ATI/Config/licensePLK.txt Driver File Contents (Vista_ATI_Chipset.zip)

Driver Package File Name: Vista_ATI_Chipset.zip
File Size: 30.0 MB

Umowa licencyjna dla użytkownika koÅcowego

PRZED UÅ»YCIEM OPROGRAMOWANIA UWAÅ»NIE PRZECZYTAJ NINIEJSZÄ UMOWÄ. INSTALACJA CZY UÅ»YCIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGODÄ NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. 
W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA JEJ WARUNKI, NATYCHMIAST ZWRÃÄ OPROGRAMOWANIE DO MIEJSCA ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU PIENIÄDZY. 

1. Licencja. Oprogramowanie zaÅÄczone do niniejszej licencji (zwane dalej "Oprogramowaniem"), zapisane na dowolnym noÅniku, jest przedmiotem licencji udzielonej użytkownikowi przez ATI Technologies, Inc. Oprogramowanie może byÄ używane jedynie razem ze sprzÄtem ATI Technologies, Inc. zakupionym razem z Oprogramowaniem ("SprzÄt ATI"). Użytkownik jest wÅaÅcicielem noÅnika, na którym zapisano Oprogramowanie, 
a firma ATI Technologies, Inc. i jej ewentualni licencjodawcy (zwani ÅÄcznie dalej "ATI") zachowujÄ prawo do Oprogramowania i zwiÄzanej z nim dokumentacji. Użytkownik może:
a) używaÄ Oprogramowania, na pojedynczym komputerze, wyÅÄcznie razem ze SprzÄtem ATI;
b) utworzyÄ jednÄ kopiÄ zapasowÄ Oprogramowania, w postaci dostÄpnej dla komputera, wyÅÄcznie w celach bezpieczeÅstwa. Na takiej kopii należy umieÅciÄ oÅwiadczenie o prawach autorskich ATI oraz inne opisy praw do Oprogramowania, które znajdowaÅy siÄ na oryginalnym egzemplarzu Oprogramowania;
c) przekazaÄ wszystkie swoje prawa licencyjne do Oprogramowania, z zastrzeżeniem, że należy wówczas przekazaÄ również: egzemplarz niniejszej Licencji, kopiÄ zapasowÄ Oprogramowania, sprzÄt ATI i jego dokumentacjÄ, oraz pod warunkiem, że strona otrzymujÄca licencjÄ zapozna siÄ i wyrazi zgodÄ na warunki niniejszej Licencji. Po takim przekazaniu Licencji, niniejsza umowa licencyjna z Użytkownikiem zostaje rozwiÄzana. 

2. Ograniczenia. Oprogramowanie zawiera sekrety handlowe oraz materiaÅy bÄdÄce przedmiotem prawa autorskiego, patentowego i innych. W celu ich zabezpieczenia, z wyjÄtkiem przypadków przewidzianych w odrÄbnych przepisach, użytkownik nie może:
a) dekompilowaÄ, odtwarzaÄ, deasemblowaÄ czy w inny sposób przetwarzaÄ Oprogramowania na zrozumiaÅÄ postaÄ;
b) modyfikowaÄ, udostÄpniaÄ w sieciach, dzierżawiÄ, pożyczaÄ, rozpowszechniaÄ czy też tworzyÄ dzieÅa pochodne oparte na caÅoÅci bÄdź czÄÅci Oprogramowania;
c) przesyÅaÄ elektronicznie Oprogramowanie z jednego komputera do drugiego poprzez sieÄ lub inny sposób, z wyjÄtkiem przypadków uwzglÄdnionych w niniejszej umowie.

3. RozwiÄzanie umowy. Niniejsza umowa obowiÄzuje do czasu jej rozwiÄzania. NiniejszÄ umowÄ można rozwiÄzaÄ w dowolnym momencie poprzez zniszczenie noÅnika Oprogramowania, zwiÄzanej z nim dokumentacji i wszystkich jego kopii. Niniejsza licencja zostaje natychmiast rozwiÄzana bez powiadomienia ze strony ATI, jeÅli Użytkownik naruszy jedno z jej postanowieÅ. Po rozwiÄzaniu umowy należy zniszczyÄ noÅnik Oprogramowania, zwiÄzanÄ z nim dokumentacjÄ i wszystkie jego kopie.

4. Użytkownicy rzÄdowi. W przypadku nabycia Oprogramowania w imieniu organu bÄdź agencji RzÄdu Stanów Zjednoczonych, zastosowanie majÄ poniższe postanowienia. RzÄd Stanów Zjednoczonych uznaje, że Oprogramowanie i dokumentacja zostaÅy stworzone na wÅasny koszt producenta i że zostajÄ one udostÄpnione z "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Użycie, kopiowanie i oraz ujawnianie programu przez RzÄd jest ograniczone postanowieniami w DFARS 227.7202-1(a) oraz 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (październik 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (czerwiec 1987) lub FAR 52.227-14(ALT III) (czerwiec 1987), z ewentualnymi zmianami. W przypadku gdy niniejsza Licencja bÄdź jej czÄÅÄ okaże siÄ byÄ niezgodna z postanowieniami Ograniczonych Praw, obowiÄzywaÄ bÄdÄ te prawa podstawowe. 

5. UnikalnoÅÄ licencji. W ramach niniejszej Licencji firma ATI nie udziela bezpoÅredniego bÄdź dorozumianego prawa czy licencji w stosunku do zastrzeżonej informacji czy patentu, prawa autorskiego, sekretu handlowego, czy też innego prawa wÅasnoÅci intelektualnej bÄdÄcych w posiadaniu czy zarzÄdzanego przez ATI, z wyjÄtkiem praw udzielonych w niniejszej Licencji. 

6. Dodatkowe Licencje. DYSTRYBUCJA CZY UÅ»YWANIE OPROGRAMOWANIA W SYSTEMIE OPERACYJNYM MOÅ»E WYMAGAÄ POSIADANIA DODATKOWYCH LICENCJI UDZIELANYCH PRZEZ SPRZEDAWCÄ SYSTEMU OPERACYJNEGO. 

7. Brak gwarancji na Oprogramowanie. Użytkownik wyraźnie oÅwiadcza, że bÄdzie używaÄ Oprogramowania na wÅasne ryzyko. Oprogramowanie i powiÄzana z nim dokumentacja sÄ dostarczane "jako takie", bez jakiejkolwiek gwarancji. ATI NIE UDZIELA Å»ADNEJ GWARANCJI CZY RÄKOJMI, ÅÄCZNIE Z RÄKOJMIÄ ZDATNOÅCI DO OBROTU RYNKOWEGO CZY PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONEGO CELU. ATI NIE GWARANTUJE, Å»E FUNKCJE OPROGRAMOWANIA BÄDÄ SPEÅNIAÅY WYMOGI UÅ»YTKOWNIKA, LUB Å»E OPROGRAMOWANIE BÄDZIE DZIAÅAÄ BEZ PRZESZKÃD CZY BÅÄDÃW, LUB TEÅ», Å»E EWENTUALNE BÅÄDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANÄ POPRAWIONE. CAÅA ODPOWIEDZIALNOÅÄ ZA REZULTATY I POPRAWNE DZIAÅANIE PROGRAMU SPOCZYWA NA UÅ»YTKOWNIKU. PONADTO ATI NIE GWARANTUJE ANI NIE CZYNI OÅWIADCZEÅ DOTYCZÄCYCH UÅ»YTKU CZY SKUTKÃW UÅ»YWANIA OPROGRAMOWANIA CZY POWIÄZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI, ANI ICH POPRAWNOÅCI, DOKÅADNOÅCI, RZETELNOÅCI, AKTUALNOÅCI I IM PODOBNYCH. Å»ADNA PISEMNA CZY USTNA INFORMACJA CZY PORADA UDZIELONA PRZEZ ATI CZY AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA ATI NIE BÄDZIE STANOWIÄ GWARANCJI CZY ROZSZERZAÄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BÅÄDU W OPROGRAMOWANIU, UÅ»YTKOWNIK (A NIE ATI CZY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY ATI) PONOSI CAÅY KOSZT POTRZEBNEGO SERWISU, NAPRAWY CZY WPROWADZENIA POPRAWEK. OPROGRAMOWANIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAÅ MEDYCZNYCH, RATOWANIA CZY PODTRZYMYWANIA Å»YCIA. NIEKTÃRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJÄ NA WYÅÄCZENIE RÄKOJMI, WIÄC W TAKIM WYPADKU POWYÅ»SZE WYÅÄCZENIA NIE BÄDÄ MIAÅY ZASTOSOWANIA. 

8. Ograniczenie odpowiedzialnoÅci. W Å»ADNYCH OKOLICZNOÅCIACH, WÅÄCZAJÄC W TO ZAISTNIENIE ZANIEDBANIA, FIRMA ATI, JEJ WÅADZE, KIEROWNICY, PRACOWNICY CZY PRZEDSTAWICIELE NIE BÄDÄ ODPOWIEDZIALNI W STOSUNKU DO UÅ»YTKOWNIKA ZA WSZELKIE PRZYPADKOWE, POÅREDNIE, SPECJALNE CZY WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY ZWIÄZANE ZE STRATÄ ZYSKÃW, PRZERWAMI W DZIAÅALNOÅCI, STRATAMI DANYCH FIRMOWYCH) WYNIKAJÄCE Z UÅ»YCIA, NIEWÅAÅCIWEGO UÅ»YCIA CZY NIEZDOLNOÅCI DO UÅ»YWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA CZY POWIÄZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI, NARUSZENIA BÄDŹ NIEWYKONANIA, ÅÄCZNIE ZE SKUTKAMI NARUSZENIA BÄDŹ PODEJRZENIA NARUSZENIA PRZEZ ATI PATENTU, ZNAKU HANDLOWEGO, PRAWA AUTORSKIEGO CZY INNEGO PRAWA INTELEKTUALNEGO, NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA ATI CZY AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA ATI O ISTNIENIU MOÅ»LIWOÅCI TAKIEJ SZKODY. NIEKTÃRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJÄ NA OGRANICZENIE CZY WYÅÄCZENIE ODPOWIEDZIALNOÅCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE CZY WYNIKOWE, WIÄC W TAKIM WYPADKU POWYÅ»SZE OGRANICZENIA CZY WYÅÄCZENIA NIE BÄDÄ MIAÅY ZASTOSOWANIA. 

ATI nie bÄdzie odpowiedzialne za 1) utratÄ, czy szkodÄ w stosunku do zapisów czy danych użytkownika, 2) odszkodowanie za wszelkie roszczenia za szkody, wnoszone przez użytkownika w oparciu o powództwo strony trzeciej. W żadnym wypadku ÅÄczna kwota odpowiedzialnoÅci firmy ATI za wszelkie szkody, straty czy wszczÄte postÄpowanie, wynikajÄce z naruszenia umowy, szkody (ÅÄcznie z zaniechaniem) czy innej przyczyny, nie przekroczy sumy zapÅaconej przez użytkownika za Oprogramowanie.

9. ObowiÄzujÄce prawodawstwo i rozdzielnoÅÄ postanowieÅ umowy. Niniejsza Licencja podlega prawodawstwu prowincji Ontario w Kanadzie i bÄdzie mu podlegaÄ bez wzglÄdu na zasadÄ konfliktu praw. W przypadku konfliktu z prawami, zasadami i przepisami zagranicznymi, umowÄ rzÄdziÄ bÄdzie prawo, zasady i przepisy kanadyjskie. Do niniejszej Licencji nie ma zastosowania konwencja Narodów Zjednoczonych dotyczÄca MiÄdzynarodowych Umów Sprzedaży Towarów. JeÅli z jakiejkolwiek przyczyny kompetentny sÄd stwierdzi, że dowolne postanowienie niniejszej Licencji lub jego czÄÅÄ nie jest zgodne z prawem, to takie postanowienie bÄdzie miaÅo zastosowanie w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, aby mogÅo speÅniÄ zamierzenia i cele stron umowy, a pozostaÅe postanowienia Licencji pozostanÄ w peÅni obowiÄzujÄce. 

10. KompletnoÅÄ Umowy. Niniejsza Umowa stanowi caÅoÅÄ porozumienia miÄdzy stronami, dotyczÄcego używania Oprogramowania i powiÄzanej z nim dokumentacji oraz zastÄpuje wszelkie wczeÅniejsze czy obecne porozumienia i umowy zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczÄce przedmiotu tej umowy. Å»adne poprawki czy modyfikacje niniejszej Licencji nie bÄdÄ miaÅy mocy prawnej, jeÅli nie zostanÄ one sporzÄdzone na piÅmie i podpisane przez wÅaÅciwie uprawnionego przedstawiciela ATI.

server: web1, load: 1.46