1032.ini Driver File Contents (3840_arb_win2k_xp.exe)

;Greek (Greece) strings
[1032]
DeleteDeviceQuestion=ÈÝëåôå íá äéáãñÜøåôå ôïí åêôõðùôÞ series <MODELNUMBER>;
DeleteButtonText=ÄéáãñáöÞ åêôõðùôÞ
CancelButtonText=¢êõñï
CloseButtonText=Êëåßóéìï
DialogTitle=ÄéáãñáöÞ åêôõðùôÞ
OperationWorked=Ï åêôõðùôÞò äéáãñÜöçêå.
OperationFailed=Ï åêôõðùôÞò äåí äéáãñÜöçêå.
OperationInProgress=ÐåñéìÝíåôå ìÝ÷ñé íá ãßíåé äéáãñáöÞ ôïõ åêôõðùôÞ.
SuccessBeforeReboot=Ï åêôõðùôÞò äéáãñÜöçêå.\n\nÐñéí ôïí åãêáôáóôÞóåôå îáíÜ, áðïóõíäÝóôå ïðïéïäÞðïôå êáëþäéï óõíäÝåé ôïí õðïëïãéóôÞ óáò ìå ôïí åêôõðùôÞ.  ÐáôÞóôå Åðüìåíï> ãéá íá óõíå÷ßóåôå.
NextButtonText=Åðüìåíï>
RebootQuestion=ÐñÝðåé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôï óýóôçìÜ óáò ãéá íá ïëïêëçñþóåôå áõôÞí ôçí åñãáóßá.\n\nÈÝëåôå íá ãßíåé åðáíåêêßíçóç;
RebootNow=Ôþñá
RebootLater=Áñãüôåñá
Admin=ÐñÝðåé íá óõíäåèåßôå ùò äéá÷åéñéóôÞò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ðñüãñáììá.\nÁðïóõíäåèåßôå êáé óõíäåèåßôå ùò äéá÷åéñéóôÞò.
SplashText=Öüñôùóç.  ÐåñéìÝíåôå.
FatalError=ÐáñïõóéÜóôçêå Ýíá ìç áíáìåíüìåíï óöÜëìá. Ï åêôõðùôÞò äåí äéáãñÜöçêå.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.71