license.txt Driver File Contents (3420-nld-win2k_xp.exe)

ATTENTIE: GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS ONDERWORPEN AAN DE BIJGEVOEGDE SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN VAN HP. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE GEEFT AAN DAT U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN AANVAARDT. ALS U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN NIET AANVAARDT, KUNT U DE SOFTWARE RETOURNEREN EN KRIJGT U DE VOLLE PRIJS TERUGBETAALD. ALS DE SOFTWARE MET EEN ANDER PRODUCT IS GECOMBINEERD, KUNT U HET GEHELE ONGEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN EN KRIJGT U DE VOLLE PRIJS TERUGBETAALD.

De bijgevoegde Software is onderworpen aan de volgende licentievoorwaarden, tenzij u een afzonderlijke, ondertekende overeenkomst met HP hebt.

Licentieverlening. HP verleent u een licentie om één exemplaar van de Software te Gebruiken. "Gebruiken" betekent opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software. U mag de Software niet wijzigen of licentie- of besturingsfuncties van de Software onbruikbaar maken. Indien de Softwarelicentie geldt voor "gelijktijdig gebruik" mag u niet meer dan het maximale aantal geautoriseerde gebruikers toestaan de Software gelijktijdig te Gebruiken.

Eigendom. De Software en het copyright erop is het eigendom van HP of haar derde-partijleveranciers. Uw licentie geeft u geen titel of eigendomsrecht op de Software en houdt geen verkoop in van welk recht dan ook op de Software. De derde-partijleveranciers van HP mogen hun rechten beschermen in geval van inbreuk op deze Licentievoorwaarden.

Kopieën en adaptaties. U mag alleen kopieën en adaptaties van de Software maken voor uw archieven, of wanneer het kopiëren of de adaptatie een essentiële stap van het bevoegde Gebruik van de Software is. U moet alle copyright-kennisgevingen in de oorspronkelijke Software op alle kopieën en adaptaties weergeven. U mag de Software niet op een openbaar netwerk kopiëren.

Niet disassembleren of ontcijferen. U mag de Software niet disassembleren of decompileren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van HP is verkregen. Het is mogelijk dat in bepaalde rechtsgebieden de toestemming van HP niet nodig is voor beperkt disassembleren of decompileren. Op verzoek moet u HP redelijk gedetailleerde informatie met betrekking tot eventueel disassembleren of decompileren verschaffen. U mag de Software niet ontcijferen, tenzij de ontcijfering een noodzakelijk deel van de werking van de Software is.

Overdracht. Uw licentie wordt automatisch beëindigd bij enige overdracht van de Software. Bij overdracht moet u de Software, inclusief eventuele kopieën en bijbehorende documentatie, aan de ontvanger leveren. De ontvanger moet deze Licentievoorwaarden als conditie voor de overdracht aanvaarden.

Beëindiging. HP mag uw licentie na kennisgeving beëindigen wegens nalatigheid bij het voldoen aan een van deze Licentievoorwaarden. Bij beëindiging moet u de Software, tezamen met alle kopieën, adaptaties en samengevoegde delen in welke vorm dan ook, onmiddellijk vernietigen.

Exportvereisten. U mag de Software of een kopie of adaptatie daarvan niet exporteren of opnieuw exporteren in strijd met toepasselijke wetten of voorschriften.

Beperkte rechten van de overheid van de VS. De Software en eventuele bijgeleverde documentatie zijn volledig op particuliere kosten ontwikkeld. Zij worden geleverd en er worden licenties voor verschaft als "commerciële computersoftware" zoals gedefinieerd in DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mei 1991) of DFARS 252.227-7014 (juni 1995), als een "commercieel artikel" zoals gedefinieerd in FAR 2.101 (a), of als "Beperkte computersoftware" zoals gedefinieerd in FAR 52.227-19 (juni 1987) (of eventuele gelijkwaardige overheidsvoorschriften of contractclausules), welke dan ook van toepassing is. U hebt alleen die rechten die voor dergelijke Software en eventuele bijgeleverde documentatie worden verschaft door de toepasselijke clausule in FAR of DFARS, of de standaard softwareovereenkomst van HP voor het betreffende product.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.16