LICENSE.TXT Driver File Contents (sj652du.exe)

Productgebruiksrecht en beperkte software- en productgarantie van HP

BELANGRIJK: GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS ONDERHEVIG AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN HET SOFTWAREGEBRUIKSRECHT VAN HP. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DUIDT OP AANVAARDING VAN DEZE GEBRUIKSRECHTSVOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE GEBRUIKSRECHTSVOORWAARDEN, KUNT U DE SOFTWARE RETOURNEREN VOOR TERUGBETALING. ALS DE SOFTWARE VERSTREKT IS MET EEN ANDER PRODUCT, KUNT U HET GEHELE NIET-GEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN VOOR TERUGBETALING.

DE SOFTWAREGEBRUIKSRECHTSVOORWAARDEN VAN HP
Gebruik van de bijgesloten software is onderhevig aan de volgende gebruiksrechtsvoorwaarden, tenzij u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met HP.

Verstrekken van het gebruiksrecht.
HP verstrekt u het recht van gebruik voor het gebruik van één kopie van de software. Onder "gebruik" wordt verstaan het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de software. Het wijzigen van de software of het uitschakelen van gebruiksrechts- of besturingsfuncties van de software is niet toegestaan. Als de software is verstrekt met gebruiksrecht voor "gelijktijdig" gebruik, mag u het gelijktijdige gebruik van de software door meer dan het maximale aantal bevoegde gebruikers niet toestaan.
Het eigendomsrecht en het copyright op deze software berust bij HP of andere leveranciers (derden). Samen met dit gebruiksrecht worden geen eigendomsrecht op en eigendom van de software overgedragen. Andere leveranciers (derden) kunnen hun rechten tegen inbreuk op deze gebruiksrechtsvoorwaarden beschermen.

Kopieën en wijzigingen maken.
De software mag niet worden gekopieerd of gewijzigd behalve voor archiveringsdoeleinden of wanneer het maken van kopieën of wijzigingen een noodzakelijke stap is binnen het bevoegde gebruik van de software. Alle kopieën (al dan niet gewijzigd) moeten de copyright-kennisgeving in de originele software bevatten. Het kopiëren van de software naar een bulletin board of een gelijksoortig systeem is verboden.

Geen demontering of ontsleuteling.
De software mag niet gedemonteerd of gedecompileerd worden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van HP is verkregen. In bepaalde rechtsgebieden is toestemming van HP niet vereist voor demontering of ontsleuteling. Op verzoek zal de gebruiker HP voorzien van redelijk gedetailleerde informatie betreffende demontering of decompilatie. De software mag niet worden ontcijferd, tenzij ontcijfering een noodzakelijk onderdeel is van de werking van de software.

Overdracht.
Het recht van gebruik wordt automatisch beëindigd na overdracht van de software. In geval van overdracht, moet de software, met inbegrip van alle kopieën en bijbehorende documentatie, worden geleverd aan de partij waaraan de software wordt overgedragen. De software mag worden overgedragen, op voorwaarde dat partij waaraan de software wordt overgedragen, instemt met deze gebruiksrechtsvoorwaarden.

Beëindiging.
HP behoudt zich het recht voor om dit recht van gebruik na inbreuk van de voorwaarden te beëindigen. In geval van beëindiging moeten alle kopieën van de software, met inbegrip van wijzigingen en toegevoegde delen in welke vorm dan ook, worden vernietigd.

Vereisten m.b.t. export.
De software, met inbegrip van alle kopieën en wijzigingen, mag niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd met schending van voorschriften van toepasselijke wetten of reglementen.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid.
De ontwikkeling van de Software en de documentatie zijn geheel bekostigd met persoonlijke gelden en worden verstrekt als "commerciële computersoftware" of "beperkte computersoftware". Zij worden afgeleverd en gebruiksrechtelijk beschreven als "commerciële computersoftware" zoals gedefinieerd in DFARS 252.227-7013 (oct 1988), DFARS 252.211-7015 (mei 1991) of DFARS 252.227-7014 (jun 1995), als een "commercieel artikel" zoals gedefinieerd in FAR 2.101 (a) of als "beperkte computersoftware" zoals gedefinieerd in FAR 52.227-19 (jun 1987) (of een gelijksoortig toepasselijk reglement of contractclausule van de overheid). U geniet uitsluitend de rechten die worden verstrekt voor deze software en documentatie in de toepasselijke FAR- of DFARS-clausule of de standaard software-overeenkomst voor het product.

Beperkte garantie voor het softwareproduct

Beperkte garantie voor de software voor een periode van negentig dagen

HP garandeert dat haar softwareproduct alle programmeringsinstructies zal uitvoeren voor een periode van NEGENTIG (90) dagen vanaf de aankoopdatum, mits alle bestanden correct geïnstalleerd zijn. HP garandeert niet dat de werking van de software ongestoord of foutvrij is. Als dit softwareproduct de programmeringsinstructies niet naar behoren uitvoert gedurende de garantieperiode, geniet de klant het recht op terugbetaling of reparatie. Moch HP niet in staat zijn het medium binnen redelijke termijn te repareren of vervangen, zal de aankoopprijs worden terugbetaald nadat alle kopieën van het product zijn geretourneerd.

Verwijderbare media (indien verstrekt)
HP garandeert een verwijderbaar medium, indien verstrekt, waarop dit product is vastgelegd, bij normaal gebruik, tegen defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van NEGENTIG (90) dagen vanaf de aankoopdatum. Indien het medium defect blijkt gedurende de garantieperiode, zal worden overgegaan tot vervanging nadat het medium geretourneerd is aan HP.   
Moch HP niet in staat zijn het medium binnen redelijke termijn te repareren of vervangen, zal de aankoopprijs worden terugbetaald nadat alle kopieën van het product zijn geretourneerd en alle kopieën van de software op overige niet-verwijderbare media zijn vernietigd.

Indienen van schadeclaims uit hoofde van de garantie
De klant moet HP binnen dertig (30) dagen na het verstrijken van de garantieperiode schriftelijk in kennis stellen van een schadeclaim.

Beperkte garantie
HP maakt geen enkele andere garantie, mondeling of in schrift, kenbaar met betrekking tot dit product. Iedere impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel blijft beperkt tot de periode van 90 dagen van deze schriftelijke garantie. In sommige staten of provincies zijn beperkingen met betrekking tot de geldigheidsduur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de voorgaande beperking of uitsluiting wellicht niet op u van toepassing is. Deze garantie biedt u specifieke rechten, die van staat tot staat of van provincie tot provincie kunnen verschillen.

Beperkte aansprakelijkheid en rechten
DE KLANT GENIET UITSLUITEND DE VOORGAANDE RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZAL HP AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE , INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLORENGEGANE WINST), UIT HOOFDE VAN EEN GARANTIE, EEN CONTRACT, BENADELING OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE. In sommige staten of provincies is de uitsluiting of beperking op incidentele of gevolgschade niet geldig, zodat de voorgaande beperking of uitsluiting wellicht niet op u van toepassing is.

Service tijdens de garantieperiode
Service tijdens de garantieperiode kan worden verkregen bij het dichtstbijzijnde HP-verkoopkantoor of een andere locatie, aangegeven in de gebruikershandleiding of de servicebrochure.

Transacties in Australië en Groot-Brittannië: De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn niet van toepassing en zijn niet van invloed op de statutaire rechten van de klant.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.99