NVIDE.TXT Driver File Contents (CK804_XP64_6.66_WHQL.zip)

Informace o ovladaèi NVIDIA IDE SW
----------------------------------
Ovladaè NVIDIA IDE SW nahrazuje ovladaèe ATA (které jsou souèástí systému Windows) ovladaèi, které jsou optimalizovány pro stolní poèítaèe s deskami nForce2/nForce3/nForce4. 

Ovladaè NVIDIA IDE SW omezuje vytváøení úzkého profilu subsystému pamìti, èímž umožní procesoru a jinému systémovému hardwaru vìtší produktivitu a úèinnost.

Pro aktivaci øešení NVIDIA RAID je nutná instalace ovladaèe NVIDIA IDE SW. Pokud instalujete øešení NVIDIA RAID do NOVÉHO operaèního systému Windows, musíte vytvoøit disketu s ovladaèi NVIDIA IDE, abyste mohli NVIDIA RAID nainstalovat.

Ve vìtšinì pøípadù není ovladaè NVIDIA IDE SW nutný pro správný chod vašeho operaèního systému. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.79