NVIDE.TXT Driver File Contents (CK804_XP64_6.66_WHQL.zip)

¢éÍÁÙÅ«Í¿µìáÇÃìä´Ã¿ìàÇÍÃì IDE ¢Í§ NVIDIA
----------------------------
«Í¿µìáÇÃìä´Ã¿ìàÇÍÃì IDE ¢Í§ NVIDIA ¨Ðá·¹·Õèä´Ã¿ìàÇÍÃì ATA (·ÕèÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº Windows) ´éÇÂä´Ã¿ìàÇÍÃì·Õèä´éÃѺ¡ÒûÃѺãËé´Õ·ÕèÊØ´ÊÓËÃѺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà´Ê¡ì·Í»·Õèãªé nForce2/nForce3/nForce4 

«Í¿µìáÇÃìä´Ã¿ìàÇÍÃì IDE ¢Í§ NVIDIA ¨ÐÅ´»Ñ­ËÒ¡Ò÷ӧҹÅèÒªéҢͧÃкºÂè;×é¹·Õè¨Ñ´à¡çº ·ÓãËéµÑÇ»ÃÐÁÇżÅáÅÐÎÒÃì´áÇÃìÃдѺ¢Í§ÃкºÍ×è¹·Ó§Ò¹ä´é´Õ¢Öé¹áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§¢Öé¹ 

¡ÒõԴµÑ駫ͿµìáÇÃìä´Ã¿ìàÇÍÃì IDE ¢Í§ NVIDIA à»ç¹ÊÔ觨Óà»ç¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃà»Ô´¡Ò÷ӧҹâ«ÅÙªÑè¹ RAID ¢Í§ NVIDIA  ¶éҤس¡ÓÅѧµÔ´µÑé§ NVIDIA RAID ŧã¹Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Òà Windows ÃкºãËÁè ¤Ø³¨ÐµéͧÊÃéÒ§¿ÅÍ»»Õ´ÔÊ¡ì·ÕèÁÕä´Ã¿ìàÇÍÃì IDE ¢Í§ NVIDIA ¡è͹à¾×èÍà»Ô´¡Ò÷ӧҹ¡ÒõԴµÑé§ NVIDIA RAID 

â´ÂÊèǹãË­è¹Ñé¹ «Í¿µìáÇÃìä´Ã¿ìàÇÍÃì IDE ¢Í§ NVIDIA äÁèä´éà»ç¹ÊÔ觨Óà»ç¹ÊÓËÃѺÃкº»¯ÔºÑµÔ¡Òâͧ¤Ø³à¾×èÍãËéÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.57