removdrv.txt Driver File Contents (ABIT_IC7-MAX3_USB_2_and_more.zip)

************************************************************
************************************************************
Bu belgede Intel(R) Matrix Storage Manager sürücü 
yazýlýmýnýn el ile kaldýrýlmasý ve sistemin, depolama 
denetleyicilerini yönetirken yerel iþletim sistemi 
sürücüsünü kullanacak biçimde yapýlandýrýlmasýyla ilgili 
yordam açýklanmaktadýr.

Yordamý yerine getirmek için önce bu belgeyi yazdýrýn. 
Ardýndan Bölüm 1'deki iþlemleri gerçekleþtirerek SATA 
denetleyicisinin modunu saptayýn. Bölüm 1'de saptanan moda 
göre Bölüm 2A ya da 2B'deki iþlemleri yapýn.

UYARI: Sistemin yeniden yapýlandýrýlmasý, sistem tarafýndan
kullanýlmakta olan RAID birimlerindeki verilerin 
kaybolmasýna yol açabilir. Intel Matrix Storage Manager 
sürücüsünü önyükleme sürücüsünden ya da önyüklenebilir RAID 
biriminden kaldýrýrsanýz iþletim sistemini yeniden 
yüklemeniz gerekebilir. Verilerin bütünlüðünü korumak için, 
iþleme baþlamadan önce tüm verilerinizi yedekleyin. 

************************************************************
* Bölüm 1: Sistem Modunu Belirleme
************************************************************

Yazýlýmý kaldýrmak için yapmanýz gerekenler, sistemin RAID 
modunda mý, yoksa AHCI modunda mý çalýþtýðýna baðlýdýr. 
Mobil sistemlerde RAID desteklenmez.

Seri ATA denetleyicisinin Aygýt Yöneticisi'nde nasýl 
göründüðüne bakarak sistemin modunu saptamak için aþaðýdaki
adýmlarý izleyin:

1. Baþlat menüsünde:
  1a. Windows* 2000 için, sýrasýyla Ayarlarý'ý ve Denetim
    Masasý'ný seçin.
  1b. Windows* XP ya da sonraki iþletim sistemleri için, 
    Denetim Masasý'ný seçin.

2. 'Sistem' uygulamasýný açýn (önce 'Klasik Görünüm'e 
  geçiþ yap' seçeneðini belirlemeniz gerekebilir).

3. 'Donaným' sekmesini seçin. 

4. 'Aygýt Yöneticisi' düðmesini týklatýn.

5. Aygýt Yöneticisi'nde 'SCSI ve RAID Controllers' 
  adlý bir giriþ olup olmadýðýna bakýn. Giriþ varsa 
  üzerini týklatýp açýn ve aþaðýdaki denetleyicilerden
  birini içerip içermediðine bakýn. Giriþ yoksa 6. adýma 
  geçin:
  
  - 'Intel(R) 82801R/DO/DH SATA RAID Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
   çalýþan bir ICH8R sistemidir. Aþaðýdaki Bölüm 2A'ya
   geçin.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda 
   çalýþan bir 631xESB/632xESB sistemidir. 
   Continue with Part 2A below.

  - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
   çalýþan bir ICH7M sistemidir. Aþaðýdaki Bölüm 2A'ya
   geçin.

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller' 
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
   çalýþan bir ICH7R/DH sistemidir. Aþaðýdaki Bölüm 2A'ya
   geçin.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller'  
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
   çalýþan bir ICH6R sistemidir. Aþaðýdaki Bölüm 2A'ya
   geçin.

  - Yukarýdaki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 
   sistem RAID modunda çalýþmýyor demektir. 6. adýma
   geçin.

6. Aygýt Yöneticisi'nde 'IDE ATA/ATAPI Controllers' 
  adlý bir giriþ olup olmadýðýna bakýn. Giriþ varsa 
  üzerini týklatýp açýn ve aþaðýdaki denetleyicilerden 
  birini içerip içermediðine bakýn:

  - 'Intel(R) 82801R/DO/DH SATA AHCI Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
   çalýþan bir ICH8R sistemidir. Aþaðýdaki Bölüm 2B'ye
   geçin.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
   çalýþan bir 631xESB/632xESB sistemidir. Aþaðýdaki Bölüm 2B'ye
   geçin.

  - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
   çalýþan bir ICH7M sistemidir. Aþaðýdaki Bölüm 2B'ye
   geçin.

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
   çalýþan bir ICH7R/DH sistemidir. Bölüm 2B'ye geçin.

  - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
   çalýþan bir ICH6M sistemidir. Bölüm 2B'ye geçin.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
   Yukarýdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
   çalýþan bir ICH6R sistemidir. Bölüm 2B'ye geçin.

  - Yukarýdaki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 
   sistem AHCI modunda çalýþmýyor demektir. Diðer modlar 
   Intel Matrix Storage Manager yazýlýmý tarafýndan 
   desteklenmez. 7. adýma geçin.

7. Göründüðü kadarýyla sisteminiz RAID ya da 
  AHCI modunda çalýþmýyor. Sisteminizin RAID ya da AHCI 
  modunda çalýþtýðýný düþünüyor ama yukarýdaki 
  denetleyicilerden herhangi birini göremiyorsanýz, 
  sistemin üreticisine ya da sistemi satýn aldýðýnýz yere
  baþvurarak yardým isteyin. Sistemin hangi modda 
  çalýþtýðýný saptamadan Bölüm 2'ye geçemezsiniz.************************************************************
* Bölüm 2A: Sistem RAID Modunda
************************************************************

Bu bölümdeki yordam, yalnýzca RAID modunda çalýþan sistemler
için geçerlidir. Bölüm 1'deki adýmlarý tamamlayarak
sisteminizin bu modda çalýþtýðýný saptamadýðýnýz sürece 
bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce aþaðýdaki 
uyarýlarý okuyun.

UYARILAR:
a. Bir RAID 0 birimini silerseniz, birimdeki tüm veriler 
kalýcý olarak silinir. Devam etmeden önce tüm önemli 
verilerinizi yedekleyin. 

b. Ýþletim sistemi dosyalarýný içeren bir RAID birimi 
silinirse, iþletim sisteminin yeniden yüklenmesi gerekir.


1. Yukarýdaki uyarýlarý okuduðunuzdan ve anladýðýnýzdan 
  emin olun.

2. Sistemi yeniden baþlatýn.

3. Sistem baþlatýlýrken 'Intel(R) Matrix Storage Manager 
  option ROM' baþlýklý bir ekranýn görüntülenip 
  görüntülenmediðine bakýn. Görüntüleniyorsa 4. adýma 
  geçin. Görüntülenmiyorsa 4. adýmý atlayýp 5. adýma geçin.   

4. Bu adým yalnýzca sisteminizde Intel Matrix 
  Storage Manager option ROM yüklüyse tamamlanmalýdýr:

  4a. Sistem baþlatýlýrken ilgili uyarý görüntülendiðinde
    Ctrl-I tuþlarýna basarak Intel Matrix Storage Manager 
    option ROM Setup programýna girin.
  4b. Kurulum programýnda, 'Delete RAID Volume'
    menüsüne girmek için menüde ikinci seçeneði 
    belirleyin.
  4c. Silmek istediðiniz birimi seçmek için yukarý ya da 
    aþaðý ok tuþlarýný kullanýn.
  4d. Seçili birimi silmek için 'Del' tuþuna, 
    silme iþlemini onaylamak için 'Y' tuþuna basýn. Var 
    olan tüm birimler silininceye kadar bu iþlemi 
    tekrarlayýn. 
  4e. Kurulum programýndan çýkýn.
  4f. Sistemin BIOS Setup programýna girin (genellikle 
    önyükleme iþleminin baþýnda 'F2' ya da 'Delete' gibi 
    bir tuþa basmanýz gerekir).
  4g. Seri ATA denetleyicisinin IDE yapýlandýrmasýný 'RAID' 
    modundan 'IDE' moduna getirin.
  4h. Deðiþiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 
    programýndan çýkýn.

5. Bu adým yalnýzca sisteminizde Intel Matrix Storage Manager 
  option ROM yüklü deðilse tamamlanmalýdýr:

  5a. Sistemin BIOS Setup programýna girin (genellikle 
    önyükleme iþleminin baþýnda 'F2' ya da 'Delete' 
    gibi bir tuþa basmanýz gerekir).
  5b. Seri ATA denetleyicisinin IDE yapýlandýrmasýný
    'RAID' modundan 'IDE' moduna getirin.
  5c. Deðiþiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 
    programýndan çýkýn.

6. Sistemi yeniden baþlatýn.************************************************************
* Bölüm 2B: Sistem AHCI Modunda
************************************************************

Bu bölümdeki yordam, yalnýzca AHCI modunda çalýþan sistemler
için geçerlidir. Bölüm 1'deki adýmlarý tamamlayarak
sisteminizin bu modda çalýþtýðýný saptamadýðýnýz sürece 
bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce tüm önemli 
verilerini yedeklemeniz önerilir. 

1. Sistemi yeniden baþlatýn.

2. Sistemin BIOS Setup programýna girin (genellikle 
  önyükleme iþleminin baþýnda 'F2' ya da 'Delete' gibi bir
  tuþa basmanýz gerekir). 

3. Seri ATA denetleyicisinin IDE yapýlandýrmasýný 'AHCI' 
  modundan 'IDE' moduna getirin.

4. Deðiþiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup programýndan 
  çýkýn.

5. Sistemi yeniden baþlatýn. Ýþletim sistemi eskiden olduðu
  gibi baþlayacaktýr.


Not: Sistem BIOS'unda bu deðiþiklikleri yaparken herhangi
bir sorunla karþýlaþýrsanýz, ana kartýn üreticisine ya da 
ana kartý satýn aldýðýnýz yere baþvurup yardým isteyin.


************************************************************
Intel(R), Intel Corporation'ýn ya da yan kuruluþlarýnýn 
ABD'deki ve diðer ülkelerdeki ticari markasý ya da tescilli 
ticari markasýdýr.

* Diðer marka ve isimler baþkalarýnýn mülkiyet iddiasýnda 
olabilir.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.55