Readme_polish.txt Driver File Contents (mpnmp500win202ea13.exe)

______________________________________________________________________

          Canon MP Navigator wersja 2.02 dla 
           systemu Microsoft Windows
              Instrukcje

         *** Copyright CANON INC. 2004-2006 ***  
______________________________________________________________________

- Microsoft i Windows s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi firmy 
 Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Inne marki i nazwy produktów mog¹ byæ znakami towarowymi lub 
 zastrze¿onymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

----- SPIS TREŚCI -----

Zagadnienia wstêpne
 1. Wprowadzenie
 2. Zawartośæ produktu

Ograniczenia dotycz¹ce korzystania z programu MP Navigator

======================================================================
Zagadnienia wstêpne
======================================================================

1. Wprowadzenie ------------------------------------------------------

 Dziêkujemy za wybranie programu Canon MP Navigator.
 Program ten umo¿liwia skanowanie, zapisywanie i drukowanie 
 fotografii i dokumentów. Pozwala on równie¿ kopiowaæ je, edytowaæ i
 przesy³aæ poczt¹ e-mail.

2. Zawartośæ produktu ------------------------------------------------

 Na niniejszy produkt sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:

 Program Canon MP Navigator (dalej zwany MP Navigator)
  Program ten umo¿liwia ³atwe zapisywanie, drukowanie, kopiowanie,
  do³¹czanie do wiadomości e-mail i edycjê zeskanowanych obrazów.

 Dezinstalator
  Program ten s³u¿y do usuwania niepotrzebnych plików zwi¹zanych z
  programem MP Navigator.

 Plik Readme do programu MP Navigator (Readme.txt)
  Niniejszy plik. Zawiera on wa¿ne informacje o programie MP
  Navigator. Po zakoñczeniu instalacji nale¿y wybraæ opcjê 
  [Start]-[(Wszystkie)Programy]-[Canon Utilities]-[MP Navigator 2.0]
  -[Plik Readme programu MP Navigator] w celu wyświetlenia zawartości
  niniejszego pliku.


======================================================================
Ograniczenia dotycz¹ce korzystania z programu MP Navigator
======================================================================

Korzystanie z tego produktu podlega podanym poni¿ej ograniczeniom. 
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania produktu nale¿y zwróciæ uwagê na te 
ograniczenia.

 - W przypadku modeli obs³uguj¹cych skanowanie klisz wybranie dla
  opcji [Typ kliszy] na ekranie [Skanuj kliszê] ustawienia
  [Automatycznie] mo¿e powodowaæ nieprawid³owe skanowanie.
  W takim przypadku nale¿y klikn¹æ przycisk [Określ] i w polu
  [Typ kliszy] wybraæ typ kliszy, która ma byæ skanowana, 
  a nastêpnie ponownie przeprowadziæ skanowanie.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.87