license.txt Driver File Contents (Intel_VGA_64-bit.zip)

LICENÈNÍ SMLOUVA NA POUŽITÍ SOFTWARU INTEL (Distribuce OEM/IHV/ISV a jednotlivý uživatel)

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ - PØEÈTÌTE SI TENTO TEXT PØED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM. 
Nepoužívejte, ani nezavádìjte tento software a související materiály (souhrnnì oznaèené jako "Software"), dokud si pozornì nepøeètete následující podmínky. Zavedením nebo použitím tohoto Softwaru pøijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepoužívejte.

Dále upozoròujeme:
* Pokud jste výrobci zaøízení (OEM), nezávislými prodejci hardwaru (IHV) nebo nezávislými prodejci softwaru (ISV), vztahuje se na vás celá tato LICENÈNÍ SMLOUVA;
* Pokud jste koncovým uživatelem, vztahuje se na vás pouze Dokument A LICENÈNÍ SMLOUVY NA POUŽITÍ SOFTWARU INTEL.

Pro výrobce zaøízení, nezávislé prodejce hardwaru a nezávislé prodejce softwaru:

LICENCE. Použití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spoleènosti Intel. Tato licence nepovoluje použití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných spoleèností než je Intel. S výhradou podmínek této Smlouvy vám spoleènost Intel poskytuje nevýluènou, nepøevoditelnou, celosvìtovì použitelnou, plnì splacenou licenci k tìmto èinnostem:
    a) používání, upravování a kopírování Software vnitønì pro vaše vlastní potøeby vývoje a údržby; 
    b) upravování, kopírování a distribuce Software, vèetnì dìl z tohoto Softwaru odvozených, vašim koncovým uživatelùm, avšak pouze v rámci licenèní smlouvy s podmínkami alespoò tak omezujícími, jako jsou podmínky obsažené v Právoplatné licenèní smlouvì spoleènosti Intel pro jednotlivé koncové uživatele pøiložené jako Dokument A; a
    c) upravování, kopírování a distribuce dokumentace pro koncové uživatele, která mùže provázet Software, ale pouze ve spojení se Softwarem.

Pokud nejste koncovým výrobcem nebo prodejcem poèítaèového systému nebo softwarového programu zahrnujícího tento Software, mùžete pøevést kopii tohoto Softwaru, vèetnì dìl z tohoto Softwaru odvozených (a pøíslušnou dokumentaci pro koncového uživatele) na svého zákazníka za úèelem používání podle podmínek této Smlouvy, pokud zákazník souhlasí s tím, že bude plnì vázán podmínkami této Smlouvy. Nesmíte jinak postoupit, licenènì povolit nebo pronajmout èi jakýmkoliv jiným zpùsobem pøevést tento Software na tøetí stranu, ani jí prozradit jeho obsah. Nesmíte provádìt zpìtný pøeklad, rozklad ani jinak zpìtnì konstruovat tento Software.

Kromì práv výslovnì vyjádøených v této Smlouvì se vám neudìluje žádná jiná licence èi právo pøímé ani odvozené ve formì pohnutky, právní pøekážky èi jinak. Spoleènost Intel má právo nahlédnout do vašich pøíslušných záznamù pøímo nebo prostøednictvím nezávislého auditora za úèelem ovìøení dodržování podmínek této Smlouvy.

ZACHOVÁNÍ DÙVÌRNÉHO CHARAKTERU INFORMACÍ.  Pokud chcete najmout nezávislého konzultanta nebo subdodavatele ("Dodavatel") k provedení práce zahrnující pøístup k tomuto Softwaru nebo jeho použití, zajistíte uzavøení písemné smlouvy o zachování dùvìrného charakteru informací s tímto Dodavatelem, která bude obsahovat podmínky a povinnosti týkající se pøístupu k Softwaru a jeho použití alespoò tak omezující, jako jsou podmínky a povinnosti v této Smlouvì a vyluèující jakákoliv distribuèní práva a použití pro jiný úèel.
V ostatních pøípadech bez pøedchozího písemného souhlasu spoleènosti Intel neprozradíte podmínky nebo existenci této Smlouvy, ani nepoužijete názvu spoleènosti Intel v publikacích, reklamì a jiných oznámeních. Nemáte právo používat obchodní známky èi firemní znaèky spoleènosti Intel.

VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spoleènost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke všem kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahují autorská práva chránìná zákony Spojených státù a jiných zemí, jakož i ustanoveními mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit žádná oznámení o autorských právech. Spoleènost Intel mùže provádìt zmìny v tomto Softwaru nebo v pøedmìtech, na nìž se odkazuje, kdykoliv a bez upozornìní, ale není povinna podporovat èi aktualizovat Software. Kromì výslovnì stanovených pøípadù spoleènost Intel neudìluje žádná výslovná, ani odvozená práva v rámci patentù, autorských práv, obchodních znaèek, ani jiných forem ochrany duševního vlastnictví spoleènosti Intel. Tento Software smíte pøevést pouze tehdy, pokud jeho pøíjemce souhlasí, že bude plnì vázán tìmito podmínkami a pokud si neponecháte žádnou kopii Softwaru.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spoleènost Intel dodá tento Software na fyzických médiích, poskytuje záruku, že taková média nebudou mít závažnou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dnù po jejich dodání spoleèností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vraťte médium spoleènosti Intel, která médium nahradí nebo provede jiný zpùsob dodání podle vlastního uvážení.

VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROMÌ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ÈI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. Spoleènost Intel neruèí za pøesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazù nebo jiných skuteèností obsažených v tomto Softwaru, ani za nì nepøebírá odpovìdnost.

OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVÌDNOSTI. SPOLEÈNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEPONESOU ODPOVÌDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VÈETNÌ, ALE BEZ OMEZENÍ, UŠLÉHO ZISKU, PØERUŠENÍ OBCHODNÍ ÈINNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DÙSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A TO I V PØÍPADÌ, ŽE SPOLEÈNOST INTEL BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. NÌKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUÈENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ ÈI VEDLEJŠÍ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MÙŽETE MÍT ROVNÌŽ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. 

UKONÈENÍ TÉTO SMLOUVY. Spoleènost Intel mùže kdykoliv ukonèit platnost této Smlouvy, pokud porušíte její podmínky. Po ukonèení platnosti Smlouvy musíte Software ihned znièit nebo vrátit všechny jeho kopie spoleènosti Intel.
 
ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se øídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tìch, které se týkají zásad kolize právních norem a Úmluvy Spojených národù o Smlouvách o prodeji zboží (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvážet v rozporu s pøíslušnými zákony a pøedpisy o vývozu. Spoleènost Intel není vázána žádnými jinými úmluvami, pokud nejsou uèinìny písemnou formou a podepsány oprávnìným zástupcem spoleènosti.

OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho použití, rozmnožování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních èi v jejich novelách. Používáním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spoleènosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem èi výrobcem je spoleènost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052


DOKUMENT "A"
LICENÈNÍ SMLOUVA NA POUŽITÍ SOFTWARU INTEL (Jednotlivý koncový uživatel)

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ - PØEÈTÌTE SI TENTO TEXT PØED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM. 
Nepoužívejte ani nezavádìjte tento software a související materiály (souhrnnì oznaèené jako "Software"), dokud si pozornì nepøeètete následující podmínky. Zavedením nebo použitím Softwaru pøijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepoužívejte.

LICENCE. Tento Software si smíte zkopírovat na jediný poèítaè pro své vlastní, nekomerèní použití a smíte si zhotovit jednu záložní kopii Softwaru za tìchto podmínek: 
1. Použití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spoleènosti Intel. Tato licence nepovoluje použití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných spoleèností než je Intel. 
2. Nesmíte kopírovat, upravovat, pronajímat, prodávat, distribuovat èi pøevádìt žádnou èást Softwaru kromì pøípadù uvedených v této Smlouvì a souhlasíte s tím, že zamezíte nedovolenému kopírování tohoto Softwaru.
3. Software nesmíte zpìtnì konstruovat, zpìtnì pøekládat nebo rozkládat. 
4. Nesmíte poskytovat dílèí licence na Software, ani nesmíte povolit souèasné používání Softwaru více než jedním uživatelem.
5. Tento Software mùže obsahovat software nebo jiné vlastnictví tøetích stran - dodavatelù, z nichž nìkteré mùže být identifikováno v pøiloženém souboru "license.txt" nebo v jiném textu nebo souboru, v souladu s nimiž na nì mùže být poskytována licence.
 
VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spoleènost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke všem kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahují autorská práva chránìná zákony Spojených státù a jiných zemí, jakož i ustanoveními mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit žádná oznámení o autorských právech. Spoleènost Intel mùže provádìt zmìny v tomto Softwaru nebo v pøedmìtech, na nìž se odkazuje, kdykoliv a bez upozornìní, ale není povinna podporovat èi aktualizovat Software. Kromì výslovnì stanovených pøípadù spoleènost Intel neudìluje žádná výslovná ani odvozená práva v rámci patentù, autorských práv, obchodních znaèek ani jiných forem ochrany duševního vlastnictví spoleènosti Intel. Tento Software smíte pøevést pouze tehdy, pokud jeho pøíjemce souhlasí, že bude plnì vázán tìmito podmínkami a pokud si neponecháte žádnou kopii Softwaru.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spoleènost Intel dodá tento Software na fyzických médiích, poskytuje záruku, že taková média nebudou mít závažnou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dnù po dodání spoleèností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vraťte médium spoleènosti Intel, která médium nahradí nebo provede jiný zpùsob dodání podle vlastního uvážení.

VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROMÌ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ÈI ODVOZENÉ ZÁRUKY VÈETNÌ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. Spoleènost Intel neruèí za pøesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazù nebo jiných skuteèností obsažených v tomto Softwaru, ani za nì nepøebírá odpovìdnost.

OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVÌDNOSTI. SPOLEÈNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEPONESOU ODPOVÌDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VÈETNÌ, ALE BEZ OMEZENÍ, UŠLÉHO ZISKU, PØERUŠENÍ OBCHODNÍ ÈINNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DÙSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, A TO I V PØÍPADÌ, ŽE SPOLEÈNOST INTEL BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. NÌKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUÈENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ ÈI VEDLEJŠÍ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MÙŽETE MÍT ROVNÌŽ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. 

UKONÈENÍ TÉTO SMLOUVY. Spoleènost Intel mùže kdykoliv ukonèit platnost této Smlouvy, pokud porušíte její podmínky. Po ukonèení platnosti Smlouvy musíte Software ihned znièit nebo vrátit všechny jeho kopie spoleènosti Intel.
 
ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se øídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tìch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národù o Smlouvách o prodeji zboží (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvážet v rozporu s pøíslušnými zákony a pøedpisy o vývozu. Spoleènost Intel není vázána žádnými jinými úmluvami, pokud nejsou uèinìny písemnou formou a podepsány oprávnìným zástupcem spoleènosti.

OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho použití, rozmnožování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních èi v jejich novelách. Používáním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spoleènosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem èi výrobcem je spoleènost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA
 
JAZYK; PØEKLADY. Je-li k anglické verzi této Smlouvy pøipojen pøeklad v jiném jazyce, je tento pøeklad pouze orientaèní a anglická verze má pøednost.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:
* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;
* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.

For OEMs, IHVs, and ISVs:

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:
	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and
	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and
	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.

If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.
Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.


EXHIBIT "A" 
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 
1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 
2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 
4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.
5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.66