license.txt Driver File Contents (TM3010_CCD.zip)

Licensaftale for software

LOGITECH VIL GIVE DIG LICENS TIL DENNE SOFTWARE UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE. Dette er en juridisk bindende aftale mellem dig (enten som fysisk eller juridisk person) og Logitech ("aftale"). Når du benytter softwaren, accepterer du vilkårene og betingelserne i denne aftale. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i denne aftale, skal du straks returnere softwaren og alle andre dele af dette produkt i den originale emballage sammen med kvitteringen til købsstedet, hvor du vil få pengene igen, eller, hvis softwaren er downloadet fra Logitechs websted, ophøre med at benytte softwaren og destruere alle kopier af softwaren som er i din besiddelse eller under din kontrol.


1.	Tildeling af licens. I henhold til betingelserne i denne aftale, giver Logitech og Logitechs leverandører dig en ikke-eksklusiv tilladelse til at bruge én kopi af softwaren og eventuel MEDFØLGENDE dokumentation ("software") på én pc sammen med det Logitech-produkt du har købt. Der gives ikke andre rettigheder. Softwaren betegnes som værende i brug hvis den er indlæst i pc'ens permanente eller midlertidige hukommelse. Du har tilladelse til at lave én sikkerhedskopi af softwaren. På sikkerhedskopien er du forpligtet til at medtage alle de oplysninger om copyright og lignede der findes på softwaren i den form, den leveres fra Logitech. Det er kun tilladt at installere softwaren på en netværksserver til brug for intern distribution hvis du har købt en individuel softwarelicens til alle de tilsluttede computere, som Softwaren distribueres til.

2.	Begrænsninger. Softwaren rummer materiale der er ophavsretsligt beskyttet, forretningshemmeligheder samt andet beskyttet materiale som tilhører Logitech og Logitechs licensgivere. For at beskytte dette materiale indvilliger du i det følgende, med forbehold for hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov. Hverken du eller en eventuel tredjepart, der agere på dine vegne, vil: (i) foretage dekompilering, disassemblering eller reverse engineering af softwaren, (ii) ændre eller fremstille afledte produkter af softwaren, (iii) benytte softwaren til at levere serviceydelser, kommerciel timesharing eller andre computerydelser til tredjepart, (iv) overføre softwaren eller gøre dens funktionalitet tilgængelig, helt eller delvist, over Internettet eller et andet netværk (med undtagelse af hvad der udtrykkeligt blev givet tilladelse til ovenfor) eller (v) sælge, distribuere, udleje, lease, sublicensere eller på anden måde overføre softwaren til tredjepart, bortset fra ved en permanent overdragelse af softwaren på følgende betingelser: (a) alle opdateringer af softwaren er med i overdragelsen, (b) du beholder ikke en kopi af softwaren og (c) den som softwaren overdrages til indvilliger i at overholde denne aftales betingelser.

3.	Ejerskab. Softwaren er givet i licens og ikke solgt til dig, og må kun bruges i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Logitech forbeholder sig alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er tildelt til dig i denne aftale. Logitech og/eller Logitechs licensgivere beholder ejendomsretten til softwaren samt alle immaterielle ejendomsrettigheder der er indeholdt i den. 

4.	Ophør. Denne aftale er gyldig indtil den ophæves. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne aftale vil alle rettigheder til at benytte softwaren automatisk ophøre og softwaren skal enten returneres til Logitech, eller alle kopier af softwaren skal destrueres. Du kan også ophæve denne aftale når som helst ved at destruere alle kopier af softwaren der er i din besiddelse eller under din kontrol. Hvis Logitech via annoncering eller en pressemeddelelse henstiller at man ophører med at bruge softwaren, skal du straks efterkomme henstillingen. Bestemmelserne i paragraf 3, 7, 8 og 12 vil fortsat være gældende uanset denne aftales ophør.

5.	Begrænset garanti. Logitech garanterer at softwaren i al væsentlighed er som beskrevet i dokumentationen, og at det medie softwaren leveres på, er fri for materielle fejl i en periode på halvfems (90) dage fra købsdatoen. Logitechs garanti kan ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan have andre rettigheder i henhold til dansk lovgivning.

6.	Beføjelser. Logitechs fulde ansvar og din eneste beføjelse i tilfælde af misligholdelse af garantien er, efter Logitechs skøn, (a) reparation eller ombytning af softwaren eller mediet under forudsætning af at denne/dette returneres til salgsstedet, eller et andet sted udpeget af Logitech, sammen med en kopi af kvitteringen, eller (b) refusion af købsprisen. Erstatningssoftware eller -medium vil være dækket i den resterende periode af den oprindelige garanti eller tredive (30) dage. Den længste periode vil være gældende. Disse beføjelser er ugyldige, hvis fejlen ved softwaren eller mediet skyldes et uheld, misbrug eller forkert anvendelse.

7.	ANSVARSFRASKRIVELSE. DE GARANTIER DER UDTRYKKELIGT GIVES I DENNE AFTALE, ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER. LOGITECH OG DERES LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE INDESTÅELSE FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL SAMT AT TREDIEPARTS OPHAVSRET IKKE KRÆNKES, FOR SÅ VIDT ANGÅR SOFTWAREN ELLER MEDIET, SAMT ALLE GARANTIER ANGÅENDE NON-INTERFERENS OG INDHOLDETS NØJAGTIGHED. INGEN LOGITECHFORHANDLER, -AGENT ELLER -MEDARBEJDER ER AUTORISERET TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER AF, UDVIDELSER AF ELLER TILFØJELSER TIL DENNE GARANTI. Visse lande og jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger i varigheden af en stiltiende garanti, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

8.	BEGRÆNSNING AF ANSVAR. LOGITECH OG LOGITECHS LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR OMKOSTNINGER VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -YDELSER, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPLYSNINGER ELLER DATA ELLER ANDRE SÆRSKILT DOKUMENTEREDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF: SALG AF, BRUG AF ELLER UEGNETHED TIL AT BENYTTE NOGET LOGITECH-PRODUKT ELLER NOGEN LOGITECH-YDELSE, SELVOM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ. LOGITECHS OG LOGITECHS LEVERANDØRERS SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DEN FAKTISKE PRIS SOM BLEV BETALT FOR DET LOGITECHPRODUKT ELLER DEN YDELSE SOM ER ANLEDNING TIL ERSTATNINGSPLIGTEN. Visse lande og jurisdiktioner tillader ikke en udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Ovenstående begrænsninger er ikke gældende i tilfælde af personskade hvor, og i den udstrækning, den gældende ret kræver ansvarspådragelse.

9.	Særlige amerikanske forhold. USAs regeringsadministrations brug, kopiering eller offentliggøre af softwaren, er underlagt begrænsningerne i denne aftale samt i DFARS 227.7202-1(a) og 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988) FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 eller FAR 52.227-14 (ALT III), afhængigt af sammenhængen. Logitech Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555, USA.

10.	Eksportrestriktioner. Du erklærer dig indforstået med at hverken softwaren eller andre tekniske data modtaget fra Logitech vil blive eksporteret til områder uden for USA, bortset fra hvad der er tilladt ifølge USAs love. Hvis du har erhvervet softwaren på lovformelig vis uden for USA, erklærer du dig indforstået med, at hverken softwaren eller andre tekniske data modtaget fra Logitech vil blive videreeksporteret, bortset fra hvad der er tilladt ifølge USAs love og lovene i det land hvor softwaren blev erhvervet.

11.	Agenter og tredjepartskøbere. Hvis du køber softwaren på vegne af en anden person, organisation eller virksomhed, repræsenterer du, og garanterer du, at du har autoritet til at binde tredjepart, på hvis vegne du køber softwaren, til denne aftales betingelser.

12.	Generelle vilkår. Denne aftale er underkastet og skal fortolkes i overensstemmelse med amerikansk og californisk lov uden hensyntagen til eller anvendelse af disses mulighed for at vælge gældende lov. Hvis en kompetent ret finder at en enkeltbestemmelse i denne aftale, eller en del heraf, er uigennemførlig, skal denne gennemføres i videst mulige omfang, således at den tilgodeser parternes intentioner mens resten af aftalens fortsat er fuldt gyldig. Denne aftale udgør den fulde og eneste aftale mellem parterne med hensyn til brug af softwaren, og går forud for alle tidligere og samtidige aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, vedrørende dette. Logitech kan når som helst og efter eget skøn ændre dele af denne aftale . Logitech vil muligvis underrette dig om sådanne ændringer ved at anbringe en meddelelse herom på Logitechs websted(er) eller ved at sende en meddelelse med e-mail, almindelig post eller på anden vis. Hvis du fortsat benytter softwaren efter at have modtaget en sådan meddelelse, vil det blive fortolket således, at du accepterer ændringerne til denne aftale. Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du straks ophøre med at bruge softwaren og destruere alle kopier af softwaren som er i din besiddelse eller underlagt din kontrol.

Dette program er beskyttet af USAs lov om ophavsret og internationale aftaler. Uautoriseret reproduktion og distribution af softwaren kan medføre civil- eller strafferetslige søgsmål.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.85