ATI/Config/eulaTRK.txt Driver File Contents (Vista_ATI_Chipset.zip)

Driver Package File Name: Vista_ATI_Chipset.zip
File Size: 30.0 MB

ÿþSon Kullan1c1 Lisans Anla_mas1YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU L0SANS ANLA^MASINI D0KKATLE OKUYUN. YAZILIMI YÜKLEYEREK VEYA KULLANARAK BU L0SANSIN HÜKÜMLER0N0N BALAYICILIINI KABUL ETM0^ OLACAKSINIZ. L0SANSIN KO^ULLARINI KABUL ETM0YORSANIZ YAZILIMI HEMEN ALDIINIZ YERE 0ADE ED0N, PARANIZ 0ADE ED0LECEKT0R.1. Lisans. Da1t1m1n1n hangi ortam üzerinde yap1ld11na bak1lmaks1z1n, bu Lisansla birlikte gelen yaz1l1m1n (bundan böyle "Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r) lisans1, ATI Technologies Inc. taraf1ndan size sadece, Yaz1l1mla birlikte sat1n al1nan ATI Technologies, Inc. donan1m ürünleriyle (bundan böyle "ATI Donan1m1") birlikte kullan1m için verilmektedir. Yaz1l1m1n üzerine kay1tl1 olduu ortam size aittir, ancak ATI Technologies Inc. ve varsa Lisans Verenleri (hep birlikte "ATI" olarak an1lacakt1r) Yaz1l1m ve ilgili belgelerle ilgili tüm mülkiyet haklar1n1 sakl1 tutar. Lisans kapsam1nda:

a) Yaz1l1m1 tek bir bilgisayarda sadece ATI Donan1m1yla birlikte kullanabilir;

b) sadece yedekleme amac1yla Yaz1l1m1n makinece okunabilir formatta bir kopyas1n1 yapabilirsiniz. Böyle bir kopyan1n üzerine ATI'nin telif hakk1 bildirimini ve Yaz1l1m1n orijinal kopyas1 üzerinde bulunan dier mülkiyet bilgilerini de kopyalamal1s1n1z;

c) bu Lisans1n bir nüshas1n1, Yaz1l1m1n yedekleme kopyas1n1, ATI donan1m1n1 ve ilgili belgeleri de devretmeniz ve kar_1 taraf1n bu Lisans1n hüküm ve _artlar1n1 okuyup kabul etmesi ko_uluyla Yaz1l1mdaki tüm lisans haklar1n1z1 devredebilirsiniz. Böyle bir devirle lisans1n1z fesholur.2. K1s1tlamalar. Yaz1l1m; telif hakk1 ve patent kapsam1nda malzemeler, ticari s1rlar ve mülkiyeti özel olan dier malzemeler içermektedir. Bunlar1 korumak amac1yla ve geçerli kanunla özel olarak izin verilen durumlar haricinde:

a) Yaz1l1m1n ters derleme, ters mühendislik, ters birle_tirmesini yapamaz veya Yaz1l1m1 ba_ka hiçbir _ekilde insanlar taraf1ndan anla_1labilecek bir biçime indirgeyemez;

b) k1smen veya tamamen Yaz1l1ma dayanan türetilmi_ i_ler olu_turamaz, dei_iklik yapamaz, da1tamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, ödünç alamaz veya 

c) bu Lisansla izin verilen durumlar haricinde Yaz1l1m1 bir bilgisayardan dierine veya a üzerinde ya da ba_ka _ekillerde aktaramazs1n1z.3. Fesih. Bu Lisans feshedilinceye dek yürürlükte kal1r. Herhangi bir zamanda, Yaz1l1m, ilgili belgeler ve bunlar1n tüm kopyalar1n1 imha ederek bu Lisans1 feshedebilirsiniz. Bu Lisans1n herhangi bir hükmüne uymazsan1z ATI'nin herhangi bir bildirimde bulunmas1na gerek olmadan Lisans hemen feshedilmi_ olacakt1r. Fesihle birlikte Yaz1l1m1, ilgili belgeleri ve bunlar1n tüm kopyalar1n1 imha etmelisiniz.4. Kamu Kurulu_u Son Kullan1c1lar. Yaz1l1m1 Amerika Birle_ik Devletleri Hükümeti'ne bal1 herhangi bir daire veya kurulu_ ad1na al1yorsan1z a_a1daki hükümler geçerlidir. Hükümet, Yaz1l1m ve belgelerin tüm masraflar1 özel ki_ilere ait olarak geli_tirildiini ve "KISITLI HAKLARA" sahip olduunu kabul eder. Hükümet taraf1ndan kullan1m, çoalt1m veya if_as1 zaman zaman dei_iklie urayan halleriyle DFARS 227.7202-1(a) ve 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Ekim 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (Haziran 1987) or FAR 52.227-14'te (ALT III) (Haziran 1987) belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Bu Lisans1n veya herhangi bir k1sm1n1n K1s1tl1 Haklar hükümlerinde belirtilen asgari haklarla çeli_tiine karar verilirse asgari haklar geçerli olacakt1r.5. Ba_ka Lisans Yok. ATI taraf1ndan bu Lisans kapsam1nda herhangi bir patent, telif hakk1, ticari s1r veya ATI'nin malik olduu veya denetledii dier mülkiyet hakk1yla ilgili hiçbir hak veya lisans aç1k veya z1mni olarak verilmemektedir.6. 0lave Lisanslar. YAZILIMIN B0R 0^LET0M S0STEM0YLE DAITILMASI VEYA KULLANIMI, 0^LET0M S0STEM0 SATICISINDAN 0LAVE L0SANSLARIN ALINMASINI GEREKT0REB0L0R. 7. Yaz1l1m Garantisi Sorumluluunun Reddi. Yaz1l1m1 kullanma riskinin tamamen ve bir tek size ait olduunu aç1k _ekilde beyan ve kabul edersiniz. Bu Yaz1l1m ve ilgili belgeler "OLDUU G0B0" ve herhangi bir garanti olmadan verilmekte olup ATI, BELL0 B0R AMACA UYGUNLUK VE PAZARLANAB0L0RL0KLE 0LG0L0 ZIMN0 GARANT0LER DAH0L OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VE ZIMN0 GARANT0LER0 AÇIKÇA REDDEDER. ATI, YAZILIMDAK0 0^LEVLER0N 0HT0YAÇLARINIZI KAR^ILAYACAINA VEYA YAZILIMIN ÇALI^MASININ KES0NT0S0Z YA DA HATASIZ OLACAINA YA DA YAZILIMDAK0 HATALARIN DÜZELTECE0NE DA0R H0ÇB0R GARANT0 VERMEZ. YAZILIMIN SONUÇLARI VE PERFORMANSIYLA 0LG0L0 TÜM R0SK0 S0Z ÜSTLEN0RS0N0Z. AYRICA ATI, YAZILIMIN VE 0LG0L0 BELGELER0N KULLANIMI VEYA SONUÇLARIYLA 0LG0L0 OLARAK DORULUK, HASSAS0YET, GÜVEN0L0RL0K, GÜNCELL0K VEYA D0ER ÖZELL0KLER0YLE 0LG0L0 HERHANG0 B0R GARANT0 VERMEZ VEYA HERHANG0 B0R 0DD0ADA BULUNMAZ. ATI VEYA ATI'N0N YETK0L0 TEMS0LC0S0 TARAFINDAN VER0LEN HERHANG0 B0R SÖZLÜ VEYA YAZILI B0LG0 YA DA TAVS0YE H0ÇB0R ^EK0LDE B0R GARANT0 OLU^TURMAZ VEYA BU GARANT0N0N KAPSAMINI ARTIRMAZ. YAZILIM HATALI ÇIKACAK OLURSA GEREKEB0LECEK HER TÜR SERV0S, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFINI S0Z (ATI VEYA ATI'N0N YETK0L0 TEMS0LC0S0 DE0L) ÜSTLEN0RS0N0Z. YAZILIM, TIBB0, YA^AM KURTARICI VEYA YA^AM SÜRDÜRMEY0 SALAYAN UYGULAMALARDA KULLANIM 0Ç0N DE0LD0R. BAZI YETK0 BÖLGELER0NDE ZIMN0 GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASINA 0Z0N VER0LMEMEKTE OLUP YUKARIDA BEL0RT0LEN HAR0Ç TUTULMALAR S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. 8. Yükümlülüün S1n1rland1r1lmas1. 0HMAL DAH0L OLMAK ÜZERE H0ÇB0R KO^ULDA, ATI VEYA MÜDÜRLER0, MEMURLARI, ÇALI^ANLARI VEYA ACENTALARI, YAZILIM VE 0LG0L0 BELGELER0N KULLANIMI, HATALI KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN, ATI'N0N YETK0L0 TEMS0LC0S0 BÖYLE B0R ZARARIN OLAB0LECE0 KONUSUNDA B0LG0LEND0R0LM0^ OLSA B0LE ATI TARAFINDAN YAPILDII 0DD0A ED0LEN HERHANG0 B0R PATENT, TESC0LL0 MARKA, TEL0F HAKKI VEYA D0ER F0K0R HAKLARININ 0HLAL0 DAH0L OLMAK ÜZERE 0HLAL VE TEMERRÜDDEN KAYNAKLANAN ARIZ0, DOLAYLI, ÖZEL VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN (0^TE KÂR KAYBI, 0^TE KES0NT0, 0^LE 0LG0L0 B0LG0LER0N KAYBI VE BENZER0 DAH0L OLMAK ÜZERE) S0ZE KAR^I YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BAZI YETK0 BÖLGELER0NDE ARIZ0 VEYA SONUÇSAL GARANT0LER0N SINIRLANDIRILMASINA HAR0Ç TUTULMASINA 0Z0N VER0LMEMEKTE OLUP YUKARIDAK0 KISITLAMALAR VEYA HAR0Ç TUTULMALAR S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. ATI 1)kay1t veya verilerinizin kayb1 veya hasar görmesi veya 2) herhangi bir üçüncü _ah1s talebine dayal1 olarak iddia ettiiniz zarardan dolay1 sorumlu olmayacakt1r.  Hiçbir durumda ATI'nin her türlü zarar, ziyan veya dava nedeni (sözle_me, haks1z fiil (ihmal dahil olmak üzere) veya ba_ka _ekillerde) için size kar_1 yükümlülüü Yaz1l1m1 sat1n al1rken ödediiniz miktar1 a_mayacakt1r.9. Geçerli Kanun ve Ayr1labilirlik. Bu Lisans kanun ilkelerinin çeli_mesine at1fta bulunmadan Kanada'n1n Ontario eyaleti kanunlar1na göre yorumlanacak ve düzenlenecektir. Yabanc1 kanun, tüzük ve mevzuat1yla Kanada kanunlar1, kurallar1 ve mevzuat1yla herhangi bir çeli_ki durumunda, Kanada kanun, tüzük ve mevzuat1 geçerli olacakt1r. Birle_mi_ Milletler Mallar1n Uluslararas1 Sat1_1 Hakk1nda Sözle_meler Konvansiyonu bu Lisans için geçerli olmayacakt1r. Yetki sahibi bir mahkemenin herhangi bir nedenle bu Lisans1 veya bu Lisans1n herhangi bir bölümünü yürütülemez bulmas1 durumunda, Lisans1n o hükmü taraflar1n isteklerine uygun olarak izin verilen maksimum _ekilde yürürlüe konacak ve Lisans1n geriye kalan1 tamamen geçerli ve yürürlükte kalacakt1r.10. Tam Anla_ma. Bu Lisans, Yaz1l1m ve ilgili belgelerin kullan1lmas1yla ilgili olarak taraflar aras1ndaki anla_man1n tamam1n1 te_kil etmekte olup bu konuyla ilgili daha önce veya ayn1 zamanda yap1lm1_ olabilecek yaz1l1 veya sözlü her türlü anla_ma ve kabulü geçersiz k1lar. Yaz1l1 olarak yap1lmad1kça ve ATI'nin gereince yetkilendirilmi_ bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmad1kça bu Lisansta yap1lacak hiçbir dei_iklik balay1c1 olmayacakt1r.server: web1, load: 0.80