License_EURO0013.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

EINDGEBRUIKERS SOFTWARE-LICENTIE-OVEREENKOMST
ATTENTIE: GELIEVE DIT DOCUMENT TE LEZEN ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN. 
Dit document is een overeenkomst tussen u, de eindgebruiker van de software (de "Software"), en CANON Inc., gevestigd te 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japan ("Canon").
Door de Software te installeren verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN WORDT U GEACHT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AKKOORD TE ZIJN GEGAAN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST SLUIT HET INSTALLATIEPROGRAMMA DAN TERSTOND AF. DE SOFTWARE ZAL NIET GEINSTALLEERD WORDEN EN U HEEFT GEEN RECHT OM HET TE GEBRUIKEN. IN DAT GEVAL, EN INDIEN DE SOFTWARE AAN U VERSTREKT WERD MET CANON HARDWARE, DAN KUNT U DE SOFTWARE, SAMEN MET DE ONGEBRUIKTE HARDWARE, IN DE ORIGINELE VERPAKKING TERUGBRENGEN NAAR DE PLAATS WAAR U HET VERKREGEN HEEFT. ONDER OVERLEGGING VAN EEN GELDIG AANKOOPBEWIJS ONTVANGT U DE DOOR U BETAALDE PRIJS RETOUR.  

U verklaart zich akkoord om de Software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.
Eigendom en Auteursrecht: Alle rechten, rechtstitels en belangen in de Software en bijbehorende documentatie zijn eigendom van Canon (of haar toeleveranciers). Canon (of haar toeleveranciers) zal ten alle tijde alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in de Software en bijbehorende documentatie behouden, inclusief alle opvolgende kopieën, ongeacht de vorm, daarvan. Het is u niet toegestaan om de auteursrechtvermelding van Canon en/of haar licentiegevers, vervat in de Software en bijbehorende documentatie, inclusief kopieën daarvan, te wijzigen, verplaatsen of verwijderen. 
Licentie: Uw licentie om de Software te gebruiken is niet-exclusief en niet-overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is in deze Overeenkomst. U bent gerechtigd om: (1) één kopie van de Software te gebruiken ("gebruiken" betekent het opslaan, laden, installeren, opstarten of vertonen van de Software) voor uw eigen doeleinden. U mag toestaan dat andere gebruikers van andere computers die zijn aangesloten op het lokale netwerk, "local area network", waarop uw computers zijn aangesloten (de "LAN Gebruikers") de Software gebruiken mits u zich ervan verzekerd dat alle LAN Gebruikers de voorwaarden van deze Overeenkomst naleven en onderworpen zijn aan dezelfde beperkingen en verplichtingen waaraan u bent onderworpen; (2) een redelijk aantal back-up kopieën van de Software te maken ter ondersteuning van het toegestane gebruik, mits dergelijke kopieën allen de Canon auteursrechtvermelding bevatten zoals deze voorkomt in de aan u overhandigde originele versie van de Software; (3) de Software en de voordelen van deze Overeenkomst over te dragen aan een andere persoon, mits deze persoon akkoord is gegaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst en u ophoudt met alle gebruik van de Software, alle kopieën die u van de Software heeft gemaakt overdraagt aan deze persoon dan wel alle niet overgedragen kopieën vernietigt. Indien de verkrijgende persoon niet instemt met deze voorwaarden dan eindigt deze Overeenkomst van rechtswege. 
Het is u niet toegestaan om: (1) de Software of gedeelten daarvan, dan wel de bijbehorende documentatie te (doen) verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, te kopiëren, te veranderen, te wijzigen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen, te de-compileren, te ontmantelen, reverse-engineering toe te passen, of afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op de Software of gedeelten daarvan, of de Software te gebruiken tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst en alleen in omstandigheden uitdrukkelijk toegestaan door de wet; (2) de Software of gedeelten daarvan te vermenigvuldigen of te verhandelen op wat voor manier dan ook tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst en alleen in omstandigheden uitdrukkelijk toegestaan door de wet. 
Export beperking: U verklaart zich akkoord om de Software of de bijbehorende documentatie niet uit het land, waar u het oorspronkelijk verkreeg, te brengen of te verzenden naar andere landen zonder de vereiste toestemming van de relevante regeringen. U verklaart zich akkoord om te voldoen aan alle export wetgeving, beperkingen en regelingen van het (de) betrokken land(-en), alsmede aan de U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), en om de Software niet uit te voeren, te heruitvoeren, direct dan wel indirect, in strijd met zulke wetgeving, beperkingen en regelingen, of zonder alle noodzakelijke toestemmingen.
Duur en Beëindiging: Deze Overeenkomst wordt van kracht op het moment van aanvaarding, ofwel door uw acceptatie ofwel door uw gebruik van de Software, en zal voortduren totdat (1) deze door u beëindigd wordt door middel van vernietiging van de Software en bijbehorende documentatie inclusief alle kopieën, of (2) door Canon beëindigd wordt door middel van schriftelijke opzegging ingeval u enige voorwaarde van deze Overeenkomst schendt. Op het moment van beëindiging, om welke reden dan ook en aanvullend op het uitoefenen door Canon van haar respectievelijke juridische rechten, zult u onmiddellijk alle kopieën van de Software en bijbehorende documentatie vernietigen, inclusief alle Software die opgeslagen is op een harddisk of een computer in uw bezit of waarover u controle uitoefent.
Ondersteuning en Updates: Canon, Canon's dochterondernemingen of filialen, en hun geautoriseerde vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor het onderhouden van of hulp bieden bij het gebruik van de Software of bijbehorende documentatie. Er zullen geen updates, fixes of ondersteuning beschikbaar zijn voor de Software of de bijbehorende documentatie. 
BEPERKTE GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT ("AS IS") ZONDER GARANTIE OF ANDERE GELIJKSOORTIGE VOORWAARDE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET ALGEHELE RISICO MET BETREKKING TOT KWALITEIT EN WERKING VAN DE SOFTWARE RUST OP U. INDIEN DE SOFTWARE AANTOONBARE GEBREKEN VERTOONT, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN NOODZAKELIJK HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING (EN NIET VOOR REKENING VAN CANON, CANON'S DOCHTERONDERNEMINGEN OF FILIALEN EN HUN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS). IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSTELSELS IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN EN U HEEFT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE KUNNEN VARIËREN PER STAAT OF RECHTSTELSEL. 

CANON, CANON'S DOCHTERONDERNEMINGEN OF FILIALEN EN HUN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE OVEREENSTEMMEN MET UW VEREISTEN NOCH DAT ER MET DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT. 
Indien de Software door Canon of Canon's dochterondernemingen verstrekt wordt via een medium, zoals een CD-ROM, dan garanderen Canon of Canon's dochterondernemingen dat het medium waarop de Software is opgeslagen gedurende een periode van negentig (90) dagen na de oorspronkelijke datum van aankoop, aan te tonen door een geldig aankoopbewijs of anderszins, bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

TER BESCHIKKING STAANDE MIDDELEN VOOR DE KLANT. De totale aansprakelijkheid van Canon, Canon's dochterondernemingen en filialen, hun geautoriseerde vertegenwoordigers en uw enige aanspraak daarop zal de vervanging zijn van het medium dat niet voldoet aan de BEPERKTE GARANTIE en dat, onder overlegging van een geldig aankoopbewijs of anderszins, is terug gebracht naar Canon's lokale verkooppunt in het land waar u de Software verkregen heeft. De BEPERKTE GARANTIE is niet van toepassing indien de gebreken in het medium het gevolg zijn van een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik van de Software en het zal ook niet van toepassing zijn op anderen dan de originele gebruiker van de Software. 
DE UITDRUKKELIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST KOMEN IN DE PLAATS VOOR ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, TOEZEGGINGEN (ANDERS DAN FRAUDULEUZE TOEZEGGINGEN), BELOFTES, CONDITIES EN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE WET, JURISPRUDENTIE, GEWOONTE, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS, WELKE HIERBIJ, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN UITGESLOTEN.
Garanties: Op de media waarop de Software is vastgelegd is een garantie van toepassing voor materiaal of fabricage gebreken, bij normaal gebruik, voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de aankoopdatum, aan te tonen door een geldig aankoopbewijs of anderszins. Deze beperkte garantie geldt niet indien de gebreken in het medium het gevolg zijn van een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik van de Software en het zal ook niet van toepassing zijn op anderen dan de originele gebruiker van de Software. U bent verantwoordelijk voor de keuze, het onderhoud en de compatibiliteit van de hardware en software componenten van het betreffende computersysteem. 

U zult de Software voor uw eigen risico laden en gebruiken. In geen geval zullen Canon (of haar derden-toeleveranciers) jegens u aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade onder deze Overeenkomst of enig daaruit voortvloeiend contract of onrechtmatige daad (daaronder zonder beperking inbegrepen nalatigheid) in verband met het verstrekken van de Software of het nalaten daarvan, noch voor enig direct of indirect omzetverlies, indirecte verliezen of schade (ongeacht of Canon geïnformeerd is over zulke verliezen of schade), of voor incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit welke daad dan ook, ongeacht de oorzaak, betreffende uw gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software, of voor fouten of onvolkomenheden in de Software, tenzij daar expliciet in deze Overeenkomst in wordt voorzien. In geen geval zullen Canon, Canon's dochterondernemingen en hun geautoriseerde vertegenwoordigers, aansprakelijk zijn voor enige gebreken in de Software, al dan niet onder bovenstaande garanties vallend.

De uitdrukkelijke voorwaarden van deze Overeenkomst komen in de plaats voor alle garanties, voorwaarden, toezeggingen, beloftes, condities en verplichtingen voortvloeiend uit de wet, jurisprudentie, gewoonte, handelsgebruik of anderszins, welke hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, worden uitgesloten.      
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN CANON, CANON'S DOCHTERONDERNEMINGEN OF FILIALEN EN HUN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS OF CANON'S LICENTIEGEVERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK (DAARONDER ZONDER BEPERKING BEGREPEN SCHADE DOOR OMZETVERLIES, ONDERBREKING VAN WERKZAAMHEDEN OF VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE), ONGEACHT OF CANON, CANON'S DOCHTERONDERNEMINGEN OF FILIALEN OF HUN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS OF CANON'S LICENTIEGEVERS GEÏNFORMEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. CANONS AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ VOOR EEN TEKORTKONING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST HETZIJ VOOR ONRECHTMATIGE DAAD (DAARONDER ZONDER BEPERKING INBEGREPEN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL IN GEEN GEVAL HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT VOOR HET CANON PRODUCT WAARVOOR DE SOFTWARE IS ONTWORPEN DOOR U BETAALD IS OF, INDIEN DE SOFTWARE NIET IS ONTWORPEN VOOR EEN SPECIFIEK CANON PRODUCT, HET BEDRAG DAT DOOR U VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CANON JEGENS U BEPERKEN OF UITSLUITEN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN DOOD OF LICHAMELIJK LETSEL OF VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR CANON'S GROVE NALATIGHEID OF OPZET OF VOOR SCHADE VOORTVLOEIEND UIT BOEK 6, ARTIKELEN 185 T/M 193 VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK (PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID) DAN WEL UIT BOEK 7, ARTIKELEN 1 T/M 38, VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK (CONSUMENTENKOOP).

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN AANTASTEN. 
Bepaling betreffende beperkte rechten van de regering van de Verenigde Staten van Amerika: de Software en de bijbehorende documentatie wordt verschaft met BEPERKTE RECHTEN. Het gebruik, de vermenigvuldiging of de openbaarmaking door agentschappen van de regering van de Verenigde Staten van Amerika is afhankelijk van de beperkingen zoals uiteen gezet in paragraaf (c) (1) (ii) van de clausule inzake de Rechten op Technische Data en Computer Software van DFARS 252.227-7013 (the "Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013) of paragraaf (c) (1) and (2) van de Commerciële Computer Software - Beperkte Rechten clausule van 48 CFR 52.227-19 (the "Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at 48 CFR 52.227-19"), zoals van toepassing. Fabrikant is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japan.
Algemeen: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Canon met betrekking tot de Software en gaat uit boven alle voorgaande mondelinge of schriftelijke toezeggingen, overeenkomsten of beloftes betreffende de Software. Geen der partijen zal een beroep kunnen doen op uitlatingen gedaan naar elkaar voor het aangaan van deze Overeenkomst (tenzij deze uitlating frauduleus werd gedaan). Een dergelijke partij heeft als enige middel het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst zoals neergelegd in deze Overeenkomst. 

Indien op enig moment een deel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, onder welk rechtstelsel dan ook, dan zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aantasten of in gevaar brengen. 

Het niet of vertraagd uitoefenen door Canon van haar rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst zal in geen geval opgevat kunnen worden als het afstand doen door Canon van zodanige rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen. 

Wijzigingen of aanpassingen in deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Canon. 
Derden begunstiging: De bepalingen van deze Overeenkomst, voorzover ze betrekking hebben op derden-toeleveranciers van Canon, zijn direct afdwingbaar door zodanige derden-toeleveranciers.
Toepasselijk Recht: Deze Overeenkomst wordt beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen die mogelijk uit deze Overeenkomst voortkomen zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Uitsluitend Canon zal echter het recht hebben om afstand te doen van deze bepaling en om deze Overeenkomst af te dwingen onder het lokale recht en jurisdictie van de gebruiker. 
BEVESTIGING: DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN WORDT U GEACHT TE HEBBEN BEVESTIGD DAT U DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN BEGREPEN HEEFT EN DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.94