1045.ini Driver File Contents (3840_csy_win2k_xp.exe)

;Polish (Poland)
[1045]
DeleteDeviceQuestion=Czy chcesz usun¹æ drukarkê <MODELNUMBER> series?
DeleteButtonText=Usuñ drukarkê
CancelButtonText=Anuluj
CloseButtonText=Zamknij
DialogTitle=Usuwanie drukarki
OperationWorked=Drukarka zosta³a usuniêta.
OperationFailed=Drukarka nie zosta³a usuniêta.
OperationInProgress=Czekaj na usuniêcie drukarki.
SuccessBeforeReboot=Drukarka zosta³a usuniêta.\n\nPrzed ponown¹ instalacj¹ od³¹cz wszystkie kable ³¹cz¹ce komputer z drukark¹. Kliknij przycisk Dalej>, aby kontynuowaæ.
NextButtonText=Dalej>
RebootQuestion=Do ukoñczenia tego zadania niezbêdne jest ponowne uruchomienie systemu.\n\nKiedy chcesz przeprowadziæ ponowne uruchomienie?
RebootNow=Teraz
RebootLater=Póčniej
Admin=Aby korzystaæ z tego programu, musisz zalogowaæ siê jako administrator. Wyloguj siê, a nastêpnie zaloguj jako administrator.
SplashText=£adowanie. Czekaj.
FatalError=Wyst¹pi³ nieoczekiwany b³¹d. Drukarka nie zosta³a usuniêta.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.43