AmvTransform.ini Driver File Contents (iXA_20260i-Driver.zip)

[Option]
TitleInfoCount=4
DebugInfoCount=27
UIInfoCount=76
VIDEOWH=0
VIDEOFRAME=3
MTVFILEEXTEND=amv
EXEPLAYER=1
WAITTYPE=0
MEMSIZE=30000000
DISKSIZE=1600000000
BMPADJUST=0

[Chinese(P.R.C)]
TitleInfo00=´íÎó
TitleInfo01=¾¯¸æ
TitleInfo02=Ìáʾ
TitleInfo03=³É¹¦

DebugInfo00=²»Äܳõʼ»¯COM¿â!
DebugInfo01=²»ÄÜ´ò¿ªÎļþ%s!
DebugInfo02=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,²»ÄÜ´´½¨%s!
DebugInfo03=ûÓÐÕÒµ½Îļþ%s!
DebugInfo04=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,ÔØÈëÓ°ÒôÎļþ%sʧ°Ü!
DebugInfo05=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,%sºÍ%sÁ¬½Óʧ°Ü!
DebugInfo06=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,¼ÓÈë%sʧ°Ü!
DebugInfo07=ÉèÖÃÒªµÃµ½µÄýÌåÀàÐÍʧ°Ü!
DebugInfo08=ýÌåÊý¾Ý²»ÄÜ»º´æ!
DebugInfo09=ÄÚ´æ·ÖÅäʧ°Ü!
DebugInfo10=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,²»Äܲ¥·ÅýÌåÎļþ!
DebugInfo11=Filter²»ÄÜÔËÐÐ!
DebugInfo12=ÒôƵÎļþѹËõʧ°Ü!
DebugInfo13=ת»»Íê³É!
DebugInfo14=ÊÓƵÇиîÆðʼʱ¼ä²»ÕýÈ·,ÊÓƵ×Üʱ³¤Îª%dÃë!
DebugInfo15=ÊÓƵÇиî½áÊøʱ¼ä²»ÕýÈ·,ÊÓƵ×Üʱ³¤Îª%dÃë!
DebugInfo16=ûÓÐÕÒµ½°ïÖúÎļþ%s!
DebugInfo17=ûÓÐÕÒµ½Îļþhh.exe!
DebugInfo18=ÎļþÕýÔÚʹÓÃ,»òÕßûÓа²×°½âÂëÆ÷,²¥·Åʧ°Ü!
DebugInfo19=Óû§ÉùÒôÎļþÀàÐͲ»¶Ô!
DebugInfo20=´´½¨%sʧ°Ü!
DebugInfo21=³õʼʧ°Ü!
DebugInfo22=ת»»Îļþʧ°Ü£¬³¢ÊÔÆäËû½âÂëת»»£¿
DebugInfo23=ÎļþÒÑ´æÔÚ£¬¸²¸ÇÎļþ?
DebugInfo24=Çëת»»Íêºó¹Ø±Õ´°¿Ú
DebugInfo25=¼ÌÐøת»»Âð£¿
DebugInfo26=Çë°²×°%s½âÂëÆ÷

UIInfo00=AMVÊÓƵת»»¹¤¾ß
UIInfo01=Ñ¡ÔñҪת»»µÄÓ°ÒôÎļþ·¾¶
UIInfo02=ÓÃеÄÒôƵÎļþÌæ»»ÀϵÄÒôƵÊý¾Ý
UIInfo03=Ñ¡ÔñҪеÄÒôƵÎļþ·¾¶
UIInfo04=AMVÎļþ·¾¶
UIInfo05=ÉèÖÃ
UIInfo06=¿ªÊ¼×ª»»
UIInfo07=Í˳ö
UIInfo08=ÊôÐÔÉèÖÃ
UIInfo09=Ñ¡ÔñÁÙʱÎļþ´æ´¢Ä¿Â¼
UIInfo10=Ñ¡ÔñAMVÎļþÊÓƵ³¤¿í
UIInfo11=Ñ¡ÔñAMVÎļþÒôƵ±ÈÌØÂÊ
UIInfo12=AMVÎļþÿÃë²¥·ÅÖ¡Êý
UIInfo13=È·¶¨
UIInfo14=°ïÖú
UIInfo15=½ØÈ¡Ô´ÊÓƵƬ¶Ï
UIInfo16=ÊÓƵÆðʼʱ¼äµã
UIInfo17=ÊÓƵ½áÊøʱ¼äµã
UIInfo18=AMVÊÓƵת»»¹¤¾ß V1.9
UIInfo19=°æȨËùÓÐ (C) 2005
UIInfo20=²¥·Å
UIInfo21=Í£Ö¹
UIInfo22=Ñ¡Ôñ´æ·ÅAMVÎļþ·¾¶
UIInfo23=16λλͼÑÕÉ«¿Õ¼ä
UIInfo24=¹ØÓÚAMVÊÓƵת»»¹¤¾ß
UIInfo25=Ìí¼ÓÎļþ
UIInfo26=Ñ¡Ôñ
UIInfo27=ÎļþÃû³Æ
UIInfo28=ÒôƵÎļþ
UIInfo29=״̬
UIInfo30=ɾ³ý
UIInfo31=È¥µô
UIInfo32=ÕýÔÚ´¦Àí%sÎļþ...
UIInfo33=ÕýÔÚת
UIInfo34=¸²¸ÇÎļþ
UIInfo35=ÏêÇé
UIInfo36=ÐÅÏ¢
UIInfo37=δ´¦Àí
UIInfo38=¹ØÓÚ
UIInfo39=ÕýÔÚ²¥·Å
UIInfo40=·Å´ó
UIInfo41=ËõС
UIInfo42=ԭʼ
UIInfo43=³¢ÊÔÆäËû½âÂëÆ÷
UIInfo44=ÉùÒô²»×ã²åÈëÉùÒô
UIInfo45=ͼÏñ²»×ã²åÈëͼÏñ
UIInfo46=ÔÝÍ£
UIInfo47=ÉÏÒ»²¿
UIInfo48=ÏÂÒ»²¿
UIInfo49=ʱ¼ä
UIInfo50=Ñ­»·
UIInfo51=È«ÆÁ
UIInfo52=¿ì½ø
UIInfo53=¿ìÍË
UIInfo54=ÊôÐÔ
UIInfo55=ͼÏñÖ¡ÂÊ:
UIInfo56=ÉùÒô²ÉÑùÂÊ:
UIInfo57=ͼÏñ³ß´ç:
UIInfo58=²¥·Åʱ¼ä:
UIInfo59=µçÓ°ÊôÐÔ
UIInfo60=µ÷Õû
UIInfo61=Æðʼʱ¼ä
UIInfo62=½áÊøʱ¼ä
UIInfo63=ÔËÐÐʱ¼ä
UIInfo64=×Üʱ¼ä
UIInfo65=ÊäÈëÎļþ
UIInfo66=AMV´æ·Å·¾¶
UIInfo67=ÆðʼλÖÃ
UIInfo68=½áÊøλÖÃ
UIInfo69=Ñ¡Ôñ
UIInfo70=È¡ÏûÑ¡Ôñ
UIInfo71=ת»»Íê²¥·Å
UIInfo72=ÊÓƵ
UIInfo73=񙮵
UIInfo74=ÔÓÏî
UIInfo75=°²×°±¾³ÌÐòÅÌ·û¿Õ¼ä²»¹»,ÇëÖÁÉÙ·ÖÅä%dMÓ²ÅÌ¿Õ¼ä!
UIInfo76=
UIInfo77=
UIInfo78=

[Chinese(Taiwan)]
TitleInfo00=¿ù»~
TitleInfo01=ĵ§i
TitleInfo02=´£¥Ü
TitleInfo03=¦¨¥\

DebugInfo00=¤£¯àªì©l¤ÆCOM®w!
DebugInfo01=¤£¯à¥´¶}¤å¥ó%s!
DebugInfo02=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¤£¯à³Ð«Ø%s!
DebugInfo03=¨S¦³§ä¨ì¤å¥ó%s!
DebugInfo04=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¸ü¤J¼v­µ¤å¥ó%s¥¢±Ñ!
DebugInfo05=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,%s©M%s³s±µ¥¢±Ñ!
DebugInfo06=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¥[¤J%s¥¢±Ñ!
DebugInfo07=³]¸m­n±o¨ìªº´CÅéÃþ«¬¥¢±Ñ!
DebugInfo08=´CÅé¼Æ¾Ú¤£¯à½w¦s!
DebugInfo09=¤º¦s¤À°t¥¢±Ñ!
DebugInfo10=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¤£¯à¼½©ñ´CÅé¤å¥ó!
DebugInfo11=Filter¤£¯à¹B¦æ!
DebugInfo12=­µÀW¤å¥óÀ£ÁY¥¢±Ñ!
DebugInfo13=Âà´«§¹¦¨!
DebugInfo14=µøÀW¤Á³Î°_©l®É¶¡¤£¥¿½T,µøÀWÁ`®Éªø¬°%d¬í!
DebugInfo15=µøÀW¤Á³Îµ²§ô®É¶¡¤£¥¿½T,µøÀWÁ`®Éªø¬°%d¬í!
DebugInfo16=¨S¦³§ä¨ìÀ°§U¤å¥ó%s!
DebugInfo17=¨S¦³§ä¨ì¤å¥óhh.exe!
DebugInfo18=¤å¥ó¥¿¦b¨Ï¥Î,©ÎªÌ¨S¦³¦w¸Ë¸Ñ½X¾¹,¼½©ñ¥¢±Ñ!
DebugInfo19=¥Î¤áÁn­µ¤å¥óÃþ«¬¤£¹ï!
DebugInfo20=³Ð«Ø%s¥¢±Ñ!
DebugInfo21=ªì©l¥¢±Ñ!
DebugInfo22=Âà´«¤å¥ó¥¢±Ñ¡A¹Á¸Õ¨ä¥L¸Ñ½XÂà´«¡H
DebugInfo23=¤å¥ó¤w¦s¦b¡AÂл\¤å¥ó?
DebugInfo24=½ÐÂà´«§¹«áÃö³¬µ¡¤f
DebugInfo25=Ä~ÄòÂà´«¶Ü¡H
DebugInfo26=½Ð¦w¸Ë%s¸Ñ½X¾¹

UIInfo00=AMVµøÀWÂà´«¤u¨ã
UIInfo01=¿ï¾Ü­nÂà´«ªº¼v­µ¤å¥ó¸ô®|
UIInfo02=¥Î·sªº­µÀW¤å¥ó´À´«¦Ñªº­µÀW¼Æ¾Ú
UIInfo03=¿ï¾Ü­n·sªº­µÀW¤å¥ó¸ô®|
UIInfo04=AMV¤å¥ó¸ô®|
UIInfo05=³]¸m
UIInfo06=¶}©lÂà´«
UIInfo07=°h¥X
UIInfo08=Äݩʳ]¸m
UIInfo09=¿ï¾ÜÁ{®É¤å¥ó¦sÀx¥Ø¿ý
UIInfo10=¿ï¾ÜAMV¤å¥óµøÀWªø¼e
UIInfo11=¿ï¾ÜAMV¤å¥ó­µÀW¤ñ¯S²v
UIInfo12=AMV¤å¥ó¨C¬í¼½©ñ´V¼Æ
UIInfo13=½T©w
UIInfo14=À°§U
UIInfo15=ºI¨ú·½µøÀW¤ùÂ_
UIInfo16=µøÀW°_©l®É¶¡ÂI
UIInfo17=µøÀWµ²§ô®É¶¡ÂI
UIInfo18=AMVµøÀWÂà´«¤u¨ã V1.9
UIInfo19=ª©Åv©Ò¦³ (C) 2005
UIInfo20=¼½©ñ
UIInfo21=°±¤î
UIInfo22=¿ï¾Ü¦s©ñAMV¤å¥ó¸ô®|
UIInfo23=16¦ì¦ì¹ÏÃC¦âªÅ¶¡
UIInfo24=Ãö©óAMVµøÀWÂà´«¤u¨ã
UIInfo25=²K¥[¤å¥ó
UIInfo26=¿ï¾Ü
UIInfo27=¤å¥ó¦WºÙ
UIInfo28=­µÀW¤å¥ó
UIInfo29=ª¬ºA
UIInfo30=§R°£
UIInfo31=¥h±¼
UIInfo32=¥¿¦b³B²z%s¤å¥ó...
UIInfo33=¥¿¦bÂà
UIInfo34=Âл\¤å¥ó
UIInfo35=¸Ô±¡
UIInfo36=«H®§
UIInfo37=¥¼³B²z
UIInfo38=Ãö©ó
UIInfo39=¥¿¦b¼½©ñ
UIInfo40=©ñ¤j
UIInfo41=ÁY¤p
UIInfo42=­ì©l
UIInfo43=¹Á¸Õ¨ä¥L¸Ñ½X¾¹
UIInfo44=Án­µ¤£¨¬´¡¤JÁn­µ
UIInfo45=¹Ï¹³¤£¨¬´¡¤J¹Ï¹³
UIInfo46=¼È°±
UIInfo47=¤W¤@³¡
UIInfo48=¤U¤@³¡
UIInfo49=®É¶¡
UIInfo50=´`Àô
UIInfo51=¥þ«Ì
UIInfo52=§Ö¶i
UIInfo53=§Ö°h
UIInfo54=ÄÝ©Ê
UIInfo55=¹Ï¹³´V²v:
UIInfo56=Án­µªö¼Ë²v:
UIInfo57=¹Ï¹³¤Ø¤o:
UIInfo58=¼½©ñ®É¶¡:
UIInfo59=¹q¼vÄÝ©Ê
UIInfo60=½Õ¾ã
UIInfo61=°_©l®É¶¡
UIInfo62=µ²§ô®É¶¡
UIInfo63=¹B¦æ®É¶¡
UIInfo64=Á`®É¶¡
UIInfo65=¿é¤J¤å¥ó
UIInfo66=AMV¦s©ñ¸ô®|
UIInfo67=°_©l¦ì¸m
UIInfo68=µ²§ô¦ì¸m
UIInfo69=¿ï¾Ü
UIInfo70=¨ú®ø¿ï¾Ü
UIInfo71=Âà´«§¹¼½©ñ
UIInfo72=µøÀW
UIInfo73=­µÀW
UIInfo74=Âø¶µ
UIInfo75=¦w¸Ë¥»µ{§Ç½L²ÅªÅ¶¡¤£°÷,½Ð¦Ü¤Ö¤À°t%dMµw½LªÅ¶¡!
UIInfo76=
UIInfo77=
UIInfo78=

[English]
TitleInfo00=Error
TitleInfo01=Warning
TitleInfo02=Information
TitleInfo03=Success

DebugInfo00=Can not init COM!
DebugInfo01=Can not open file %s!
DebugInfo02=No this type CODEC, can not create %s!
DebugInfo03=Not found file %s!
DebugInfo04=No this type CODEC, load multimedia file %s failed!
DebugInfo05=No this type CODEC, connect %s and %s failed!
DebugInfo06=No this type CODEC, add %s failed!
DebugInfo07=Set media type failed!
DebugInfo08=Buffer media data failed!
DebugInfo09=Allocate memory failed!
DebugInfo10=Can not play multimedia file!
DebugInfo11=Filter can not run!
DebugInfo12=Compress audio file failed!
DebugInfo13=Convert completed!
DebugInfo14=The start time of snippet is invalid, the total time of source video is %d seconds!
DebugInfo15=The end time of snippet is invalid, the total time of source video is %d seconds!
DebugInfo16=Can not find help file %s!
DebugInfo17=Can not find file hh.exe!
DebugInfo18=Souce video file is used, or no valid CODEC, play movie failed!
DebugInfo19=The type of user audio file isn't right!
DebugInfo20=Failed to create %s!
DebugInfo21=Failed to initialize!
DebugInfo22=Failed to convert,try other codec?
DebugInfo23=The file exists,overwrite the file?
DebugInfo24=Please close after finishing converting
DebugInfo25=Continue to convert?
DebugInfo26=Please install codec for %s

UIInfo00=AMV Video Convert Tool
UIInfo01=Select source media file
UIInfo02=Substitute new audio for old audio
UIInfo03=Select audio file
UIInfo04=AMV path
UIInfo05=Setting
UIInfo06=Begin
UIInfo07=Exit
UIInfo08=Property setting
UIInfo09=Select temp file directory
UIInfo10=Select screen width and height
UIInfo11=Select audio bps
UIInfo12=Frames per second
UIInfo13=OK
UIInfo14=Help
UIInfo15=Cut source video snippet
UIInfo16=Start time
UIInfo17=End time
UIInfo18=AMV Video Convet Tool V1.9
UIInfo19=Copyright (C) 2005
UIInfo20=Play
UIInfo21=Stop
UIInfo22=Select the folder for amv file
UIInfo23=16bit Bitmap colorspace
UIInfo24=About AMV Video Convert Tool
UIInfo25=Add file
UIInfo26=Select
UIInfo27=File name
UIInfo28=The new audio file for substituting old
UIInfo29=Status
UIInfo30=Delete
UIInfo31=Unselect
UIInfo32=Now converting %s file...
UIInfo33=Converting
UIInfo34=Overwrite file
UIInfo35=Detail
UIInfo36=Message
UIInfo37=Unconvert
UIInfo38=About
UIInfo39=Playing
UIInfo40=Amplify
UIInfo41=Reduce
UIInfo42=Equal
UIInfo43=Try other codec
UIInfo44=Insert wave for not enough wave
UIInfo45=Insert picture for none picture
UIInfo46=Pause
UIInfo47=Previous
UIInfo48=Next
UIInfo49=Time
UIInfo50=Repeat
UIInfo51=Full screen
UIInfo52=Forward
UIInfo53=Backward
UIInfo54=Property
UIInfo55=Vedio frames per second:
UIInfo56=Audio sample rate: 
UIInfo57=Video size:
UIInfo58=Movie time: 
UIInfo59=Movie property
UIInfo60=Adjust
UIInfo61=Start time
UIInfo62=End time
UIInfo63=Run time
UIInfo64=Total time
UIInfo65=Input file
UIInfo66=AMV path
UIInfo67=Start position
UIInfo68=End position
UIInfo69=Select
UIInfo70=Cancel select
UIInfo71=Play after converting
UIInfo72=Video
UIInfo73=Audio
UIInfo74=Misc
UIInfo75=Disk space of intalling the progrom is full, please malloc %d M disk space at least!
UIInfo76=
UIInfo77=
UIInfo78=

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.56