1037.ini Driver File Contents (3840_plk_win2k_xp.exe)

;HEBREW (ISREAL) STRINGS
[1037]
DeleteDeviceQuestion=äàí áøöåðê ìîçå÷ àú äîãôñú îñãøú <MODELNUMBER> ùáøùåúê?
DeleteButtonText=îç÷ îãôñú
CancelButtonText=áéèåì
CloseButtonText=ñâåø
DialogTitle=îçé÷ú îãôñú
OperationWorked=äîãôñú ðîç÷ä...
OperationFailed=îöèòøéí, äîãôñú ìà ðîç÷ä.
OperationInProgress=äîúï ìîçé÷ú äîãôñú.
SuccessBeforeReboot=äîãôñú ðîç÷ä.\n\nìôðé áéöåò äú÷ðä îçãù, ðú÷ ëì ëáì äîçáø áéï äîçùá ìîãôñú.  ìçõ òì 'äáà>' ëãé ìäîùéê.
NextButtonText=äáà>
RebootQuestion=ìäùìîú äîùéîä, éù ìäôòéì îçãù àú äîòøëú.\n\nîúé áøöåðê ìäôòéì îçãù àú äîòøëú?
RebootNow=òëùéå
RebootLater=îàåçø éåúø
Admin=ìöåøê äùéîåù áúåëðéú æå, òìéê ìáöò ðåäì ëðéñä ëîðäì äîòøëú.  òìéê ìáöò ðåäì éöéàä åìàçø îëï ìäéëðñ ìîòøëú ëîðäì îòøëú.
SplashText=îáöò èòéðä.  ðà ìäîúéï.
FatalError=îöèòøéí, àéøòä ùâéàä áìúé öôåéä. äîãôñú ìà ðîç÷ä.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.53