0x0405.ini Driver File Contents (3840_csy_win2k_xp.exe)

[0x0405]
TITLE=Vybrat jazyk instalace
DESCRIPTION=Pomocí voleb uvedených níže vyberte jazyk pro tuto instalaci.
REBOOTMESSAGE=The installer must restart your system to complete configuring the Windows Installer service.  Click Yes to restart now or No if you plan to restart later.
ONUPGRADE=Tato instalace provede aktualizaci '%s'. Chcete pokraèovat?
LATERVERSIONINSTALLED=V poèítaèi je již nainstalována novìjší verze aplikace '%s'. Instalace nemùže pokraèovat.
OK=OK
Cancel=Storno
1100=Chyba inicializace instalace
1101=%s
1102=Instalaèní program %s pøipravuje %s, který vás provede procesem instalace programu. Èekejte, prosím.
1103=Probíhá kontrola verze operaèního systému
1104=Probíhá kontrola verze instalaèního programu systému Windows(R)
1105=Probíhá konfigurace instalaèního programu systému Windows
1106=Probíhá konfigurace programu %s
1107=Byla dokonèena konfigurace instalaèního programu systému Windows v systému. Chcete-li v instalaci pokraèovat, je nutné restartovat systém. Chcete-li znovu zavést systém, klepnìte na tlaèítko Restartovat.
1108=%s
1150=Byla zjištìna nekompatibilní verze systému Windows. Klepnìte na tlaèítko OK a znovu spusťte instalaci v systému Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 nebo vyšším 
1151=Pøi zápisu na doèasné místo došlo k chybì.
1152=Pøi extrakci %s na doèasné místo došlo k chybì.
1153=Pøi ètení inicializaèního souboru instalace došlo k chybì.
1154=Instalaèní program nebyl v adresáøi %s nalezen.
1155=Soubor %s nebyl nalezen.
1156=Vnitøní chyba instalaèního programu systému Windows
1158=Došlo k chybì pøi pøípravì øetìzcù. Ujistìte se, že všechny øetìzce v souboru Setup.ini jsou platné.
1200=Restartovat
1603=Došlo k chybì pøi instalaci instalaèního stroje systému Windows. Soubor, který je nutné nahradit, je pravdìpodobnì používán. Zavøete všechny aplikace a zopakujte akci.
1201=Instalaèní program vyžaduje %lu kB volného místa na jednotce %s. Uvolnìte místo a akci opakujte.
1202=Nemáte dostateèná oprávnìní k dokonèení této instalace pro všechny uživatele tohoto poèítaèe. Pøihlašte se jako správce a pak tuto instalaci zopakujte.
1203=Parametry pøíkazového øádku:
1204=/L ID jazyka
1205=/S Skrytí inicializaèního dialogu. Pro režim bez obsluhy použijte: /S /v/qn.
1206=/V parametry programu MsiExec.exe
1207=Nalezen instalaèní program %s systému Windows(R). Jedná se o starší verzi instalaèního programu systému Windows(R). Pokraèujte klepnutím na tlaèítko OK.
1208=Znaková stránka ANSI pro jazyk %s není v poèítaèi nainstalována, a proto nelze instalaci spustit ve vybraném jazyce. Spusťte instalaèní program a vyberte jiný jazyk.
1604=Tato instalace neobsahuje modul Windows Installer (%s) potøebný pro bìh instalace v tomto operaèním systému.
1607=Nelze nainstalovat %s Scripting Runtime.
1608=Unable to create InstallDriver instance, Return code: %d
1609=Urèete prosím cílové umístìní instalaèního balíku.
1611=Nelze rozbalit soubor %s.
1612=Rozbalují se soubory.
1613=Stahuje se soubor %s.
1614=Pøi stahování souboru %s došlo k chybì. Jak si pøejete pokraèovat?
1615=hod.
1616=min.
1617=s
1618=MB
1619=kB
1620=/s
1621=Nelze ovìøit podpis souboru %s.
1622=Zbývající èas:
1623=Staženo %d z %d KB rychlostí
1624=Pøipravuje se instalace...
1625=Nápovìda k této instalaci.
1626=Nápovìda
1627=Nelze uložit soubor: %s
1628=Instalaci podle skriptu nebylo možné dokonèit.
1629=Neplatný pøíkazový øádek.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Inicializace instalátoru selhala, nepodaøilo se zkopírovat proces.
1635=Soubor %s již existuje. Chcete jej nahradit?
1636=/P režim s heslem
1637=/A instalace pro správce
1638=/J režim minimální instalace
1639=/X režim odinstalace
1640=/F opravný režim
1641=/B místní instalace mezipamìti
1642=Podpis nelze ovìøit. Potøebujete prohlížeè Internet Explorer verze 3.02 nebo vyšší s inovací Authenticode.
1643=Instalace vyžaduje novìjší verzi souboru WinInet.dll. Pravdìpodobnì bude nutné nainstalovat aplikaci Internet Explorer 3.02 nebo novìjší.
1644=Nemáte dostateèná oprávnìní k dokonèení této instalace pro všechny uživatele tohoto poèítaèe. Pøihlaste se jako správce a pak tuto instalaci zopakujte.
1645=Chyba pøi instalaci programu Microsoft(R) .NET Framework. Návratový kód: %d
1646=%s mùže také používat Microsoft (R) .NET %s Framework.  Chcete aplikaci nyní nainstalovat?
1648=Byla zjištìna nekompatibilní verze systému Windows. Klepnìte na tlaèítko OK a znovu spusťte instalaci v systému Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 nebo vyšším 
1649=%s mùže nìkdy použít Visual J# Redistributable Package. Chcete jej nyní nainstalovat?
1650= (Nainstaluje se také .NET 1.1 Framework.)

[Languages]
0x0404=Èínština (tradièní)
0x0804=Èínština (zjednodušená)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.49