CZREADME.TXT Driver File Contents (VistaScan3.52P_CZEN.zip)

Vítá vás VistaScan
Pøeètìte si pozornì tento dokument. Obsahuje dùležité informace, které nenajdete vdokumentaci.
Témata, která naleznete v tomto dokumentu:
systémové požadavky
uživatelská pøíruèka a nápovìda programu
poznámky ke snímání v síti
odstraòování závad

[Systémové požadavky]
   [SCSI and Parallel Port Scanner]
    Windows 95 nebo vyšší
    Windows NT 4.0 nebo vyšší

   [USB Scanner]
    Windows 95 / Windows 98

[Uživatelská pøíruèka a nápovìda programu]
1.   Uživatelská pøíruèka a nápovìda programu jsou napsány vve formátu HTML. Ke ètení tìchto dokumentù si musíte nainstalovat prohlížeè WWW, napø. Netscape nebo Internet Explorer.
2.   Netscape lze stáhnout z adresy http:\\home.netscape.com, Internet Explorer z adresy http:\\home.microsoft.com.
3.   Použijte rozlišen? obrazovky 800 x 600 a prohl??e? Microsoft Explorer 3.0 / Netscape Navigator 3.0.

[Poznámky ke snímání vsíti]
1.   Za jistých podmínek je tøeba NetHeapSize ve Windows nastavit na vyšší hodnotu. Použijte, prosím, hodnotu doporuèenou systémem Windows.
2.   Aplikace typu server i klient vyžadují pøed snímáním zavedení ovladaèe NETBIOS (napøíklad NETBIOS.EXE v Novell Netware).
3.   Testovací program skeneru mùže testovat pouze místní skener. Nemùže testovat síťový skener.


[Odstraòování závad]
1. SCSI Scanner ONLY!!
    Pokud se objeví zpráva „Chyba vyhrazení pamìti!", ovladaè upraví soubor UMAXDRV.INI umístìný vadresáøi Windows. Restartujte Windows, aby mohl být ovladaè zaveden. Pokud dojde kproblémùm a potøebujete se vrátit kpùvodnímu stavu, (nezmìnìnému soubor
Obsah souboru UMAXDRV.INI by mìl vypadat následovnì:
[UMAX_Drivers]
DriverType=UMAXASPI

[UMAX_SCSI]
InterfaceType=ASPI Compatible
VxDAllocateMemory=1

Ovladaè zmìnil hodnotu „VxDAllocateMemory" na 1.
Zmìòte tuto hodnotu zpìt na 0 - toto je pùvodní hodnota.
Poznámka: Pokud jste již døíve uvedli ovladaè UMAXMEM.SYS v souboru CONFIG.SYS, odstraòte jej prosím.
Pokud je hodnota „VxDAllocateMemory=1", ovladaè UMAXMEM.SYS není nutný.
Tento øádek zajistí to stejné, co ovladaè UMAXMEM.SYS.
3.   Pokud se zobrazí chybová zpráva NETBIOS „ncb_bridge field not 00 or 01", musíte znovu provést nastavení sítì a pro aplikace typu server i klient vybrat výchozí ovladaè NETBIOS, napø. NETBEUI nebo NETBIOS (ipx/spx). Ve Windows 3.1 i Windows 95 se n


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.15