NVIDE.TXT Driver File Contents (CK804_XP64_6.66_WHQL.zip)

Informácie o ovládaèi NVIDIA IDE SW
-----------------------------------
Ovládaè NVIDIA IDE SW nahrádza ovládaèe ATA (ktoré sú súèasťou systému Windows) ovládaèmi, ktoré sú optimalizované pre stolné poèítaèe s grafickými kartami nForce2/nForce3/nForce4.

Ovládaè NVIDIA IDE SW znižuje nepriepustnosť ukladacieho systému, a umožòuje tak vyššiu produktivitu a efektivitu procesora a iného hardvéru na úrovni systému.

Inštalácia ovládaèa NVIDIA IDE SW sa vyžaduje na zapnutie riešenia NVIDIA RAID. Ak inštalujete riešenie NVIDIA RAID do NOVEJ inštalácie operaèného systému Windows, je potrebné vytvoriť disketu s ovládaèmi NVIDIA IDE, aby bolo možné nainštalovať riešenie NVIDIA RAID.

Vo väèšine prípadov nie je ovládaè NVIDIA IDE SW podmienkou správneho fungovania operaèného systému. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.26