1029.ini Driver File Contents (3840_arb_win2k_xp.exe)

;Chech (Chech Republic)
[1029] 
DeleteDeviceQuestion=Chcete odstranit tiskárnu HP øady <MODELNUMBER>?
DeleteButtonText=Odstranit tiskárnu
CancelButtonText=Storno
CloseButtonText=Zavøít
DialogTitle=Odstranit tiskárnu
OperationWorked=Tiskárna byla odstranìna.
OperationFailed=Tiskárna nebyla odstranìna.
OperationInProgress=Poèkejte prosím, tiskárna se odstraòuje.
SuccessBeforeReboot=Tiskárna byla odstranìna.\n\nDøíve než ji budete znovu instalovat, odpojte všechny kabely spojující tiskárnu s poèítaèem. Pokraèujte klepnutím na tlaèítko Další>.
NextButtonText=Další>
RebootQuestion=K dokonèení této operace je tøeba restartovat systém.\nKdy chcete systém restartovat?
RebootNow=Nyní
RebootLater=Pozdìji
Admin=Tento program mùžete používat pouze v pøípadì, že se pøihlásíte jako správce. Odhlaste se a znovu pøihlaste jako správce.
SplashText=Naèítá se.  Poèkejte prosím.
FatalError=Došlo k neoèekávané chybì. Tiskárna nebyla odstranìna.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.73