iProLang.ini Driver File Contents (AS5610_80211abg.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.2
//| -------------------------------------------------------------------------
//| 
//| OS Selection Labels:  
//| -------------------------
//|   [xxx]
//| 

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "«Í¿µìáÇÃìâ»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÂØ¡µì Intel PROSet/Wireless"
  //
  1020 = "Wireless Event Viewer"
  1021 = "Wireless Event Viewer ¨ÐáÊ´§ÃÒ¡ÒÃÃÐàºÕ¹ºÑ¹·Ö¡¢éͼԴ¾ÅÒ´" 
  //
  1030 = "Intel(R) Wireless Troubleshooter"
  1031 = "Intel Wireless Troubleshooter ¨ÐªèǤس㹡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍà¤Ã×Í¢èÒÂẺäÃéÊÒÂ"
  //
  1040 = "Trace Utility"                                               
  1041 = "¢éÍÁÙÅ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì»Ñ­ËÒà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍäÃéÊÒ·Õèãªéâ´Â¼ÙéãªéáÅнèÒºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ"
  //
  1050 = "á¿éÁÇÔ¸Õãªé"
  1051 = "ÇÔ¸Õãªé Intel Wireless Assistant"
  //
  1060 = "Profile Manager"
  1061 = "Profile Manager ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒö¨Ñ´¡ÒÃÊèǹ¡Ó˹´¤èÒ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍà¤Ã×Í¢èÒÂäÃéÊÒ¢ͧ¤Ø³ä´é"
  //
  1070 = "Intel(R) Smart Wireless Solutions"
  1071 = "µÑǪèÇÂÊÃéÒ§¡ÒáÓ˹´¤èÒ·ÕèÁÕ¢Ñ鹵͹§èÒÂæ ÊÓËÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍä»ÂѧÍØ»¡Ã³ìàª×èÍÁâ§"
  //
  1080 = "¡ÒÃʹѺʹع WMI"
  1081 = "¡ÒÃãªé§Ò¹ Microsoft Windows Management Instrumentation"
  //
  1090 = "µÑǪèÇÂÊÃéÒ§Êèǹ¡Ó˹´¤èÒ"
  1091 = "µÑǪèÇÂÊÃéÒ§Êèǹ¡Ó˹´¤èÒªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöÊÃéÒ§áÅШѴ¡ÒÃÊèǹ¡Ó˹´¤èÒà¤Ã×Í¢èÒÂäÃéÊÒÂ"
  //
  1100 = "Intel(R) PROSet/Wireless Configuration Service"
  1101 = "Intel PROSet/Wireless Configuration Service ãËéºÃÔ¡ÒõÃǨÊͺáÅСÓ˹´¤èÒà¤Ã×Í¢èÒÂäÃéÊÒÂ"
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "IWA ¨ÐªèǤس¨Ñ´¡ÒÃáÅСÓ˹´¤èÒ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍà¤Ã×Í¢èÒÂäÃéÊÒÂ"
  //
  1120 = "Single Sign On"
  1121 = "ªØ´¤Ø³ÅѡɳРSingle Sign On »ÃСͺ´éÇ Persistent Connect áÅеÑÇàÅ×Í¡ Pre-Logon Connect"
  //
  1122 = "Pre-Logon Connect"
  1123 = "·Ó¡ÒÃàª×èÍÁµèÍäÃéÊÒ¡è͹¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº Windows ¢Í§¼Ùéãªé"
  //
  1130 = "â»Ãá¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÍá´ç»àµÍÃì Wireless LAN"
  1131 = "â»Ãá¡ÃÁ¤Çº¤ØÁ NDIS ÊÓËÃѺÍá´ç»àµÍÃì Wireless LAN"
  //
  1140 = "ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼÙé´ÙáÅÃкº"
  1141 = "ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼÙé´ÙáÅÃкº"
  //
  1150 = "802.1x Supplicant"
  1151 = "802.1x Supplicant"
  //
  1160 = "¡ÒÃʹѺʹع Voice over IP"
  1161 = "¡ÒÃʹѺʹعâ»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÂØ¡µìÊÓËÃѺ Voice over IP"
  //
  1170 = "¡ÒÃʹѺʹع XML"
  1171 = "¡ÒÃʹѺʹعÊÓËÃѺ XML"
  //
  1180 = "Intel(R) PROSet/Wireless SDK"
  1181 = "Intel PROSet/Wireless SDK"
  //
  //   Autorun Strings
  //
  //
  2000 = "µÔ´µÑ駫ͿµìáÇÃì"
  2010 = "´Ù¤ÙèÁ×ͼÙéãªé"
  2020 = "´ÙºÑ¹·Ö¡ÂèÍ¡ÒÃÃÕÅÕÊ"
  2030 = "¡ÒêèÇÂàËÅ×ÍẺÍ͹äŹì"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éҢͧ Intel (ICS)"
  2032 = "http://www.intel.com/cd/corporate/home/apac/eng/"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "á¾ç¤à¡¨¡ÒõԴµÑé§ Intel(R) PROSet/Wireless"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "á¿éÁ¹Óà¢éÒÍѵâ¹ÁѵԢͧ Intel PROSet/Wireless"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.05