license.txt Driver File Contents (Intel_VGA_64-bit.zip)

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (OEM/IHV/ISV dla dystrybutorów i u¿ytkowników indywidualnych)

WA¯NE - PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U¯YTKOWANIA 
Nie nale¿y u¿ywaæ ani ³adowaæ niniejszego oprogramowania i ¿adnych powi¹zanych z nim materia³ów (określanych zbiorowo jako "Oprogramowanie") przed dok³adnym zapoznaniem siê z warunkami i postanowieniami zawartymi w dalszej czêści dokumentu. Za³adowanie lub rozpoczêcie u¿ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania przedstawionych ni¿ej warunków nie nale¿y instalowaæ ani wykorzystywaæ Oprogramowania.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie:
* Jeśli Licencjobiorca jest producentem sprzêtu oryginalnego (OEM), niezale¿nym dostawc¹ sprzêtu (IHV) lub niezale¿nym dostawc¹ oprogramowania (ISV), wówczas zastosowanie ma ca³a niniejsza UMOWA LICENCYJNA;
* Jeśli Licencjobiorca jest u¿ytkownikiem koñcowym, wówczas zastosowanie ma tylko Dokument A UMOWY LICENCYJNEJ OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL.

Dotyczy OEM, IHV i ISV:

LICENCJA. Licencji na u¿ytkowanie niniejszego Oprogramowania udziela siê jedynie w po³¹czeniu z produktami firmy Intel. Niniejsza Umowa nie obejmuje u¿ywania Oprogramowania w po³¹czeniu z produktami firm innych ni¿ Intel. Z zastrze¿eniem warunków niniejszej Umowy, firma Intel przyznaje Licencjobiorcy niewy³¹czn¹, niezbywaln¹, ogólnoświatow¹, w pe³ni op³acon¹ licencjê, nie naruszaj¹c¹ praw autorskich firmy Intel i uprawniaj¹c¹ do:
	a) u¿ywania, modyfikacji i kopiowania Oprogramowania wewnêtrznie dla potrzeb tworzenia i konserwacji oprogramowania; oraz
	b) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji Oprogramowania, w tym produktów pochodnych wzglêdem niego, wśród u¿ytkowników koñcowych, jednak jedynie na mocy Umowy licencyjnej, której postanowienia s¹ co najmniej tak restrykcyjne, jak postanowienia Umowy licencyjnej oprogramowania firmy Intel (koñcowej, dla u¿ytkownika indywidualnego), za³¹czonej do niniejszego dokumentu jako Dokument "A"; oraz
	c) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji dokumentacji dla u¿ytkownika koñcowego, która mo¿e byæ do³¹czona do Oprogramowania, jednak jedynie wraz z Oprogramowaniem.

Jeśli Licencjobiorca nie jest koñcowym producentem lub dostawc¹ systemów, b¹dź programów komputerowych zawieraj¹cych Oprogramowanie, zezwala siê na przekazanie kopii Oprogramowania, w tym produktów pochodnych wzglêdem niego (obejmuj¹cych powi¹zan¹ dokumentacjê dla u¿ytkownika koñcowego), odbiorcy w celu wykorzystania tej¿e kopii zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, o ile odbiorca ten zgodzi siê w pe³ni zaakceptowaæ te warunki. W innych przypadkach Licencjobiorca nie mo¿e odstêpowaæ, udzielaæ podlicencji, oddawaæ w leasing ani w ¿aden inny sposób przekazywaæ lub udostêpniaæ Oprogramowania osobom trzecim. Licencjobiorca nie mo¿e dekompilowaæ (ang. reverse-compile), deasemblowaæ lub w ¿aden inny sposób odtwarzaæ kodu źród³owego (ang. reverse-engineer) Oprogramowania.

Poza uprawnieniami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie, Licencjobiorcy nie s¹ przyznawane ¿adne licencje ani prawa bezpośrednio, przez domniemanie, zachêtê, zaprzeczenie lub w inny sposób. Firma Intel zastrzega sobie prawo do dokonywania audytów odpowiednich dokumentów Licencjobiorcy lub zlecania wykonania takiego audytu dokumentów niezale¿nemu rewidentowi w celu sprawdzenia, czy respektowane s¹ warunki i postanowienia niniejszej Umowy.

POUFNOŚÆ. Jeśli konsultant lub poddostawca ("Dostawca") bêd¹cy stron¹ trzeci¹ ma wykonaæ na rzecz Licencjobiorcy pracê, która wymaga dostêpu do Oprogramowania lub jego wykorzystania, Licencjobiorca musi uzyskaæ od Dostawcy podpisan¹ umowê o poufności, zawieraj¹c¹ warunki i zobowi¹zania dotycz¹ce dostêpu lub wykorzystania Oprogramowania nie mniej restrykcyjne ni¿ określone w niniejszej Umowie, z wy³¹czeniem wszelkich praw dotycz¹cych dystrybucji oraz u¿ywania Oprogramowania w jakichkolwiek innych celach.
W innym przypadku ujawnianie istnienia lub warunków niniejszej Umowy, jak równie¿ wykorzystywanie nazwy Intel we wszelkich publikacjach, reklamach lub innych og³oszeniach, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel jest zabronione. Licencjobiorca nie otrzymuje ¿adnych praw do u¿ywania znaków towarowych lub logo firmy Intel.

W£ASNOŚÆ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo w³asności wszystkich kopii Oprogramowania nale¿y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie oraz prawo Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie¿ przez postanowienia umów miêdzynarodowych. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo¿e w ka¿dej chwili i bez powiadomienia wprowadzaæ zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwi¹zanych. Nie jest jednak zobowi¹zana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje ¿adnych praw, wyraźnych ani domniemanych, dotycz¹cych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw w³asności intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo¿e nast¹piæ tylko po wcześniejszym ca³kowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorcê, pod warunkiem, ¿e Licencjobiorca nie zachowa ¿adnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA NA NOŚNIKI. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firmê Intel na nośnikach fizycznych, firma Intel udziela gwarancji, ¿e nośniki te bêd¹ wolne od wad materia³owych i fizycznych przez okres dziewiêædziesiêciu (90) dni od dnia dostarczenia przez firmê Intel. W przypadku wykrycia wady nośnik nale¿y zwróciæ do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firmê Intel.

WY£¥CZENIE INNYCH GWARANCJI. WYJ¥WSZY POWY¯SZE POSTANOWIENIA, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST "TAKIE, JAKIE JEST", Z WY£¥CZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W TYM RÊKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawid³owośæ lub kompletnośæ jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, ³¹czy i innych elementów wchodz¹cych w sk³ad Oprogramowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ¯ADNYM PRZYPADKU FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S¥ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM, CHOÆ BEZ OGRANICZENIA, STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI LUB UTRATÊ DANYCH) WYNIKAJ¥CE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO¯LIWOŚCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTA£A POINFORMOWANA O MO¯LIWOŚCI WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ¥ WY£¥CZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTU£U DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, DLATEGO W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA. W ZALE¯NOŚCI OD PRAW OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO¯E RÓWNIE¯ POSIADAÆ INNE UPRAWNIENIA. 

ROZWI¥ZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo¿e wypowiedzieæ niniejsz¹ Umowê w ka¿dej chwili, jeśli Licencjobiorca naruszy jej warunki. Po rozwi¹zaniu Umowy Licencjobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.
 
ROZSTRZYGAJ¥CE PRAWO. Do roszczeñ wynikaj¹cych z postanowieñ niniejszej Umowy stosuje siê prawo stanu Kalifornia. Nie dotyczy to określonych w tym prawie zasad odnośnie konfliktu praw oraz Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda¿y towarów. Eksport Oprogramowania naruszaj¹cy obowi¹zuj¹ce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwi¹zana ¿adnymi innymi umowami, chyba ¿e umowy te sporz¹dzone s¹ w formie pisemnej i podpisane przez upowa¿nionego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DOWE. Oprogramowanie jest chronione "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostêpnianie Oprogramowania przez Rz¹d podlega ograniczeniom określonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastêpnych lub w dokumentach je zastêpuj¹cych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rz¹d stanowi uznanie niniejszych praw w³asności firmy Intel. Dostawc¹ lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib¹ pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.


DOKUMENT "A"
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (koñcowa, dla u¿ytkownika indywidualnego)

WA¯NE - PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U¯YTKOWANIA 
Nie nale¿y u¿ywaæ ani ³adowaæ niniejszego oprogramowania i ¿adnych powi¹zanych z nim materia³ów (określanych zbiorowo jako "Oprogramowanie") przed dok³adnym zapoznaniem siê z warunkami i postanowieniami zawartymi w dalszej czêści dokumentu. Za³adowanie lub rozpoczêcie u¿ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania przedstawionych ni¿ej warunków nie nale¿y instalowaæ ani wykorzystywaæ Oprogramowania.

LICENCJA. Oprogramowanie mo¿na skopiowaæ na pojedynczy komputer i u¿ywaæ dla celów osobistych, niekomercyjnych. Mo¿na sporz¹dziæ pojedyncz¹ kopiê zapasow¹, pod poni¿szymi warunkami: 
1. Licencji na niniejsze Oprogramowanie udziela siê jedynie w po³¹czeniu z produktami firmy Intel. Niniejsza Umowa nie udziela licencji na u¿ywanie Oprogramowania w po³¹czeniu z produktami firm innych ni¿ Intel.
2. Kopiowanie, modyfikowanie, wypo¿yczanie, sprzeda¿, dystrybucja lub przekazywanie dowolnej czêści niniejszego Oprogramowania, z wyj¹tkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie, jest zabronione. Licencjobiorca zgadza siê zapobiegaæ kopiowaniu Oprogramowania bez upowa¿nienia.
3. Licencjobiorca nie mo¿e odtwarzaæ kodu źród³owego, dekompilowaæ ani deasemblowaæ Oprogramowania.
4. Nie mo¿na udzielaæ podlicencji ani zezwalaæ na równoczesne wykorzystywanie Oprogramowania przez wiêcej ni¿ jednego u¿ytkownika.
5. W sk³ad Oprogramowania mo¿e wchodziæ program lub inny produkt bêd¹cy w³asności¹ dostawców bêd¹cych stron¹ trzeci¹. Niektóre z takich produktów mog¹ byæ zidentyfikowane i licencjonowane zgodnie z warunkami zawartymi w za³¹czonym pliku "license.txt" lub ewentualnie innym pliku lub tekście. 

W£ASNOŚÆ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo w³asności wszystkich kopii Oprogramowania nale¿y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz prawem Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie¿ przez postanowienia umów miêdzynarodowych. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo¿e w ka¿dej chwili, bez powiadomienia, wprowadzaæ zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwi¹zanych. Nie jest jednak zobowi¹zana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje ¿adnych praw, wyraźnych ani domniemanych, dotycz¹cych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw w³asności intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo¿e nast¹piæ tylko po wcześniejszym ca³kowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorcê, pod warunkiem, ¿e Licencjobiorca nie zachowa ¿adnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA W ZAKRESIE NOŚNIKÓW. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firmê Intel na nośnikach fizycznych, firma Intel udziela gwarancji, ¿e nośniki te bêd¹ wolne od wad materia³owych i fizycznych przez okres dziewiêædziesiêciu dni (90) od dnia dostarczenia przez firmê Intel. W przypadku wykrycia wady nale¿y zwróciæ nośnik do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firmê Intel.

WY£¥CZENIE INNYCH GWARANCJI. WYJ¥WSZY POWY¯SZE POSTANOWIENIA, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST "TAKIE, JAKIE JEST", Z WY£¥CZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W TYM RÊKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawid³owośæ lub kompletnośæ jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, ³¹czy i innych elementów wchodz¹cych w sk³ad Oprogramowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ¯ADNYM PRZYPADKU FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S¥ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM, CHOÆ BEZ OGRANICZENIA, STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI LUB UTRATÊ DANYCH) WYNIKAJ¥CE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO¯LIWOŚCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTA£A POINFORMOWANA O MO¯LIWOŚCI WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ¥ WY£¥CZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTU£U DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, DLATEGO W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA. W ZALE¯NOŚCI OD PRAW OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO¯E RÓWNIE¯ POSIADAÆ INNE UPRAWNIENIA.

ROZWI¥ZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo¿e wypowiedzieæ niniejsz¹ Umowê w ka¿dej chwili, jeśli Licencjobiorca naruszy określone tu warunki. Po rozwi¹zaniu Umowy Licencjobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.
 
ROZSTRZYGAJ¥CE PRAWO. Roszczenia wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszej Umowy bêd¹ podlegaæ prawu stanu Kalifornia. Nie dotyczy to określonych w tym prawie zasad odnośnie konfliktu praw oraz Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda¿y towarów. Eksport Oprogramowania naruszaj¹cy obowi¹zuj¹ce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwi¹zana ¿adnymi innymi umowami, chyba ¿e umowy te sporz¹dzone s¹ w formie pisemnej i podpisane przez upowa¿nionego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DOWE. Oprogramowanie jest chronione "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostêpnianie Oprogramowania przez Rz¹d podlega ograniczeniom określonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastêpnych lub w dokumentach je zastêpuj¹cych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rz¹d stanowi uznanie niniejszych praw w³asności firmy Intel. Dostawc¹ lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib¹ pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00

JÊZYK; T£UMACZENIA. Je¿eli wersji Umowy w jêzyku angielskim towarzyszy t³umaczenie Umowy na inny jêzyk, t³umaczenie to jest oferowane tylko jako udogodnienie, a w przypadku niezgodności obowi¹zuje wersja w jêzyku angielskim.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:
* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;
* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.

For OEMs, IHVs, and ISVs:

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:
	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and
	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and
	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.

If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.
Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.


EXHIBIT "A" 
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 
1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 
2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 
4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.
5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
 
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.93