ATI/Config/licenseCSY.txt Driver File Contents (Vista_ATI_Chipset.zip)

Driver Package File Name: Vista_ATI_Chipset.zip
File Size: 30.0 MB

LicenÄní smlouva s koncovým uživatelem

TUTO LICENÄNà SMLOUVU SI PROSÃM POZORNÄ PÅEÄTÄTE JEÅ TÄ PÅEDTÃM, NEŽ ZAÄNETE SOFTWARE POUŽÃVAT. NAINSTALOVÃNÃM NEBO POUŽÃVÃNÃM SOFTWARU VYJADÅUJETE SVÅ®J SOUHLAS S TÃM, ŽE JSTE VÃZÃN(A) PODMÃNKAMI TÃTO LICENÄNà SMLOUVY. POKUD S PODMÃNKAMI TÃTO LICENÄNà SMLOUVY NESOUHLASÃTE, NEPRODLENÄ VRAŤTE SOFTWARE TAM, KDE JSTE HO ZÃSKAL(A) A PENÃZE VÃM BUDOU VRÃCENY.

1. Licence. K softwaru, který jste obdrželi spoleÄnÄ s touto licencí (dále jen "software"), bez ohledu na typ média na nÄmž je distribuován, vám spoleÄnost ATI Technologies, Inc. udÄluje licenci na jeho používání výhradnÄ ve spojení s hardwarovými výrobky ATI Technologies, Inc. zakoupenými spolu s tímto softwarem ("hardware ATI"). Jste vlastníkem média, na kterém je software zaznamenán, ale spoleÄnost ATI Technologies, Inc. a v pÅísluÅ¡ných pÅípadech poskytovatelé její licence (spoleÄnÄ uvádÄní jako "ATI") si ponechávají vlastnické právo na software a související dokumentaci. Smíte:
a) používat tento software na jediném poÄítaÄi výhradnÄ ve spojení s hardware ATI;
b) vytvoÅit si pouze jako zálohu jednu kopii softwaru ve formÄ, kterou lze pÅeÄíst na poÄítaÄi. Na takovéto kopii musíte reprodukovat upozornÄní na autorská práva ATI a vÅ¡echna ostatní upozornÄní týkající se vlastnických práv, které byly na originální kopii softwaru;
c) pÅevést vÅ¡echna svá licenÄní práva k tomuto softwaru, za pÅedpokladu, že musíte také postoupit kopii této licence, záložní kopii softwaru, hardware ATI a související dokumentaci; dále za pÅedpokladu, že si druhá strana pÅeÄte podmínky této licence a bude s nimi souhlasit. Po takovémto pÅevodu bude vaÅ¡e licence ukonÄena.

2. Omezení. Software obsahuje materiál chránÄný autorskými právy a patenty, obchodní tajemství a další autorizovaný materiál. Aby byla zajiÅ¡tÄna jejich ochrana, nesmíte (až na výjimky v rámci platných zákonů):
a) provádÄt zpÄtný pÅeklad softwaru, analyzovat ho, rozkládat ani jinak pÅevádÄt do srozumitelného tvaru;
b) upravovat, provozovat v síti, pronajímat, půjÄovat, půjÄovat za úhradu, distribuovat ani vytváÅet odvozená díla, vycházející z tohoto softwaru celá nebo zÄásti; ani
c) pÅenášet tento software elektronicky z jednoho poÄítaÄe do druhého, ani po síti, ani jakkoliv jinak, až na výjimky, které povoluje tato licence.

3. UkonÄení. Tato licence zůstává v platnosti až do jejího ukonÄení. Tuto licenci můžete kdykoliv ukonÄit zniÄením softwaru, související dokumentace a vÅ¡ech jejich kopií. Platnost této licence okamžitÄ skonÄí, a to bez upozornÄní spoleÄnosti ATI, jestliže nesplníte nÄkteré její ustanovení. Po skonÄení její platnosti musíte software, související dokumentaci a jejich kopie zniÄit.

4. Koncoví uživatelé ve státní správÄ. Jestliže jste získal(a) tento software jménem nÄkterého útvaru nebo organizace státní správy Spojených států, platí následující ustanovení. Státní správa souhlasí, že tento software a dokumentace byly vyvinuty na soukromé náklady a jsou chránÄny "OMEZENÃMI PRÃVY". Použití, kopírování nebo zveÅejnÄní státní správou podléhá omezením, která jsou dále stanovena v DFARS 227.7202-1(a) a 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Åíjen 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (Äerven 1987) nebo FAR 52.227-14(ALT III) (Äerven 1987), které jsou Äas od Äasu novelizovány. V pÅípadÄ, že tato licence, nebo jakákoliv její Äást, bude považována za nesluÄitelnou s minimálními právy definovanými v ustanoveních o omezených právech, budou platit minimální práva.

5. Žádná jiná licence. ATI neposkytuje v rámci této licence žádná práva ani licence, aÅ¥ již výslovnÄ nebo nepÅímo, pokud jde o jakékoliv chránÄné informace nebo patenty, autorská práva, obchodní tajemství nebo práva na další duÅ¡evní vlastnictví, která jsou majetkem spoleÄnosti ATI nebo jsou pod její kontrolou, až na výjimky, jež jsou výslovnÄ stanoveny v této licenci.

6. Další licence. DISTRIBUCE NEBO POUŽITà TOHOTO SOFTWARU S OPERAÄNÃM SYSTÃMEM MŮŽE VYŽADOVAT DALÅ Ã LICENCE OD PRODEJCE DANÃHO OPERAÄNÃHO SYSTÃMU. 

7. Odmítnutí záruky na software. JednoznaÄnÄ uznáváte a souhlasíte s tím, že používání tohoto softwaru je výhradnÄ na vaÅ¡e vlastní nebezpeÄí. Software a související dokumentace jsou poskytnuty "v dané podobÄ" a bez záruky jakéhokoliv druhu a ATI VÃSLOVNÄ ODMÃTà VEÅ KERà ZÃRUKY, AŤ JIŽ VÃSLOVNà NEBO MLÄKY PÅEDPOKLÃDANà VÄETNÄ, ALE NIKOLIV VÃHRADNÄ, MLÄKY PÅEDPOKLÃDANÃCH ZÃRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URÄITà ÃÄEL. ATI NEZARUÄUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENà V TOMTO SOFTWARU BUDOU SPLÅOVAT VAÅ E POŽADAVKY, ANI NEPÅETRŽITà NEBO BEZCHYBNà FUNGOVÃNà SOFTWARU, ANI TO, ŽE VADY SOFTWARU BUDOU OPRAVENY. POKUD JDE O VÃSLEDKY A VÃKONNOST SOFTWARU, VEÅ KERà RIZIKO NESETE VY. KROMÄ TOHO, ATI NEUZNÃVà ANI NEPÅIPOUÅ Tà REKLAMACE TÃKAJÃCà SE POUŽÃVÃNà NEBO VÃSLEDKÅ® POUŽÃVÃNà TOHOTO SOFTWARU NEBO SOUVISEJÃCà DOKUMENTACE, POKUD JDE O JEJICH BEZCHYBNOST, PÅESNOST, SPOLEHLIVOST, AKTUÃLNOST A DALÅ Ã. ŽÃDNà ÃSTNà NEBO PÃSEMNà INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTà SPOLEÄNOSTà ATI NEBO JEJÃMI AUTORIZOVANÃMI ZÃSTUPCI NEBUDOU VYTVÃÅET ŽÃDNOU ZÃRUKU, ANI NEBUDOU ŽÃDNÃM ZPÅ®SOBEM ROZÅ IÅOVAT ROZSAH TÃTO ZÃRUKY. JESTLIŽE SE UKÃŽE, ŽE JE SOFTWARE VADNÃ, PÅEBÃRÃTE (VY A NIKOLIV ATI NEBO AUTORIZOVANà ZÃSTUPCE ATI) VÅ ECHNY NÃKLADY NA VEÅ KERà POTÅEBNà SLUŽBY, OPRAVY NEBO ÃPRAVY. TENTO SOFTWARE NENà URÄEN K POUŽITà VE ZDRAVOTNICTVÃ, ANI PÅI ZÃCHRANÄ NEBO UDRŽOVÃNà ŽIVOTA. NÄKTERà JURISDIKCE NEPOVOLUJà VYLOUÄENà MLÄKY PÅEDPOKLÃDANÃCH ZÃRUK, TAKŽE VÃÅ E UVEDENà VYLOUÄENà SE NA VÃS NEMUSà VZTAHOVAT. 

8. Omezení odpovÄdnosti. ZA ŽÃDNÃCH OKOLNOSTÃ, VÄETNÄ PÅÃPADÅ® NEDBALOSTI, NEBUDOU ATI ANI JEJà ÅEDITELÃ, VEDOUCà PRACOVNÃCI, ZAMÄSTNANCI NEBO ZÃSTUPCI VÅ®ÄI VÃM ODPOVÄDNI ZA JAKÃKOLIV NÃHODNÃ, NEPÅÃMÃ, ZVLÃÅ TNà NEBO NÃSLEDNà ŠKODY (VÄETNÄ Å KOD ZE ZTRÃT ZISKU Z PODNIKÃNÃ, PÅERUÅ ENà PODNIKÃNÃ, ZTRÃTY INFORMACà O PODNIKÃNà A PODOBNÄ), KTERà VZNIKLY NA ZÃKLADÄ POUŽITÃ, NESPRÃVNÃHO POUŽITà NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÃVAT TENTO SOFTWARE NEBO SOUVISEJÃCà DOKUMENTACI, PORUÅ ENà NEBO NEDODRŽENà PODMÃNEK, VÄETNÄ Å KOD, KTERà VZNIKLY NA ZÃKLADÄ PORUÅ ENà NEBO ÃDAJNÃHO PORUÅ ENà JAKÃCHKOLIV PATENTÅ®, OCHRANNÃCH ZNÃMEK, AUTORSKÃCH PRÃV NEBO DALÅ ÃCH PRÃV NA DUÅ EVNà VLASTNICTVà SPOLEÄNOSTà ATI, DOKONCE ANI V PÅÃPADÄ, ŽE BYLA SPOLEÄNOST ATI NEBO JEJà AUTORIZOVANà ZÃSTUPCE O MOŽNOSTI TAKOVÃCHTO Å KOD INFORMOVÃNA. NÄKTERà JURISDIKCE NEPOVOLUJà OMEZENà NEBO VYLOUÄENà ODPOVÄDNOSTI ZA NÃHODNà NEBO NÃSLEDNà ŠKODY, TAKŽE VÃÅ E UVEDENà OMEZENà NEBO VYLOUÄENà SE NA VÃS NEMUSà VZTAHOVAT. ATI neponese odpovÄdnost za 1) ztrátu nebo poÅ¡kození vaÅ¡ich záznamů nebo dat ani 2) za jakékoliv vámi vymáhané náhrady Å¡kod, které vznikly na základÄ požadavku jakékoliv tÅetí strany. V žádném pÅípadÄ pak celková odpovÄdnost spoleÄnosti ATI za vÅ¡echny Å¡kody, ztráty a důvody k žalobÄ (aÅ¥ již v rámci smlouvy, jako delikt (vÄetnÄ nedbalosti) nebo jiné) vůÄi vám nepÅekroÄí Äástku, kterou jste za tento software zaplatili.

9. Platné zákony a oddÄlitelnost. Tato licence se Åídí zákony provincie Ontario v KanadÄ a bude podle nich vykládána bez ohledu na rozpory v právních zásadách. V pÅípadÄ jakýchkoliv rozporů mezi cizími zákony, pÅedpisy a naÅízeními a kanadskými zákony, pÅedpisy a naÅízeními platí kanadské zákony, pÅedpisy a naÅízení. Na tuto licenci se nebude vztahovat úmluva Spojených národů o kontraktech pro mezinárodní prodej zboží. Pokud z nÄjakého důvodu soud pÅísluÅ¡né jurisdikce shledá nÄkteré ustanovení této licence nebo jeho Äást nevymahatelným, bude dané ustanovení této licence vymáháno v maximálním pÅípustném rozsahu, aby se tak uskuteÄnil zámÄr smluvních stran, a zbývající Äást této licence zůstane v plné platnosti a úÄinnosti.

10. Ãplná smlouva. Tato licence tvoÅí úplnou smlouvu mezi smluvními stranami, pokud jde o používání softwaru a související dokumentace, a nahrazuje vÅ¡echny pÅedchozí nebo souÄasné dohody nebo smlouvy, aÅ¥ již písemné nebo ústní, týkající se jejího pÅedmÄtu. Žádné doplÅky k této licenci ani její úpravy nebudou závazné, pokud nebudou v písemné formÄ a podepsané ÅádnÄ zplnomocnÄným zástupcem spoleÄnosti ATI.

server: web4, load: 0.60