license.txt Driver File Contents (3420-csy-win2k_xp.exe)

UPOZORNÌNÍ: POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU PODLÉHÁ PØÍSLUŠNÝM SOFTWAROVÝM LICENÈNÍM PODMÍNKÁM HP. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU ZNAMENÁ PØIJETÍ TÌCHTO LICENÈNÍCH PODMÍNEK. NESOUHLASÍTE-LI S TÌMITO LICENÈNÍMI PODMÍNKAMI, MÙŽETE TENTO SOFTWARE VRÁTIT A BUDOU VÁM VRÁCENY PENÍZE V PLNÉ VÝŠI. JE-LI TENTO SOFTWARE SOUÈÁSTÍ JINÉHO PRODUKTU, MÙŽETE VRÁTIT KOMPLETNÍ NEPOUŽITÝ PRODUKT A VŠECHNY PENÍZE VÁM BUDOU VRÁCENY.

Vaše používání pøiloženého software se øídí následujícími licenèními podmínkami, nestanoví-li vaše samostatná smlouva s HP jinak.

Udìlení licence: HP vám udìluje licenci na používání jedné kopie tohoto software. "Používání" znamená ukládání, zavádìní, instalování, spouštìní nebo zobrazování tohoto sofwaru. Nesmíte tento software upravovat ani deaktivovat žádné jeho licenèní nebo kontrolní funkce. Je-li udìlena licence na "soubìžné použití" softwaru, nesmí jej souèasnì používat více oprávnìných uživatelù než uvádí jejich maximální poèet.

Vlastnictví: Tento software a autorská práva na nìj vlastní firma HP nebo její dodavatelé. Tato licence vám neudìluje žádný právní titul na tento software ani jeho vlastnictví a není prodejem žádných práv. Dodavatelé firmy HP mohou v pøípadì jakéhokoli porušení tìchto licenèních podmínek chránit svá práva.

Kopie a adaptace: tento software smí být kopírován nebo adaptován pouze za úèelem archivace nebo je-li kopírování èi adaptace nezbytným krokem pøi oprávnìném používání tohoto softwaru. Na všech kopiích èi adaptacích musí být uvedena oznámení o autorských právech obsažená v originálním softwaru. Tento software nesmíte kopírovat do žádné veøejné sítì.

Zákaz rozkládání a dešifrování: tento software nesmíte rozkládat nebo dekompilovat bez pøedchozího písemného souhlasu firmy HP. V nìkterých jurisdikcích není souhlas firmy HP k omezenému rozložení èi dekompilaci zapotøebí. Na požádání musíte firmì HP pøedložit pøijatelnì podrobné informace týkající se eventuálního rozložení èi dekompilace. Software nesmíte dešifrovat, není-li dešifrování nezbytnou souèástí provozování tohoto softwaru. 

Pøevod: platnost vaší licence automaticky konèí, jakmile pøevedete tento software na jinou osobu. Pøi pøevodu musíte nabyvateli pøedat software vèetnì eventuálních kopií a pøíslušné dokumentace. Podmínkou pøevodu je, že nabyvatel pøijme tyto licenèní podmínky.

Zrušení platnosti: firma HP mùže vaši licenci zrušit, pokud zjistí porušení kterékoli z tìchto licenèních podmínek. Po zrušení platnosti musíte ihned znièit tento software spolu se všemi kopiemi, adaptacemi a slouèenými èástmi v jakékoli formì.

Exportní požadavky: tento software ani jeho kopie èi adaptace nesmíte exportovat nebo re-exportovat tak, aby došlo k porušení pøíslušných zákonù èi naøízení.

Omezená práva vlády USA: tento software a dokumentace byly vyvinuty výhradnì na soukromé náklady. Jsou dodávány a provozovány s licencí jako "komerèní poèítaèový software" podle definice uvedené v DFARS 252.227-7013 (øíjen 1988), DFARS 252.211-7015 (kvìten 1991) nebo DFARS 252.227-7014 (èerven 1995), jako "komerèní položka" podle definice uvedené v FAR 2.101(a), nebo jako "poèítaèový software s omezením" podle definice uvedené v FAR 52.227-19 (èerven 1987) (nebo podle naøízení ekvivalentního úøadu nebo smluvní doložky), podle toho, které z nich lze aplikovat. Udìlují se pouze ta práva, která se vztahují na takový software a doprovodnou dokumentaci v souladu s pøíslušnými podmínkami FAR nebo DFARS nebo se standardní softwarovou smlouvou firmy HP pro daný produkt.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.72