License_EURO000b.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
HUOMIO: LUE TÄMÄ SOPIMUS ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA.
Tämä asiakirja muodostaa sopimuksen sinun, ohjelmiston (jäljempänä "Ohjelmisto") loppukäyttäjän ja CANON Inc:in, 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japani (jäljempänä "Canon").

ASENTAMALLA OHJELMISTON SINUN KATSOTAAN SITOUTUNEEN NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIA EHTOJA. MIKÄLI ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIA EHTOJA, SULJE TÄMÄ ASENNUSOHJELMA VÄLITTÖMÄSTI. OHJELMAA EI TÄLLÖIN ASENNETA EIKÄ SINULLA OLE OIKEUTTA SITÄ KÄYTTÄÄ. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA, JA JOS OHJELMA TOIMITETTIIN SINULLE YHDESSÄ CANON LAITTEEN KANSSA, VOIT PALAUTTAA OHJELMISTON, YHDESSÄ ALKUPERÄISESSÄ PAKKAUKSESSA OLEVAN KÄYTTÄMÄTTÖMÄN LAITTEEN KANSSA OSTOPAIKKAAN YHDESSÄ OSTOTAPAHTUMAN TODENTAVAN KUITIN KANSSA HYVITYKSEN SAAMISEKSI.
Lataamalla Ohjelmiston suostut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

Sitoudut käyttämään Ohjelmistoa vain jäljempänä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
Omistus- ja tekijänoikeudet: Kaikki Ohjelmistoon ja sitä koskevaan aineistoon liittyvät oikeudet ja etuudet kuuluvat Canonille (tai sen jälleenmyyjille, tytäryhtiöille tai sisaryhtiöille). Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Ohjelmistoon ja sitä koskevaan aineistoon sekä niitä koskeviin kopioihin muodosta riippumatta säilyvät kaikissa tilanteissa Canonilla (tai sen jälleenmyyjillä, tytäryhtiöillä tai sisaryhtiöillä). Ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin esitetty, Canon ei myönnä tai siirrä tällä sopimuksella sinulle mitään Canonin tai sen lisenssinantajien tekijänoikeuksiin kohdistuvia nimenomaisia tai oletettuja lisenssejä tai muita oikeuksia. Sinulla ei ole lupa muuttaa, poistaa tai tuhota Canonin tai sen lisenssinantajien tekijänoikeusilmoituksia Ohjelmistosta tai sitä koskevasta aineistosta tai mistään näiden kopioista. 
Käyttöoikeus: Sinulle annetaan oikeus käyttää Ohjelmistoa ei-yksinoikeudella, eikä käyttöoikeus ole siirrettävissä muissa kuin tässä sopimuksessa erikseen mainituissa tilanteissa. Sinulla on oikeus: (1) käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota ("käyttää" tarkoittaa Ohjelmiston säilytystä, lataamista, asennusta, ajamista tai näyttämistä) omiin sisäisiin tarkoituksiisi; voit antaa muita tietokoneita käyttävien muiden käyttäjien, jotka ovat yhteydessä koneesi käsittävään lähiverkkoon, käyttää Ohjelmistoa ("Lähiverkkokäyttäjät") sillä ehdolla, että varmistut siitä, että Lähiverkkokäyttäjät noudattavat tämän Sopimuksen mukaisia ehtoja ja noudattavat samoja rajoituksia ja velvollisuuksia kuin sinä. (2) tehdä Ohjelmistosta kohtuullinen määrä varakopioita tukemaan sallittua käyttöä sillä edellytyksellä, että kaikki tällaiset kopiot sisältävät huomautuksen Canonin tekijänoikeuksista siten kuin se ilmenee sinulle toimitetussa Ohjelmiston alkuperäiskappaleessa; (3) siirtää Ohjelmisto ja Ohjelmistoa koskevan lisenssin edut toiselle henkilölle sillä edellytyksellä, että tämä henkilö on sitoutunut hyväksymään Ohjelmiston käyttöoikeutta koskevat ehdot ja että sinä lopetat kokonaan Ohjelmiston käyttämisen, siirrät kaikki tekemäsi Ohjelmiston kopiot tälle henkilölle tai tuhoat kaikki kopiot, joita ei ole siirretty. Jos siirron vastaanottaja ei hyväksy tällaisia ehtoja, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti. 
Sinulla ei ole oikeutta: (1) vuokrata, alilisensioida, lainata, myydä, siirtää, kopioida, muokata, muunnella, yhdistää tai kääntää Ohjelmistoa, muuttaa sitä toiselle ohjelmistokielelle, suorittaa Ohjelmiston käänteistä käännöstä tai muutoin tutkia Ohjelmistokoodia, purkaa Ohjelmistoa tai millään tavoin muuttaa sitä luettavaan muotoon, luoda koko Ohjelmistosta tai sen osasta tai niitä koskevasta aineistosta johdettuja uusia tuotteita tai sallia kolmannen tahon suorittaa edellä mainittuja toimenpiteitä, tai käyttää itse tai sallia kolmannen tahon käyttää Ohjelmistoa tai siihen liittyvää aineistoa muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla, ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännössä nimenomaisesti sallitut käyttötavat ja olosuhteet; (2) jäljentää tai muutoin käsitellä Ohjelmistoa tai mitään sen osaa tai sallia kolmannen osapuolen jäljentää tai muutoin käsitellä Ohjelmistoa tai mitään sen osaa muulla tavoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla, ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännössä nimenomaisesti sallitut käyttötavat ja olosuhteet.

Vientirajoitus: Sitoudut olemaan lähettämättä tai viemättä Ohjelmistoa tai sitä koskevaa aineistoa alkuperäisen hankintamaan ulkopuolelle ilman toimivaltaisen hallituksen viranomaisten antamaa lupaa. Sitoudut noudattamaan kaikkia asiaan liittyvien maiden vientilakeja ja rajoituksia mukaan lukien Yhdysvaltain vientirajoitussäännöt (U.S. Export Administration Regulations "EAR"), ja olemaan viemättä Ohjelmistoa suoraan tai epäsuorasti vastoin tällaisia lakeja, rajoituksia, määräyksiä tai tarvittavia suostumuksia.  
Sopimusaika ja sen päättyminen: Tämä sopimus astuu voimaan suoritettuasi toimenpiteet, jotka osoittavat sinun hyväksyneen sopimuksen tai käyttämällä Ohjelmistoa, ja sen voimassaolo jatkuu siihen saakka kun se päätetään. Voit päättää tämän sopimuksen voimassaolon hävittämällä Ohjelmiston ja sitä koskevan aineiston sekä kaikki näiden kopiot. Sopimus voidaan päättää myös, jos jätät noudattamatta joitain tämän sopimuksen määräyksiä. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Canon voi käyttää kaikkia sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, minkä lisäksi sinun on välittömästi hävitettävä kaikki Ohjelmiston ja siihen liittyvän aineiston kappaleet ja näiden kopiot mukaan lukien kaikki omistamillesi tai hallinnassasi tai määräysvallassasi oleville tietokoneille tallennetut Ohjelmistot.  
Tuki ja päivitys: Canon, Canonin tytäryhtiöt, niiden jälleenmyyjät tai kauppiaat eivät ole vastuussa Ohjelmiston ylläpidosta tai Ohjelmiston käyttöneuvonnasta tai ohjeistuksesta. Ohjelmistolle tai sen ohjeistukselle ei ole päivityksiä, korjauksia eikä tukea.

RAJOITETTU TAKUU. OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI LUPAUKSIA MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI LUPAUKSET LIITTYEN OHJELMISTON LAATUUN JA/TAI SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. VASTUU OHJELMISTON LAADUSTA TAI KÄYTETTÄVYYDESTÄ KUULUU YKSINOMAISESTI SINULLE. JOS OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VAIN SINÄ (EI CANON, CANONIN TYTÄRYHTIÖT, JÄLLEENMYYJÄT TAI KAUPPIAAT) OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTOON TAI KORJAUKSIIN LIITTYVISTÄ KUSTANNUKSISTA. JOTKUT VALTIOT TAI OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOLLOIN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUUN. TÄMÄN TAKUUN LISÄKSI SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA JURIDISIA OIKEUKSIA RIIPPUEN VALTIOSTA TAI OIKEUSTOIMIALUEESTA. 

CANON, CANONIN TYTÄRYHTIÖT, JÄLLEENMYYJÄT JA KAUPPIAAT EIVÄT VASTAA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTON OMINAISUUDET VASTAAVAT VAATIMUKSIASI, TAI ETTÄ OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSETTÄ JA VIRHEETTÖMÄSTI.
Mikäli Ohjelmisto tarjotaan tallennusvälineessä, kuten CD-ROMissa, Canon tai Canonin tytäryhtiöt takaavat, että tallennusväline, jolle Ohjelmisto on tallennettu, on materiaali- ja valmistusvirheetön normaalissa käytössä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun ostokuitin tai muun vastaavan todisteen perustella otit sen vastaan. 

ASIAKKAAN OIKEUDET. Canonin, Canonin tytäryhtiöiden ja sisaryhtiöiden, niiden jälleenmyyjien ja kauppiaiden vastuu ja sinun oikeutesi rajoittuu kokonaisuudessaan sellaisen Ohjelmiston sisältävän tallennusvälineen vaihtamiseen, joka ei vastaa RAJOITETTUA TAKUUTA. Tällöin Ohjelmisto on palautettava Canonin paikalliselle myyntiyhtiölle siinä maassa, josta hankit Ohjelmiston, ja osto on todistettava joko ostotositteen avulla tai muutoin. RAJOITETTUA TAKUUTA ei sovelleta, jos tallennusvälineen virheellisyys johtuu tapaturmasta, väärinkäytöstä tai väärinasennuksesta, eikä takuuta sovelleta muihin kuin Ohjelmiston alkuperäiseen käyttäjään. 
TÄMÄN SOPIMUKSEN NIMENOMAISET MÄÄRÄYKSET KUMOAVAT KAIKKI TAKUUT, EHDOT, LUPAUKSET (PAITSI HARHAANJOHTAMISTARKOITUKSESSA ANNETUT LUPAUKSET), SITOUMUKSET, MÄÄRÄYKSET JA VELVOITTEET JOTKA PERUSTUVAT LAKEIHIN JA SÄÄDÖKSIIN, KAUPPATAPAAN TAI MUUHUN SEIKKAAN, JA NE KAIKKI KATSOTAAN KUMOTUIKSI SIIHEN SAAKKA KUIN SE ON VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAAN MAHDOLLISTA.
VASTUUNRAJOITUS. CANON, CANONIN TYTÄRYHTIÖT TAI SISARYHTIÖT, NIIDEN JÄLLEENMYYJÄT, KAUPPIAAT TAI LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MUUN KALTAISISTA VAHINGOISTA (MUKAANLUKIEN RAJOITUKSETTA TULONMENETYKSET, TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT TAI LIIKETOIMINTAA KOSKEVIEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT), SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ CANONILLE, CANONIN TYTÄRYHTIÖILLE TAI SISARYHTIÖILLE, NÄIDEN JÄLLEENMYYJILLE, KAUPPIAILLE TAI LISENSSINANTAJILLE ILMOITETTIIN TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. CANONIN VAHINKONKORVAUSVASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYEN EI VOI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITTÄÄ SEN CANON-TUOTTEEN MYYNTIHINTAA, JOHON OHJELMISTO ON SUUNNITELTU JA JONKA HINNAN OLET MAKSANUT, TAI JOS OHJELMISTOA EI OLE SUUNNITELTU MIHINKÄÄN ERITYISEEN CANON-TUOTTEESEEN, EDELLÄ TARKOITETTU KORVAUSVASTUU EI VOI YLITTÄÄ OHJELMISTOSTA MAKSAMAASI KAUPPAHINTAA. 

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA CANONIN VASTUUTA SINUUN KOHDISTUVISTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI NIISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA CANON ON AIHEUTTANUT TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄLLÄ HUOLIMATTOMUUDELLA, TAI JOTKA OVAT SYNTYNEET ALANKOMAIDEN SIVIILILAKIKOKOELMAN KIRJAN 6 ARTIKLAN 185-193 (TUOTEVASTUU) PERUSTEELLA TAI ALANKOMAIDEN SIVIILILAKIKOKOELMAN KIRJAN 7 ARTIKLOJEN 1-38 (KULUTTAJAOSTOT) PERUSTEELLA. 

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI VAIKUTA KULUTTAJIEN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN. 

Yhdysvaltojen hallituksen huomautus rajoitetuista oikeuksista: Ohjelmisto ohjeistuksineen toimitetaan käyttöön RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Käyttö, toisintaminen tai paljastaminen Yhdysvaltojen hallituksen toimielinten toimesta on soveltuvin osin niiden käyttörajoitusten alaista, jotka on asetettu joko säännöksissä:
"subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013" tai säännöksissä "subparagraphs (c) (1) and (2) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19". Valmistaja on Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japani. 
Yleiset ehdot: Tämä sopimus muodostaa sinun ja Canonin välisen Ohjelmistoon liittyvän koko sopimuksen, ja se korvaa kaikki aikaisemmat Ohjelmistoa koskevat suulliset tai kirjalliset järjestelyt, sopimukset tai välipuheet. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vedota mihinkään sille esitettyihin lausuntoihin, joihin tämä osapuoli luotti solmiessaan tämän sopimuksen (ellei kyseistä lausuntoa ole tehty erehdyttämistarkoituksessa), ja osapuolten oikeudet tämän sopimuksen määräysten rikkomisesta määräytyvät ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Jos toimivaltainen tuomioistuin minä tahansa ajankohtana toteaa minkä tahansa sopimuskohdan joko kokonaan tai osittain lain vastaiseksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi soveltuvan lain mukaan, tämä seikka ei vaikuta muiden tämän sopimuksen ehtojen lainmukaisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. 

Jos Canon jättää käyttämättä jotain tämän sopimuksen sille antamaa oikeutta, valtaa tai oikeussuojakeinoa, se ei kuitenkaan missään olosuhteissa tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta, vallasta tai oikeussuojakeinosta. 

Ollakseen päteviä tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti, ja ne on vahvistettava Canonin toimivaltaisen edustajan allekirjoituksella. 
Kolmas osapuoli edunsaajana: Tämän sopimuksen määräykset, jotka liittyvät Canonin tytäryhtiöihin ja/tai jälleenmyyjiin, ovat suoraan kyseisten tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien sovellettavissa ja näiden toimesta täytäntöönpantavissa. 

Sovellettava laki: Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Alankomaiden lakeja. Kaikki tästä sopimuksesta syntyvät osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Amsterdamin alioikeudessa Alankomaissa. Canonilla on kuitenkin yksinomainen oikeus jättää tämä sopimusmääräys huomioimatta ja vaatia sopimuksen täytäntöönpanoa Ohjelmiston käyttäjän paikallisen lain mukaisesti tämän kotipaikan tuomioistuimessa.
SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN: ASENTAMALLA OHJELMISTON SINUN KATSOTAAN MYÖNTÄNEEN, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN SOPIMUKSEN, YMMÄRTÄNYT SEN JA ETTÄ SUOSTUT NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.43