readme_czech.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

Copyright CANON INC. 2006. Všechna práva vyhrazena.

____________________________________________________________________

Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module V1.00
pro systém Microsoft(R) Windows(R)
Pokyny

____________________________________________________________________

"Microsoft" a "Windows" jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation registrované
v USA a/nebo v jiných zemích.
Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná
známka spoleènosti Microsoft Corporation registrovaná
v USA a/nebo v jiných zemích. Všechny další zde uvedené názvy
a obchodní znaèky mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých pøíslušných majitelù.
____________________________________________________________________

< Obsah >

Úvod
 Pøedmluva
 Instalaèní komponenty
 Tiskárny kompatibilní s tímto produktem
 Odinstalace doplòkového modulu ovladaèe tiskárny

====================================================================
Úvod
====================================================================

< Pøedmluva >

Tento modul rozšiøuje funkce ovladaèe tiskárny pro tiskárny 
Canon Inkjet.
Po instalaci tohoto produktu mùžete pomocí ovladaèe tiskárny nastavit
funkce pro opravu a zpracování obrazových dat (napø. fotografií).

< Instalaèní komponenty >

Instalaèní sada obsahuje následující souèásti:

 - Installer (setup.exe)
  Nainstaluje doplòkový modul ovladaèe tiskárny Canon Inkjet
  Printer Driver Add-On Module do poèítaèe.
 
 - Doplòkový modul ovladaèe tiskárny Canon Inkjet Printer
  Driver Add-On Module
  Rozšiøuje funkce ovladaèe tiskárny.

 - Readme (readme_czech.txt)
  Tento dokument. Obsahuje dùležité informace o doplòkovém modulu
  ovladaèe tiskárny Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module.

< Tiskárny kompatibilní s tímto produktem >

S tímto produktem jsou kompatibilní následující tiskárny:

 S100, S100SP, S200, S200SP, i320, i250, i255, i350, i355, 
 S300, S330, i70, i450, i470D, i455, i475D, i80, S500, 
 S520, S530D, i550, i560, S600, S6300, S630, S750, i850, 
 i6100, i6500, i860, i865, BJC-8200, S800, S900, S9000, 
 S820, S820D, i950, S830D, i9100, i990, i960, i965, i900D, 
 i905D, i9900, i9950, MP360 Series, MP370 Series, 
 MP390 Series, MP700, MP730, iP1000, iP1500, iP2000, 
 iP3000, iP4000, iP4000R, MP750, MP760, MP780, iP5000, 
 iP6000D, iP8500, DS700, iP90, DS810, iP1200, iP1600, 
 iP2200, iP6210D, iP6220D, MP150, MP170, MP450, MP500, 
 MP830, iP4200, iP5200, iP5200R, iP6600D

< Odinstalace doplòkového modulu ovladaèe tiskárny >

Nepotøebný doplòkový modul ovladaèe tiskárny odstraòte
následujícím zpùsobem:

 1. V nabídce [Start] vyberte následující možnosti:
    V systému Windows Vista TM: [Ovládací panely]-[Programy]-
    [Programy a funkce]
    Windows XP: [Ovládací panely]-[Pøidat nebo odebrat programy]
    Windows 2000: [Nastavení]-[Ovládací panely]-
    [Pøidat nebo odebrat programy]

 2. Klepnìte na položku [Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module]
   a tlaèítko [Odinstalovat]([Odebrat]).

 3. Pøi odinstalaci postupujte podle pokynù na obrazovce.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.82