readme_polish.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

Copyright CANON INC. 2006. Wszelkie prawa zastrze¿one.

____________________________________________________________________

Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module V1.00
dla systemu Microsoft(R) Windows(R)
Instrukcje

____________________________________________________________________

"Microsoft" i "Windows" s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi lub 
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Windows Vista jest zastrze¿onym znakiem towarowym lub znakiem 
towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 
w innych krajach. Wszystkie inne wymienione tu nazwy i marki mog¹ byæ 
znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi nale¿¹cymi do 
ich odpowiednich w³aścicieli.
____________________________________________________________________

< Spis treści >

Wprowadzenie
 Przedmowa
 Sk³adniki instalacji
 Drukarki zgodne z tym produktem
 Odinstalowywanie modu³u Printer Driver Add-On Module

====================================================================
Wprowadzenie
====================================================================

< Przedmowa >

Niniejszy produkt jest modu³em rozszerzaj¹cym funkcjonalnośæ 
sterownika drukarki do drukarek Canon Inkjet.
Po instalacji tego produktu u¿ytkownik mo¿e u¿ywaæ sterownika 
drukarki do konfiguracji funkcji kompensacji i przetwarzania danych 
obrazu, takich jak fotografie.

< Sk³adniki instalacji >

Pakiet instalacyjny zawiera nastêpuj¹ce sk³adniki:

 - Installer (setup.exe)
  Umo¿liwia zainstalowanie modu³u Canon Inkjet Printer Driver 
  Add-On Module na komputerze.

 - Modu³ Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module 
  Rozszerza funkcjonalnośæ sterownika drukarki.

 - Informacje dodatkowe (readme_polish.txt)
  Niniejszy dokument. Zawiera on wa¿ne informacje na temat modu³u 
  Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module.

< Drukarki zgodne z tym produktem >

Z niniejszym produktem zgodne s¹ nastêpuj¹ce drukarki:

 S100, S100SP, S200, S200SP, i320, i250, i255, i350, i355, 
 S300, S330, i70, i450, i470D, i455, i475D, i80, S500, 
 S520, S530D, i550, i560, S600, S6300, S630, S750, i850, 
 i6100, i6500, i860, i865, BJC-8200, S800, S900, S9000, 
 S820, S820D, i950, S830D, i9100, i990, i960, i965, i900D, 
 i905D, i9900, i9950, MP360 Series, MP370 Series, 
 MP390 Series, MP700, MP730, iP1000, iP1500, iP2000, 
 iP3000, iP4000, iP4000R, MP750, MP760, MP780, iP5000, 
 iP6000D, iP8500, DS700, iP90, DS810, iP1200, iP1600, 
 iP2200, iP6210D, iP6220D, MP150, MP170, MP450, MP500, 
 MP830, iP4200, iP5200, iP5200R, iP6600D

< Odinstalowywanie modu³u Printer Driver Add-On Module >

Niepotrzebny modu³ Printer Driver Add-On Module nale¿y usun¹æ, 
postêpuj¹c zgodnie z poni¿sz¹ procedur¹:

 1. Z menu [Start] wybierz kolejno nastêpuj¹ce polecenia:
    W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista TM: [Panel 
    sterowania]-[Programy]-[Programy i funkcje]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows XP: [Panel 
    sterowania]-[Dodaj lub usuñ programy]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000: [Ustawienia]-
    [Panel sterowania]-[Dodaj/usuñ programy]

 2. Kliknij opcjê [Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module] 
   i kliknij opcjê [Odinstaluj]([Usuñ]).

 3. W celu odinstalowania postêpuj zgodnie z instrukcjami na 
   ekranie.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 2.06