ATI/Config/eulaHUN.txt Driver File Contents (Vista_ATI_Chipset.zip)

Driver Package File Name: Vista_ATI_Chipset.zip
File Size: 30.0 MB

ÿþVégfelhasználói licenciaszerzQdésA SZOFTVER HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN LICENCIÁT. A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZPNEK FOGADJA EL A JELEN LICENCIA FELTÉTELEIT. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN LICENCIA FELTÉTELEIT, HALADÉKTALANUL JUTTASSA VISSZA A SZOFTVERT ARRA A HELYRE, AHOL BESZEREZTE AZT, ÉS A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.1. Licencia. A jelen Licenciához tartozó szoftvert (a továbbiakban "Szoftver") - tekintet nélkül arra, hogy milyen hordozón kerül forgalomba - Ön az ATI Technologies, Inc. licenciája alapján kizárólag az ATI Technologies, Inc. e Szoftverrel vásárolt hardvertermékével ("ATI Hardver") együtt használhatja. Ön a tulajdonosa a hordozónak, amelyen a Szoftvert rögzítették, de az ATI Technologies, Inc. és esetleges Licenciaadói (a továbbiakban együtt "ATI") megtartják a jogot a Szoftverre és a kapcsolódó dokumentációra. Ön jogosult:

a) kizárólag az ATI Hardverrel együtt, egyetlen számítógépen, használni a Szoftvert;

b) kizárólag biztonsági másolat céljára, gép által olvasható formában, készíteni a SzoftverrQl egy másolatot. Az ilyen másolaton el kell helyeznie az ATI szerzQi jogi figyelmeztetését és minden egyéb tulajdonosi információt, amely a Szoftver eredeti példányán szerepelt;

c) átruházni a Szoftverre vonatkozó valamennyi licenciáját, feltéve, hogy egyúttal átruházza a jelen Licencia egy példányát, a Szoftver biztonsági másolatát, az ATI Hardvert és a kapcsolódó dokumentációt, feltéve továbbá, hogy a másik fél elolvassa a jelen Licencia feltételeit és elfogadja azokat.2. Korlátozások. A Szoftver szerzQi jog által védett és szabadalmazott anyagot, üzleti titkokat és egyéb saját tulajdonú anyagot tartalmaz. Ezek védelme érdekében - kivéve, ha az alkalmazandó törvények megengedik - Ön nem jogosult:

a) a Szoftvert visszafordítani assembly vagy magas szintq nyelvre, visszatervezni, vagy más módon ember számára érthetQ formára alakítani;

b) a Szoftvert egészben vagy részben módosítani, hálózaton elérhetQvé tenni, bérbe adni, kölcsönadni, terjeszteni, vagy a Szoftver egésze vagy egy része alapján származékos mqvet létrehozni;

c) a Szoftvert elektronikus úton továbbítani egy számítógéprQl egy másikra vagy egy hálózaton keresztül, vagy más módon átadni a Szoftvert, kivéve a jelen Licencia által megengedett módot.3. Megszqnés. A jelen Licencia a megszqnésig hatályos. A Szoftver, a kapcsolódó dokumentáció és azok valamennyi példányának megsemmisítésével Ön bármikor megszüntetheti a jelen Licenciát. A jelen Licencia az ATI által küldött értesítés nélkül azonnal megszqnik, ha Ön a jelen Licencia bármely rendelkezését elmulasztja betartani. A megszqnéskor Önnek meg kell semmisítenie a Szoftvert, a kapcsolódó dokumentációt és azok valamennyi példányát.4. Kormányzati végfelhasználók. Ha Ön az Egyesült Államok Kormányának bármely egysége vagy hivatala nevében szerzi meg a Szoftvert, akkor a következQ rendelkezések érvényesek. A Kormány elfogadja, hogy a Szoftver és a dokumentáció fejlesztése magánpénzbQl történt, és hogy azokra a "KORLÁTOZOTT JOGOK" vonatkoznak. A Kormány általi használat, többszörözés és nyilvánosságra hozatal az idQrQl idQre módosított DFARS 227.7202-1(a) és 227.7202-3(a) (1995), a DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), a FAR 12.212(a)(1995), a FAR 52.227-19, (June 1987) vagy a FAR 52.227-14(ALT III) (June 1987) rendelkezésekben leírtak szerinti korlátozás alá esik. Abban az esetben, ha a jelen Licencia, vagy annak bármely része nincs összhangban a Korlátozott Jogok rendelkezéseiben megállapított minimális jogokkal, a minimális jogok érvényesítendQk.5. Nincs más licencia. Az ATI a tulajdonában lévQ vagy általa ellenQrzött semmilyen saját tulajdonú információra vagy szabadalomra, szerzQi jogra, üzleti titokra vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó jogra sem kifejezetten sem beleértve nem ad semmilyen jogot vagy licenciát a jelen Licencia értelmében, kivéve, ha azt a jelen Licencia kifejezetten elrendeli.6. További licenciák. A SZOFTVERNEK EGY OPERÁCIÓS RENDSZERREL TÖRTÉNP TERJESZTÉSÉHEZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉG LEHET AZ OPERÁCIÓS RENDSZER ELADÓJÁTÓL KAPOTT TOVÁBBI LICENCIÁKRA. 7. A Szoftverre vonatkozó szavatosságról való lemondás. Ön kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a Szoftvert kizárólag a saját kockázatára használja. A Szoftvert és a kapcsolódó dokumentációt úgy kapja, "AHOGY VAN" és mindenféle szavatosság nélkül, és az ATI KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, EZEN BELÜL, DE NEM KIZÁRÓLAG, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. AZ ATI NEM SZAVATOLJA, HOGY A SZOFTVER ÁLTAL TARTALMAZOTT FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY A SZOFTVER MEGSZAKÍTÁS ÉS HIBA NÉLKÜL MpKÖDNI FOG, VAGY HOGY A SZOFTVER HIBÁI KI LESZNEK JAVÍTVA. A SZOFTVER EREDMÉNYÉT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT ILLETPEN ÖN A TELJES KOCKÁZATOT MAGÁRA VÁLLALJA. AZ ATI TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ÉS SEMMILYEN NYILATKOZATOT NEM TESZ A SZOFTVER VAGY A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁRA VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓAN AZOK HELYESSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA, IDPSZERpSÉGE TEKINTETÉBEN VAGY EGYÉB TEKINTETBEN. AZ ATI VAGY AZ ATI MEGHATALMAZOTT KÉPVISELPJE ÁLTAL ADOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS VAGY TANÁCS NEM HOZHAT LÉTRE SZAVATOSSÁGOT, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM NÖVELHETI A JELEN SZAVATOSSÁG TERJEDELMÉT. HA A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖN (ÉS NEM AZ ATI VAGY AZ ATI MEGHATALMAZOTT KÉPVISELPJE) MAGÁRA VÁLLALJA A SZÜKSÉGES KARBANTARTÁS, HELYREÁLLÍTÁS ÉS JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT. A SZOFTVERT NEM ORVOSI, ÉLETMENTP VAGY ÉLETFENNTARTÓ ALKALMAZÁSOKHOZ SZÁNTÁK. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELPFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ALKALMAZHATÓK.8. A felelQsség korlátozása. AZ ATI VAGY IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELPI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, EZEN BELÜL GONDATLANSÁG ESETÉN SEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELPSSÉGGEL SEMMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (EZEN BELÜL AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓ ELVESZÉSÉBPL ÉS MÁS HASONLÓKBÓL EREDP KÁROKÉRT), AMELY A SZOFTVER VAGY A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, KÖTELESSÉGSZEGÉSBPL VAGY NEM TELJESÍTÉSBPL ERED, KÖZTÜK AZOKÉRT A KÁROKÉRT SEM, AMELYEK BÁRMILYEN SZABADALOMNAK, VÉDJEGYNEK, SZERZPI JOGNAK VAGY SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ MÁS JOGNAK AZ ATI ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉBPL VAGY ÁLLÍTÓLAGOS MEGSÉRTÉSÉBPL EREDNEK, AKKOR SEM, HA AZ ATI-T VAGY AZ ATI MEGHATALMAZOTT KÉPVISELPJÉT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETPSÉGÉRPL. EGYES JOGHATÓSÁGOK A VÉLETLEN VAGY A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA NEM ENGEDIK MEG A KÁRTÉRÍTÉSI FELELPSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELPFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ALKALMAZHATÓK. Az ATI nem tartozik felelQsséggel 1) az Ön nyilvántartásai vagy adatai elveszéséért vagy károsodásáért, sem 2) bármilyen Ön által igényelt, bármely harmadik személy igényén alapuló kárösszegért. Az ATI Önt illetQ teljes kártérítési felelQssége az összes kárért, veszteségért és kereseti jogalapokért (akár szerzQdés szerinti, szerzQdésen kívüli károkozás (beleértve a mulasztást) vagy egyéb) semmilyen esetben sem haladja meg az Ön által a Szoftverért fizetett összeget.9. Alkalmazandó jog és oszthatóság. A jelen Licenciára Kanada Ontario tartományának joga alkalmazandó, és a Licenciát e jog alapján kell értelmezni, a kollíziós jogi rendelkezésekre történQ hivatkozás nélkül. Abban az esetben, ha a külföldi jog, elQírások és rendelkezések, valamint a kanadai jog, elQírások és rendelkezések között összeütközés áll fenn, a kanadai jog, elQírások és rendelkezések jutnak érvényre és azok alkalmazandóak. A jelen Licenciára nem alkalmazható az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzQdéseirQl szóló Egyezménye. Ha egy illetékes joghatóság bírósága bármilyen okból a jelen Licenciának vagy annak valamely részének bármely rendelkezését végre nem hajthatónak találja, akkor a Licencia e rendelkezését a megengedett legnagyobb mértékben érvényesíteni kell, hogy a felek szándéka megvalósuljon, a jelen Licencia fennmaradó része pedig továbbra is teljes mértékben hatályos.10. Teljes megállapodás. A jelen Licencia a Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció használatára vonatkozóan a felek közötti teljes megállapodást megtestesíti, és felvált minden korábbi vagy egyidQs, szóbeli vagy írásbeli ilyen tárgyú megegyezést vagy megállapodást. A jelen Licencia semmilyen módosítása vagy megváltoztatása nem lesz kötelezQ érvényq, hacsak írásba nem foglalták, és az ATI megfelelQ módon meghatalmazott képviselQje alá nem írta.server: web1, load: 0.78