readme_turkish.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

Copyright CANON INC. 2006. Tüm Haklarý Saklýdýr.

____________________________________________________________________

Microsoft(R) Windows(R) için
Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module V1.00
Yönergeler

____________________________________________________________________

"Microsoft" ve "Windows", Microsoft Corporation þirketinin Amerika 
Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki tescilli ticari 
markasý veya ticari markasýdýr.
Windows Vista, Microsoft Corporation þirketinin Amerika Birleþik 
Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki tescilli ticari markasý veya 
ticari markasýdýr. Burada bahsi geçen tüm diðer adlar ve markalar 
ilgili sahiplerinin ticari markalarý veya tescilli ticari 
markalarýdýr.
____________________________________________________________________

< Ýçindekiler >

Yönerge
 Önsöz
 Yükleme Bileþenleri
 Bu Ürünle Uyumlu Yazýcýlar
 Printer Driver Add-On Module Programýný Kaldýrma

====================================================================
Yönerge
====================================================================

< Önsöz >

Bu ürün, Canon Inkjet yazýcýlarýnda yazýcý sürücüsü iþlevselliðini 
geniþleten bir modüldür.
Bu ürünü yükleyerek yazýcý sürücüsünü, fotoðraflar gibi resim 
verileri dengeleme ve iþleme iþlevlerini ayarlamak amacýyla 
kullanabilirsiniz.

< Yükleme Bileþenleri >

Yükleme paketinde aþaðýdaki bileþenler yer almaktadýr:

 - Installer (setup.exe)
  Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module programýný 
  bilgisayarýnýza yükler.

 - Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module 
  Yazýcý sürücüsünün iþlevselliðini artýrýr.

 - Benioku (readme_turkish.txt)
  Bu belge. Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module hakkýnda 
  önemli bilgiler içerir.

< Bu Ürünle Uyumlu Yazýcýlar >

Bu ürünle uyumlu yazýcýlarýn listesi aþaðýda verilmektedir:

 S100, S100SP, S200, S200SP, i320, i250, i255, i350, i355, 
 S300, S330, i70, i450, i470D, i455, i475D, i80, S500, 
 S520, S530D, i550, i560, S600, S6300, S630, S750, i850, 
 i6100, i6500, i860, i865, BJC-8200, S800, S900, S9000, 
 S820, S820D, i950, S830D, i9100, i990, i960, i965, i900D, 
 i905D, i9900, i9950, MP360 Series, MP370 Series, 
 MP390 Series, MP700, MP730, iP1000, iP1500, iP2000, 
 iP3000, iP4000, iP4000R, MP750, MP760, MP780, iP5000, 
 iP6000D, iP8500, DS700, iP90, DS810, iP1200, iP1600, 
 iP2200, iP6210D, iP6220D, MP150, MP170, MP450, MP500, 
 MP830, iP4200, iP5200, iP5200R, iP6600D

< Printer Driver Add-On Module Programýný Kaldýrma >

Gereksiz olan Printer Driver Add-On Module programýný aþaðýdaki 
yordama göre silin:

 1. [Baþlat] menüsünden, aþaðýdaki öðeleri seçin:
    Windows Vista TM için: [Denetim Masasý]-[Programlar]-
    [Programlar ve Özellikler]
    Windows XP için: [Denetim Masasý]-[Program Ekle veya Kaldýr]
    Windows 2000 için: [Ayarlar]-[Denetim Masasý]-[Program 
    Ekle/Kaldýr]

 2. [Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module] programýný ve 
   ardýndan [Yüklemeyi Kaldýr]([Kaldýr]) seçeneðini týklatýn.

 3. Yüklemeyi kaldýrmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 2.04