iProLang.ini Driver File Contents (AS5610_80211abg.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.2
//| -------------------------------------------------------------------------
//|
//| OS Selection Labels:
//| -------------------------
//|   [xxx]
//|

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "Oprogramowanie Intel PROSet/Wireless"
  //
  1020 = "Przegl¹darka zdarzeñ sieci bezprzewodowej"
  1021 = "W przegl¹darce zdarzeñ sieci bezprzewodowej wyświetlana jest lista rekordów dziennika b³êdów."
  //
  1030 = "Narzêdzie do rozwi¹zywania problemów Intel(R) Wireless"
  1031 = "Narzêdzie do rozwi¹zywania problemów Intel Wireless u³atwia usuwanie problemów zwi¹zanych z po³¹czeniami sieci bezprzewodowej."
  //
  1040 = "Program narzêdziowy do śledzenia"
  1041 = "Informacje diagnostyczne dotycz¹ce problemów zwi¹zanych z po³¹czeniami sieci bezprzewodowej, u¿ywane przez u¿ytkowników i personel pomocy technicznej."
  //
  1050 = "Pliki pomocy"
  1051 = "Asystent Intel Wireless - pomoc"
  //
  1060 = "Mened¿er profili"
  1061 = "Mened¿er profili umo¿liwia zarz¹dzanie profilami po³¹czeñ sieci bezprzewodowej."
  //
  1070 = "Intel(R) Smart Wireless Solutions"
  1071 = "Kreator ³atwej konfiguracji ³¹czenia z routerem bezprzewodowym."
  //
  1080 = "Obs³uga WMI"
  1081 = "Funkcja instrumentacji zarz¹dzania Microsoft Windows."
  //
  1090 = "Kreator profili"
  1091 = "Kreator profili umo¿liwia tworzenie profili sieci bezprzewodowych i zarz¹dzanie nimi."
  //
  1100 = "Us³uga konfiguracji Intel(R) PROSet/Wireless"
  1101 = "Us³uga konfiguracji Intel PROSet/Wireless umo¿liwia wykrywanie i konfigurowanie sieci bezprzewodowej."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "Program IWA umo¿liwia konfigurowanie po³¹czeñ z sieci¹ bezprzewodow¹ i zarz¹dzanie nimi."
  //
  1120 = "Logowanie pojedyncze"
  1121 = "Zestaw funkcji logowania pojedynczego zawiera £¹czenie przed logowaniem i opcjonalnie £¹czenie trwa³e."
  //
  1122 = "£¹czenie przed logowaniem"
  1123 = "Ustanawianie po³¹czenia bezprzewodowego przed logowaniem u¿ytkownika w systemie Windows."
  //
  1130 = "Sterownik karty sieci bezprzewodowej LAN"
  1131 = "Sterownik NDIS karty sieci bezprzewodowej LAN."
	//
  1140 = "Zestaw narzêdzi administratora"
  1141 = "Zestaw narzêdzi administratora"
	//
  1150 = "802.1x - strona uwierzytelniana"
  1151 = "802.1x - strona uwierzytelniana"
  //
  1160 = "Obs³uga g³osu przez protokó³ IP"
  1161 = "Obs³uga aplikacji do g³osu przez protokó³ IP (VoIP)"
  //
  1170 = "Obs³uga jêzyka XML"
  1171 = "Obs³uga jêzyka XML"
  //
  1180 = "Intel(R) PROSet/Wireless SDK"
  1181 = "Intel PROSet/Wireless SDK"
  //
  //		Autorun Strings
  //
  //
  2000 = "Instaluj oprogramowanie"
  2010 = "Wyświetl instrukcjê obs³ugi"
  2020 = "Wyświetl informacje o wersji"
  2030 = "Pomoc w trybie online"
  //
  //   Dodaj/usuñ informacje pomocy technicznej
  //
  2031 = "Pomoc techniczna Intel"
  2032 = "http://www.intel.pl"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "Pakiet instalacyjny Intel(R) PROSet/Wireless"
  //
  //  Rejestr: WLANImportFile — Etykietka narzêdzia dla importu/eksportu profili
  //
  2040 = "Plik automatycznego importu Intel PROSet/Wireless"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.13