removdrv.txt Driver File Contents (ABIT_IC7-MAX3_USB_2_and_more.zip)

************************************************************
************************************************************
W niniejszym dokumencie przedstawiono procedurê rêcznego
usuwania oprogramowania sterownika Intel(R) Matrix Storage
Manager i ponownego konfigurowania systemu do u¿ywania
w³asnego sterownika systemu operacyjnego na potrzeby
zarz¹dzania kontrolerami pamiêci masowej.

Przed rozpoczêciem wykonywania procedury nale¿y wydrukowaæ
dokument do u¿ycia jako odniesienie. Nastêpnie nale¿y
wykonaæ czynności opisane w Czêści 1 w celu określenia trybu
sterownika SATA.
W zale¿ności od trybu określonego w Czêści 1 nale¿y
Wykonaæ kroki Czêści 2A lub 2B.

OSTRZE¯ENIE: Ponowne konfigurowanie systemu mo¿e zakoñczyæ
siê utrat¹ danych na wolumenach RAID u¿ywanych przez system.
Usuniêcie sterownika Intel Matrix Storage Manager z dysku
rozruchowego lub rozruchowego wolumenu RAID mo¿e wymagaæ
ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Aby zachowaæ
integralnośæ danych, przed kontynuowaniem nale¿y sporz¹dziæ
kopiê zapasow¹ wszystkich danych.

************************************************************
* Czêśæ 1. Określanie trybu systemu
************************************************************

Procedura usuwania tego oprogramowania ró¿ni siê w
zale¿ności od tego, czy system pracuje w trybie RAID czy w
trybie AHCI. Tryb RAID nie jest obs³ugiwany w systemach
mobilnych.

Tryb systemu nale¿y określiæ, identyfikuj¹c kontroler SATA
wyświetlany w Mened¿erze urz¹dzeñ, w nastêpuj¹cy sposób:

1. W menu Start:
  1a. W przypadku systemu Windows* 2000 wybierz polecenia
    Ustawienia i Panel sterowania.
  1b. W przypadku systemu Windows* XP lub nowszego
    wybierz polecenie Panel sterowania.

2. Otwórz aplet System (konieczne mo¿e byæ klikniêcie
  ³¹cza Prze³¹cz do widoku klasycznego).

3. Kliknij kartê Sprzêt.

4. Kliknij przycisk Mened¿er urz¹dzeñ.

5. W oknie Mened¿era urz¹dzeñ wyszukaj pozycjê
  Kontrolery SCSI i RAID.
  Jeśli pozycja jest wyświetlana, rozwiñ j¹ i wyszukaj
  jeden z wymienionych poni¿ej kontrolerów. Je¿eli
  pozycja nie jest wyświetlana, przejdź do kroku 6:

  - Intel(R) 82801R/DO/DH SATA RAID Controller
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH8R pracuj¹cym w trybie RAID. 
   Przejdź do czêści 2A poni¿ej.

  - Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie 631xESB/632xESB pracuj¹cym w trybie RAID.
   Przejdź do czêści 2A poni¿ej.

  - Kontroler RAID Intel(R) 82801GHM SATA
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH7MR/DH pracuj¹cym w trybie RAID.
   Przejdź do czêści 2A poni¿ej.

  - Kontroler RAID Intel(R) 82801GR/GH SATA
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH7R/DH pracuj¹cym w trybie RAID.
   Przejdź do czêści 2A poni¿ej.

  - Kontroler RAID Intel(R) 82801FR SATA
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH6R pracuj¹cym w trybie RAID.
   Przejdź do czêści 2A poni¿ej.

  - Je¿eli ¿aden z powy¿szych kontrolerów nie jest
   obecny, system nie pracuje w trybie RAID. Przejdź do
   kroku 6 poni¿ej.

6. W oknie Mened¿era urz¹dzeñ wyszukaj pozycjê
  Kontrolery IDE ATA/ATAPI.
  Jeśli pozycja jest wyświetlana, rozwiñ j¹ i wyszukaj
  jeden z wymienionych poni¿ej kontrolerów:

  - Intel(R) 82801R/DO/DH SATA AHCI Controller
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH8R pracuj¹cym w trybie AHCI. 
   Przejdź do czêści 2B poni¿ej.

  - Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie 631xESB/632xESB pracuj¹cym w trybie AHCI.
   Przejdź do czêści 2B poni¿ej.

  - Kontroler RAID Intel(R) 82801GBM SATA
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH7M pracuj¹cym w trybie AHCI.
   Przejdź do czêści 2B poni¿ej.

  - Kontroler AHCI Intel(R) 82801GR/GH SATA
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH7R/DH pracuj¹cym w trybie AHCI.
   Przejdź do czêści 2B poni¿ej.

  - Kontroler AHCI Intel(R) 82801FBM SATA
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH6M pracuj¹cym w trybie AHCI.
   Przejdź do czêści 2B poni¿ej.

  - Kontroler AHCI Intel(R) 82801FR SATA
   Je¿eli powy¿szy kontroler jest obecny, system bazuje
   na mikrouk³adzie ICH6R pracuj¹cym w trybie AHCI.
   Przejdź do czêści 2B poni¿ej.

  - Je¿eli ¿aden z powy¿szych kontrolerów nie jest
   obecny, system nie pracuje w trybie AHCI.
   Oprogramowanie Intel Matrix Storage Manager nie
   obs³uguje innych trybów. Przejdź do kroku 7 poni¿ej.

7. Nie wygl¹da na to, aby system dzia³a³ w trybie
  RAID lub AHCI. Je¿eli uwa¿asz, ¿e system pracuje w
  trybie RAID lub AHCI, ale ¿aden z powy¿szych
  kontrolerów nie jest wyświetlany, skontaktuj siê z
  producentem systemu lub miejscem zakupu w celu
  uzyskania pomocy. Do czasu określenia trybu pracy
  systemu nie mo¿esz przejśæ do Czêści 2.************************************************************
* Czêśæ 2A. System w trybie RAID
************************************************************

Procedura opisana w tej czêści mo¿e zostaæ wykonana tylko
w systemie dzia³aj¹cym w trybie RAID. Je¿eli kroki opisane
w Czêści 1 nie zosta³y wykonane i nie stwierdzono, czy
system pracuje w trybie RAID, nie mo¿na kontynuowaæ tej
procedury. Przed kontynuacj¹ nale¿y siê zapoznaæ z
poni¿szymi ostrze¿eniami.

OSTRZE¯ENIA:
a. Usuniêcie wolumenu RAID 0 powoduje trwa³e usuniêcie
wszystkich danych znajduj¹cych siê na tym wolumenie.
Przed kontynuacj¹ nale¿y sporz¹dziæ kopiê zapasow¹ danych o
znaczeniu krytycznym.

b. Je¿eli wolumen RAID zawieraj¹cy pliki systemu
operacyjnego zostanie usuniêty, konieczne bêdzie ponowne
zainstalowanie systemu operacyjnego.


1. Zapoznaj siê z ostrze¿eniem przedstawionym powy¿ej.

2. Uruchom system ponownie.

3. Zwróæ uwagê, czy podczas uruchamiania systemu jest
  wyświetlany ekran powitalny programu Intel(R) Matrix
  Storage Manager option ROM. Jeśli tak, przejdź do kroku
  4 poni¿ej. Jeśli nie, pomiñ krok 4 i przejdź do kroku
  5 poni¿ej.

4. Je¿eli program Intel Matrix Storage Manager option ROM
  jest zainstalowany, wykonaj poni¿sz¹ procedurê:

  4a. Przejdź do programu konfiguracyjnego programu Intel
    Matrix Storage Manager option ROM, naciskaj¹c
    klawisze Ctrl-I po wyświetleniu odpowiedniego
    komunikatu podczas uruchamiania systemu.
  4b. W programie konfiguracyjnym wybierz z menu opcjê 2,
    i przejd¿ do menu usuwania wolumenu RAID.
  4c. U¿ywaj¹c klawiszy strza³ek w górê i w dó³
    wybierz wolumen, który chcesz usun¹æ, 
  4d. Naciśnij klawisz Del, aby usun¹æ wybrany wolumen i
    naciśnij klawisz Y, aby potwierdziæ usuniêcie.
    Powtarzaj t¹ czynnośæ a¿ do usuniêcia wszystkich obecnych 
    w systemie wolumenów.
  4e. Wyjdź z programu konfiguracyjnego.
  4f. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (mo¿esz
    nacisn¹æ klawisz F2 lub Delete natychmiast po
    rozpoczêciu uruchamiania systemu).
  4g. Zmieñ konfiguracjê IDE dla kontrolera SATA z RAID na IDE.
  4h. Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego
    BIOS.

5. Je¿eli program Intel Matrix Storage Manager option ROM
  nie jest zainstalowany, wykonaj poni¿sz¹ procedurê:

  5a. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (mo¿esz
    nacisn¹æ klawisz F2 lub Delete natychmiast po
    rozpoczêciu uruchamiania systemu).
  5b. Zmieñ konfiguracjê IDE dla kontrolera SATA z RAID na IDE.
  5c. Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego
    BIOS.

6. Uruchom system ponownie.************************************************************
* Czêśæ 2B. System w trybie AHCI
************************************************************

Procedura opisana w tej czêści mo¿e zostaæ wykonana tylko
w systemie dzia³aj¹cym w trybie AHCI. Je¿eli kroki opisane
w Czêści 1 nie zosta³y wykonane i nie stwierdzono, czy
system pracuje w trybie AHCI, nie mo¿na kontynuowaæ tej
procedury. Przed kontynuacj¹ zaleca siê sporz¹dzenie kopii
zapasowej wszystkich wa¿nych danych.

1. Uruchom system ponownie.

2. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (mo¿esz
  nacisn¹æ klawisz F2 lub Delete natychmiast po
  rozpoczêciu uruchamiania systemu).

3. Zmieñ konfiguracjê IDE dla kontrolera SATA z AHCI na IDE.

4. Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego BIOS.

5. Uruchom system ponownie. System operacyjny powinien
  uruchomiæ siê tak jak poprzednio.


Uwaga: Je¿eli podczas wprowadzania tych zmian w programie
konfiguracyjnym BIOS systemu wyst¹pi¹ jakiekolwiek
trudności, nale¿y skontaktowaæ siê z producentem systemu
lub miejscem zakupu w celu uzyskania pomocy.


************************************************************
Intel(R) jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem
towarowym firmy Intel Corporation lub jej przedstawicieli w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

* Inne marki i nazwy mog¹ stanowiæ w³asnośæ osób trzecich.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.74