iProLang.ini Driver File Contents (AS5610_80211abg.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.2
//| -------------------------------------------------------------------------
//|
//| OS Selection Labels:
//| -------------------------
//|   [xxx]
//|

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "úåëðú ééùåí ýIntel PROSet/Wireless"
  //
  1020 = "îöéâ àéøåòé àìçåè"
  1021 = "îöéâ àéøåòé äàìçåè îöéâ øùéîä ùì øùåîåú éåîï ùâéàåú."
  //
  1030 = "ôåúø áòéåú äàìçåè ùì Intel(R)ý"
  1031 = "ôåúø áòéåú äàìçåè ùì Intel îñééò áôúøåï áòéåú ùì çéáåøé øùú àìçåèéú."
  //
  1040 = "ëìé òæø ìîò÷á"
  1041 = "ðúåðé àáçåï ìáòéåú çéáåøéí àìçåèééí äîñééòéí ìîùúîùéí åìòåáãé úîéëú ì÷åçåú."
  //
  1050 = "÷åáöé òæøä"
  1051 = "òæøä ùì îñééò äàìçåè ùì Intel."
  //
  1060 = "îðäì äôøåôéìéí"
  1061 = "îðäì äôøåôéìéí îàôùø ìðäì àú äôøåôéìéí ùì çéáåøé äøùú äàìçåèéú."
  //
  1070 = "Intel(R) Smart Wireless Solutions"
  1071 = "àùó äâãøú úöåøä ÷ìä ìäúçáøåú ìðúá àìçåèé."
  //
  1080 = "úîéëú WMI"
  1081 = "úô÷åãéåú îëùåø ðéäåì ùì Microsoft Windows."
  //
  1090 = "àùó äôøåôéìéí"
  1091 = "àùó äôøåôéìéí îàôùø ìéöåø åìðäì ôøåôéìéí ùì ôøåôéìé øùú àìçåèéú."
  //
  1100 = "ùéøåú äâãøú úöåøä ùì Intel(R) PROSet/Wireless"
  1101 = "ùéøåú äâãøú äúöåøä ùì Intel PROSet/Wireless îñô÷ æéäåé åäâãøú úöåøä ùì øùú àìçåèéú."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "IWA îàôùø ìðäì åìäâãéø àú äúöåøä ùì çéáåøé äøùú äàìçåèéú."
  //
  1120 = "ëðéñä éçéãä"
  1121 = "òøëú úëåðåú äëðéñä äéçéãä ëåììú çéáåø úîéãé åçéáåø ÷ãí-ëðéñä àåôöéåðìé."
  //
  1122 = "çéáåø ÷ãí-ëðéñä"
  1123 = "éåöø çéáåø àìçåèé ìôðé ëðéñú äîùúîù ì- Windows."
  //
  1130 = "îðäì äú÷ï ùì îúàí LAN àìçåèé"
  1131 = "îðäì äú÷ï NDIS òáåø îúàí LAN àìçåèé."
  //
  1140 = "òøëú ëìé îðäì"
  1141 = "òøëú ëìé îðäì"
  //
  1150 = "îâéù á÷ùä 802.1x"
  1151 = "îâéù á÷ùä 802.1x"
  //
  1160 = "úîéëä á÷åì òì âáé IP"
  1161 = "ééùåí ìúîéëä á÷åì òì âáé IP"
  //
  1170 = "úîéëú XML"
  1171 = "úîéëä òáåø XML"
  //
  1180 = "Intel(R) PROSet/Wireless SDK"
  1181 = "Intel PROSet/Wireless SDK"
  //
  //   Autorun Strings
  //
  //
  2000 = "úåëðú äú÷ðä"
  2010 = "äöâ îãøéê ìîùúîù"
  2020 = "äöâ äòøåú îåöø"
  2030 = "úîéëä î÷ååðú"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "úîéëú ì÷åçåú ùì Intel"
  2032 = "http://www.intel.com/il/"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "çáéìú äú÷ðä ùì Intel(R) PROSet/Wireless"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "÷åáõ ééáåà àåèåîèé ùì Intel PROSet/Wireless"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.19