MREADM_Q.TXT Driver File Contents (1350w9pl.exe)

         KONICA MINOLTA PagePro 1350W
       Utilities and Documentation CD-ROM
             Readme V1.50

============================================================
I.  WPROWADZENIE

   Plik readme zawiera dodatkowe informacje, które dotycz¹
   nastêpuj¹cych tematów:

   - CD-ROM
   - Uwagi o aplikacjach 
   - Pod³¹czenie
   - Komunikaty b³êdów 
   - Sterownik drukarki 
   - Monitor stanu

============================================================
II. CD-ROM

   1. O programie Adobe Reader
    Je¿eli nie masz w komputerze zainstalowanego 
    Adobe Reader lub Acrobat Reader, kliknij w menu 
    g³ównym p³yty kompaktowej Utilities and Documentation
    na przycisk "Rêcznie" a nastêpnie na "Zainstaluj 
    Adobe Reader 6.0".
    Uwaga: Aby zainstalowaæ aplikacjê Adobe Reader 6.0,
    musí byæ zainstalowany pakiet Service Pack 2 lub
    nowszy (dla Windows 2000) oraz Microsoft Internet
    Explorer 5.01 lub nowszy. 
    Je¿eli Twój system nie spe³nia tych warunków, 
    zainstaluj aplikacjê Acrobat Reader 5.0 klikniêciem 
    na nazwê programu w folderze \Adobe\acrobat5 na 
    p³ycie kompaktowej Utilities and Documentation.

============================================================
III. UWAGI O APLIKACJACH 

   1. Adobe Acrobat Reader 4.0 -- Przy drukowaniu plików
    PDF mog¹ byæ nieprawid³owo drukowane linie 
    przerywane. Zalecamy korzystanie z Acrobat Reader 
    wersja 5.0 lub nowsza, w którym nie wystêpuje ten
    problem.

   2. Acrobat Reader 5 -– Je¿eli podczas drukowania
    dokumentów nastawisz Choose Paper Source by PDF page
    size (Wybierz źród³o papieru wed³ug wielkości strony
    PDF) i nie zaznaczys opcji Print as image (Drukuj jako
    obraz), dokument nie musi zostaæ wydrukowany
    prawid³owo. W tym przypadku mo¿esz postêpowaæ w jeden
    z nastêpuj¹cych sposobów:
     - Przed drukowaniem zaznacz opcje Shrink oversized
      pages to paper size (Zmniejsz wiêksze strony na
      wielkośæ papieru) i Print as Image (Drukuj jako
      obraz).
     - Zainstaluj Adobe Acrobat Reader 6 lub nowszy.

   3. CorelDRAW -- Przy druku na papier formatu Letter
    wybierz w zak³adce Papier w czêści Format wyjściowy
    papieru opcjê Wed³ug wielkości papieru. Je¿eli
    jej nie wybierzesz, wydruk z jednej strony bêdzie
    okrojony 

   4. DOS -- Polecenia copy i print systemu operacyjnego
    DOS nie s¹ obs³ugiwane.

   5. MS Internet Explorer 5.0 -- Przy drukowaniu stron 
    internetowych zawieraj¹cych dane jêzyka Java mo¿e
    dojśæ do problemów w pracy programu u¿ytkowego
    SPOOL32. Zalecamy aktualizacjê przegl¹darki na
    wersjê IE 5.5 lub nowsz¹.

   6. MS Internet Explorer 6.0 (Window 98/Me) -- Przy
    drukowaniu stron internetowych zawieraj¹cych obiekty 
    CSS (Cascading Style Sheet) Level 1 mog¹ pojawiæ siê
    paski.

   7. MS Internet Explorer 5.#/6.# -- Niektóre obrazki 
    (formatu GIF) mog¹ nie byæ wyświetlone w³aściwie.

   8. MS Word -- Je¿eli otworzysz istniej¹cy dokument Word,
    Word przeka¿e swoje domyślne ustawienie formatu
    medium do drukarki i nie u¿yje formatu zadanego
    w dokumencie. 

    Dlatego, je¿eli chcesz drukowaæ dokument, wytworzony
    dla tej wielkości medium, na medium innej wielkości,
    postêpuj wed³ug nastêpuj¹cych wskazówek:

     i. W Wordzie skontroluj w menu Plik/Ustawienia
       strony nastawiony format medium do drukowania.
     ii. W Wordzie otwórz okno dialogowe Plik/Drukuj
       a w sekcji Drukarka kliknij na przycisk
       W³aściwości.
    iii. W sterowniku drukarki zadaj w zak³adce Papier 
       Format orygina³u (wielkośæ papieru za³o¿onego
       w podajniku) a nastêpnie wybierz Wed³ug 
       wielkości papieru.

============================================================
IV. POD£¥CZENIE

   1. Równoleg³e -- Najwy¿sz¹ wydajnośæ przy drukowaniu 
    przez port równoleg³y uzyskasz po ustawieniu 
    portu ECP.

   2. Równoleg³e (Windows XP) -- Je¿eli podczas logowania 
    nie zadasz nazwy u¿ytkownika i has³a, mo¿e zostaæ 
    przerwana komunikacja miêdzy komputerem i drukark¹. 
    Przy ka¿dym logowaniu zadaj nazwê u¿ytkownika i has³o,
    aby ten problem nie powtarza³ siê.

   3. USB - Je¿eli uruchomisz komputer wcześniej, ni¿ 
    drukarkê, drukarka mo¿e przejśæ do stanu off-line. 
    Anuluj zaznaczenie "U¿yj drukarki w trybie offline" 
    (wybierz Start/Ustawienie/Drukarki [i Faksy] i kliknij
    na ikonê drukarki prawym przyciskiem myszy).

============================================================
V.  KOMUNIKATY B£ÊDÓW 

   1. Nieprawid³owa nazwa drukarki -- Komunikat b³êdu mo¿e 
    siê pojawiæ przy instalacji sterownika drukarki. Usuñ 
    wszystkie spacje na pocz¹tku lub koñcu nazwy 
    drukarki.

============================================================
VI. STEROWNIK DRUKARKI 
   
   1. Anulowanie zadania -- Je¿eli zadanie drukowania 
    anulujesz przyciskiem Cancel, mo¿e siê obni¿yæ 
    prêdkośæ drukowania nastêpnego zadania.
  
   2. Anulowanie zadania -- Je¿eli zablokuje siê papier
    i anulujesz zadanie przyciskiem Cancel, mo¿e zostaæ
    anulowane równie¿ nastêpne zadanie w kolejce.

   3. Sortowanie -- Je¿eli chcesz przy druku dwustronnym 
    z pozycj¹ Druk dwustronny/Broszura (zak³adka 
    Ustawienia) nastawion¹ na Broszura z grzbietem po
    lewej stronie lub Broszura z grzbietem po prawej 
    stronie stosowaæ sortowanie kopii, ustaw je tylko
    w sterowniku, nie ustawiaj go w aplikacji. Strony
    nie by³y by drukowane w prawid³owej klejności. 

   4. Szybkie ustawienie -- Je¿eli wybierzesz domyślne
    szybkie ustawienie na karcie innej, ni¿ Papier, 
    nie musz¹ nastawiæ siê wartościu skali i liczby 
    kopii. Dlatego wartości domyślne nastawiaj na karcie
    Papier.

   5. Instalacja (USB) -- Z powodu ograniczeñ Windows
    bêdziesz wezwany do zadania lokalizacji sterownika
    drukarki dwukrotnie.

   6. Instalacja (Windows XP) -- Z powodu ograniczeñ
    Windows druga instalowana drukarka PagePro 1350W
    bêdzie w folderze Drukarki oznaczona nazw¹ 
    z (Kopia 1) a nie z (Kopia 2).

   7. Instalacja (Windows 2000) - Je¿eli sterownik
    drukarki instalujesz metod¹ Plug and Play,
    Instalator bêdzie instalowaæ pliki dla Windows XP.
    To nie spowoduje problemów, poniewa¿ pliki s¹ zgodne
    dla obu platform.

   8. Wznowienie drukowania po zablokowaniu mediów -- 
    Je¿eli media zablokuj¹ siê w trakcie drukowania 
    du¿ych zadañ, nie musi wznowiæ siê drukowanie 
    aktualnie przetwarzanego zadania.

   9. Wznowienie drukowania po zablokowaniu mediów -- 
    Je¿eli media zablokuj¹ siê przy rêcznym druku 
    obustronnym na drug¹ stronê papieru, drukarka anuluje 
    aktualne zadanie drukowania. W takim przypadku 
    wydrukuj obie strony ponownie 

  10. Kolejnośæ zadañ -- Je¿eli anulujesz zadanie 
    drukowania a w kolejce s¹ nastêpne zadania, ich 
    kolejnośæ mo¿e siê zmieniæ.

  11. Nastawienie w sieci -- Drukarka nie umo¿liwia 
    instalacji w sieci ani wspó³u¿ytkowania.

  12. Przedruki - Pliki przedruków musz¹ byæ drukowane 
    z tak¹ sam¹ rozdzielczości¹, w jakiej zosta³y
    wytworzone. Je¿eli zatem wytworzysz plik
    z przedrukiem dla 600 dpi, wszystkie dokumenty, dla
    których bêdziesz stosowaæ przedruk, bêd¹ drukowane
    z rozdzielczości¹ 600 dpi. Je¿eli bêdziesz
    drukowaæ przedruk z inn¹ rozdzielczości¹, zmieni siê
    automatycznie jego wielkośæ, dlatego bêdzie na
    stronie umieszczony nieprawid³owo.

  13. Przedruki - Pliki przedruków (*.prn) musz¹ byæ 
    wytworzone ze sterownikiem PagePro 1350W.
    Je¿eli u¿yjesz pliku z przedrukiem wytworzonym 
    w innym sterowniku, nie zostanie wydrukowany.

  14. Przedruki - Druk pliku przedruku wymaga 
    dwa razy wiêkszej wielkości pliku tymczasowego, ni¿ 
    normalny druk. Dlatego wskazane jest zwiêkszenie
    pliku tymczasowego na dysku komputera. 

  15. Port drukarki (Windows 98/Me) -- Je¿eli jest
    zainstalowany sterownik PagePro 1350W, nie usuwaj
    portu USB.
  
  16. Skala (Windows 98/Me) -- Je¿eli skala jest nastawiona
    na wiêcej, ni¿ 199 %, mog¹ siê drukowaæ puste strony.
    Wybierz w sterowniku ni¿sz¹ rozdzielczośæ lub 
    mniejsz¹ wartośæ skali.

  17. Odinstalowanie - Przy odinstalowywaniu sterownika
    drukarki musisz restartowaæ komputer. W przeciwnym 
    wypadku Windows zablokuje niektóre pliki i nie
    bêdzie mo¿na ich usun¹æ.

  18. Instalacja - Je¿eli ponownie instalujesz ju¿ 
    zainstalowany sterownik drukarki PagePro 1350W, przy 
    czym zastêpujesz pierwotne pliki, nastawienie 
    w³aściwości drukarki nie musi zostaæ uwzglêdnione
    w aplikacji, z której drukujesz. Problem rozwi¹¿esz 
    przez restart komputera.

 
============================================================
VII. MONITOR STANU

   1. Nastawienie Automatycznego kontynuowania -- Funkcja
    Automatyczne kontynuowanie (okno Utrzymanie) mo¿e po
    b³êdzie formatu automatycznie w³¹czyæ siê lub
    wy³¹czyæ. Zalecamy po ka¿dym b³êdzie formatu 
    przywróciæ nastawienie tej funkcji w oknie
    Utrzymanie.

   2. Komunikat "W urz¹dzeniu utrwalaj¹cym utkn¹³ papier" --
    Monitor stanu wyświetla ten komunikat b³êdu, je¿eli
    w chwili w³¹czania drukarki jest otwarta pokrywa
    górna.

   3. Komunikat "Port jest zajêty" -- Monitor stanu mo¿e 
    czasem pokazywaæ stan "Port jest zajêty". Stan 
    aktualizuje siê automatycznie po dokoñczeniu 
    wysy³ania danych przez sterownik.

   4. Komunikat "Drukarka nie jest pod³¹czona" -- Monitor
    stanu zawsze wyszukuje drukarkê domyśln¹. Je¿eli
    drukarka nie jest nastawiona jako domyślna, pojawi 
    siê komunikat "Drukarka nie jest pod³¹czona", pomimo,
    ¿e jest pod³¹czona i w³¹czona.

   5. Konto u¿ytkownika (Windows 2000/XP) - Monitor Stanu 
    wyświetla komunikat "B³¹d krytyczny spoolera 
    drukowego", je¿eli jesteś zalogowany jako User 
    Authority. Zaloguj siê jako Power User lub 
    Administrator Authority.

============================================================
ZNAKI OCHRONNE 
KONICA MINOLTA jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym 
znakiem ochronnym spó³ki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
PagePro jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem 
ochronnym spó³ki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Wszystkie pozosta³e znaki towarowe s¹ maj¹tkiem odpowiednich
w³aścicieli.

Copyright (c) 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Wszelkie prawa zastrze¿one.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.10