DLCXeula.txt Driver File Contents (R146964.exe)

Lisans Sözleþmesi

LÜTFEN BU SÖZLEÞMEDEKÝ ÞARTLARI VE KOÞULLARI DÝKKATLÝ OKUYUN. BU SÖZLEÞMEDEKÝ KOÞULLARI KABUL ETMÝYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMADAN DÜZGÜN BÝR ÞEKÝLDE GERÝ GÖNDERÝN VE ÖDEDÝÐÝNÝZ ÜCRETÝN GERÝ VERÝLMESÝNÝ ÝSTEYÝN. BU YAZILIMI DÝÐER ÞÝRKETLERÝN ÜRÜNLERÝ ÝLE KULLANMAK ÜZERE YÜKLÜYORSANIZ, YAZILIMIN KULLANILMASININ BU KOÞULLARIN KABUL EDÝLDÝÐÝNÝ GÖSTERDÝÐÝ KONUSUNDA KULLANICILARI BÝLGÝLENDÝRMEYÝ KABUL ETMÝÞ OLUYORSUNUZ. 

LÝSANS
Tüm yazýtipleri de dahil olacak þekilde bu paketteki yazýlým programlarýnýn ("Yazýlým") telif hakký ve mülkiyeti Dell Inc. ("Dell") ve/veya satýcýlarýna aittir ve bir anda yalnýzca bir kiþisel bilgisayarda kullanýlmak üzere Dell tarafýndan sizin için lisanslanmýþtýr (satýlmamýþtýr). Yazýlýmýn bir kopyasýný, yalnýzca iç aðdaki diðer bilgisayarlara yüklemek veya bu bilgisayarlar tarafýndan çalýþtýrýlmak üzere sunucuya depolayabilir veya yükleyebilirsiniz; ancak Yazýlýmý sunucudan yükleyen veya çalýþtýran her bilgisayar için bir lisans almanýz gerekir.  Yazýlým makine kodlu yönergelerden, resim ve kayýt gibi iþitsel/görsel içerikten ve bunlara eþlik eden malzemelerden oluþur. Yedekleme veya yükleme amaçlý olarak Yazýlýmýn tek bir kopyasýný alabilirsiniz. Yazýlýmý deðiþtiremez, kodlarýný çözemez, tersine çeviremez, tersine derleyemez ya da tercüme edemezsiniz. Yazýlýmý herhangi bir ortak aða kopyalayamazsýnýz. Bu Yazýlýmý herhangi bir üçüncü kiþiye/þirkete kiralayamaz ve ek lisansýný veremezsiniz, ancak elinizde hiçbir kopyasý kalmamasý ve tüm Yazýlýmý ve bu Sözleþmeyi aktarmanýz ve alýcýnýn da bu Sözleþme koþullarýný kabul etmesi koþuluyla bu Sözleþmedeki haklarýnýzýn tümünü üçüncü bir kiþiye/þirkete devredebilirsiniz.

Bilgisayar ekranýnda normalde veya Yazýlýmýn bir sonucu olarak üretilerek görüntülenen hiçbir ticari markanýn, ticari adýn, ticari sunumun veya fikirsel hakkýn görsel sunumunu geçersiz kýlacak, deðiþtirecek, yok edecek, bozacak, düzenini deðiþtirecek veya vurgusunu azaltacak bir etkisi olan anlamda Yazýlýmý bütün olarak veya bölümler halinde kullanmayacaðýnýzý, çalýþtýrmayacaðýnýzý, deðiþtirmeyeceðinizi, yüklemeyeceðinizi veya uygulamaya geçirmeyeceðinizi kabul edersiniz.

SINIRLI GARANTÝ BÝLDÝRÝMÝ
Dell, Yazýlýmýn bulunduðu malzemenin (disket veya CD) müþteriye teslim edildiði tarihten baþlayan üç ay ile sýnýrlý bir garanti saðlar.

YUKARIDA AÇIKLANAN (YALNIZCA MALZEMEYE UYGULANABÝLEN) ULAÞIM GARANTÝSÝ DIÞINDA, YAZILIMIN GARANTÝSÝ YOKTUR VE "OLDUÐU GÝBÝ" SUNULUR.  YUKARIDA AÇIKLANAN GARANTÝ, SATILABÝLÝRLÝK VE ÖZEL AMAÇLARA UYGUNLUÐUN ÝFADE ETTÝÐÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLACAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYACAK ÞEKÝLDE ULAÞIM VEYA ÝFADE ETTÝÐÝ TÜM DÝÐER GARANTÝLERÝN ÜZERÝNDEDÝR, ONLARIN YERÝNE GEÇER.  Bazý yasal sýnýrlamalar ifade edilen garantilerin kapsam dýþý býrakýlmasýna izin vermez, bu nedenle yukarýdaki kapsam dýþý ifade size uygulanmayabilir.

ONARIM SINIRLAMALARI
Dell'in tüm yasal sorumluðu, satýcýlarýný, bayilerini ve satýþ noktalarýný ve size özel onarýmlarý da içerecek þekilde aþaðýdaki gibidir: Dell yukarýda açýklanan ulaþým garantisini saðlar. Dell bozuk malzemeleri garanti ettiði þekilde onarmazsa, lisansýnýzý sonlandýrabilirsiniz ve Yazýlýmýn tüm kopyalarýný geri gönderdiðinizde paranýz geri ödenir. Dell'in sýnýrlý garanti kapsamýnýn dýþýnda oluþan veya bu Sözleþmenin konusuyla ilgili herhangi bir hak talebinde, eylemin biçiminden veya temelinden (anlaþma, ihlal, verilen söze uyulmamasý, ihmal, yanlýþ yorumlama veya yanlýþ uygulamadan doðan zarar da dahil olacak þekilde) baðýmsýz olarak tüm zarar türlerine yönelik yasal sorumluluðu en çok 5.000$ ile veya zarara neden olan burada bahsi geçen Yazýlým sözleþmesi ile Dell veya yetkili satýcýlarýna ödenen para ile veya eyleme konu olan veya doðrudan eylemin kendisiyle iliþkili sonuç ile sýnýrlýdýr. Bu sýnýrlama Dell'in ihmalinden kaynaklanan kiþisel yaralanmalar veya gerçek ya da somut kiþisel mülkiyete yönelik zararlar için yapýlan hak taleplerine uygulanmaz.

DELL'ÝN, HÝÇBÝR KAR VEYA KAZANÇ KAYBI YA DA RASTLANTISAL VEYA BEKLENEBÝLECEK ZARAR ÝLE ÝLGÝLÝ HERHANGÝ BÝR OLAYDA, KENDÝSÝ VEYA SATICILARI BU TÜR ZARARLARIN OLUÞMA OLASILIÐI KONUSUNDA UYARILMIÞ OLSA DA VEYA HAK TALEBÝNÝZ ÜÇÜNCÜ BÝR KÝÞÝ/ÞÝRKET TARAFINDAN YAPILAN HAK TALEBÝNE DAYANIYOR OLSA DA, HÝÇBÝR YASAL SORUMLULUÐU YOKTUR.  Bazý yasal sýnýrlamalar rastlantýsal veya beklenebilecek zararlarýn sýnýrlandýrýlmasýna veya kapsam dýþý býrakýlmasýna izin vermez, bu nedenle yukarýdaki sýnýrlama veya kapsam dýþý býrakma durumu size uygulanmayabilir.

DELL'ÝN, VERÝ VEYA KAYITLARIN KULLANIMINDAKÝ HERHANGÝ BÝR KESÝNTÝ, TUTARSIZLIK VEYA BUNLARDA OLUÞAN HERHANGÝ BÝR ZARAR ÝLE ÝLGÝLÝ HÝÇBÝR YASAL SORUMLULUÐU YOKTUR. 

GENEL
Yazýlýmýn tüm kopyalarýný yok ederek veya bu koþullarda açýklandýðý þekilde herhangi bir anda lisansýnýzý sonlandýrabilirsiniz. Bu koþullara uymadýðýnýz durumda Dell lisansýnýzý sonlandýrabilir. Bu þekilde bir sonlandýrma durumunda Yazýlýmýn tüm kopyalarýný yok etmeyi kabul edersiniz. Yazýlýmý baþkasýna lisanslamak, kiralamak, süreli kiralamak veya atamak ya da (burada açýkça ifade edilenlerin dýþýnda) aktarmak veya kopyalamak yasaktýr. 

Bu Sözleþmeden doðan tüm vergilerin (kiþisel mülkiyet vergileri de dahil) ödenmesinden sorumlu olduðunuzu kabul edersiniz. Her iki taraftan birinin ortaya getirebileceði bir eylem, biçimi ne olursa olsun eylemin oluþmasýndan iki yýldan uzun bir süre geçmiþse bu Sözleþmenin kapsamýna girmez. Bu Sözleþme Yazýlýmý aldýðýnýz ülkenin yasalarýnýn korumasý altýndadýr. Yazýlýmý Amerika Birleþik Devletleri'nden aldýysanýz, Teksas Eyaleti yasalarýnýn korumasý altýndadýr.

AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ HÜKÜMETÝ HAKLARI
Bu yazýlým ve bu sözleþme ile saðlanan iliþkili belgeler özel harcamalarla özel olarak geliþtirilmiþ ticari bilgisayar yazýlýmý ve belgeleridir. Yazýlýmýn ve yazýlým belgelerinin hükümet tarafýndan kullanýlmasý, çoðaltýlmasý veya açýklanmasýnda burada belirtilen sýnýrlamalar geçerlidir.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.97