License_EURO0006.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

SOFTWARELICENSAFTALE
OBS: GENNEMLÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT, FØR SOFTWAREN INSTALLERES.

Dette dokument udgør en aftale mellem Dem, slutbrugeren af denne Software ("Software(n)") og CANON Inc., der har sit forretningssted på 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ("Canon") (og/eller dennes tredjepartsleverandører, datterselskaber eller koncernforbundne selskaber)

Når De installerer denne Software, accepterer De at være bundet af betingelserne i denne aftale.

VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DE AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. HVIS DE IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, SKAL DE ØJEBLIKKELIGT LUKKE INSTALLATIONSPROGRAMMET. SÅ VIL SOFTWAREN IKKE BLIVE INSTALLERET, OG DE VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL AT BRUGE DEN. I SÅ FALD, OG HVIS SOFTWAREN BLEV LEVERET TIL DEM SAMMEN MED CANON HARDWARE, KAN DE RETURNERE SOFTWAREN SAMMEN MED DEN UBRUGTE HARDWARE I DEN ORIGINALE EMBALLAGE TIL INDKØBSSTEDET SAMMEN MED ET BEVIS FOR KØBET FOR AT FÅ TILBAGEBETALING.

De accepterer, kun at bruge Softwaren i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, der er anført nedenfor.
Ejerforhold og ophavsret: Alle rettigheder, adkomst til og interesser i denne Software og dens dokumentation ejes af Canon (eller dennes tredjepartsleverandører, datterselskaber eller koncernforbundne selskaber). Canon (eller dennes tredjepartsleverandører, datterselskaber eller koncernforbundne selskaber) beholder til enhver tid alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til Softwaren og dens dokumentation og alle senere kopier heraf, uanset formen. Medmindre andet udtrykkeligt er anført i denne aftale, tildeler eller overdrager Canon ikke til Dem nogen udtrykkelig eller indirekte licens eller rettighed til Canons og dennes licensgiveres immaterielle rettigheder. De må ikke ændre, flytte eller slette en ophavsrettigheds notits fra Canon og/eller dennes licensgivere, som er indeholdt i Softwaren eller dens dokumentation, inklusiv enhver kopi heraf.
Licens: Deres licens til brug af Softwaren er ikke-eksklusiv og, bortset fra som udtrykkeligt anført i denne aftale, ikke-overdragelig. De har tilladelse til (1) at bruge en kopi af Softwaren ("bruge" betyder lagring, indlæsning, installation, udførelse eller fremvisning af Softwaren) til Deres egne interne formål. De kan tillade andre brugere af andre computere, der er forbundet til det lokale netværk, der omfatter Deres computer ("LAN-brugere"), at bruge Softwaren, forudsat at De sikrer, at alle LAN-brugere overholder betingelserne i denne Aftale og iagttager de begrænsninger og pligter, som De pålægges i henhold hertil. (2) fremstille et rimeligt antal sikkerheds kopier af Softwaren til støtte for den tilladte brug, forudsat at alle kopier indeholder notitsen om Canons ophavsret, således som den fremtræder i den originale kopi af Softwaren, som De har modtaget; (3) overdrage Softwaren og rettighederne ifølge denne aftale til en anden person, forudsat at denne person har accepteret at være underlagt betingelserne i denne aftale, og De samtidigt ophører med al brug af Softwaren, overdrager alle kopier af Softwaren, som De måtte have fremstillet, til denne person eller destruerer alle kopier, der ikke er blevet overdraget. Hvis den, til hvem overdragelsen sker, ikke accepterer disse betingelser, ophører denne aftale automatisk.
De har ikke tilladelse til: (1) at udleje, lease, give i underlicens, udlåne, sælge, overdrage, videregive, overføre, kopiere, modificere, tilpasse, sammenlægge, oversætte, konvertere til et andet programmeringssprog, foretage reverse engineering, dekompilere, modificere, ændre, demontere eller skabe afledte værker baseret på Softwaren i sin helhed eller dele deraf eller den dertil relaterede dokumentation, eller få tredjepart til at foretage dette, eller bruge Softwaren eller lade tredjepart bruge Softwaren eller den dermed forbundne dokumentation på anden måde end som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale eller i den udstrækning og under de omstændigheder, der udtrykkeligt og ufravigeligt er tilladt ved lov; (2) reproducere eller forhandle Softwaren eller nogen del deraf eller tillade tredjepart at reproducere eller forhandle Softwaren eller nogen del deraf på nogen måde, undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale eller i den udstrækning og under de omstændigheder, der udtrykkeligt og ufravigeligt er tilladt ved lov.
Eksportbegrænsning: De accepterer, ikke at sende eller bringe Softwaren eller dens dokumentation ud af det land, hvor De oprindeligt har erhvervet den, til andre lande uden nogen påkrævet tilladelse af de relevante myndigheder. De accepterer, at overholde alle eksport love og restriktioner og regler gældende i pågældende lande, samt USA's eksport myndigheders regler (U.S. Export Administration Regulations ("EAR")), og ikke direkte eller indirekte at eksportere eller geneksportere Softwaren i uoverensstemmelse med sådanne love, restriktioner og regler, eller uden alle nødvendige tilladelser.
Løbetid og Ophør: Denne aftale er gældende fra Deres accept heraf ved tilkendegivelsen af Deres accept eller ved brug af Softwaren, og den skal være gældende indtil den opsiges. De kan opsige denne aftale ved at destruere Softwaren og dens dokumentation sammen med alle kopier deraf. Denne aftale kan også ophøre, såfremt De ikke overholder betingelserne heri. Uanset grunden til ophør, skal De, i tillæg til at Canon håndhæver sine respektive juridiske rettigheder, omgående destruere samtlige kopier af Softwaren og dens dokumentation, herunder al Software, der er lagret på harddisken på computere, som De besidder, har beføjelser over eller kontrollerer.
Support og opdatering: Canon, Canons datterselskaber eller koncernforbundne selskaber, deres distributører og forhandlere er ikke ansvarlige for at vedligeholde eller hjælpe Dem med brug af Softwaren eller dens dokumentation. Softwaren eller dens dokumentation vil ikke blive opdateret eller repareret, og der ydes ej heller support på Softwaren eller dens dokumentation.
GARANTIBEGRÆNSNING. DENNE SOFTWARE LEVERES SOM DEN "ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI ELLER LØFTER AF NOGEN ART, HVERKEN STILTIENDE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER LØFTER VEDRØRENDE KVALITET OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DE BÆRER DEN FULDE RISIKO FOR SOFTWARENS KVALITET OG PRÆSTATION. SÅFREMT DET VISER SIG, AT SOFTWAREN ER MANGELFULD, SKAL DE (OG IKKE CANON, CANONS DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, DERES DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE) BÆRE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION. NOGLE LANDE TILLADER IKKE DENNE UDELUKKELSE AF STILTIENDE GARANTIER ELLER LØFTER, OG DEN OVEN NÆVNTE EKSKLUSION GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DEM. DENNE GARANTI GIVER DEM SÆRLIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, OG DE HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

CANON, CANONS DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, DERES DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE GARANTERER IKKE, AT DERES KRAV TIL DE I SOFTWAREN INDEHOLDTE FUNKTIONER VIL BLIVE OPFYLDT, ELLER AT DRIFTEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI.  
Såfremt Canon eller Canons datterselskaber leverer Softwaren på et medium, som f.eks. en cd-rom,  garanterer Canon eller Canons datterselskaber, at det medium, hvorpå Softwaren er lagret, vil være fri for defekter i materiale og udførelse i forbindelse med almindelig brug i en periode på 90 dage fra den dag, hvor De modtog det i henhold til kvittering eller anden dokumentation.

KUNDENS RETSMIDLER. Canon, Canons datterselskaber og koncernforbundne selskaber, deres distributører og forhandlere påtager sig det fulde ansvar for, og Deres eneste retsmiddel er omlevering af det medium, der ikke opfylder ovennævnte oplysninger vedrørende GARANTIBEGRÆNSNING, og som returneres til Canons lokale salgsselskab, der opererer i det land, hvor De erhvervede Softwaren, ved forevisning af kopi af kvittering eller lignende. Ovennævnte oplysninger vedrørende GARANTIBEGRÆNSNING gælder ikke, hvis mediets defekt skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse af Softwaren og kan ikke udstrækkes til andre end den prindelige bruger af Softwaren.
DE UDTRYKKELIGE BETINGELSER I DENNE AFTALE TRÆDER I STEDET FOR ALLE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER (BORTSET FRA SVIGAGTIGE ERKLÆRINGER), TILSAGN, VILKÅR OG FORPLIGTELSER I MEDFØR AF LOVE, SÆDVANERET, HANDELSSÆDVANE, HANDELSPRAKSIS ELLER ANDET, SOM ALLE HERMED UDELUKKES I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOV.
ANSVARSBEGRÆNSNING. CANON, CANONS DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, DERES DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE OG CANONS LICENGIVERE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEM FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, HÆNDELIGE, SPECIELLE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDEN ELLER TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATIONER), UANSET OM CANON, CANONS DATTERSELSKABER ELLER KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, DERES DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE ELLER CANONS LICENSGIVERE ER MEDDELELT OM MULIGHEDEN AF EN SÅDAN ERSTATNING. CANONS ANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, HVADENTEN DET ER ANSVAR I KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER MISLIGHOLDELSE) ELLER ANDET SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL PRISEN, DE HAR BETALT FOR DET CANON-PRODUKT, HVORTIL SOFTWAREN ER UDVIKLET, 
ELLER HVIS SOFTWAREN IKKE ER UDVIKLET TIL ET SPECIFIKT CANON-PRODUKT, ET BELØB SVARENDE TIL DEN PRIS, DE HAR BETALT FOR SOFTWAREN. 

INTET I DENNE AFTALE SKAL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE CANONS ANSVAR OVER FOR DEM FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE PÅ GRUND AF CANONS MISLIGHOLDELSE ELLER GROVE UAGTSOMHED I HENHOLD TIL NEDERLANDSK CIVILRET, BOG 6, §§ 185 TIL 193 (PRODUKTANSVAR) ELLER BOG 7, §§ 1-38 (FORBRUGERKØB).

INTET I DENNE AFTALE SKAL PÅVIRKE FORBRUGERENS LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.
Amerikansk bekendtgørelse vedrørende begrænsede rettigheder: Denne Software og dens dokumentation har begrænsede rettigheder. Brug, duplikering eller fremlæggelse fra amerikanske statslige organer er pålagt begrænsninger som anført enten i pkt. (c) (1) (ii) af DFARS klausul 252.227-7013 vedrørende "Rights in Technical Data and Computer Software" (rettigheder vedrørende tekniske oplysninger og computer software) eller pkt. (c) (1) og (2), 48 CFR 52.227-19 af "Commercial Computer Software - Restricted Rights" (erhvervsmæssig computer software - begrænsede rettigheder). Producenten er Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.

Generelt: Denne aftale udgør hele aftalekomplekset mellem Dem og Canon vedrørende Softwaren, og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige erklæringer, aftaler eller forståelser vedrørende Softwaren. Ingen af parterne skal have nogen retslige beføjelser med hensyn til erklæringer, der er afgivet til dem, og som de har stolet på, da de indgik denne aftale (medmindre en sådan erklæring er svigagtig), og en sådan parts eneste beføjelse skal være i forbindelse med aftalebrud, som anført i denne aftale.

Hvis en del af denne aftale på noget tidspunkt findes helt eller delvist ulovlig af en kompetent domstol i en given jurisdiktion, ugyldig eller uvirksom i henhold til lovgivningen i en given jurisdiktion, skal det ikke påvirke eller svække lovligheden, gyldigheden eller retskraften af andre bestemmelser i denne aftale.

Canons manglende eller forsinkede udøvelse af nogen rettighed, beføjelse eller retsmiddel i henhold til denne aftale skal under ingen omstændigheder have virkning som et afkald på sådanne rettigheder, beføjelser eller retsmidler.

Ingen ændring af denne aftale skal være gyldig, medmindre den er foretaget skriftligt og er underskrevet af en bemyndiget repræsentant for Canon.
Begunstigede tredjeparter: I det omfang bestemmelserne i denne aftale vedrører Canons tredjepartsleverandører, datterselskaber og/eller koncernforbundne selskaber, kan bestemmelserne i denne aftale håndhæves direkte af Canons tredjepartsleverandører, datterselskaber og/eller koncernforbundne selskaber.
Lovgivning: Denne aftale skal udøves og fortolkes i henhold til nederlandsk lovgivning. Alle tvister mellem parterne som måtte opstå i forbindelse med denne aftale kan kun afgøres af byretten i Amsterdam. Canon skal dog have ret til at frafalde nærværende bestemmelse og håndhæve denne aftale i henhold til brugerens lokale lovgivning og/eller værneting.
BEKRÆFTELSE: VED TILKENDEGIVELSE AF AT HAVE ACCEPTERET AFTALEN ELLER VED BRUG AF SOFTWAREN BEKRÆFTER DE HERVED AT HAVE LÆST OG FORSTÅET DENNE AFTALES INDHOLD OG ACCEPTERER HERVED AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.54