removdrv.txt Driver File Contents (ABIT_IC7-MAX3_USB_2_and_more.zip)

************************************************************
************************************************************
íÓÊÚÑÖ åÐÇ ÇáãÓÊäÏ ÅÌÑÇÁ ÅÒÇáÉ ÈÑäÇãÌ ÊÔÛíá ÅÏÇÑÉ ÇáÊÎÒíä ÇáãÕÝæÝ Intel(R) Matrix Storage íÏæíÇð æÅÚÇÏÉ Êßæíä ÇáäÙÇã ÈÍíË íÓÊÎÏã ÈÑäÇãÌ ÊÔÛíá äÙÇã ÇáÊÔÛíá ÇáÃÕáí Ýí ÅÏÇÑÉ ÃÌåÒÉ ÊÍßã ÇáÊÎÒíä.

áÇÓÊßãÇá åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ¡ ÇÈÏà ÃæáÇð ÈØÈÇÚÉ åÐÇ ÇáãÓÊäÏ áÇÓÊÎÏÇãå ßãÑÌÚ. ÈÚÏ Ðáß ÇÓÊßãá ÇáÌÒÁ 1 áÊÍÏíÏ æÖÚ ÌåÇÒ ÊÍßã SATA. ÈäÇÁ Úáì ÇáæÖÚ ÇáÐí ÊÈíä Ýí ÇáÌÒÁ 1¡ 
ÇÓÊßãá ÅãÇ ÇáÌÒÁ 2à Ãæ 2È.

ÊÍÐíÑ: ãä ÔÃä ÅÚÇÏÉ Êßæíä ÇáäÙÇã Ãä íÄÏí Åáì ÝÞÏ ÇáÈíÇäÇÊ Úáì Ãí æÍÏÇÊ ÊÎÒíä RAID íÓÊÎÏãåÇ ÇáäÙÇã ÍÇáíÇð. ÞÏ ÊÊØáÈ ÅÒÇáÉ ÈÑäÇãÌ ÊÔÛíá ÅÏÇÑÉ ÇáÊÎÒíä ÇáãÕÝæÝ Intel Matrix Storage ãä ãÍÑß ÃÞÑÇÕ ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá Ãæ æÍÏÉ ÊÎÒíä RAID ÇáÊí íãßä ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá ãäåÇ ÅÚÇÏÉ ÊËÈíÊ äÙÇã ÇáÊÔÛíá. ááÍÝÇÙ Úáì ÓáÇãÉ ÇáÈíÇäÇÊ¡ ÇÍÑÕ Úáì ÅÚÏÇÏ äÓÎ ÇÍÊíÇØíÉ ãä ßÇÝÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÞÈá ÇáÇÓÊãÑÇÑ. 

************************************************************
* ÇáÌÒÁ 1: ÊÍÏíÏ æÖÚ ÇáäÙÇã
************************************************************

ÊÎÊáÝ ÎØæÇÊ ÅÒÇáÉ åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ ÍÓÈ ÊÔÛíá ÇáäÙÇã Ýí æÖÚ RAID Ãæ Ýí æÖÚ AHCI. áÇ ÊÏÚã ÇáäÙã ÇáãÊäÞáÉ RAID.

ÍÏÏ æÖÚ ÇáäÙÇã Úä ØÑíÞ ÊÈíä ßíÝíÉ ÅÙåÇÑ ÌåÇÒ ÊÍßã Serial ATA Öãä ÅÏÇÑÉ ÇáÃÌåÒÉ æÐáß ÈÇÓÊíÝÇÁ ÇáÎØæÇÊ ÇáÊÇáíÉ:

1. Ýí ÞÇÆãÉ ÇÈÏÃ:
 1Ã. ÈÇáäÓÈÉ áäÙÇã Windows* 2000¡ ÇÎÊÑ ÅÚÏÇÏÇÊ Ëã ÇÎÊÑ áæÍÉ ÇáÊÍßã.
 1È. ÈÇáäÓÈÉ áäÙÇã Windows* XP Ãæ ãÇ ÈÚÏå¡ ÇÎÊÑ áæÍÉ ÇáÊÍßã.

2. ÇÝÊÍ Úáì ÇáÊØÈíÞ ÇáÕÛíÑ "ÇáäÙÇã" (ÞÏ íáÒãß ÃæáÇð ÇÎÊíÇÑ "ÇáÊÈÏíá Åáì ØÑíÞÉ ÇáÚÑÖ ÇáßáÇÓíßíÉ").

3. ÍÏÏ ÚáÇãÉ ÊÈæíÈ "ÇáÃÌåÒÉ". 

4. ÍÏÏ ÒÑ "ÅÏÇÑÉ ÇáÃÌåÒÉ".

5. Ýí ÅÏÇÑÉ ÇáÃÌåÒÉ¡ ÇÈÍË Úä ãÏÎá ÈÇÓã "ÃÌåÒÉ ÇáÊÍßã SCSI æRAID"¡ ÝÅä æÌÏ åÐÇ ÇáãÏÎá æÓÚå æÇÈÍË Úä ÃÍÏ ÃÌåÒÉ ÇáÊÍßã ÇáÊÇáíÉ. ÃãÇ Åä áã íæÌÏ åÐÇ ÇáãÏÎá ÝÇäÊÞá Åáì ÇáÎØæÉ 6:
 

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801R/DO/DH SATA RAID Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH8R Ýí æÖÚ RAID. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2à ÃÏäÇå.

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã 631xESB/632xESB Ýí æÖÚ RAID. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2à ÃÏäÇå.


 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH7MR/DH Ýí æÖÚ RAID. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2à ÃÏäÇå.


 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH7R/DH Ýí æÖÚ RAID. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2à ÃÏäÇå.


 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH6R Ýí æÖÚ RAID. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2à ÃÏäÇå.

 - íÚäí ÚÏã æÌæÏ Ãíò ãä ÃÌåÒÉ ÇáÊÍßã ÇáãÐßæÑÉ ÃÚáÇå Ãä ÇáäÙÇã áíÓ ãÔÛáÇð Ýí æÖÚ RAID. æÇÕá ãÚ ÇáÎØæÉ 6 ÃÏäÇå.

6. Ýí ÅÏÇÑÉ ÇáÃÌåÒÉ¡ ÇÈÍË Úä ãÏÎá ÈÇÓã "ÃÌåÒÉ ÇáÊÍßã IDE ATA/ATAPI"¡ ÝÅä æÌÏ åÐÇ ÇáãÏÎá æÓÚå æÇÈÍË Úä ÃÍÏ ÃÌåÒÉ ÇáÊÍßã ÇáÊÇáíÉ:

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801R/DO/DH SATA AHCI Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH8R Ýí æÖÚ AHCI. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2È ÃÏäÇå.

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã 631xESB/632xESB Ýí æÖÚ AHCI. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2È ÃÏäÇå.

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH7M Ýí æÖÚ AHCI. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2È ÃÏäÇå.

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH7R/DH Ýí æÖÚ AHCI. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2È ÃÏäÇå.

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH6M Ýí æÖÚ AHCI. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2È ÃÏäÇå.

 - ÌåÇÒ ÇáÊÍßã "Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller"
íÚäí æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÊÍßã åÐÇ Ãä ÇáäÙÇã åæ äÙÇã ICH6R Ýí æÖÚ AHCI. æÇÕá ãÚ ÇáÌÒÁ 2È ÃÏäÇå.

 - íÚäí ÚÏã æÌæÏ Ãíò ãä ÃÌåÒÉ ÇáÊÍßã ÇáãÐßæÑÉ ÃÚáÇå Ãä ÇáäÙÇã áíÓ Ýí æÖÚ AHCI. áÇ ÊæÌÏ ÃíÉ ÃæÖÇÚ ÃÎÑì íÏÚãåÇ ÈÑäÇãÌ ÅÏÇÑÉ ÇáÊÎÒíä ÇáãÕÝæÝ Intel Matrix Storage. æÇÕá ãÚ ÇáÎØæÉ 7 ÃÏäÇå.

7. ÇáÙÇåÑ Ãä ÇáäÙÇã áíÓ ãÔÛáÇð Ýí æÖÚ RAID Ãæ AHCI. ÅÐÇ ÇÚÊÞÏÊ Ãä ÇáäÙÇã ãÔÛá Ýí æÖÚ RAID Ãæ AHCI æáã ÊÑó ÃíÇð ãä ÃÌåÒÉ ÇáÊÍßã ÇáãäÕæÕ ÚáíåÇ ÃÚáÇå¡ ÇÊÕá ÈÕÇäÚ ÇáäÙÇã Ãæ ãÍá ÇáÔÑÇÁ ØÇáÈÇð ÇáÚæä. áÇ íãßäß ÇáÇÓÊãÑÇÑ ãÚ ÇáÌÒÁ 2 ÃÏäÇå ÍÊì ÊÞÝ Úáì æÖÚ ÇáäÙÇã.************************************************************
* ÇáÌÒÁ 2Ã: ÇáäÙÇã Ýí æÖÚ RAID
************************************************************

áÇ íãßä ÊäÝíÐ ÇáÅÌÑÇÁ ÇáæÇÑÏ Ýí åÐÇ ÇáÞÓã ÅáÇ Úáì äÙÇã Ýí æÖÚ RAID. áÇ ÊÊÇÈÚ ãÚ åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ ãÇ áã Êßä ÇÓÊæÝíÊ ÇáÎØæÇÊ ÇáãäÕæÕ ÚáíåÇ Ýí ÇáÌÒÁ 1 ÃÚáÇå ááÊÃßÏ ãä ÇäØÈÇÞ Ðáß Úáì åÐÇ ÇáäÙÇã. ÞÈá ÇáãÊÇÈÚÉ¡ ÇÍÑÕ Úáì ÞÑÇÁÉ ÇáÊÍÐíÑÇÊ ÇáÊÇáíÉ.

ÊÍÐíÑÇÊ:
Ã. íÄÏí ÍÐÝ æÍÏÉ ÊÎÒíä RAID 0 Åáì ÍÐÝ ßÇÝÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãæÌæÏÉ Úáì æÍÏÉ ÇáÊÎÒíä Êáß ÈÔßá ÏÇÆã. ÇÍÑÕ Úáì ÅÚÏÇÏ äÓÎ ÇÍÊíÇØíÉ ãä ßÇÝÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÍíæíÉ ÞÈá ÇáãÊÇÈÚÉ. 

È. Ýí ÍÇáÉ ÍÐÝ æÍÏÉ ÊÎÒíä RAID ÊÍÊæí Úáì ãáÝÇÊ äÙÇã ÇáÊÔÛíá¡ íÌÈ ÅÚÇÏÉ ÊËÈíÊ äÙÇã ÇáÊÔÛíá.


1. ÊÃßÏ ãä ÞÑÇÁÉ ÇáÊÍÐíÑÇÊ ÇáæÇÑÏÉ ÃÚáÇå æÇÓÊíÚÇÈåÇ.

2. ÃÚÏ ÊÔÛíá ÇáäÙÇã.

3. áÇÍÙ ÅÐÇ ãÇ ÙåÑÊ ÔÇÔÉ ÈÏÇíÉ ÚäæÇäåÇ "Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM" ÃËäÇÁ ÈÏÁ ÊÔÛíá ÇáäÙÇã¡ ÝÅä ÙåÑÊ ÝæÇÕá ãÚ ÇáÎØæÉ 4 ÃÏäÇå æÅáÇ ÝÊÎØì ÇáÎØæÉ 4 ææÇÕá ãÚ ÇáÎØæÉ 5 ÃÏäÇå . 

4. ÇÓÊæÝö åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ Ýí ÍÇáÉ ÊËÈíÊ ÐÇßÑÉ ÇáÞÑÇÁÉ ÝÞØ áÎíÇÑÇÊ ÅÏÇÑÉ ÇáÊÎÒíä ÇáãÕÝæÝ Intel Matrix Storage:

 4Ã. ÇÏÎá Úáì ÅÚÏÇÏ ÐÇßÑÉ ÇáÞÑÇÁÉ ÝÞØ áÎíÇÑÇÊ ÅÏÇÑÉ ÇáÊÎÒíä ÇáãÕÝæÝ Intel Matrix Storage Úä ØÑíÞ ÇáÖÛØ Úáì Ctrl-I ÚäÏãÇ íæÚÒ Åáíß ÈÐáß ÎáÇá ÈÏÁ ÊÔÛíá ÇáäÙÇã.
 4È. Ýí ÈÑäÇãÌ ÇáÅÚÏÇÏ¡ ÍÏÏ ÎíÇÑ ÇáÞÇÆãÉ 2 ááÏÎæá Úáì ÞÇÆãÉ ÍÐÝ æÍÏÉ ÊÎÒíä RAID ("Delete RAID Volume").
 4Ì. ÍÏÏ æÍÏÉ ÇáÊÎÒíä ÇáÊí ÊÑíÏ ÍÐÝåÇ ÈÇÓÊÎÏÇã ÃÍÏ ãÝÊÇÍí ÇáÓåãíä ÇáÚáæí Ãæ ÇáÓÝáí.
 4Ï. ÇÖÛØ Úáì ãÝÊÇÍ "Del" áÍÐÝ æÍÏÉ ÇáÊÎÒíä ÇáãÍÏÏÉ Ëã ÇÖÛØ Úáì "Y" áÊÃßíÏ ÇáÍÐÝ. ßÑÑ åÐå ÇáÎØæÉ ßãÇ íáÒã áÍÐÝ ßÇÝÉ æÍÏÇÊ ÇáÊÎÒíä ÇáãæÌæÏÉ. 
 4åÜ. Þã ÈÅäåÇÁ ÈÑäÇãÌ ÇáÅÚÏÇÏ.
 4æ. ÇÏÎá Úáì ÅÚÏÇÏ äÙÇã ÇáÅÏÎÇá æÇáÅÎÑÇÌ ÇáÃÓÇÓí (BIOS) ááäÙÇã (æíßæä Ðáß ÚÇÏÉð ÅãÇ ÈÇáÖÛØ Úáì ãÝÊÇÍ "F2" Ãæ "Delete" ÝæÑ ÔÑæÚ ÇáäÙÇã Ýí ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá).
 4Ò. ÛíøöÑ Êßæíä IDE áÌåÇÒ ÊÍßã Serial ATA ãä "RAID" Åáì "IDE".
 4Í. ÇÍÝÙ ÇáÊÛííÑÇÊ æÇÎÑÌ ãä ÅÚÏÇÏ äÙÇã ÇáÅÏÎÇá æÇáÅÎÑÇÌ ÇáÃÓÇÓí (BIOS) ááäÙÇã.

5. ÇÓÊæÝö åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ Ýí ÍÇáÉ ÚÏã ÊËÈíÊ ÐÇßÑÉ ÇáÞÑÇÁÉ ÝÞØ áÎíÇÑÇÊ ÅÏÇÑÉ ÇáÊÎÒíä ÇáãÕÝæÝ Intel Matrix Storage:

 5Ã. ÇÏÎá Úáì ÅÚÏÇÏ äÙÇã ÇáÅÏÎÇá æÇáÅÎÑÇÌ ÇáÃÓÇÓí (BIOS) ááäÙÇã (æíßæä Ðáß ÚÇÏÉð ÅãÇ ÈÇáÖÛØ Úáì ãÝÊÇÍ ãËá "F2" Ãæ "Delete" ÝæÑ ÔÑæÚ ÇáäÙÇã Ýí ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá).
 5È. ÛíøöÑ Êßæíä IDE áÌåÇÒ ÊÍßã Serial ATA ãä "RAID" Åáì "IDE".
 5Ì. ÇÍÝÙ ÇáÊÛííÑÇÊ æÇÎÑÌ ãä ÅÚÏÇÏ äÙÇã ÇáÅÏÎÇá æÇáÅÎÑÇÌ ÇáÃÓÇÓí (BIOS) ááäÙÇã.

6. ÃÚÏ ÊÔÛíá ÇáäÙÇã.************************************************************
* ÇáÌÒÁ 2È: ÇáäÙÇã Ýí æÖÚ AHCI
************************************************************

áÇ íãßä ÊäÝíÐ ÇáÅÌÑÇÁ ÇáæÇÑÏ Ýí åÐÇ ÇáÞÓã ÅáÇ Úáì äÙÇã Ýí æÖÚ AHCI. áÇ ÊÊÇÈÚ ãÚ åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ ãÇ áã Êßä ÇÓÊæÝíÊ ÇáÎØæÇÊ ÇáãäÕæÕ ÚáíåÇ Ýí ÇáÌÒÁ 1 ÃÚáÇå ááÊÃßÏ ãä ÇäØÈÇÞ Ðáß Úáì åÐÇ ÇáäÙÇã. íæÕì ÈÅÚÏÇÏ äÓÎ ÇÍÊíÇØíÉ ãä ßÇÝÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãåãÉ ÞÈá ÇáÇÓÊãÑÇÑ. 

1. ÃÚÏ ÊÔÛíá ÇáäÙÇã.

2. ÇÏÎá Úáì ÅÚÏÇÏ äÙÇã ÇáÅÏÎÇá æÇáÅÎÑÇÌ ÇáÃÓÇÓí (BIOS) ááäÙÇã (æíßæä Ðáß ÚÇÏÉð ÅãÇ ÈÇáÖÛØ Úáì ãÝÊÇÍ ãËá "F2" Ãæ "Delete" ÝæÑ ÔÑæÚ ÇáäÙÇã Ýí ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá). 

3. ÛíøöÑ Êßæíä IDE áÌåÇÒ ÊÍßã Serial ATA ãä "AHCI" Åáì "IDE".

4. ÇÍÝÙ ÇáÊÛííÑÇÊ æÇÎÑÌ ãä ÅÚÏÇÏ äÙÇã ÇáÅÏÎÇá æÇáÅÎÑÇÌ ÇáÃÓÇÓí (BIOS) ááäÙÇã.

5. ÃÚÏ ÊÔÛíá ÇáäÙÇã. ÇáãÝÊÑÖ Ãä íÈÏà äÙÇã ÇáÊÔÛíá ßãÇ ßÇä Ýí ÇáÓÇÈÞ.


ãáÍæÙÉ: ÅÐÇ æÇÌåÊ Ãí ÕÚæÈÇÊ Ýí ÅÌÑÇÁ åÐå ÇáÊÛííÑÇÊ Úáì äÙÇã ÇáÅÏÎÇá æÇáÅÎÑÇÌ ÇáÃÓÇÓí (BIOS) ááäÙÇã ÝÑÌÇÁ ÇáÇÊÕÇá ÈÕÇäÚ ÇááæÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ Ãæ ãÍá ÇáÔÑÇÁ ØÇáÈÇð ÇáÚæä.


************************************************************
Intel(R) ÚáÇãÉ ÊÌÇÑíÉ Ãæ ÚáÇãÉ ÊÌÇÑíÉ ãÓÌáÉ áÔÑßÉ Intel Corporation Ãæ ÔÑßÇÊåÇ ÇáÝÑÚíÉ Ýí ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ æÏæá ÃÎÑì.

*ÞÏ Êßæä ÇáãÇÑßÇÊ æÇáÃÓãÇÁ ÇáÃÎÑì ããáæßÉ áÂÎÑíä.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.72