfiguracji systemu 
        wyświetlany bêdzie tylko jeden z 
        powy¿szych elementów.
  10. Kliknij element 'Magistrala PCI'.
  11. Kliknij wiersz zawieraj¹cy opis.
       'Standardowy mostek procesora hosta PCI' 
      -LUB-
       'Standardowy mostek ISA PCI' 
      -LUB-
       'Standardowy mostek PCI-do-PCI PCI' 
      -LUB-
       'Magistrala zarz¹dzania systemem PCI' 
      -LUB-
       'Standardowy podwójny kontroler PCI IDE' 
      -LUB-       
       'Standardowy uniwersalny kontroler 
       hosta PCI do USB' 
       (Wiersz ten zostanie wybrany.)
  12. Kliknij przycisk 'Usuñ' znajduj¹cy siê w dolnej
    czêści okna.
  13. Jeśli aktualizacji wymaga wiêcej ni¿ jedno 
    urz¹dzenie wchodz¹ce w sk³ad zestawu mikrouk³adów
    firmy Intel (R), przejdź do kroku 11, aby 
    usun¹æ dodatkowe urz¹dzenia.
  14. Po wyświetleniu komunikatu o potrzebie ponownego
    uruchomienia systemu kliknij przycisk 'Tak'.
  15. Uruchom ponownie komputer.
  16. Uruchomiony zostanie 'Kreator dodawania nowego 
    sprzêtu'.
    Kliknij przycisk 'Dalej' w oknie dialogowym 
    zawieraj¹cym informacje: 'Kreator szuka
    zaktualizowanych sterowników dla:'
  17. Zaznacz opcjê: 'Wyszukaj najlepszy sterownik
    dla danego urz¹dzenia (zalecane)'.
  18. Kliknij przycisk 'Dalej'.
  19. W³ó¿ do stacji dysków dyskietkê zawieraj¹c¹
    pliki INF.
  20. Zaznacz opcjê:
      'Z dysku'
  21. Jeśli plików .INF nie ma w katalogu g³ównym 
    dyskietki, wybierz równie¿ opcjê przedstawion¹
    poni¿ej i podaj ście¿kê dostêpu do plików .INF
    niezbêdnych do aktualizacji systemu operacyjnego:
      'Podaj lokalizacjê:'
  22. Kliknij przycisk 'Dalej'.
  23. System Windows* powinien poinformowaæ u¿ytkownika
    o wykryciu sterownika i gotowości do 
    zainstalowania najlepszego sterownika dla 
    danego urz¹dzenia.
  24. Kliknij przycisk 'Dalej'.
  25. Kliknij przycisk 'Zakoñcz'.
  26. System operacyjny Windows* mo¿e za¿¹daæ 
    zainstalowania dodatkowych sterowników, jeśli 
    w kroku 11 do 13 usuniêto wiêcej ni¿ jedno
    urz¹dzenie. Aby zainstalowaæ pozosta³e 
    urz¹dzenia z mikrouk³adami firmy Intel (R), nale¿y
    wykonaæ te same procedury.
  27. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu 
    uruchom ponownie komputer.


************************************************************
* 10. SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI INSTALACJI
************************************************************
Uruchom Mened¿era urz¹dzeñ, aby sprawdziæ poprawnośæ 
instalacji i poprawnośæ dzia³ania plików INF.

W systemach Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Wydanie 
Drugie oraz Windows* ME:

  1. Kliknij 'Start'.
  2. Wybierz 'Ustawienia'.
  3. Kliknij 'Panel sterowania'.
  4. Kliknij dwukrotnie ikonê 'System'.
  5. Kliknij kartê 'Mened¿er urz¹dzeñ'.
  6. Kliknij przycisk 'Wyświetl wed³ug po³¹czeñ'.
  7. Kliknij element 'BIOS typu Plug and Play' lub 'BIOS 
    typu ACPI'.
  8. Kliknij element 'Magistrala PCI'.

W systemie Microsoft Windows* 2000:

  1. Kliknij 'Start'.
  2. Wybierz 'Ustawienia'.
  3. Kliknij 'Panel sterowania'.
  4. Kliknij dwukrotnie ikonê 'System'.
  5. Kliknij kartê 'Sprzêt'.
  6. Kliknij kartê 'Mened¿er urz¹dzeñ'.
  7. Z menu 'Widok' wybierz 'Urz¹dzenia 
    wed³ug po³¹czeñ'.
  8. Kliknij na 'Standardowy komputer PC',
    lub 'Komputer PC z interfejsem ACPI'.
  9. Kliknij 'System zgodny z interfejsem ACPI
    firmy Microsoft'.
 10. Kliknij element 'Magistrala PCI'.

Po uruchomieniu mened¿era urz¹dzeñ w sposób przedstawiony 
powy¿ej sprawdź opisy nastêpuj¹cych elementów:

  *** UWAGA: Mened¿er urz¹dzeñ wyświetli wy³¹cznie
        nazwy urz¹dzeñ wykrytych w systemie.
  
  Intel(R) 810 Chipset:
    Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
    -LUB-
    Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
    Controller

  Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
    Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
     Controller 

  Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
    Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

  Intel(R) 840 Chipset:
    Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
    Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
    Intel(R) 82840 PCI Bridge 
       
  Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
    Intel(R) 82806AA Advanced Programmable
     Interrupt Controller
    Intel(R) 82806AA PCI Bridge
    Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

  Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
    Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AA PCI Bridge 

  Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
    Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
    Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
    Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
    Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
    Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

  Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371AB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
      Controller
  
  Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
    Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
      Controller
    Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
      Controller

  Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
    Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
    Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
      Controller  

  Intel(R) 440MX Chipset:
    Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
    Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
    Intel(R) 82440MX Power Management Controller
    Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
    Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

  Intel(R) 430TX PCIset:
    Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

  Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
   Intel(R) 440ZX AGPset:
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440GX AGPset:
    Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

  Intel(R) 440LX AGPset:
    Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

  Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
   Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815P Chipset, 
   Intel(R) 815EM Chipset, Intel(R) 815G Chipset, 
   Intel(R) 815EG Chipset:
    Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
    Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

  Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
    Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
    Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage
      Controller - 244B 
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal 
      Host Controller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal 
      Host Controller - 2444
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio
      Controller - 2445 

  Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C 
    Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
    Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
      Controller - 244A
    Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2442 
    Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
      Controller - 2444 
    Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio
      Controller - 2445 

  Intel(R) 850 Chipset:
    Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530 
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
      Controller - 2532    

  Intel(R) 860 Chipset:
    Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
    Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP
      Controller - 2532 
    Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
    Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537   
  
  Intel(R) 830MP Chipset, Intel(R) 830M Chipset, 
  Intel(R) 830MG Chipset:
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
    Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
    Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

  Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
    Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
    Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
    Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage
      Controller - 248A 
    Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host
       Controller - 2482 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
       Controller - 2484 
    Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host
       Controller - 2487
    Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio
       Controller - 2485

  Intel(R) 845 Chipset
    Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
    Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

  11. Na niektórych komputerach konieczna mo¿e byæ równie¿ 
    aktualizacja nastêpuj¹cego urz¹dzenia:

    a. Kliknij przycisk 'Wyświetl wed³ug po³¹czeñ'.
    b. Kliknij element 'BIOS typu Plug and Play'
      lub 'BIOS typu ACPI'.   
    c. Sprawdź, czy wyświetlany jest element
     'Intel(R) 82802 Firmware Hub Device' 
      -LUB-
     'Intel(R) Security Driver'.


************************************************************
* 11. OKREŚLENIE WERSJI OPROGRAMOWANIA
************************************************************
Wersjê oprogramowania zawartego w pakiecie dystrybucyjnym
określono w pliku RELNOTES.HTM. 

Plik RELNOTES.HTM dostêpny jest jedynie w jêzyku angielskim.

Wersjê oprogramowania zawartego w pakiecie dystrybucyjnym
mo¿na tak¿e określiæ sprawdzaj¹c nastêpuj¹cy wpis
w rejestrze systemowym:

Nazwa klucza: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
Wartośæ: wersja


************************************************************
* 12. ROZPOZNAWANIE I ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW
************************************************************
Zak³ada siê, ¿e spe³nione s¹ wymagania systemowe
przedstawione w czêści 2.

Problem:   System blokuje siê podczas usuwania
       urz¹dzenia za pomoc¹ Mened¿era urz¹dzeñ
       lub podczas ponownego uruchamiania.

Rozwi¹zanie: Istnieje kilka przyczyn blokowania siê
       systemu podczas ponownego uruchamiania.
       W przypadku zablokowania siê systemu, uruchom
       ponownie komputer i wyświetl Mened¿era
       urz¹dzeñ. Jeśli urz¹dzenia s¹ wyświetlane
       prawid³owo na liście, a system nie sprawia
       ju¿ k³opotów, oznacza to, ¿e proces
       odtwarzania pliku .INF zakoñczy³ siê
       pomyślnie. Jeśli urz¹dzenia nie s¹ poprawnie
       skonfigurowane, spróbuj ponownie wykonaæ
       procedury opisane w czêści 3.

       Je¿eli wykonanie powy¿szej procedury nie
       rozwi¹¿e problemu lub pojawi¹ siê inne
       problemy, zainstaluj ponownie system
       operacyjny.


Problem:   Po uruchomieniu programu instalacyjnego
       i ponownym za³adowaniu systemu, system
       Windows* zg³asza, ¿e nie mo¿e znaleźæ
       jednego z nastêpuj¹cych plików:
       
       ESDI_506.pdr

Rozwi¹zanie: Kliknij 'Przegl¹daj' w oknie dialogowym,
       w którym wyst¹pi³ problem, zlokalizuj
       katalog <Windows>\System\IOSubsys 
       i kliknij 'OK'. System powinien byæ w stanie
       zlokalizowaæ ten plik w tym katalogu
       i kontynuowaæ ponowne sprawdzanie nowych
       urz¹dzeñ.

Problem:   Po uruchomieniu programu konfiguracyjnego
       i ponownym za³adowaniu systemu, system
       Windows* zg³asza, ¿e nie móg³ odnaleźæ
       jednego z nastêpuj¹cych plików:

       UHCD.SYS
       USBD.SYS
       USBHUB.SYS

Rozwi¹zanie: Kliknij 'Przegl¹daj' w oknie dialogowym,
       w którym wyst¹pi³ problem, zlokalizuj katalog 
       <Windows>\System32\drivers
       (dla Windows* 98, Windows* ME)
       -LUB-
       <Windows>\System
       (dla Windows* 95)
       i kliknij 'OK'. System powinien byæ w stanie
       zlokalizowaæ ten plik w tym katalogu
       i kontynuowaæ ponowne sprawdzanie nowych
       urz¹dzeñ.

Problem:   Podczas instalacji instalator zatrzymuje siê 
       i wyświetla monit o jeden z poni¿szych plików:
   
       UHCD.SYS
       USBD.SYS
       USBHUB.SYS

Rozwi¹zanie: Upewnij siê, ¿e przed instalacj¹ programu 
       konfiguracyjnego Intel(R) Chipset Software 
       Installation Utility zainstalowano Suplement
       USB Windows* 95.

Problem:   Po uruchomieniu programu instalacyjnego
       i ponownym za³adowaniu systemu, system
       Windows* zg³asza, ¿e nie mo¿e odnaleźæ
       jednego z nastêpuj¹cych plików:
       
       isapnp.vxd

Rozwi¹zanie: Kliknij 'Przegl¹daj' w oknie dialogowym,
       w którym wyst¹pi³ problem, zlokalizuj katalog 
       <Windows>\System, i kliknij 'OK'. System 
       powinien byæ w stanie zlokalizowaæ ten plik w 
       tym katalogu i kontynuowaæ ponowne sprawdzanie 
       nowych urz¹dzeñ.

Problem:   Po wykonaniu instalacji w trybie
       automatycznym nie zosta³ utworzony klucz
       HKLM\Software\Intel\InfInst lub parametrowi 
       "install" nie zosta³a przypisana wartośæ 
       "success".

Rozwi¹zanie: Powy¿szy problem mo¿e mieæ nastêpuj¹ce
       przyczyny:
       - Posiadany system nie zawiera
         obs³ugiwanego systemu operacyjnego
         -lub-
       - Posiadany system nie zawiera
         obs³ugiwanego zestawu mikrouk³adów.

       W takiej sytuacji nale¿y sprawdziæ wymagania
       systemowe opisane w czêści 2.


************************************************************
* WY£¥CZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
************************************************************
Firma Intel zrzeka siê odpowiedzialności w odniesieniu do 
wszelkich roszczeñ odnośnie u¿yteczności, efektywności lub 
gwarancji.
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY Intel (R) 
(OEM / IHV / ISV dla dystrybutorów oraz u¿ytkownika
indywidualnego) w ca³ości definiuje warunki licencji
niniejszego oprogramowania.
************************************************************
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dostarczane s¹
wraz z produktami firmy Intel (R). Dokument ten nie oznacza
udzielenia praw w³asności intelektualnej, wyraźnych lub 
dorozumianych, przez zaprzeczenie lub w inny sposób.
Firma Intel nie przyjmuje ¿adnej odpowiedzialności, ani
nie udziela ¿adnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych,
zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ i/lub wykorzystaniem produktów
firmy Intel (R), w tym odpowiedzialności i gwarancji
dotycz¹cych przydatności do konkretnego celu,
sprzedawalności lub naruszania praw patentowych, autorskich
lub innych praw w³asności intelektualnej. Produkty firmy
Intel (R) nie s¹ przeznaczone do zastosowania w celach
medycznych, ani te¿ w celach ratowania lub podtrzymywania
¿ycia.

************************************************************
Firma Intel Corporation zrzeka siê wszelkich gwarancji i 
odpowiedzialności zwi¹zanych z wykorzystaniem niniejszego 
dokumentu, oprogramowania i zawartych w nim informacji. 
Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
b³êdy, które mog¹ znaleźæ siê w niniejszym dokumencie, nie 
jest te¿ zobowi¹zana do aktualizowania tych¿e informacji.
Firma Intel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
niniejszym dokumencie w ka¿dej chwili, bez wcześniejszego 
powiadomienia.
************************************************************
************************************************************

* Intel jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem 
 towarowym firmy Intel Corporation lub jej spó³ek zale¿nych
 w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
* Nazwy i znaki firmowe stron trzecich nale¿¹
 do ich odpowiednich w³aścicieli.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.91