ATI/Config/eulaHEB.txt Driver File Contents (Vista_ATI_Chipset.zip)

Driver Package File Name: Vista_ATI_Chipset.zip
File Size: 30.0 MB

ÿþÔáÛÝ èéÙÕß ÜÞéêÞé çæÔçèÐ ÑçäÙÓÔ èéÙÕß ÖÔ ÜäàÙ éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ. âÜ-ÙÓÙ ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ, ÔàÚ ÞáÛÙÝ ÜÔÙÕê Þ×ÕÙÙÑ ÜêàÐÙ èéÙÕß ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞáÛÙÝ ÜêàÐÙ èéÙÕß ÖÔ, Ô×Öè ÑÔçÓÝ Ðê ÔêÕÛàÔ ÜÞçÕÝ ÔèÛÙéÔ ÕÛáäÚ ÙÕ×Öè ÜÚ.1. èéÙÕß. ÔêÕÛàÔ ÔÞÜÕÕÔ èéÙÕß ÖÔ (ÜÔÜß "ÔêÕÛàÔ"), ÜÜÐ êÜÕê ÑÞÓÙÔ âÜÙÔ ÔÙÐ ÞÕäæê, àÙêàê ÜÚ ÑèéÙÕß âÜ-ÙÓÙ ATI Technologies, Inc ÜéÙÞÕé Ù×Ó âÝ ÞÕæèÙ Ô×ÕÞèÔ éÜ ATI Technologies, Inc ÑÜÑÓ, éàèÛéÕ âÝ ÔêÕÛàÔ ("×ÕÞèê ATI"). ÐêÔ ÔÑâÜÙÝ éÜ ÔÞÓÙÔ âÜÙÔ àÞæÐê ÔêÕÛàÔ, ÐÚ ×Ñèê ATI Technologies, Inc, ÕÐÝ ÙéÙÝ àÕêàÙ ÔèéÙÕàÕê éÜÔ (ÔàçèÐÙÝ ÑÐÕäß çÕÜçØÙÑÙ "ATI"), éÕÞèê ÜâæÞÔ Ðê ÔÖÛÕÙÕê âÜ ÔêÕÛàÔ ÕÔêÙâÕÓ ÔçéÕè. ÑÐäéèÕêÚ:

Ð) ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ Ù×Ó âÝ ×ÕÞèê ATI ÑÜÑÓ ÑÞ×éÑ ÑÕÓÓ;

Ñ) ÜÙæÕè Ôâêç Ð×Ó éÜ ÔêÕÛàÔ ÑæÕèÔ ÔÞÐäéèê çèÙÐÔ âÜ-ÙÓÙ Þ×éÑ, ÜÞØèÕê ÒÙÑÕÙ ÑÜÑÓ. âÜÙÚ ÜéÛäÜ âÜ Ôâêç éÛÖÔ Ðê ÔÕÓâê ÖÛÕÙÕê ÔÙÕæèÙÝ éÜ ATI ÕÛÜ ÛÙêÕÑ çàÙÙàÙ Ð×è ÔÞÕäÙâÙÝ âÜ âÕêç ÔÞçÕè éÜ ÔêÕÛàÔ;

Ò) ÜÔâÑÙè Ðê ÖÛÕÙÕê ÔèéÙÕß éÜÚ âÜ ÔêÕÛàÔ, ÑêàÐÙ éêâÑÙè ÒÝ Ôâêç éÜ èéÙÕß ÖÔ, Ðê Ôâêç ÔÒÙÑÕÙ éÜ ÔêÕÛàÔ, Ðê Ô×ÕÞèÔ éÜ ATI ÕÐê ÔêÙâÕÓ ÔçéÕè, ÕÛß ÑêàÐÙ éÔæÓ ÔéàÙ çèÐ Ðê ÔêàÐÙÝ ÕÔÔêàÙÕê éÜ èéÙÕß ÖÔ ÕÔáÛÙÝ ÜçÑÜ ÐÕêÝ. ÑÞçèÔ éÜ ÔâÑèÔ ÛÖÕ, èéÙÕàÚ ÞáêÙÙÝ.2. ÞÒÑÜÕê. ÔêÕÛàÔ ÞÛÙÜÔ ×ÕÞè ÞÕÒß ÑÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕäØàØÙÝ, áÕÓÕê Þá×èÙÙÝ Õ×ÕÞè çàÙÙàÙ Ð×è. âÜ Þàê ÜÔÒß âÜÙÔÝ, ÕäèØ ÜÞÕêè Ñ×çÙçÔ ÔÞêÐÙÞÔ, ÐáÕè ÜÚ:

Ð) ÜÑæâ ÔÙÓÕè ÜÐ×Õè, ÜÑæâ ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè, Üäèç ÐÕ ÜæÞæÝ ÑÛÜ æÕèÔ Ð×èê Ðê ÔêÕÛàÔ ÜæÕèÔ ÔÞÕÑàê ÜÐàéÙÝ;

Ñ) ÜéàÕê, Üèéê, ÜÔéÛÙè, ÜÔéÐÙÜ, ÜÔÜÕÕê, ÜÔäÙå ÐÕ ÜÙæÕè âÑÕÓÕê àÒÖèÕê ÑÔêÑáá âÜ ÔêÕÛàÔ ÛÕÜÔ ÐÕ âÜ ×ÜçÔ; ÐÕ

Ò) ÜéÓè Ðê ÔêÕÛàÔ ÑæÕèÔ ÐÜçØèÕàÙê ÞÞ×éÑ Ð×Ó ÜÐ×è ÐÕ ÓèÚ èéê ÐÕ ÜÔâÑÙè ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê Ðê ÔêÕÛàÔ, äèØ ÜÐÕäàÙÝ ÔÞÕèéÙÝ ÑèéÙÕß ÖÔ.3. áÙÕÝ. èéÙÕß ÖÔ êçã âÓ ÜáÙÕÞÕ. ÑÐäéèÕêÚ ÜáÙÙÝ èéÙÕß ÖÔ ÑÛÜ âê âÜ-ÙÓÙ ÔéÞÓê ÔêÕÛàÔ, êÙâÕÓ çéÕè ÕÐê ÛÜ ÔÔâêçÙÝ ÔÞÕÖÛèÙÝ. èéÙÕß ÖÔ ÙáêÙÙÝ ÞÙÙÓ, ÜÜÐ ÔÕÓâÔ Þ- AIT, ÐÝ ÜÐ êâÞÕÓ Ñ×Üç ÛÜéÔÕ éÜ èéÙÕß ÖÔ. ÑèÒâ ÔáÙÕÝ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ, êÙâÕÓ çéÕè ÕÐê ÛÜ ÔÔâêçÙÝ ÔÞÕÖÛèÙÝ.4. ÞéêÞéÙ çæÔ ÞÞéÜêÙÙÝ. ÐÝ ÐêÔ èÕÛé Ðê ÔêÕÛàÔ ÞØâÝ Ù×ÙÓÔ ÐÕ áÕÛàÕê ÞÞéÜêÙê ÛÜéÔÙ éÜ ÞÞéÜê ÐèæÕê ÔÑèÙê, ÔêàÐÙÝ ÔÑÐÙÝ ×ÜÙÝ. ÔÞÞéÜÔ ÞáÛÙÞÔ éÔêÕÛàÔ ÕÔêÙâÕÓ äÕê×Õ ÑÔÕæÐÔ äèØÙê ÕàÙêàÙÝ âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ ÐÕ ÞáÙèÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê ÛäÙ éàçÑâÕ Ñ- DFARS 227.7202-1(a) Õ- 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (June 1987) ÐÕ FAR 52.227-14(ALT III) (June 1987), ÕÜéÙàÕÙÙÝ éàâèÛÙÝ ÞÖÞß ÜÖÞß. ÑÞçèÔ éèéÙÕß ÖÔ, ÐÕ ×Üç ÞÞàÕ, ÐÙàÕ êÕÐÝ ÜÖÛÕÙÕê ÔÞÙàÙÞÜÙÕê ÔÞÖÕÔÕê ÑêçàÕê ÔÖÛÕÙÕê ÔÞÕÒÑÜÕê, ÜÖÛÕÙÕê ÔÞÙàÙÞÜÙÕê êÙàêß âÓÙäÕê.5. ÜÜÐ èéÙÕß Ð×è. ATI ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÖÛÕÙÕê ÐÕ èéÙÕàÕê Ð×èÙÝ ÑÛäÕã ÜèéÙÕß ÖÔ, ÑÙß ÐÝ ÑÞäÕèé ÐÕ ÑÞèÕÞÖ, ÑàÕÒâ ÜÛÜ ÞÙÓâ çàÙÙàÙ ÐÕ äØàØ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÕÓ Þá×èÙ ÐÕ ÖÛÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èê éÑÑâÜÕê ÐÕ ÑéÜÙØê ATI, äèØ ÜàÙêß ÑÞäÕèé ÑèéÙÕß ÖÔ.6. èéÙÕàÕê àÕáäÙÝ. ÔäæÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÑÞâèÛê ÔäâÜÔ âéÕÙÙÝ ÜÓèÕé èéÙÕàÕê àÕáäÙÝ Þáäç ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ. 7. ÛêÑ ÕÙêÕè Ð×èÙÕê âÜ êÕÛàÔ. ÔàÚ ÞÐéè ÑÞäÕèé ÕÞáÛÙÝ éÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ àÞæÐ ÑÐ×èÙÕêÚ ÔÑÜâÓÙê. ÔêÕÛàÔ ÕÔêÙâÕÓ ÔçéÕè ÞáÕäçÙÝ "ÛäÙ éÔÝ" ÕÜÜÐ Ð×èÙÕê ÞÛÜ áÕÒ, Õ- ATI ÞêÛ×éê ÑÞäÕèé ÜÛÜ Ð×èÙÕê, ÞäÕèéê ÐÕ ÞÛÜÜÐ, ÛÕÜÜ ÐÚ ÜÐ ÞÕÒÑÜ ÜÐ×èÙÕê ÞÛÜÜÐ Üá×ÙèÕê ÕÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. ATI ÐÙàÔ âèÑÔ ÜÛÚ éÔäÕàçæÙÕê ÔÛÜÕÜÕê ÑêÕÛàÔ ÙâàÕ âÜ ÓèÙéÕêÙÚ, ÐÕ éäâÕÜê ÔêÕÛàÔ êÔÙÔ èæÙäÔ ÐÕ àØÕÜê éÒÙÐÕê, ÐÕ éäÒÞÙÝ ÑêÕÛàÔ ÙêÕçàÕ. ÛÜ ÔáÙÛÕß ÑàÕÒâ ÜêÕæÐÕê ÕÜÑÙæÕâÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ ÞÕØÜ âÜÙÚ. Ùêè âÜ Ûß, AIT ÐÙàÔ âèÑÔ ÕÜÐ êÙéÐ ÑÐ×èÙÕê ÑÛÜ ÔàÕÒâ ÜéÙÞÕé ÐÕ ÜêÕæÐÕê ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÑêÙâÕÓ çéÕè, ÑÞÕà×Ù àÛÕàÕêÝ, ÓÙÕçÝ, ÐÞÙàÕêÝ, âÓÛàÕêÝ ÐÕ Ð×èê. ÞÙÓâ ÐÕ âæÕê ÑâÜ äÔ ÐÕ ÛêÕÑÕê éàÙêàÕ âÜ-ÙÓÙ ATI ÐÕ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ ATI ÜÐ ÙÙæèÕ Ð×èÙÕê ÐÕ ÙÒÓÙÜÕ ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê Ðê ÔÙçã Ð×èÙÕê ÖÕ. ÑÞçèÔ éÔêÕÛàÔ êÙÞæÐ äÒÕÞÔ, ÐêÔ (ÕÜÐ AIT ÐÕ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ ATI) àÕØÜ âÜ âæÞÚ Ðê ÛÜ ÔâÜÕê éÜ ÛÜ ÔéÙèÕêÙÝ, ÔêÙçÕàÙÝ ÐÕ ÔéÙàÕÙÙÝ ÔàÓèéÙÝ. ÔêÕÛàÔ ÐÙàÔ ÞÙÕâÓê ÜéÙÞÕé ÑÙÙéÕÞÙÝ èäÕÐÙÙÝ, ÞæÙÜÙ ×ÙÙÝ ÐÕ êÕÞÛÙ ×ÙÙÝ. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÙàÝ ÞÐäéèÙÝ ÔéÞØÔ éÜ Ð×èÙÕê ÞÛÜÜÐ, ÛÚ éÙÙêÛß éÔÔéÞØÔ ÜâÙÜ ÐÙàÔ ×ÜÔ âÜÙÚ. 8. ÔÒÑÜê ×ÑÕê. ÑéÕÝ ÞçèÔ, ÛÕÜÜ ÔÖà×Ô, AIT, ÐÕ ÞàÔÜÙÔ, äçÙÓÙÔ, âÕÑÓÙÔ ÐÕ áÕÛàÙÔ ÜÐ ÙÔÙÕ Ð×èÐÙÙÝ ÑäàÙÚ âÜ ÛÜ àÖç ÞçèÙ, âçÙã, ÞÙÕ×Ó ÐÕ êÕæÐêÙ (ÛÕÜÜ àÖçÙÝ âÜ ÐÙÑÕÓ èÕÕ×ÙÝ âáçÙÙÝ, ÔäèâÔ Üâáç, ÐÙÑÕÓ ÞÙÓâ âáçÙ ÕÛÓÕÞÔ) ÔàÕÑâ ÞéÙÞÕé, ÞéÙÞÕé ÜÐ àÛÕß ÐÕ ×Õáè ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÑêÙâÕÓ çéÕè, ÔäèÔ ÐÕ ÔéêÞØÕê, ÛÕÜÜ ÛÐÜÔ ÔàÕÑâÙÝ ÞÔäèÔ ÐÕ ÔäèÔ ÜÛÐÕèÔ éÜ ÛÜ äØàØ, áÙÞß Þá×èÙ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÐÕ ÖÛÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èê, âÜ-ÙÓÙ ATI, ÒÝ ÐÝ ATI ÐÕ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ ATI ÔÕÖÔèÕ ÑàÕÒâ ÜÐäéèÕê éÜ àÖçÙÝ ÛÐÜÔ. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÙàÝ ÞÐäéèÙÝ ÔÒÑÜÔ ÐÕ ÔéÞØÔ éÜ Ð×èÙÕê âÜ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ ÐÕ êÕæÐêÙÙÝ, ÕÜÛß ÙÙêÛß éÔÔÒÑÜÔ ÐÕ ÔÔéÞØÔ ÜâÙÜ ÜÐ Ù×ÕÜÕ âÜÙÚ. ATI ÜÐ êÔÙÔ Ð×èÐÙê âÜ 1) ÐÕÑÓß ÐÕ àÖç ÑèéÕÞÕê ÐÕ àêÕàÙÝ ÐÕ 2) ÛÜ àÖç éàêÑâ âÜ ÙÓÚ ÑÔêÑáá âÜ êÑÙâÔ éÜ ÛÜ æÓ éÜÙéÙ.  ÑéÕÝ ÞçèÔ, ÔÐ×èÙÕê ÔÛÕÜÜê éÜ ATI âÜ ÛÜ ÔàÖçÙÝ, ÔÔäáÓÙÝ ÕÒÕèÞÙ ÔäâÕÜÔ (ÑÙß ÐÝ Ñ×ÕÖÔ, êÑÙâê àÖÙçÙß (ÛÕÜÜ ÔÖà×Ô) ÐÕ Ð×èê) ÜÐ ê×èÕÒ ÞÔáÛÕÝ ééÕÜÝ âÜ ÙÓÚ âÑÕè ÔêÕÛàÔ.9. Ô×Õç ÔéÕÜØ ÕàêÙçÕê. èéÙÕß ÖÔ ÛäÕã ÕàâèÚ ÑÔêÐÝ Ü×ÕçÙ Þ×ÕÖ ÐÕàØèÙÕ ÑçàÓÔ, ÜÜÐ ÔêÙÙ×áÕê ÜáêÙèÔ éÜ âçèÕàÕê ×Õç. ÑÞçèÔ éÜ áêÙèÕê ÑÙß ×ÕçÙÝ, êçàÕê ÕÛÜÜÙÝ ÑÞÓÙàÕê Ð×èÕê âÝ ×ÕçÙÝ, êçàÕê ÕÛÜÜÙÝ ÑçàÓÔ, Ô×ÕçÙÝ, ÔêçàÕê ÕÔÛÜÜÙÝ ÔçàÓÙÙÝ ÙçÑÜÕ âÓÙäÕê ÕÙéÜØÕ. ÞÕáÛÞÕê ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÜÒÑÙ ×ÕÖÙÝ âÑÕè ÞÛÙèÔ ÑÙàÜÐÕÞÙê éÜ ØÕÑÙß ÜÐ Ù×ÕÜÕ âÜ èéÙÕß ÖÔ. ÐÝ ÞáÙÑÔ ÛÜéÔÙ ÑÙê ÞéäØ éÜ áÞÛÕê ÞéäØÙê ÞêÐÙÞÔ ÙÞæÐ éÜÐ àÙêß ÜÐÛÕã êàÐÙ ÛÜéÔÕ ÑèéÙÕß ÖÔ ÐÕ ×Üç ÞÞàÕ, ÐÕêÕ êàÐÙ éÜ ÔèéÙÕß ÙÙÐÛã âÓ ÜÞÙÓÔ ÔÞèÑÙê ÔÞÕêèê ÛÓÙ ÜÔÕæÙÐ ÜäÕâÜ Ðê ÛÕÕàê ÔæÓÓÙÝ, ÕéÐè èéÙÕß ÖÔ ÙÞéÙÚ Ü×ÕÜ ÕÜÔÙÕê ÑêÕçã ÞÜÐ.10. ÔáÛÝ ÞÜÐ. èéÙÕß ÖÔ ÞÔÕÕÔ Ðê ÛÜ ÔÔáÛÝ ÑÙß ÔæÓÓÙÝ, ÑÛÜ ÔàÕÒâ ÜéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÕÑêÙâÕÓ ÔçéÕè, ÕÞ×ÜÙã ÛÜ ÔÑàÔ ÐÕ ÔáÛÝ çÕÓÝ ÐÕ ÑÕ-ÖÞàÙ, ÑÛêÑ ÐÕ ÑâÜ äÔ, ÑàÕÒâ ÜàÕéÐ. êÙçÕß ÐÕ éÙàÕÙ ÑèéÙÕß ÖÔ ÜÐ ÙÔÙÔ Þ×ÙÙÑ, ÐÜÐ ÐÝ Ûß àâéÔ ÑÛêÑ Õà×êÝ âÜ-ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ ATI.server: web4, load: 1.32