License_EURO0005.txt Driver File Contents (aomvstea23us.exe)

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉ LICENCI K SOFTVÉRU
POZOR: PØEÈTÌTE SI PROSÍM TENTO DOKUMENT PØED INSTALACÍ SOFTVÉRU.
Tento dokument je smlouvou mezi vámi, koncovým uživatelem softvéru (dále "Softvér") a spoleèností CANON Inc., s místem podnikání na 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japonsko (dále "Canon") (a/anebo tøetími stranami - dodavateli, poboèkami nebo pøidruženými spoleènostmi).
Instalací softvéru souhlasíte, že jste vázáni podmínkami vymezenými v této Smlouvì. 
INSTALACÍ TOHOTO SOFTVÉRU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, OKAMŽITÌ TENTO INSTALAÈNÍ PROGRAM ZAVØETE. SOFTVÉR SE NENAINSTALUJE A VY HO NEBUDETE MÍT PRÁVO POUŽÍVAT. V TAKOVÉM PØÍPADÌ, A KDYŽ VÁM BYL TENTO SOFTVÉR DODANÝ ZÁROVEÒ S HARDVÉREM CANON, MÙŽETE SOFTVÉR VRÁTIT SPOLU S NEPOUŽITÝM HARDVÉREM V PÙVODNÍM BALENÍ NA MÍSTO, KDE JSTE HO KOUPILI SPOLU S DOKLADEM O ZAPLACENÍ NA VRÁCENÍ PENÌZ.
Souhlasíte s používáním softvéru výhradnì za níže uvedených podmínek. 
Vlastnictví a autorská práva: Všechna práva, názvy a výhody Softvéru a jeho dokumentace patøí spoleènosti Canon (její poboèce, nebo pøidružené spoleènosti nebo tøetí stranì - dodavateli). Spoleènost Canon (její poboèka, nebo pøidružená spoleènost nebo tøetí strany - dodavatelé) si za každých podmínek ponechává všechna autorská práva, a jiné práva duševního vlastnictví k Softvéru, jeho dokumentaci, a ke všem dodateèným kopiím, bez ohledu na jejich formu. Kromì pøípadu, který by tady byl výslovnì uveden, se vám neudìluje spoleèností Canon žádná licence, na žádné duševní vlastnictví spoleènosti Canon a/anebo držitelù jeho licence, ani žádné právo, vyjádøené nebo zahrnuté, se tímto nepøenáší. Nesmíte zmìnit, odstranit ani vymazat poznámku o autorských právech spoleènosti Canon a/anebo držitelù jeho licence, které obsahuje Softvér, nebo jeho dokumentace, vèetnì jejich jakékoli kopie.
Licence: Tato licence k používání Softvéru je nevýhradní, ale vyhrazuje se - jako je výslovnì uvedeno v této Smlouvì - její nepøevoditelnost. Je povoleno: (1) používat jednu kopii Softvéru ("používání" znaèí uskladnìní, naètení, instalace, spouštìní nebo zobrazování softvéru) pro vlastní použití; Uživatelùm jiných poèítaèù pøipojeným k místní síti, ke které je pøipojený Váš poèítaè (uživatelé LAN), mùžete dovolit používat tento Softvér, ale musíte se ujistit, že všichni LAN uživatelé dodrží podmínky této smlouvy a budou podléhat omezením a povinnostem, kterým podle této smlouvy podléháte.(2) vytváøení rozumného poètu záložních kopií Softvéru na podporu povoleného používání, za pøedpokladu, že všechny takové kopie budou obsahovat poznámku o autorských právech spoleènosti Canon tak, jak je to uvedeno na pùvodním balení Softvéru, které vám bylo dodáno; (3) pøenášet Softvér a výhody této Smlouvy na další osobu, za pøedpokladu, že tato osoba souhlasila s pøijetím podmínek této Smlouvy, a vy pøestanete s jakýmkoli užíváním Softvéru, odevzdáte všechny kopie softvéru, které jste vyrobili této osobì, pøípadnì všechny neodevzdané kopie znièíte. Pokud by kterákoli ze stran pøenosu nedodržela tyto podmínky, platnost této Smlouvy se okamžitì konèí.
Pøesná formulace se mùže lišit v závislosti od druhu softvéru. Standardní formulace tak, jak je uvedená výše, mùže sloužit jako základ, ale být pozdìji pozmìnìna, za úèelem pøizpùsobení se k specifickému softvéru (napøíklad nìkterý softvér si bude vyžadovat pøipojení k centrálním serverùm, nebo jiným specifickým druhùm hardvéru, nìkteré aplikace mohou poskytovat urèité množství licencí, atd.).
Nesmí se: (1) pronajímat, poskytnout podlicenci, pùjèovat, prodávat, pøidìlovat, pøevádìt, transferovat, kopírovat, modifikovat, adaptovat, sluèovat, pøekládat, konvertovat do jiných programovacích jazykù, zpìtnì vystavovat, dekompilovat, upravovat, pozmìòovat, rozebírat, nebo vytváøet derivované produkty založené na celku, nebo èásti Softvéru nebo jeho dokumentace, ani prostøednictvím tøetí strany, 
Omezení pro export: Zavazujete se neposílat, nebo nepøenášet Softvér ani jeho dokumentaci mimo krajinu, kde jste ho pùvodnì získali do jiné krajiny bez požadovaného povolení pøíslušných vlád. Souhlasíte s podrobením se všem exportním zákonùm, omezením a smìrnicím zainteresovaných krajin, jako i U.S. Export Administration Regulations ("EAR") - Správa exportních naøízení USA, a nevyvézt, nebo opakovanì nevyvézt, zda pøímo nebo nepøímo bez potøebných oprávnìní, Softvér tak, že by se takové zákony, naøízení a omezení porušili.
Doba trvání a ukonèení: Tato Smlouva je v platnosti od vámi projeveného pøijetí, nebo použitím softvéru, a zùstává v platnosti až do jejího ukonèení. Tuto Smlouvu mùžete ukonèit znièením softvéru a s ním související dokumentace vèetnì všech kopií. Tato Smlouva mùže být ukonèena, pokud nedokážete dodržovat její podmínky. Po ukonèení Smlouvy z jakýchkoli dùvodù, si spoleènost Canon navíc uplatòuje pøíslušné zákonné právo, kdy musíte okamžitì znièit všechny kopie Softvéru a s ním související dokumentaci vèetnì jakéhokoli Softvéru uloženého na pevném disku jakéhokoli poèítaèe, který by vám patøil, podléhal, nebo byl vámi ovládán. 
Podpora a aktualizace: Spoleènost Canon, poboèky nebo pøidružené spoleènosti Canon, jejich distributoøi a obchodníci nejsou zodpovìdní za údržbu, nebo pomoc s použitím softvéru a s ním související dokumentace. K Softvéru a jeho dokumentaci nebude dostupná žádná aktualizace, opravy ani podpora. 
OMEZENÁ ZÁRUKA. SOFTVÉR SE DODÁVÁ "JAK JE" BEZ ZÁRUKY, NEBO JAKÉKOLI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO ZAHRNUTÉ, ALE NE S OMEZENÍM NA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE KVALITY A/NEBO ZPÙSOBILOSTI PRO URÈENÝ ÚÈEL. VŠECHNA RIZIKA KVALITY A VÝKONU SOFTVÉRU NESETE SAMI. POKUD BY SE POTVRDILO POŠKOZENÍ SOFTVÉRU, TAK VY (A NE SPOLEÈNOST CANON, JEJÍ POBOÈKY A PØIDRUŽENÉ SPOLEÈNOSTI, JEJICH DISTRIBUTOØI A OBCHODNÍCI) BERETE NA SEBE CELKOVÉ NÁKLADY VŠECH POTØEBNÝCH NASTAVENÍ, SERVISU A OPRAV. NÌKTERÉ STÁTY NEBO PRÁVNÍ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA NEMUSÍ PLATIT PRO VÁS. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, A MÙŽETE MÍT I JINÉ PRÁVA, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT STÁT OD STÁTU, NEBO JURISDIKCE OD JURISDIKCE. 

SPOLEÈNOST CANON, JEJÍ POBOÈKY A PØIDRUŽENÉ SPOLEÈNOSTI, JEJICH DISTRIBUTOØI A OBCHODNÍCI NEZARUÈUJÍ, ŽE FUNKCE OBSÁHNUTÉ V SOFTVÉRU BUDOU ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKÙM, NEBO ŽE PROVOZ SOFTVÉRU BUDE NEPØERUŠOVANÝ A BEZ CHYB.
Pokud je Softvér dodaný spoleèností CANON nebo její poboèkou na médiu, jako napø. CD- COM, spoleènost Canon, nebo její poboèka zaruèuje, že médium, na kterém bude Softvér uložený, bude bez defektù co se týèe materiálu a procesu výroby, pøi normálním použití po dobu devadesáti (90) dnù od data, kdy jste ho prokazatelnì nabyli podle dokladu o koupi nebo jiným zpùsobem.

ZÁKAZNICKÉ PROSTØEDKY NÁPRAVY. Všechna odpovìdnost spoleènosti Canon, její poboèek a pøíbuzných spoleèností, jejich distributorù a obchodníkù a váš výluèný prostøedek nápravy pøedstavuje výmìnu média, které neodpovídá OMEZENÉ ZÁRUCE, a které se vrátí místní prodejní poboèce, která pùsobí v krajinì, ve které jste prokazatelnì nabyli Softvér podle dokladu o koupi nebo jiným zpùsobem. OMEZENÁ ZÁRUKA neplatí v pøípadì poškození média pøi nehodì nebo, nevhodném použití Softvéru, a nevztahuje se na nikoho dalšího, než je pùvodní uživatel softvéru.
VÝSLOVNÉ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY JSOU NAMÍSTO VŠECH ZÁRUK, PODMÍNEK, VYJÁDØENÍ (KROMÌ PODVODNÝCH VYJÁDØENÍ), ZÁVAZKÙ, TERMÍNÙ A POVINNOSTÍ ZAHRNUTÝCH V STATUTU, ZVYKOVÉM PRÁVU, OBCHODNÍM POUŽITÍ, OBCHODNÍM ØETÌZCI, NEBO JINÉM, PØIÈEMŽ JSOU TÍMTO VYÒATY AŽ DO PLNÉHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM.
OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI. V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEJSOU SPOLEÈNOST CANON, JEJÍ POBOÈKY NEBO PØIDRUŽENÉ SPOLEÈNOSTI, JEJICH DISTRIBUTOØI NEBO OBCHODNÍCI, NEBO LICENÈNÍ PARTNEØI SPOLEÈNOSTI CANON ODPOVÌDNI ZA PØÍMÉ, NEPØÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI ROZSAHU (VÈETNÌ ODPOVÌDNOSTÍ ZA UŠLÝ ZISK, PØERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ), A TO BEZ OHLEDU NA TO, BYLA LI SPOLEÈNOST CANON, JEJÍ POBOÈKY NEBO PØIDRUŽENÉ SPOLEÈNOSTI, JEJICH DISTRIBUTOØI NEBO OBCHODNÍCI, NEBO LICENÈNÍ PARTNEØI SPOLEÈNOSTI CANON OBEZNÁMENI S MOŽNOSTÍ TAKOVÝCH ŠKOD. ODPOVÌDNOST SPOLEÈNOSTI CANON VYPLÝVAJÍCÍ Z, NEBO V SOUVISLOSTI S TAKOVOU SMLOUVOU, A TO NA ZÁKLADÌ KONTRAKTU, PØEÈINU, (VÈETNÌ, A BEZ OMEZENÍ, NEDBALOSTI) NEBO JINAK, V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEPØESÁHNE ÈÁSTKU ROVNAJÍCÍ SE CENÌ VÝROBKU SPOLEÈNOSTI CANON, KTERÝ BYL NA TAKOVÝ ÚÈEL URÈEN, KTEROU JSTE UHRADILI, NEBO JESTLI SOFTVÉR NEBYL URÈENÝ PRO URÈITÝ VÝROBEK CANON, SUMÌ, KTERÁ SE ROVNÁ CENÌ SOFTVÉRU, KTEROU JSTE ZAPLATILI. 

NIC Z TÉTO SMLOUVY NEOMEZÍ LIMITY, ANI NEVYLOUÈÍ ODPOVÌDNOST SPOLEÈNOSTI CANON ZA ŠKODY VYCHÁZEJÍCÍ Z ÚMRTÍ NEBO ÚRAZU, NEBO ZA ŠKODY, ZPÙSOBENÉ Z HRUBÉ NEDBALOSTI SPOLEÈNOSTI CANON NEBO ÚMYSLNÉHO ZLÉHO CHOVÁNÍ, SPOLEÈNOSTI CANON PODLE HLAVY 6, PARAGRAFY 185 AŽ 193, NIZOZEMSKÉHO OBÈANSKÉHO ZÁKONÍKU (SPOLEHLIVOST VÝROBKU) NEBO HLAVY 7, PARAGRAFY 1 AŽ 38, NIZOZEMSKÉHO OBÈANSKÉHO ZÁKONÍKU (SPOTØEBITELSKÝ NÁKUP).

NIC Z TÉTO SMLOUVY NEOVLIVNÍ ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTØEBITELE .
Poznámka o omezení práv vládou USA: Softvér a s ním související dokumentace je poskytovaná s OMEZENÝMI PRÁVY. Použití, kopírování, nebo nahlédnutí èiniteli vlády USA podléhá omezením prohlášeným v pododstavci (c) (1) (ii) odseku Práva v technických údajích a poèítaèovém softvéru v DFARS 252.227-7013, nebo pododstavcích (c) (1) a (2) Komerèního poèítaèového softvéru - Omezená práva v 48 CFR 52.227-19, podle toho, které je použitelné. Výrobcem je spoleènost Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japonsko.
Všeobecnì: Tato Smlouva ustanovuje celkovou dohodu mezi vámi a spoleèností Canon vzhledem k Softvéru, a nahrazuje jakékoli pøedcházející ústní i písemné vyjádøení, dohody nebo závazky k Softvéru. Žádná strana nemá prostøedek nápravy vzhledem k jakémukoli stanovisku, ke kterému se zavázala pøijetím této Smlouvy (ledaže by takové stanovisko bylo vytvoøeno podvodnì), a jediným prostøedkem nápravy takové strany bude pro porušení kontraktu, jak se to pøedpokládá v této Smlouvì.

Pokud by bylo soudem nebo kompetentní jurisdikcí kdykoli zjištìno, že tato Smlouva je celkem nebo èásteènì protizákonná, neplatná nebo neuplatnitelná v jakémkoli vztahu k zákonu nebo jurisdikci, tento fakt neovlivní a nenaruší legálnost, platnost ani uplatnitelnost jakéhokoli jiného opatøení v této Smlouvì.

Selhání nebo opoždìní spoleènosti Canon pøi uplatòovaní jakéhokoli práva, nároku nebo prostøedku v rámci této Smlouvy za žádných okolností nebude znamenat zøíkání se tìchto práv, nárokù nebo prostøedkù.

Žádná zmìna nebo úprava této Smlouvy nebude platná, dokud nebude sepsaná a podepsaná oprávnìným pøedstavitelem spoleènosti Canon. 
Možnosti tøetích stran: Ustanovení této Smlouvy jsou platná ve stejné míøe jak pro spoleènost Canon, tak i pro její poboèky a/nebo pøidružené spoleènosti nebo tøetí strany - dodavatele, a jsou nimi pøímo vymahatelné.
Použitelné právo: Tato Smlouva se bude øídit a bude interpretována v souladu se zákony Nizozemska. Všechny spory mezi stranami, které by mohla tato Smlouva vyvolat budou rozhodnuty výhradnì Oblastním soudem v Amsterodamu. Spoleènost Canon bude mít však výhradní právo zøíci se tohoto Odstavce, a uplatòovat tuto Smlouvu podle místních zákonù a/nebo jurisdikce uživatele.
SOUHLAS: INSTALACÍ TOHOTO SOFTVÉRU POTVRZUJETE, ŽE JSTE TUTO SMLOUVU PØEÈETLI, POROZUMÌLI JÍ, A SOUHLASILI, ŽE JSTE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.51