touch_sch.ini Driver File Contents (W2K_XP_4.0.2.1929.zip)

#
# Sections are for Windows
#
[Msg String]
Language = Óïϵ
Interface = ½Ó¿Ú
Type = ÖÖÀà
FWVersion = °æ±¾
BaudRate = ±«ÂÊ
PanelList = ¿ØÖÆÆ÷Çåµ¥
ActivePanel = É趨¿ØÖÆÆ÷
AddPanel = Ôö¼Ó
SearchPanel = Ñ°ÕÒ
RemovePanel = ÒƳý
Sound = ÉùÒô
NoSound = ÎÞÉù
SoundTouchDown = ½Ó´¥Ê±·¢Éù
SoundTouchUp = À뿪ʱ·¢Éù
MouseMode = Êó±êģʽ
Desktop = ×ÀÃæ
Drawing = »æͼ
ModeButton = Êó±ê°´Å¥
DoubleClickSpeed = Ë«»÷ËÙ¶È
DoubleClickArea = Ë«»÷ÇøÓò
SlowDown = ±äÂý
SpeedUp = 񄨍
ShrinkArea = ±äС
ExpandArea = ±ä´ó
DrawTest = »­»­¿´
Cal4Pt = 4 µã¾ÀÕý
About = ¹Øì¶
Quit = À뿪
Advanced = ½ø½×
Advance = ½ø½×
Cal25Page = ÏßÐÔ¾ÀÕý
Clear = Çå³ý
Cal25Pt = ÏßÐÔ¾ÀÕý
CalHint = Çë°´ÏÂÉÁ˸µÄ·ûºÅÖ±µ½Í£Ö¹ÉÁ˸.
4PtsCalOk = 4 µã¾ÀÕýÍê³É. Çë°´È·¶¨¼ÌÐø.
4PtsCalFail = 4 µã¾ÀÕýÉÐδÍê³É! ÊÇ·ñÖØУ?
25PtsCalOk = 25 µãÏßÐÔ¾ÀÕýÍê³É. Çë°´È·¶¨¼ÌÐø.
25PtsCalFail = 25 µãÏßÐÔ¾ÀÕýÉÐδÍê³É! ÊÇ·ñÖØУ?
EEPROMFail = ±£´æ EEPROM ´íÎó! ÇëÔÙÈ·ÈÏÒ»´Î!
TrayDesktop = ×ÀÃæ
TrayDrawing = »æͼ
TrayName = TouchScreen
TrayMenuRightButton = ÓÒ¼ü
TrayMenuButton = Êó±ê°´Å¥
TrayExit = À뿪
AddDeviceFound = Ãæ°å¿ØÖÆÆ÷·¢ÏÖÔÚ 
AddthisDevice = Òª¼ÓÈëʹÓøÿØÖÆÆ÷Âð?
NoMoreDevice = ²»ÔÙÓÐÃæ°å¿ØÖÆÆ÷.
DeviceFoundOn = Ãæ°å¿ØÖÆÆ÷ÔÚ 
ConfirmToRemove = ÉϵĿØÖÆÆ÷È·¶¨ÒªÒƳý?
ConfirmToClear25Pts = È·¶¨ÒªÇå³ý 25 µãÏßÐÔ¾ÀÕýÊý¾ÝÂð?
ParameterAdjustment = ÐÔÄܵ÷Õû
Parameter = Êý¾Ý 
ParameterA = Êý¾Ý A 
ParameterB = Êý¾Ý B 
ParameterC = Êý¾Ý C 
ParameterD = Êý¾Ý D 
ParameterE = Êý¾Ý E 
ParameterF = Êý¾Ý F
Setting = É趨
General = Ò»°ã
Frequency = ÉùÒôƵÂÊ
Duration = ÉùÒô³¤¶Ì
Visibility = ¿ÉÒÐÔ
MouseMode = Êó±êģʽ
NormalMode = Ò»°ãģʽ
ClickOnTouch = ½Ó´¥Ê±µ¥»÷
ClickOnRelease = À뿪ʱµ¥»÷
Information = Êý¾Ý
ResolutionChanged = ÆÁÄ»ÏÔʾ½âÎö¶ÈÒѸıä! Çë¹Ø±Õ UI ²¢ÔÙ´ÎÆô¶¯!
FilterSwitch = ÈÍÌåÊýλÂ˲¨Æ÷¿ª¹Ø
FilterEnable = ÊýλÂ˲¨Æ÷ÖÂÄÜ
FilterDisable = ÊýλÂ˲¨Æ÷½ûÄÜ
LiftOff = Ìá±Ê¹¦ÄÜ
Count = ʱ¼ä
Range = ·¶Î§
MultiMonitors = Ö§Ô®¶àÖØÆÁÄ»
Monitors = ÆÁĻλÖÃ
InstalledController = ÒÑ°²×°Ö®¿ØÖÆÆ÷
AutoMapping = ¶ÔÓ¦
Apply = Ì×ÓÃ
SplitDisplayEnable = Ö§Ô®·Ö¸î»­Ãæ
SplitSetting = ·Ö¸îÉ趨
Resolution = ½âÎö¶È
Location = λÖÃ
TouchPanelLocation = ´¥Ãþ°åλÖÃ
CurrentResolution = Ä¿Ç°½âÎö¶È
Left = ×ó
Right = ÓÒ
Top = ÉÏ
Bottom = ÏÂ
AdapterResolution = ÏÔʾ¿¨½âÎö¶È
Half = Éϰ벿
Quarter = 1/4 »­Ãæ
LeftHalf = ×ó°ë²¿
OK = È·¶¨
Cancel = È¡Ïû
TouchSensitivity = ´¥ÃþÁéÃô¶È
GainFactor = ·Å´óÆ÷µµÎ»(0-4)
Signal = ѶºÅ
IntegrationConst = »ý·ÖÆ÷³£Êý(0-25)
IntegrationGain = »ý·ÖÆ÷ʱ¼ä(60-1000)x200us
Update = ¸üÐÂ
Validate = ѧϰ
CapSetting = µçÈÝʽÉ趨
Restart = ÖØÐÂÆô¶¯
RestartWarnning = ¿ØÖÆÆ÷Æô¶¯ÆÚ¼äÇëÎð½Ó´¥ÆÁĻֱµ½µÈ´ýÊó±êÏûʧΪֹ
TakeEffect = ÒÔÉÏÉ趨ÐèÒªÖØÐÂÆô¶¯¿ØÖÆÆ÷²Å»áÉúЧ
PanelSize = ´¥ÃþÆÁÄ»´óС
Strong = Ç¿
Weak = Èõ
SampleTime = È¡Ñùʱ¼ä
BoundCoeff = ±ßÔµ¾ÀÕý
Bound = ±ßÔµ
BoundDefault = ĬÈÏÖµ
BoundSwitch = ±ßÔµ¾ÀÕý¿ª¹Ø
BoundEnable = ¿ªÆô±ßÔµ¾ÀÕý¹¦ÄÜ
BoundDisable = ¹Ø±Õ±ßÔµ¾ÀÕý¹¦ÄÜ
OffsetX = X ÖáλÒÆ
OffsetY = Y ÖáλÒÆ
Pixel = ÏñËØ
TouchScope = Ö§Ô®¹Ì¶¨´¥Ãþµã¹¦ÄÜ
AutoRightButton = Ö§Ô®×Ô¶¯Êó±êÓÒ¼ü¹¦ÄÜ
Time = ʱ¼ä
Second = Ãë
OnePointCalibrate = Ö§Ô® 1 µãУÕý¹¦ÄÜ
TouchScopePage = Êó±êÄ£Äâ
Option = Ñ¡Ïî
OnePtsApply = Ï´οª»úááÊÇ·ñÌ×ÓÃ?
ClickOnTouchNoMove = ½Ó´¥Ê±µ¥»÷ÎÞλÒÆ
ClickOnReleaseNoMove = À뿪ʱµ¥»÷ÎÞλÒÆ
SupportEdge = Ö§³Ö±ßÔµ¾ÀÕý¹¦ÄÜ
SupportTouch = Ö§Ô®´¥Ãþ¹¦ÄÜ
SupportCursorStabilization = Ö§Ô®Êó±êÎȶ¨¹¦ÄÜ
RightHalf = ÓҰ벿
UpperHalf = Éϰ벿
BottomHalf = Ï°벿
Quarter1 = 1/4 ÓÒÉÏ
Quarter2 = 1/4 ×óÉÏ
Quarter3 = 1/4 ×óÏÂ
Quarter4 = 1/4 ÓÒÏÂ
Customized = ×Ô¶©Òå
Configuration = ·Ö¸î»­Ãæ×é̬
SplitDisplay = ·Ö¸î»­Ãæ
WorkingArea = ×Ô¶©Òå´¥ÃþÇøÓò
AccessEEPROM = ±£´æÊý¾Ý
ReadEEPROM = ¶ÁÈ¡Êý¾Ý
WriteEEPROM = дÈëÊý¾Ý
DeviceDone = ´®¿Ú¿ØÖÆÆ÷ ɨÃè/ÐÂÔö Íê³É!
DeviceScanned = ɨÃè´®¿Ú×ÜÊý:
DeviceFounded = з¢ÏÖ¼¸¸ö´®¿Ú¿ØÖÆÆ÷:
DeviceAdded = ÐÂÔö¼Ó¼¸¸ö´®¿Ú¿ØÖÆÆ÷:
ClickHere = Çë´¥Ãþ´ËÆÁÄ»!
Sensitivity = ÁéÃô¶È
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.79