License_EURO000e.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

SZOFTVER FELHASZNÁLÓI LICENCSZERZÕDÉS
FIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, EZT A DOKUMENTUMOT OLVASSA EL FIGYELMESEN A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELÕTT. 
A jelen dokumentum az Ön, mint a szoftver (a "Szoftver") végfelhasználója és a CANON Inc., székhelye: 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokió 146-8501, Japán ("Canon") (és/vagy annak külsõ beszállítói vagy leányvállalatai vagy társvállalatai) között jött létre.
Ön a Szoftver telepítésével magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen Szerzõdés feltételeit.
A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL A JELEN SZERZÕDÉS RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA VÉLELMEZETT. AMENNYIBEN ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN SZERZÕDÉS RENDELKEZÉSEIT, AKKOR AZONNAL ZÁRJA BE A JELEN TELEPÍTÕ PROGRAMOT. EBBEN AZ ESETBEN A SZOFTVER TELEPÍTÉSE SIKERTELEN ÉS ÖN NEM VÁLIK JOGOSULTTÁ A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA. ILYEN ESETBEN, VALAMINT HA A SZOFTVERHEZ EGY CANON HARDVERREL EGYÜTT JUTOTT HOZZÁ, A SZOFTVERT A MÉG NEM HASZNÁLT HARDVERREL EGYÜTT, A VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLATOT CSATOLVA, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN VISSZAVIHETI ARRA A HELYRE, AHOL AZT VÁSÁROLTA. 

Ön vállalja, hogy a Szoftvert csak az alábbiakban rögzített feltételeknek megfelelõen használja.
Tulajdonjog és szerzõi jog: A Szoftverhez és annak dokumentációjához fûzõdõ összes jog, jogcím és haszon a Canont (illetve annak külsõ beszállítóit, leányvállalatait vagy társvállalatait) illeti meg. A Canon (illetve annak külsõ beszállítói, leányvállalatai vagy társvállalatai) a Szoftverhez és a Szoftver dokumentációjához valamint - formától függetlenül - azok késõbbi másolataihoz fûzõdõ szerzõi jog illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos tulajdonosa. 
Hacsak a jelen Szerzõdés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Canon sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem ad át és nem biztosít az Ön számára semmiféle licencet vagy jogot a Canon és a Canon licenceladók szellemi tulajdonjogára vonatkozóan. Ön nem módosíthatja, nem távolíthatja el és nem törölheti a Canonnak és/vagy a Canon licencátadóknak a Szoftverben és annak dokumentációjában illetve azok esetleges másolatában lévõ, szerzõi jogra vonatkozó figyelmeztetését.
Licenc: Az Ön Szoftver használatára vonatkozó joga nem kizárólagos, és hacsak a jelen Szerzõdés kifejezetten másként nem rendelkezik, nem átruházható. Ön a következõkre jogosult: (1) a Szoftver egy darab példányát saját céljára használni (a "használat" a szoftver tárolását, betöltését, telepítését, futtatását vagy megjelenítését jelenti); Ön a Szoftver használatát megengedheti az Ön számítógépét is magában foglaló helyi hálózathoz kapcsolt más számítógépek használóinak ( a " LAN használók"), feltéve, hogy Önnek biztosítania kell azt, hogy valamennyi LAN használó a jelen Szerzõdés rendelkezéseit betartsa és, hogy valamennyi LAN használóra az Önt az alábbiak szerint terhelõ korlátozások és kötelezettségek vonatkozzanak. (2) ésszerû számú másolatot készíteni a Szoftverrõl az engedélyezett felhasználás támogatása érdekében, feltéve, hogy e példányok tartalmazzák a Canon szerzõi jogra vonatkozó figyelmeztetését, ahogy az az Önnek átadott Szoftver eredeti példányán is szerepel; (3) a Szoftvert és a jelen Szerzõdést másra engedményezni, feltéve, hogy a szóban forgó személy beleegyezett abba, hogy a jelen Szerzõdés feltételeit elfogadja, Ön pedig beszünteti a Szoftver használatát, az Ön által készített összes Szoftvermásolatot átadja az adott személynek, az át nem adott példányokat pedig megsemmisíti. Ha az engedményes nem fogadja el a feltételeket, úgy a jelen Szerzõdés automatikusan megszûnik.
Ön nem jogosult: (1) a Szoftvert és annak dokumentációját sem részben sem egészben bérbe adni, lízingelni, al-licencet kiadni azokra, kölcsönadni, értékesíteni, másra engedményezni, átadni, átruházni, módosítani, adaptálni, összevonni, lefordítani, más programozási nyelvre átfordítani, visszafordítani, visszafejteni, módosítani, megváltoztatni, azok belsõ felépítését elemezni, illetve azok alapján származékos alkotásokat létrehozni, a fentiekre másoknak megbízást adni, illetve másoknak lehetõvé tenni a Szoftver illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentáció használatát, hacsak azt a jelen Szerzõdés kifejezetten meg nem engedi, de akkor is kizárólag és csakis a törvény által kifejezetten megengedett mértékben és körülmények között; (2) a Szoftvert vagy annak bármilyen részét bármely módon reprodukálni vagy forgalmazni, illetve mások számára lehetõvé tenni a Szoftver vagy annak bármilyen részének bármely módon történõ reprodukálását illetve forgalmazását, kivéve, ha azt a jelen Szerzõdés kifejezetten megengedi, de akkor is kizárólag és csakis a törvény által kifejezetten megengedett mértékben és körülmények között.
Exportkorlátozás: Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftvert és annak dokumentációját abból az országból, ahol eredetileg beszerezte, nem küldheti és viheti ki más országokba, anélkül, hogy megszerezte volna a mindenkori kormány jóváhagyását. Ön vállalja, hogy a szóban forgó ország(ok) exportra vonatkozó törvényeit, korlátozásait és elõírásait valamint az Egyesült Államok Exportigazgatási Szabályzatát ("EAR") maradéktalanul betartja, és a Szoftvert sem közvetlenül, sem közvetett úton nem exportálja és nem reexportálja a törvények, korlátozások és elõírások megsértésével, a szükséges jóváhagyások beszerzése nélkül.
Idõtartam és megszûnés: A jelen Szerzõdés akkor lép életbe, amikor Ön elfogadásra utaló magatartásával vagy a szoftver használatával elfogadja a jelen Szerzõdés feltételeit, és megszûnésig marad érvényben. Ön a Szoftver és annak dokumentációja illetve azok összes példányának megsemmisítésével szüntetheti meg a jelen Szerzõdést. A Szerzõdés megszûnik akkor is, ha Ön nem tesz eleget a Szerzõdés bármely feltételének. A Szerzõdés bármilyen okból történõ megszûnése esetén a vonatkozó törvényes jogok Canon által történõ érvényesítése mellett Ön köteles haladéktalanul megsemmisíteni a Szoftvert és a Szoftver dokumentáció összes példányát, beleértve az Ön birtokában, rendelkezése vagy felügyelete alatt lévõ számítógép-merevlemezen tárolt esetleges példányokkal együtt.
Támogatás és frissítés: A Canonnak, a Canon leányvállalatoknak és társvállalatoknak, azok forgalmazóinak és kereskedõinek nem képezi feladatát, hogy a Szoftvert vagy annak dokumentációját karbantartsa vagy segítséget nyújtson annak használatához. A Szoftverhez és annak dokumentációjához nincs frissítés, javítás és támogatás.
KORLÁTOZOTT GARANCIAVÁLLALÁS. A SZOFTVER “AHOGY VAN" ALAPON KERÜL ÁTADÁSRA, BÁRMINEMÛ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A MINÕSÉGRE ÉS/VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT VAGY FELTÉTELEKET IS. A SZOFTVER MINÕSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOT TELJES MÉRTÉKBEN ÖN VISELI. AMENNYIBEN A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖN (ÉS NEM A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TÁRSVÁLLALATAI, FORGALMAZÓI ÉS KERESKEDÕI) VISELI A SZÜKSÉGES SZERVIZ, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES ÁLLAMOK ÉS JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETÕVÉ A VÉLT GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁ ÖNRE NEM ÉRVÉNYES. EZ A GARANCIA KONKRÉT TÖRVÉNYI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS EZEN TÚLMENÕEN ÖNNEK MÁS JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMRÓL ÁLLAMRA ILLETVE JOGHATÓSÁGRÓL JOGHATÓSÁGRA VÁLTOZNAK.

A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TÁRSVÁLLALATAI, AZOK FORGALMAZÓI ÉS KERESKEDÕI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A SZOFTVER ÁLTAL MEGTESTESÍTETT FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ÉS HOGY A SZOFTVER FOLYAMATOSAN VAGY HIBAMENTESEN MÛKÖDIK.
A Canon illetve a Canon leányvállalata garantálja, hogy a Szoftvert hordozó médium, mint pl. CD-ROM, rendeltetésszerû használat esetén, nyugta vagy más dokumentum által igazolt beszerzés napjától számított kilencven (90) napon át anyaghibától és gyártási hibától mentesen mûködik.

A VÁSÁRLÓ JOGORVOSLATI LEHETÕSÉGEI. A Canonnak, a Canon leányvállalatainak és társvállalatainak, azok forgalmazóinak és kereskedõinek a kizárólagos felelõssége és az Ön egyedüli jogorvoslati lehetõsége abban áll, hogy a KORLÁTOZOTT GARANCIA feltételeit nem teljesítõ adathordozót kicseréltetheti, ha azt a nyugta vagy más dokumentum egy példányával együtt visszaszolgáltatja a Canon azon országban mûködõ helyi értékesítési leányvállalatának, ahol Ön a Szoftvert beszerezte. A KORLÁTOZOTT GARANCIA nem érvényes, ha az adathordozó hibája balesetbõl, a Szoftverrel való visszaélésbõl vagy a Szoftver nem rendeltetésszerû használatából ered, és kizárólag a Szoftver eredeti felhasználójára érvényes.
A JELEN SZERZÕDÉS FELTÉTELEI HELYETTESÍTIK A TÖRVÉNYBÕL, A SZOKÁSJOGBÓL, A KERESKEDELMI GYAKORLATBÓL, ÜZLETMENETBÕL VAGY MÁSBÓL KÖVETKEZÕ GARANCIÁT, FELTÉTELT, NYILATKOZATOT (KIVÉVE A HAMIS NYILATKOZATOKAT), KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKAT, FELTÉTELEKET ÉS KÖTELEZETTSÉGEKET, AMELYEKET A JELEN SZERZÕDÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR.
FELELÕSSÉGKORLÁTOZÁS. A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TÁRSVÁLLALATAI, AZOK FORGALMAZÓI ÉS KERESKEDÕI ILLETVE A CANON LICENCADÓK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELÕSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN KONKRÉT VAGY MÁS KÁRÉRT (NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, AZ ÜZLET FENNAKADÁSÁT ILLETVE AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI VAGY TÁRSVÁLLALATAI, AZOK FORGALMAZÓI VAGY KERESKEDÕI VAGY A CANON LICENCADÓK TÁJÉKOZTATÁST ADTAK-E A KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETÕSÉGÉRÕL. A CANON JELEN SZERZÕDÉSBÕL KIFOLYÓLAG VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGE - FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁROKOZÁSRA A SZERZÕDÉS KERETÉBEN VAGY AZON KÍVÜL (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS) VAGY MÁS MÓDON KERÜL SOR - SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG AZON CANON TERMÉK ÁRÁNAK ÖN ÁLTAL KIFIZETETT ÖSSZEGÉT, AMELYHEZ A SZOFTVER KÉSZÜLT, ILLETVE HA A SZOFTVER NEM EGY ADOTT CANON TERMÉKHEZ KÉSZÜLT, AKKOR AZ ÖN ÁLTAL A SZOFTVERÉRT FIZETETT ÁRNAK MEGFELELÕ ÖSSZEGET.

A JELEN SZERZÕDÉSBE FOGLALTAK NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM ZÁRJÁK KI A CANON ÖNNEL SZEMBENI FELELÕSSÉGÉT AZ OLYAN KÁROK TEKINTETÉBEN, AMELYEK HALÁLBÓL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBÕL VAGY A CANON SÚLYOS GONDATLANSÁGÁBÓL VAGY SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGMULASZTÁSÁBÓL EREDNEK VAGY A HOLLAND POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 6. KÖTETÉNEK 185-193. BEKEZDÉSÉBÕL ILLETVE ANNAK 7. KÖTETÉNEK 1-38. BEKEZDÉSÉBÕL (LAKOSSÁGI VÁSÁRLÁSOK) SZÁRMAZNAK.

A JELEN SZERZÕDÉSBEN FOGLALTAK SEMMILYEN MÓDON NEM CSORBÍTHATJÁK A FOGYASZTÓK TÖRVÉNY ADTA JOGAIT.
Az USA kormányzatának korlátozott jogokra való figyelmeztetése: a Szoftver és annak dokumentációja KORLÁTOZOTT JOGOKKAL kerül átadásra. Az USA kormányhivatalai által történõ felhasználás, másolás és közzététel a DFARS 252.227-7013 Mûszaki adatokkal és számítógépes szoftverrel kapcsolatos jogok (Rights in Technical Data and Computer Software) (c) (1) (ii) pontjában illetve a 48 CFR 52.227-19 Kereskedelmi számítógépes szoftverek - Korlátozott jogok (c) (1) és (2) pontjában rögzített megszorítások alá esik. A gyártó a Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokió 146-8501, Japán.
Általános: A jelen Szerzõdés az Ön és a Canon között a Szoftverrel kapcsolatban létrejött teljes megállapodást megtestesíti, és a Szoftver tekintetében mindennemû elõzõleg tett szóbeli és írásbeli kijelentés, megállapodás és egyezség helyébe lép. A felek egyike sem tarthat igényt jogorvoslatra a neki tett olyan nyilatkozatok vonatkozásában, amelyekre alapozva a jelen Szerzõdésbe belépett (hacsak azt nem megtévesztés szándékával tették), és az ilyen fél egyedül a jelen Szerzõdés szerinti szerzõdésszegésért tarthat igényt jogorvoslatra.

Ha az illetékes bíróság a jelen Szerzõdés bármely részét bármikor részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli az adott ország törvényei alapján, úgy ez nem befolyásolja és nem csorbítja a jelen Szerzõdés egyéb rendelkezéseinek jogszerûségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Amennyiben a Canon nem gyakorolja vagy késedelmesen gyakorolja a jelen Szerzõdés alapján fennálló valamely jogát, jogosítványát vagy jogorvoslati lehetõségét, az semmilyen körülmények között nem tekinthetõ az adott jogról, jogosítványról vagy jogorvoslati lehetõségrõl való lemondásnak.

A jelen Szerzõdés módosítása mindaddig nem lép életbe, amíg azt írásba nem foglalták és az alá nem írta a Canon erre jogosult képviselõje.
Harmadik fél kedvezményezett: A jelen Szerzõdés rendelkezéseit, amennyiben azok a Canon harmadik fél beszállítóira, leányvállalataira és/vagy társvállalataira vonatkoznak, közvetlenül érvényesíthetik a Canon külsõ beszállítói, leányvállalati és/vagy társvállalatai.
Jog: A jelen Szerzõdésre és annak értelmezésére a holland törvények az irányadók. A felek között a jelen Szerzõdés kapcsán esetlegesen felmerülõ viták a holland Amszterdami Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A Canon azonban saját belátásától függõen jogosult a jelen Szakasztól eltekinteni, és a jelen Szerzõdésre nézve a helyi és/vagy a felhasználó telephelyén érvényes jogot alkalmazni.
ELISMERVÉNY: A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL VÉLELMEZETT, HOGY ÖN A JELEN SZERZÕDÉST ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ANNAK RENDELKEZÉSEIT ÉS FELTÉTELEIT KÖTELEZÕNEK ISMERTE EL.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.62